Go to Site http://xn--82czo1buov6b8q.blogspot.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
policeadmission.orgสมัครสอบตำรวจ 2558แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจ ชั้นประทวนบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 ปวช

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข่าวเปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2558

เปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2558 จะเปิดสอบเดือนธันวาคม 2557 อ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ


สอบนายร้อยตำรวจหญิง 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและ
บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 ประมาณเดือนธันวาคม 2557
 เว็บไซต์www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3431 1103 หรือ 0 3431 2009 ต่อ 126

บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงคุณสมบัติ

- เป็นหญิงโสด
- บุคคลภายนอก อายุ 16 - 21 ปี
- อายุไม่เกิน 25 ปี สำหรับข้าราชการตำรวจหญิง และรับราชการตำรวจมาแล้ว 1 ปี
- การศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
- สูง 160 ซม. ขึ้นไป
-สายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100
-เป็นหญิงโสด

ระเบียบการทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง ในส่วนของสานักงานตำรวจแห่งชาติ
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง ในส่วนของสานักงานตำรวจเเห่งชาติ
ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสานักงานตำรวจเเห่งชาติต้องมีพื้นฐานความรู้ และคุณสมบัติ นายร้อยตำรวจหญิง
ต่อไปนี้
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.อายุ ไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
3.มี สัญชาติไทยโดยกำเนิด เเละบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตารวจสัญญาบัตรหรือ นายทหารชั้นประทวน นายตารวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดเเล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
4.มี อวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตารวจ ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหารและกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการตารวจ ตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกำหนดรายละเอียดไว้ในผนวกท้ายระเบียบ ( รายละเอียดตามผนวก ก )
5.เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อ ได้เสียกับหญิง ถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
6.เป็น ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์ เลื่อมใสในระบอบการปกครองเเบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูเเลความประพฤติ
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
8.ไม่ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจาคุกตาม คำพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นเเต่ ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน หรือถูกปลดออกเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
11.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12.บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตอันชอบธรรม หรือมีหลักฐานเชื่อถือได้
13.เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา และผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
14.ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองซึ่งสามารถรับรองข้อความเเละพันธกรณีตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกำหนดไว้
15.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
16.ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัครหรือในการสอบคัดเลือกมาเเล้ว
17.พื้น ความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จภายหลังที่เข้ารับนักเรียนเตรียมทหารเเล้วก็ตามจะ ต้องออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที
ผู้ไม่มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง
1.ไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น
2.ผู้ที่เคยถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
รายละเอียดงาน นายร้อยตำรวจหญิง ทั้งหมด
>>>> http://www.rpca-admission.com/
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของปีที่แล้ว(2557)

    สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นสุภาพสตรีในเครื่องแบบ เช็คความพร้อมเบื้องต้น สำหรับการรับสมัครสอบ มักจะถูกถามบ่อยๆ สำหรับบางท่านที่เพิ่งจะสนใจการสมัครสอบงานราชการกับคำว่า “บุคคลภายใน-บุคคลภายนอก” จึงจะขยายความเล็กน้อย
    “บุคคลภายใน” หมายถึง การรับสมัครผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจที่รับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    “บุคคลภายนอก” หมายถึง การรับสมัครบุคคลทั่วไป (ใครก็ได้) (อายุไม่เกิน 21 ปี)
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

    ไฟล์รูปถ่ายประเภท .jpg หรือ .gif ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 100kb. *หากรูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ กรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบจะถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง จะอ้างว่าระบบได้รับสมัครไว้แล้วไม่ได้
    ผู้สมัครควรเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีข้อมูลของตนเอง บิดา และมารดา เพื่อใช้ประกอบการกรอกใบสมัคร

การสอบคัดเลือก
การสอบรอบแรก เป็นการสอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเต็ม วิชาละ 200 คะแนน รวม 4 วิชา 800 คะแนนการสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ การทดสอบบุคลิกภาพ สอบพลศึกษา วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบไม่มีคะแนนถือเกณฑ์ได้ หรือ ตก สอบพลศึกษา
       – วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที
       – ว่ายน้ำ ระยะทาง 50 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
สอบ : นายร้อยตำรวจหญิง
4 วิชา วิชาละ 200 คะเเนน
1. คณิตศาสตร์
2. อังกฤษ
3. ไทย
4. วิทย์
วิชาที่ใช้สอบ คณิต เนื้อหา ม. 4 5 6    คะแนนเต็ม     200 คะแนน
วิทยฯเนื้อหา ม. 4 5 6    (ฟิสิก + เคมี)                     200 คะแนน
ภาษาไทย   ม.ปลาย                                              200 คะแนน
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย                                            200 คะแนน
สอบรอบสอง      มีตรวจร่างกาย   ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ
สอบประวัติ        สอบประวัติอาชญากรรม
สอบพละศึกษา  ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร
คำถามที่พบบ่อย
1. รร.นายร้อยตำรวจ ตั้งอยู่ที่ใด? ตอบ (ภาษาไทย)- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, เลขที่ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110(english)- Royal Police Cadet Academy, No.90, Village No.7, Sam Pran, Nakorn Pathom, Thailand 73110

2. นรต.หญิง ฝึกหนักเท่า นรต.ชายหรือไม่? ตอบ ฝึกหนักเท่ากัน ทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

3. นรต.หญิง เปิดรับสมัครทุกปีหรือไม่? ตอบ ปัจจุบันยังคงเปิดรับสมัคร แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสารของ รร.นรต.

4. วิชาที่สอบเขียนของ นรต.? ตอบ ผู้สมัครเข้าเป็น นรต.จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนประกอบไปด้วยวิชา:- ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้ระดับ มัธยมตอนปลาย

5. วิชาที่สอบเขียนของ นตท.ในส่วนของ ตร.? ตอบ ผู้สมัครเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ตร.) จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนประกอบไปด้วยวิชา:- ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยใช้ความรู้ระดับ มัธยมตอนต้น

6. นรต. และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) ย่อมาจากอะไร? ตอบ นรต. ย่อมาจาก "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" , ส่วน นตท.(ในส่วนของ ตร.) ย่อมาจาก "นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

7. นรต.สอบพละอะไรบ้าง? ตอบ ผู้สมัครเข้าเป็น นรต.ภายหลังผ่านการทดสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจร่างกาย จะต้องเข้าทดสอบพลศึกษา ประกอบไปด้วย ว่ายน้ำ 50เมตร และ วิ่ง 1,000 เมตร

8. นตท.สอบพละอะไรบ้าง? ตอบ ผู้สมัครเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ตร.) ภายหลังผ่านการทดสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจร่างกาย จะต้องเข้าทดสอบพลศึกษา ประกอบไปด้วย ว่ายน้ำ 50เมตร, วิ่ง 1,000 เมตร, วิ่ง 50เมตร, วิ่งกลับตัว, ยืนกระโดดไกล, ลุกนั่ง 30วินาที,ดึงข้อราวเดี่ยว และ นั่งงอตัว

9. ระยะเวลาการเรียนของ นรต.มีกี่ปี? ตอบ ใช้เวลา 4 ปี ที่ รร.นายร้อยตำรวจ

10. ภายหลังจาก นรต.หญิง สำเร็จการศึกษา จะถูกบรรจุให้รับราชการสายงานใด? ตอบ สายงานสอบสวน

11. ค่าเทอม? ตอบ รูปแบบการศึกษาใน รร.นรต.แตกต่างจากสถาบันการศึกษาทั่วไป ผู้เรียนไม่ต้องชำระค่าเทอม ในส่วนนี้เป็นภาระของรัฐที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาให้กับ นรต.ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน

12. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นที่เปิดให้สมัคร (ม.6 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า) สามารถสมัครสอบได้หรือไม่? ตอบ สมัครสอบได้ตามปกติ แต่ภายหลังสำเร็จการศึกษาตามระดับชั้นที่เปิดให้สมัคร (ม.6 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า) จะต้องยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาดังกล่าวให้กับ รร.นรต.

13. มัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และ มัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แตกต่างกันอย่างไร? ตอบ ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การศึกษาหลังระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตอน คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม. 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 2 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ คือ ชั้น ม.4 ถึง ม. 6 และประเภทอาชีวศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฎศิลป์ชั้นกลาง หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปชั้นกลาง สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา

14. โรค และความพิการ ที่ต้องห้ามเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ มีอะไรบ้าง? ตอบ ผู้สมัครสามารถศึกษาได้จาก ระเบียบการรับสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ภายหลังการสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์ (ชำระเงินแล้ว)

15. การแต่งกายของ นรต.หญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม? ตอบ ให้แต่งกายตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ รร.นายร้อยตำรวจกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับการบรรจุเข้าเป็น นรต.หญิง

16. กรอกข้อมูลผิด จะแก้ไข ต้องทำอย่างไร? ตอบ ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rpca-admission.com เข้าไปที่หลักสูตรที่ตนเองสมัครไว้ จากนั้นเลือกเมนู "สารพันปัญหา" สารพันปัญหา

17. ข้อมูลใดบ้างที่แก้ไขได้? ตอบ ข้อมูลที่สามารถขอแก้ไขได้ มีดังนี้ 1.) ข้อมูลผู้สมัคร [ชื่อ-สกุล-วันเดือนปีเกิด], 2.) ข้อมูลบิดา        [ชื่อ-สกุล], 3.)ข้อมูลมารดา [ชื่อ-สกุล], 4.)ข้อมูลปู่ [ชื่อ-สกุล], 5.)ข้อมูลตา [ชื่อ-สกุล], สารพันปัญหา

18. ข้อสอบยากไหม?  ตอบ ปัญหาข้อสอบในแต่ละปี จะถูกกำหนดขึ้นใหม่ในทุกๆปี มีทั้งข้อยาก และข้อง่าย

19. สถานที่สอบอยู่ที่ไหน? ตอบ รร.นายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้กำหนดสถานที่สำหรับทำการสอบข้อเขียน ซึ่งที่ผ่านมาใช้สถานที่สอบในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2557 จะใช้สถานที่สอบคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา) แผนที่ ม.ราม2

20. ลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไร? ตอบ เป็นข้อสอบแบบปรนัย (ตัวเลือกให้ตอบ) เท่านั้น ไม่มีการเขียนข้่อความ หรือ อัตนัย

21. "ว่ายน้ำ" มีวิธีการทดสอบอย่างไร? ตอบ เป็นการทดสอบความเร็ว ไม่จำกัดท่า ภายในระยะทาง 50 เมตร (ไม่มีมีม้วนต้ว) โดยใช้สระว่ายน้ำของ รร.นรต. ส่วนเรื่องการออกตัว อนุญาตให้ใช้ได้ 3 แบบ ได้แก่ 1.) กระโดดจากแท่น 2.)กระโดดจากขอบสระ และ 3.)ลงไปถีบตัวในสระ

อ้างอิง ที่มาจากหน้าpage

เปิดสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อ่านได้จากประกาศด้านล่างเลยครับ คุณวุฒิการศึกษา

1.สายเคมี วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี เท่านั้น
2.สายฟิสิกส์ วุฒิปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์,สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น
3.สายพื้นพิภพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เท่านั้น
4.สาขาชีววิทยา  วุฒิปริญญาตรี สาขาชีววิทยา เท่านั้น
5.สายจุลชีววิทยา  วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา,สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์,สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
และสาขาเทคโนโลยีชีววิทยา เท่านั้น
6.สายจิตวิทยาคลีนิก  วุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลีนิก เท่านั้น
 การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว๋บไซด์ www.policeadmission.org (ตลอด 24 ชั่โมง) ยกเว้น วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)จะปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร 11
ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซด์ www.forensic.police.go.th โทรศัพท์ 0-2205-1061 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่มาข่าว http://www.promotethai.com/read.php?tid=30911

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบแล้ว ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค สายปราบปราม 6800 อ.

ข่าวล่าสุด 9/7/57 เปิดสอบแล้ว ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค สายปราบปราม 6800 อ.

ตำรวจชั้นประทวนสายปราบปรามจำนวน 6600 อัตรา

ข่าวตำรวจชั้นประทวนสายปราบปรามจำนวน 6600 อัตรา 2557


 ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค จำนวจ 200 อัตรา

 ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค จำนวจ 200 อัตรา
 ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค จำนวจ 200 อัตรา


กำหนดการสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2557

กำหนดการสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2557
กำหนดการสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2557


อ่านรายละเอียดการสอบ และคุณสมบัติการสมัครเพิ่มเติม

http://rcm.edupol.org/PDF/nst/Doc1.pdf
กำหนดการสอบ
http://rcm.edupol.org/PDF/nst/img-28181815.pdf

หน้าเว็บกองการสอบ รับสมัคร นสต.57
http://rcm.edupol.org/
class policeadmission org สอบตำรวจ #3637 2558 ประกาศผลสอบนายส #3636 บตำรวจ แนวข #3657 อสอบตำรวจ เฉลยข #3657 อสอบนายร #3657 อยตำรวจ #3633 #3657 นประทวนบ #3640 คคลภายนอกผ #3641 #3657 #3637 #3640 #3636 ปร #3636 ญญาตร #3637 6 ปวช สอบบ #3640 คลภายใน ตำรวจช #3633 #3657 นประทวนเป #3655 นส #3633 ญญาบ #3633 ตร หน #3657 าเว #3655 บสอบตำรวจ หน #3657 าแรกสอบตำรวจ สนใจลงโฆษณา #3656 าวสอบตำรวจ #3633 นพฤห #3633 สบด #3637 #3637 #3656 4 #3633 นวาคม 2557 #3656 าวเป #3636 ดสอบนายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 ประจำป #3637 2558 เป #3636 ดสอบนายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 ประจำป #3637 2558 จะเป #3636 ดสอบเด #3639 อนธ #3633 นวาคม 2557 #3656 านรายละเอ #3637 ยดด #3657 านล #3656 างได #3657 เลยคร #3633 สอบนายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 2557 โรงเร #3637 ยนนายร #3657 อยตำรวจ จะประกาศร #3633 บสม #3633 ครและสอบค #3633 ดเล #3639 อกข #3657 าราชการตำรวจบ #3640 คคลภายนอก หญ #3636 เข #3657 าเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนนายร #3657 อยตำรวจและ #3640 คคลภายนอกเข #3657 าเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหาร ในส #3656 วนของสำน #3633 กงานตำรวจแห #3656 งชาต #3636 ประจำป #3637 การศ #3638 กษา 2558 ประมาณเด #3639 อนธ #3633 นวาคม 2557 เว #3655 บไซต #3660 www rpca ac th และ www rpca-admission com สอบถามรายละเอ #3637 ยดเพ #3636 #3656 มเต #3636 โทร 0 3431 1103 หร #3639 0 3431 2009 #3656 126 #3640 คคลภายนอก หญ #3636 เข #3657 าเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนนายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 งค #3640 ณสมบ #3633 #3636 - เป #3655 นหญ #3636 งโสด - #3640 คคลภายนอก อาย #3640 16 - 21 #3637 - อาย #3640 ไม #3656 เก #3636 25 #3637 สำหร #3633 บข #3657 าราชการตำรวจหญ #3636 และร #3633 บราชการตำรวจมาแล #3657 1 #3637 - การศ #3638 กษา 6 หร #3639 อเท #3637 ยบเท #3656 - #3641 160 ซม #3638 #3657 นไป -สายตาไม #3656 #3633 #3657 เก #3636 นกว #3656 ากำหนด ประมาณ 50-100 -เป #3655 นหญ #3636 งโสด ระเบ #3637 ยบการท #3633 #3656 วไปของผ #3641 #3657 สม #3633 ครเข #3657 าเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหาร นายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 ในส #3656 วนของสาน #3633 กงานตำรวจแห #3656 งชาต #3636 #3639 #3657 นความร #3641 #3657 และค #3640 ณสมบ #3633 #3636 ของผ #3641 #3657 สม #3633 ครเข #3657 าเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหาร นายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 ในส #3656 วนของสาน #3633 กงานตำรวจเเห #3656 งชาต #3636 #3641 #3657 สม #3633 ครเข #3657 าเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหารในส #3656 วนของสาน #3633 กงานตำรวจเเห #3656 งชาต #3636 #3657 องม #3637 #3639 #3657 นฐานความร #3641 #3657 และ #3640 ณสมบ #3633 #3636 นายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 #3656 อไปน #3637 #3657 1 สำเร #3655 จการศ #3638 กษาช #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 3 3 หล #3633 กส #3641 ตรกระทรวงศ #3638 กษาธ #3636 การ หร #3639 อเท #3637 ยบเท #3656 2 อาย #3640 ไม #3656 #3656 ำกว #3656 14 #3637 บร #3636 #3641 รณ #3660 และไม #3656 เก #3636 17 #3637 บร #3636 #3641 รณ #3660 ในป #3637 #3637 #3656 จะเข #3657 าร #3633 บการศ #3638 กษาเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหาร การน #3633 บอาย #3640 ให #3657 #3633 บตามกฎหมายว #3656 าด #3657 วยการร #3633 บราชการทหาร 3 #3637 #3633 ญชาต #3636 ไทยโดยกำเน #3636 เเละบ #3636 ดามารดาม #3637 #3633 ญชาต #3636 ไทยโดยกาเน #3636 แต #3656 #3657 าบ #3636 ดาเป #3655 นนายทหารส #3633 ญญาบ #3633 ตร นายตารวจส #3633 ญญาบ #3633 ตรหร #3639 นายทหารช #3633 #3657 นประทวน นายตารวจช #3633 #3657 นประทวน #3638 #3656 งม #3637 #3633 ญชาต #3636 ไทยโดยกาเน #3636 ดเเล #3657 มารดาจะม #3636 ใช #3656 #3641 #3657 #3637 #3633 ญชาต #3636 ไทยโดยกาเน #3636 ดก #3655 ได #3657 4 #3637 อว #3633 ยวะ #3641 ปร #3656 าง #3633 กษณะท #3656 าทาง ขนาดของร #3656 างกายเหมาะสมแก #3656 การเป #3655 นทหารหร #3639 อตารวจ ไม #3656 เป #3655 นโรคตามท #3637 #3656 กาหนดไว #3657 ในกฎกระทรวงตามความในกฎหมาย #3656 าด #3657 วยการร #3633 บราชการทหารและกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย #3656 าด #3657 วยระเบ #3637 ยบข #3657 าราชการตารวจ ตามท #3637 #3656 กองบ #3633 ญชาการทหารส #3641 งส #3640 ดกำหนดรายละเอ #3637 ยดไว #3657 ในผนวกท #3657 ายระเบ #3637 ยบ รายละเอ #3637 ยดตามผนวก 5 เป #3655 นชายโสด ไม #3656 เคยม #3637 ความประพฤต #3636 เส #3639 #3656 อมเส #3637 ยทางเพศ หร #3639 อต #3636 ดต #3656 ได #3657 เส #3637 ยก #3633 บหญ #3636 #3638 งข #3633 #3657 นท #3637 #3656 จะถ #3639 อว #3656 าเป #3655 นผ #3641 #3657 #3637 ภรรยา 6 เป #3655 #3641 #3657 #3637 ความประพฤต #3636 เร #3637 ยบร #3657 อย ไม #3656 บกพร #3656 องในศ #3637 ลธรรมอ #3633 นด #3637 #3637 #3640 ดมการณ #3660 เล #3639 #3656 อมใสในระบอบการปกครองเเบประชาธ #3636 ปไตยอ #3633 นม #3637 พระมหากษตร #3636 #3660 เป #3655 นประม #3640 และม #3637 #3641 #3657 ปกครองด #3641 เเลความประพฤต #3636 7 ไม #3656 เป #3655 นผ #3641 #3657 #3637 หน #3637 #3657 #3636 นล #3657 นพ #3657 นต #3633 และไม #3656 เคยเป #3655 นบ #3640 คคลล #3657 มละลาย 8 ไม #3656 เป #3655 นผ #3641 #3657 #3637 #3656 อย #3641 #3656 ในระหว #3656 างเป #3655 นผ #3641 #3657 #3657 องหาหร #3639 อจาเลยในคด #3637 อาญา และไม #3656 เคยต #3657 องโทษจาค #3640 กตาม คำพ #3636 พากษาคด #3637 #3638 งท #3637 #3656 #3640 เว #3657 นเเต #3656 ความผ #3636 ดท #3637 #3656 กระทาโดยประมาทหร #3639 อความผ #3636 ดลห #3640 โทษ 9 ไม #3656 เป #3655 นผ #3641 #3657 #3637 #3656 อย #3641 #3656 ในระหว #3656 างพ #3633 กราชการ หร #3639 อหน #3637 ราชการ 10 ไม #3656 เป #3655 นผ #3641 #3657 #3637 #3656 เคยถ #3641 กไล #3656 ออกจากโรงเร #3637 ยน หร #3639 อถ #3641 กปลดออกเพราะความผ #3636 หร #3639 อถ #3641 กไล #3656 ออกจากราชการ 11 ไม #3656 เป #3655 นผ #3641 #3657 เสพยาเสพต #3636 หร #3639 อสารเคม #3637 ให #3657 โทษท #3637 #3656 เป #3655 นอ #3633 นตรายต #3656 อส #3640 ขภาพ 12 #3636 ดามารดาและผ #3641 #3657 ปกครองเป #3655 นผ #3641 #3657 #3637 อาช #3637 พส #3640 จร #3636 ตอ #3633 นชอบธรรม หร #3639 อม #3637 หล #3633 กฐานเช #3639 #3656 อถ #3639 อได #3657 13 เป #3655 นผ #3641 #3657 #3637 #3656 ได #3657 #3633 บอน #3640 ญาตจากบ #3636 ดา มารดา และผ #3641 #3657 ปกครองให #3657 สม #3633 ครเข #3657 าเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหาร 14 #3657 องม #3637 #3641 #3657 ปกครองหร #3639 อผ #3641 #3657 #3633 บรองซ #3638 #3656 งสามารถร #3633 บรองข #3657 อความเเละพ #3633 นธกรณ #3637 ตามท #3637 #3656 กองบ #3633 ญชาการทหารส #3641 งส #3640 ดกำหนดไว #3657 15 #3657 องไม #3656 #3637 #3633 นธกรณ #3637 #3641 กพ #3633 นก #3633 บองค #3660 กรของร #3633 ฐบาลหร #3639 อเอกชน #3633 นจะเป #3655 นอ #3640 ปสรรคต #3656 อการศ #3638 กษา 16 ไม #3656 เป #3655 นผ #3641 #3657 #3637 #3656 เคยท #3640 จร #3636 ตในการสม #3633 ครหร #3639 อในการสอบค #3633 ดเล #3639 อกมาเเล #3657 17 #3639 #3657 ความร #3641 #3657 และค #3640 ณสมบ #3633 #3636 #3633 งกล #3656 าวน #3637 #3657 แม #3657 ปรากฏว #3656 าเป #3655 นความเท #3655 จภายหล #3633 งท #3637 #3656 เข #3657 าร #3633 บน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหารเเล #3657 วก #3655 ตามจะ #3657 องออกจากความเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหารท #3633 นท #3637 #3641 #3657 ไม #3656 #3637 #3636 ทธ #3636 สม #3633 ครเข #3657 าเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหาร นายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 1 ไม #3656 #3637 #3640 ณสมบ #3633 #3636 และล #3633 กษณะครบถ #3657 วนตามท #3637 #3656 ระบ #3640 #3657 างต #3657 2 #3641 #3657 #3637 #3656 เคยถ #3641 กถอนทะเบ #3637 ยนออกจากความเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหาร รายละเอ #3637 ยดงาน นายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 #3633 #3657 งหมด gt gt gt gt http www rpca-admission com - รายละเอ #3637 ยดประกาศร #3633 บสม #3633 ครสอบน #3633 กเร #3637 ยนเตร #3637 ยมทหารในส #3656 วนของสำน #3633 กงานตำรวจแห #3656 งชาต #3636 ของป #3637 #3637 #3656 แล #3657 2557 สำหร #3633 บน #3657 องๆ #3637 #3656 อยากเป #3655 นส #3640 ภาพสตร #3637 ในเคร #3639 #3656 องแบบ เช #3655 คความพร #3657 อมเบ #3639 #3657 องต #3657 สำหร #3633 บการร #3633 บสม #3633 ครสอบ #3633 กจะถ #3641 กถามบ #3656 อยๆ สำหร #3633 บบางท #3656 านท #3637 #3656 เพ #3636 #3656 งจะสนใจการสม #3633 ครสอบงานราชการก #3633 บคำว #3656 #8220 #3640 คคลภายใน-บ #3640 คคลภายนอก #8221 #3638 งจะขยายความเล #3655 กน #3657 อย #8220 #3640 คคลภายใน #8221 หมายถ #3638 การร #3633 บสม #3633 ครผ #3641 #3657 #3637 #3656 เป #3655 นข #3657 าราชการตำรวจท #3637 #3656 #3633 บราชการมาแล #3657 วไม #3656 #3656 ำกว #3656 1 #3637 อาย #3640 ไม #3656 เก #3636 25 #3637 #8220 #3640 คคลภายนอก #8221 หมายถ #3638 การร #3633 บสม #3633 ครบ #3640 คคลท #3633 #3656 วไป ใครก #3655 ได #3657 อาย #3640 ไม #3656 เก #3636 21 #3637 หล #3633 กฐานท #3637 #3656 ใช #3657 ในการสม #3633 คร ไฟล #3660 #3641 ปถ #3656 ายประเภท jpg หร #3639 gif คร #3638 #3656 งต #3633 หน #3657 าตรง ไม #3656 สวมหมวก แต #3656 งกายช #3640 ดน #3633 กเร #3637 ยน หร #3639 อช #3640 ดน #3633 กศ #3638 กษา #3656 ายไว #3657 ไม #3656 เก #3636 3 เด #3639 อน ขนาด 100kb *หากร #3641 ปถ #3656 ายไม #3656 #3641 กต #3657 อง อาจส #3656 งผลต #3656 อการตรวจสอบต #3633 วบ #3640 คคลในการเข #3657 าสอบ กรรมการค #3640 มสอบอาจไม #3656 อน #3640 ญาตให #3657 เข #3657 าสอบจะถ #3639 อเป #3655 นความบกพร #3656 องของผ #3641 #3657 สม #3633 ครเอง จะอ #3657 างว #3656 าระบบได #3657 #3633 บสม #3633 ครไว #3657 แล #3657 วไม #3656 ได #3657 #3641 #3657 สม #3633 ครควรเตร #3637 ยมสำเนาทะเบ #3637 ยนบ #3657 านฉบ #3633 บเจ #3657 าบ #3657 านท #3637 #3656 #3637 #3657 อม #3641 ลของตนเอง #3636 ดา และมารดา เพ #3639 #3656 อใช #3657 ประกอบการกรอกใบสม #3633 คร การสอบค #3633 ดเล #3639 อก การสอบรอบแรก เป #3655 นการสอบข #3657 อเข #3637 ยน #3636 ชาภาษาไทย #3636 ทยาศาสตร #3660 คณ #3636 ตศาสตร #3660 ภาษาอ #3633 งกฤษ ตามหล #3633 กส #3641 ตรม #3633 ธยมศ #3638 กษาตอนปลาย คะแนนเต #3655 #3636 ชาละ 200 คะแนน รวม 4 #3636 ชา 800 คะแนนการสอบรอบสอง เป #3655 นการตรวจร #3656 างกาย ตรวจสอบประว #3633 #3636 การทดสอบบ #3640 คล #3636 กภาพ สอบพลศ #3638 กษา #3633 ดขนาดร #3656 างกายและสอบส #3633 มภาษณ #3660 เป #3655 นการสอบไม #3656 #3637 คะแนนถ #3639 อเกณฑ #3660 ได #3657 หร #3639 ตก สอบพลศ #3638 กษา #8211 #3636 #3656 ระยะทาง 1 000 เมตร ใช #3657 เวลาไม #3656 เก #3636 7 นาท #3637 #8211 #3656 ายน #3657 ระยะทาง 50 เมตร ใช #3657 เวลาไม #3656 เก #3636 3 นาท #3637 สอบ นายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 4 #3636 ชา #3636 ชาละ 200 คะเเนน 1 คณ #3636 ตศาสตร #3660 2 #3633 งกฤษ 3 ไทย 4 #3636 ทย #3660 #3636 ชาท #3637 #3656 ใช #3657 สอบ คณ #3636 เน #3639 #3657 อหา 4 5 6 คะแนนเต #3655 200 คะแนน #3636 ทยฯเน #3639 #3657 อหา 4 5 6 #3636 #3636 เคม #3637 200 คะแนน ภาษาไทย ปลาย 200 คะแนน ภาษาอ #3633 งกฤษ ปลาย 200 คะแนน สอบรอบสอง #3637 ตรวจร #3656 างกาย ตรวจส #3640 ขภาพท #3637 #3656 รพ ตำรวจ สอบประว #3633 #3636 สอบประว #3633 #3636 อาชญากรรม สอบพละศ #3638 กษา #3656 ายน #3657 50 เมตร #3636 #3656 1000 เมตร คำถามท #3637 #3656 พบบ #3656 อย 1 รร นายร #3657 อยตำรวจ #3633 #3657 งอย #3641 #3656 #3637 #3656 ใด ตอบ ภาษาไทย - โรงเร #3637 ยนนายร #3657 อยตำรวจ เลขท #3637 #3656 90 7 สามพราน นครปฐม 73110 english - Royal Police Cadet Academy No 90 Village No 7 Sam Pran Nakorn Pathom Thailand 73110 2 นรต หญ #3636 #3638 กหน #3633 กเท #3656 นรต ชายหร #3639 อไม #3656 ตอบ #3638 กหน #3633 กเท #3656 าก #3633 #3633 #3657 งร #3656 างกาย และจ #3636 ตใจ ตลอดจนการปล #3641 กฝ #3633 งค #3640 ณธรรมและจร #3636 ยธรรม 3 นรต หญ #3636 เป #3636 ดร #3633 บสม #3633 ครท #3640 กป #3637 หร #3639 อไม #3656 ตอบ #3633 จจ #3640 #3633 นย #3633 งคงเป #3636 ดร #3633 บสม #3633 คร แต #3656 หากม #3637 การเปล #3637 #3656 ยนแปลง จะแจ #3657 งให #3657 ประชาชนท #3633 #3656 วไปได #3657 #3633 บทราบผ #3656 านช #3656 องทางส #3639 #3656 อสารของ รร นรต 4 #3636 ชาท #3637 #3656 สอบเข #3637 ยนของ นรต ตอบ #3641 #3657 สม #3633 ครเข #3657 าเป #3655 นรต จะต #3657 องผ #3656 านการสอบข #3657 อเข #3637 ยนประกอบไปด #3657 วยว #3636 ชา - ภาษาไทย #3636 ทยาศาสตร #3660 คณ #3636 ตศาสตร #3660 และภาษาอ #3633 งกฤษ โดยใช #3657 ความร #3641 #3657 ระด #3633 #3633 ธยมตอนปลาย 5 #3636 ชาท #3637 #3656 สอบเข #3637 ยนของ นตท ในส #3656 วนของ ตร ตอบ #3641 #3657 สม #3633 ครเข #3657 าเป #3655 นตท ในส #3656 วนของ ตร จะต #3657 องผ #3656 านการสอบข #3657 อเข #3637 ยนประกอบไปด #3657 วยว #3636 ชา - ภาษาไทย #3636 ทยาศาสตร #3660 คณ #3636 ตศาสตร #3660 ภาษาอ #3633 งกฤษ และส #3633 งคมศ #3638 กษา โดยใช #3657 ความร #3641 #3657 ระด #3633 #3633 ธยมตอนต #3657 6 นรต และ นตท ในส #3656 วนของ ตร #3656 อมาจากอะไร ตอบ นรต #3656 อมาจาก #3656 วน นตท ในส #3656 วนของ ตร #3656 อมาจาก 7 นรต สอบพละอะไรบ #3657 าง ตอบ #3641 #3657 สม #3633 ครเข #3657 าเป #3655 นรต ภายหล #3633 งผ #3656 านการทดสอบข #3657 อเข #3637 ยนและผ #3656 านการตรวจร #3656 างกาย จะต #3657 องเข #3657 าทดสอบพลศ #3638 กษา ประกอบไปด #3657 วย #3656 ายน #3657 50เมตร และ #3636 #3656 1 000 เมตร 8 นตท สอบพละอะไรบ #3657 าง ตอบ #3641 #3657 สม #3633 ครเข #3657 าเป #3655 นตท ในส #3656 วนของ ตร ภายหล #3633 งผ #3656 านการทดสอบข #3657 อเข #3637 ยนและผ #3656 านการตรวจร #3656 างกาย จะต #3657 องเข #3657 าทดสอบพลศ #3638 กษา ประกอบไปด #3657 วย #3656 ายน #3657 50เมตร #3636 #3656 1 000 เมตร #3636 #3656 50เมตร #3636 #3656 งกล #3633 บต #3633 #3639 นกระโดดไกล #3640 กน #3633 #3656 30ว #3636 นาท #3637 #3638 งข #3657 อราวเด #3637 #3656 ยว และ #3633 #3656 งงอต #3633 9 ระยะเวลาการเร #3637 ยนของ นรต #3637 #3637 #3656 #3637 ตอบ ใช #3657 เวลา 4 #3637 #3637 #3656 รร นายร #3657 อยตำรวจ 10 ภายหล #3633 งจาก นรต หญ #3636 สำเร #3655 จการศ #3638 กษา จะถ #3641 กบรรจ #3640 ให #3657 #3633 บราชการสายงานใด ตอบ สายงานสอบสวน 11 #3656 าเทอม ตอบ #3641 ปแบบการศ #3638 กษาใน รร นรต แตกต #3656 างจากสถาบ #3633 นการศ #3638 กษาท #3633 #3656 วไป #3641 #3657 เร #3637 ยนไม #3656 #3657 องชำระค #3656 าเทอม ในส #3656 วนน #3637 #3657 เป #3655 นภาระของร #3633 ฐท #3637 #3656 จะสน #3633 บสน #3640 นงบประมาณในการจ #3633 ดการศ #3638 กษาให #3657 #3633 นรต #3638 #3656 งมาจากภาษ #3637 ของประชาชน 12 กำล #3633 งศ #3638 กษาอย #3641 #3656 ระด #3633 บช #3633 #3657 นท #3637 #3656 เป #3636 ดให #3657 สม #3633 คร 6 หร #3639 3 หร #3639 อเท #3637 ยบเท #3656 สามารถสม #3633 ครสอบได #3657 หร #3639 อไม #3656 ตอบ สม #3633 ครสอบได #3657 ตามปกต #3636 แต #3656 ภายหล #3633 งสำเร #3655 จการศ #3638 กษาตามระด #3633 บช #3633 #3657 นท #3637 #3656 เป #3636 ดให #3657 สม #3633 คร 6 หร #3639 3 หร #3639 อเท #3637 ยบเท #3656 จะต #3657 องย #3639 #3656 นหล #3633 กฐานการสำเร #3655 จการศ #3638 กษาด #3633 งกล #3656 าวให #3657 #3633 รร นรต 13 #3633 ธยมตอนต #3657 3 หร #3639 อเท #3637 ยบเท #3656 และ #3633 ธยมตอนปลาย 6 หร #3639 อเท #3637 ยบเท #3656 แตกต #3656 างก #3633 นอย #3656 างไร ตอบ ระด #3633 บม #3633 ธยมศ #3638 กษา หมายถ #3638 การศ #3638 กษาหล #3633 งระด #3633 บประถมศ #3638 กษา #3638 #3656 งแบ #3656 งออกเป #3655 2 #3656 วงตอน #3639 #3633 ธยมศ #3638 กษาตอนต #3657 #3633 #3657 3 และม #3633 ธยมศ #3638 กษาตอนปลาย เป #3655 2 ประเภท #3639 ระด #3633 บม #3633 ธยมศ #3638 กษาตอนปลายประเภทสาม #3633 #3639 #3633 #3657 4 #3638 6 และประเภทอาช #3637 วศ #3638 กษา #3639 หล #3633 กส #3641 ตรประกาศน #3637 ยบ #3633 ตรว #3636 ชาช #3637 ปวช หล #3633 กส #3641 ตรประกาศน #3637 ยบ #3633 ตรนาฎศ #3636 ลป #3660 #3633 #3657 นกลาง หล #3633 กส #3641 ตรประกาศน #3637 ยบ #3633 ตรศ #3636 ลปช #3633 #3657 นกลาง สำน #3633 กเลขาธ #3636 การสภาการศ #3638 กษา 14 โรค และความพ #3636 การ #3637 #3656 #3657 องห #3657 ามเข #3657 าเป #3655 นน #3633 กเร #3637 ยนนายร #3657 อยตำรวจ #3637 อะไรบ #3657 าง ตอบ #3641 #3657 สม #3633 ครสามารถศ #3638 กษาได #3657 จาก ระเบ #3637 ยบการร #3633 บสม #3633 คร #3638 #3656 งสามารถดาวน #3660 โหลดได #3657 ภายหล #3633 งการสม #3633 ครออนไลน #3660 เสร #3655 จสมบ #3641 รณ #3660 ชำระเง #3636 นแล #3657 15 การแต #3656 งกายของ นรต หญ #3636 #3637 #3656 #3633 บถ #3639 อศาสนาอ #3636 สลาม ตอบ ให #3657 แต #3656 งกายตามท #3637 #3656 สำน #3633 กงานตำรวจแห #3656 งชาต #3636 หร #3639 รร นายร #3657 อยตำรวจกำหนด #3638 #3656 งจะแจ #3657 งให #3657 ทราบเม #3639 #3656 อได #3657 #3633 บการบรรจ #3640 เข #3657 าเป #3655 นรต หญ #3636 16 กรอกข #3657 อม #3641 ลผ #3636 จะแก #3657 ไข #3657 องทำอย #3656 างไร ตอบ #3639 #3656 นคำร #3657 องแก #3657 ไขข #3657 อม #3641 ลในใบสม #3633 คร สามารถดาวน #3660 โหลดได #3657 #3637 #3656 www rpca-admission com เข #3657 าไปท #3637 #3656 หล #3633 กส #3641 ตรท #3637 #3656 ตนเองสม #3633 ครไว #3657 จากน #3633 #3657 นเล #3639 อกเมน #3641 สารพ #3633 นป #3633 ญหา 17 #3657 อม #3641 ลใดบ #3657 างท #3637 #3656 แก #3657 ไขได #3657 ตอบ #3657 อม #3641 ลท #3637 #3656 สามารถขอแก #3657 ไขได #3657 #3637 #3633 งน #3637 #3657 1 #3657 อม #3641 ลผ #3641 #3657 สม #3633 คร #3639 #3656 อ-สก #3640 ล-ว #3633 นเด #3639 อนป #3637 เก #3636 2 #3657 อม #3641 ลบ #3636 ดา #3639 #3656 อ-สก #3640 3 #3657 อม #3641 ลมารดา #3639 #3656 อ-สก #3640 4 #3657 อม #3641 ลป #3641 #3656 #3639 #3656 อ-สก #3640 5 #3657 อม #3641 ลตา #3639 #3656 อ-สก #3640 สารพ #3633 นป #3633 ญหา 18 #3657 อสอบยากไหม ตอบ #3633 ญหาข #3657 อสอบในแต #3656 ละป #3637 จะถ #3641 กกำหนดข #3638 #3657 นใหม #3656 ในท #3640 กๆป #3637 #3637 #3633 #3657 งข #3657 อยาก และข #3657 อง #3656 าย 19 สถานท #3637 #3656 สอบอย #3641 #3656 #3637 #3656 ไหน ตอบ รร นายร #3657 อยตำรวจ จะเป #3655 นผ #3641 #3657 กำหนดสถานท #3637 #3656 สำหร #3633 บทำการสอบข #3657 อเข #3637 ยน #3638 #3656 งท #3637 #3656 #3656 านมาใช #3657 สถานท #3637 #3656 สอบในเขตจ #3633 งหว #3633 ดกร #3640 งเทพมหานคร ในป #3637 การศ #3638 กษา 2557 จะใช #3657 สถานท #3637 #3656 สอบค #3639 มหาว #3636 ทยาล #3633 ยรามคำแหง 2 บางนา แผนท #3637 #3656 ราม2 20 #3633 กษณะข #3657 อสอบเป #3655 นอย #3656 างไร ตอบ เป #3655 นข #3657 อสอบแบบปรน #3633 #3633 วเล #3639 อกให #3657 ตอบ เท #3656 าน #3633 #3657 ไม #3656 #3637 การเข #3637 ยนข #3657 #3656 อความ หร #3639 #3633 ตน #3633 21 #3637 #3636 #3637 การทดสอบอย #3656 างไร ตอบ เป #3655 นการทดสอบความเร #3655 ไม #3656 จำก #3633 ดท #3656 ภายในระยะทาง 50 เมตร ไม #3656 #3637 #3637 #3657 วนต #3657 โดยใช #3657 สระว #3656 ายน #3657 ำของ รร นรต #3656 วนเร #3639 #3656 องการออกต #3633 อน #3640 ญาตให #3657 ใช #3657 ได #3657 3 แบบ ได #3657 แก #3656 1 กระโดดจากแท #3656 2 กระโดดจากขอบสระ และ 3 ลงไปถ #3637 บต #3633 วในสระ #3657 างอ #3636 #3637 #3656 มาจากหน #3657 าpage เป #3636 ดสอบตำรวจ สม #3633 ครสอบ แนวข #3657 อสอบตำรวจ บทความสอบตำรวจเข #3637 ยนโดย windows 7 เวลาท #3637 #3656 เข #3637 ยน 16 58 0ความค #3636 ดเห #3655 นเก #3637 #3656 ยวก #3633 บสอบตำรวจ #3656 งอ #3637 เมลข #3657 อม #3641 ลน #3637 #3657 BlogThis แชร #3660 ไปท #3637 #3656 Twitter แชร #3660 ไปท #3637 #3656 Facebook แชร #3660 ใน Pinterest #3657 ายกำก #3633 บสอบตำรวจ #3656 าวสอบตำรวจ นายร #3657 อยหญ #3636 58 สอบนายร #3657 อยตำรวจ 2558 เป #3636 ดสอบตำรวจพ #3636 #3641 จน #3660 หล #3633 กฐาน จำนวน 100 #3633 ตรา #3633 #3657 งแต #3656 #3633 นท #3637 #3656 1 - 25 #3633 นวาคม 2557 เป #3636 ดสอบตำรวจพ #3636 #3641 จน #3660 หล #3633 กฐาน จำนวน 100 #3633 ตรา #3633 #3657 งแต #3656 #3633 นท #3637 #3656 1 - 25 #3633 นวาคม 2557 #3656 านได #3657 จากประกาศด #3657 านล #3656 างเลยคร #3633 #3640 ณว #3640 #3636 การศ #3638 กษา 1 สายเคม #3637 #3640 #3636 ปร #3636 ญญาตร #3637 สาขาเคม #3637 เท #3656 าน #3633 #3657 2 สายฟ #3636 #3636 กส #3660 #3640 #3636 ปร #3636 ญญาตร #3637 สาขาฟ #3636 #3636 กส #3660 สาขาฟ #3636 #3636 กส #3660 ประย #3640 กต #3660 และสาขาฟ #3636 #3636 กส #3660 #3636 เล #3655 กทรอน #3636 กส #3660 เท #3656 าน #3633 #3657 3 สายพ #3639 #3657 นพ #3636 ภพ #3640 #3636 ปร #3636 ญญาตร #3637 สาขาว #3636 ทยาศาสตร #3660 #3639 #3657 นพ #3636 ภพ เท #3656 าน #3633 #3657 4 สาขาช #3637 วว #3636 ทยา #3640 #3636 ปร #3636 ญญาตร #3637 สาขาช #3637 วว #3636 ทยา เท #3656 าน #3633 #3657 5 สายจ #3640 ลช #3637 วว #3636 ทยา #3640 #3636 ปร #3636 ญญาตร #3637 สาขาจ #3640 ลช #3637 วว #3636 ทยา สาขาจ #3640 ลช #3637 วว #3636 ทยาประย #3640 กต #3660 สาขาจ #3640 ลช #3637 วว #3636 ทยาอ #3640 ตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลย #3637 #3637 วว #3636 ทยา เท #3656 าน #3633 #3657 6 สายจ #3636 ตว #3636 ทยาคล #3637 #3636 #3640 #3636 ปร #3636 ญญาตร #3637 สาขาจ #3636 ตว #3636 ทยาคล #3637 #3636 เท #3656 าน #3633 #3657 การร #3633 บสม #3633 คร #3633 บสม #3633 ครทางอ #3636 นเตอร #3660 เน #3655 เว #3659 บไซด #3660 www policeadmission org ตลอด 24 #3633 #3656 โมง ยกเว #3657 #3633 นท #3637 #3656 25 #3633 นวาคม 2557 #3633 นส #3640 ดท #3657 ายของการร #3633 บสม #3633 คร จะป #3636 ดร #3633 บสม #3633 ครถ #3638 งเวลา 16 30 นาฬ #3636 กา หน #3656 วยงานท #3637 #3656 #3633 บผ #3636 ดชอบดำเน #3636 นการ #3639 กองบ #3633 งค #3633 บการอำนวยการ สำน #3633 กงานพ #3636 #3641 จน #3660 หล #3633 กฐานตำรวจ อาคาร 11 ถนนพระราม1 แขวงว #3633 งใหม #3656 เขตปท #3640 มว #3633 กร #3640 งเทพฯ 10330 เว #3655 บไซด #3660 www forensic police go th โทรศ #3633 พท #3660 0-2205-1061 #3633 บสม #3633 ครต #3633 #3657 งแต #3656 #3633 นท #3637 #3656 1 - 25 #3633 นวาคม 2557 #3637 #3656 มาข #3656 าว http www promotethai com read php tid 30911 บทความสอบตำรวจเข #3637 ยนโดย windows 7 เวลาท #3637 #3656 เข #3637 ยน 16 58 0ความค #3636 ดเห #3655 นเก #3637 #3656 ยวก #3633 บสอบตำรวจ #3656 งอ #3637 เมลข #3657 อม #3641 ลน #3637 #3657 BlogThis แชร #3660 ไปท #3637 #3656 Twitter แชร #3660 ไปท #3637 #3656 Facebook แชร #3660 ใน Pinterest #3657 ายกำก #3633 บสอบตำรวจ สอบตำรวจพ #3636 #3641 จน #3660 หล #3633 กฐาน #3633 นพ #3640 ธท #3637 #3656 9 กรกฎาคม 2557 เป #3636 ดสอบแล #3657 ตำรวจช #3633 #3657 นประทวนสายเทคน #3636 สายปราบปราม 6800 #3656 าวล #3656 าส #3640 9 7 57 เป #3636 ดสอบแล #3657 ตำรวจช #3633 #3657 นประทวนสายเทคน #3636 สายปราบปราม 6800 ตำรวจช #3633 #3657 นประทวนสายปราบปรามจำนวน 6600 #3633 ตรา #3656 าวตำรวจช #3633 #3657 นประทวนสายปราบปรามจำนวน 6600 #3633 ตรา 2557 ตำรวจช #3633 #3657 นประทวนสายเทคน #3636 จำนวจ 200 #3633 ตรา ตำรวจช #3633 #3657 นประทวนสายเทคน #3636 จำนวจ 200 #3633 ตรา กำหนดการสอบ ตำรวจช #3633 #3657 นประทวน 2557 กำหนดการสอบ ตำรวจช #3633 #3657 นประทวน 2557 #3656 านรายละเอ #3637 ยดการสอบ และค #3640 ณสมบ #3633 #3636 การสม #3633 ครเพ #3636 #3656 มเต #3636 http rcm edupol org PDF nst Doc1 pdf กำหนดการสอบ http rcm edupol org PDF nst img-28181815 pdf หน #3657 าเว #3655 บกองการสอบ #3633 บสม #3633 คร นสต 57 http rcm edupol org บทความสอบตำรวจเข #3637 ยนโดย windows 7 เวลาท #3637 #3656 เข #3637 ยน 02 31 7ความค #3636 ดเห #3655 นเก #3637 #3656 ยวก #3633 บสอบตำรวจ #3656 งอ #3637 เมลข #3657 อม #3641 ลน #3637 #3657 BlogThis แชร #3660 ไปท #3637 #3656 Twitter แชร #3660 ไปท #3637 #3656 Facebook แชร #3660 ใน Pinterest #3657 ายกำก #3633 บสอบตำรวจ สม #3633 คร นสต 57 สม #3633 ครนายส #3636 บตำรวจ 57 สอบนสต 57 บทความท #3637 #3656 เก #3656 ากว #3656 หน #3657 าแรก สม #3633 ครสมาช #3636 บทความ Atom window ___gcfg #3641 #3657 30 000 #3656 อน 900 บาท x 60 เด #3639 อน เช #3655 คโอกาสอน #3640 #3633 #3636 ออนไลน #3660 ฟร #3637 คล #3633 งบทความของบล #3655 อก #9660 #160 2014 5 #9660 #160 #3633 นวาคม 2 #3656 าวเป #3636 ดสอบนายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 ประจำป #3637 2558 เป #3636 ดสอบตำรวจพ #3636 #3641 จน #3660 หล #3633 กฐาน จำนวน 100 #3633 ตรา #3633 #3657 งแต #3656 #9658 #160 กรกฎาคม 2 #9658 #160 #3636 #3640 นายน 1 #9658 #160 2013 2 #9658 #160 พฤษภาคม 1 #9658 #160 #3640 มภาพ #3633 นธ #3660 1 #9658 #160 2012 16 #9658 #160 #3640 ลาคม 1 #9658 #160 #3636 งหาคม 2 #9658 #160 กรกฎาคม 1 #9658 #160 #3636 #3640 นายน 4 #9658 #160 พฤษภาคม 1 #9658 #160 เมษายน 3 #9658 #160 #3637 นาคม 2 #9658 #160 #3640 มภาพ #3633 นธ #3660 2 #9658 #160 2011 12 #9658 #160 เมษายน 5 #9658 #160 #3637 นาคม 7 บทความท #3637 #3656 ได #3657 #3633 บความน #3636 ยม ลำด #3633 บช #3633 #3657 นยศและตำแหน #3656 งของตำรวจ ลำด #3633 บช #3633 #3657 นยศและตำแหน #3656 งของตำรวจ หลายคนอาจส #3633 บสนก #3633 บตำแหน #3656 งช #3633 #3657 นยศของตำรวจ ให #3657 #3656 องจำง #3656 ายๆคร #3633 บว #3656 ตำแหน #3656 13 ยศ 14 แค #3656 #3637 #3657 #3655 จำได #3657 แล #3657 วคร #3633 #160 ขอบค #3640 สร #3640 ปสาระสำค #3633 พระราชบ #3633 ญญ #3633 #3636 ตำรวจแห #3656 งชาต #3636 2547 พรบ ตำรวจแห #3656 งชาต #3636 สร #3640 ปสาระสำค #3633 พระราชบ #3633 ญญ #3633 #3636 ตำรวจแห #3656 งชาต #3636 2547 #160 - #3639 #3656 พระราชบ #3633 ญญ #3633 #3636 ตำรวจแห #3656 งชาต #3636 2547 - ให #3657 ไว #3657 #3633 นท #3637 #3656 13 มกราคม 2547 - คำถามท #3637 #3656 ถามบ #3656 อยในการสอบตำรวจ รวบรวมคำถามท #3637 #3656 #3633 กจะถามบ #3656 อยๆ ในการสม #3633 ครสอบตำรวจ #3633 นน #3637 #3657 เลยนำมาลงให #3657 คร #3633 คำถามท #3637 #3656 ถามบ #3656 อยในการสม #3633 ครสอบตำรวจ #3657 1 #160 #3657 องการสม #3633 คร สายงานป #3657 องก เฉลยข #3657 อสอบนายร #3657 อยตำรวจป #3637 2555 11ม #3637 นาคม 2555 เม #3639 #3656 อวานน #3637 #3657 11 #3637 นาคม 2555 สอบตำรวจช #3633 #3657 นประทวนเป #3655 นส #3633 ญญาบ #3633 ตร ใครม #3637 #3640 #3657 นบ #3657 างคร #3633 ใครจำข #3657 อสอบได #3657 มาแชร #3660 #3633 นมาช #3656 วยก #3633 นเฉลยนะคร #3633 ตอนน #3637 #3657 #3633 งรออย #3641 #3656 คร #3633 เป #3636 ดสอบแล #3657 ตำรวจช #3633 #3657 นประทวนสายเทคน #3636 สายปราบปราม 6800 #3656 าวล #3656 าส #3640 9 7 57 เป #3636 ดสอบแล #3657 ตำรวจช #3633 #3657 นประทวนสายเทคน #3636 สายปราบปราม 6800 ตำรวจช #3633 #3657 นประทวนสายปราบปรามจำนวน 6600 #3633 ตรา #3656 าวตำรวจช #3633 #3657 นประ #3656 าวเป #3636 ดสอบนายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 ประจำป #3637 2558 เป #3636 ดสอบนายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 ประจำป #3637 2558 จะเป #3636 ดสอบเด #3639 อนธ #3633 นวาคม 2557 #3656 านรายละเอ #3637 ยดด #3657 านล #3656 างได #3657 เลยคร #3633 สอบนายร #3657 อยตำรวจหญ #3636 2557 โรงเร #3637 ยนนา การเตร #3637 มต #3633 วเข #3657 าห #3657 องสอบ #3656 อนลงสนามสอบต #3657 องเตร #3637 ยมต #3633 วอย #3656 างไรบ #3657 าง หลายคนพ #3638 #3656 งเข #3657 าเคยเข #3657 าสอบอาจเตร #3637 ยมต #3633 วการเข #3657 าห #3657 องสอบไม #3656 #3641 เร #3639 #3656 องเพ #3637 ยงเล #3655 กน #3657 อยอาจทำให #3657 พลาดโอกาสสำค #3633 ญข แนวข #3657 อสอบตำรวจ สายอำนวยการ สายธ #3640 รการ พรบ ตำรวจแห #3656 งชาต #3636 co รวมแนวข #3657 อสอบตำรวจคร #3633 บท #3633 #3657 งสายอำนวยการ #160 สายธ #3640 รการ และ พระราชบ #3633 ญญ #3633 #3636 ตำรวจแห #3656 งชาต #3636 เห #3655 นว #3656 าม #3637 ประโยชน #3660 เลยมาฝากก #3633 แนวข #3657 อสอบตำรวจ-ธ #3640 รการ เป #3636 ดสอบตำรวจพ #3636 #3641 จน #3660 หล #3633 กฐาน จำนวน 100 #3633 ตรา #3633 #3657 งแต #3656 #3633 นท #3637 #3656 1 - 25 #3633 นวาคม 2557 เป #3636 ดสอบตำรวจพ #3636 #3641 จน #3660 หล #3633 กฐาน จำนวน 100 #3633 ตรา #3633 #3657 งแต #3656 #3633 นท #3637 #3656 1 - 25 #3633 นวาคม 2557 #3656 านได #3657 จากประกาศด #3657 านล #3656 างเลยคร #3633 #160 #160 #3640 ณว #3640 #3636 การศ #3638 แนวถามตอบข #3657 อสอบงานสารบรรณ ตำรวจ แนวถามตอบข #3657 อสอบงานสารบรรณตำรวจ ภาคความร #3641 #3657 ความสามารถท #3637 #3656 ใช #3657 เฉพาะตำแหน #3656 ภาค คะแนนเต #3655 60 คะแนน #160 #160 #160 #160 #160 #160 ระเบ #3637 ยบสำน #3633 กนายกร #3633 ฐมนตร #3637 #3656 าด var html html html replace jf gi document getElementById innerHTML html #3657 ายกำก #3633 บสอบตำรวจ2555 การเตร #3637 ยมพร #3657 อมก #3656 อนเข #3657 าห #3657 องสอบ #3656 าวสอบตำรวจ #3656 าวสอบตำรวจ #3637 2554 #3657 อสอบงานสารบ #3633 #3657 อสอบนายร #3657 อย คำถามท #3637 #3656 ถามบ #3656 อยในการสอบตำรวจ คำถามสอบตำรวจ 2555 งามหน #3657 าคล #3636 ปฉาว ตำรวจ 100 เด #3637 ยว ตำแหน #3656 งตำรวจ #3640 จร #3636 ตการสอบตำรวจ 55 #3640 จร #3636 ตสอบตำรวจ นายร #3657 อยหญ #3636 58 นายส #3636 บตำรวจ 57 ประกาศผลสอบตำรวจ 2555 ประกาศผลสอบนายส #3636 2555 ประกาศรายช #3639 #3656 อท #3637 #3656 #3633 #3656 งสอบตำรวจ 55 ผลการสอบนายร #3657 อยตำรวจ 2555 ผลสอบตำรวจช #3633 #3657 นประทวนเป #3655 นส #3633 ญญาบ #3633 ตร ยกเล #3636 กสอบตำรวจช #3633 #3657 นประทวน ยศตำรวจ สม #3633 คร นสต 57 สม #3633 ครตำรวจว #3640 #3636 ปวช สม #3633 ครตำรวจว #3640 #3636 6 สม #3633 ครนายส #3636 บตำรวจ 57 สม #3633 ครสอบตำรวจ 2556 สร #3640 ปสาระสำค #3633 พรบ ตำรวจแห #3656 งชาต #3636 2547 สอบตำรวจ สอบตำรวจ 2555 สอบตำรวจ #3640 #3636 6 สอบตำรวจบ #3640 คคลภายนอกผ #3641 #3657 #3637 #3640 #3636 ปร #3636 ญาตร #3637 สอบตำรวจบ #3640 คลภายนอกว #3640 #3636 6 สอบตำรวจพ #3636 #3641 จน #3660 หล #3633 กฐาน สอบตำรวจรอบสอง สอบตำรวจรอบใหม #3656 สอบตำรวจลงพ #3639 #3657 นท #3637 #3656 ภาคใต #3657 สอบตำรวจว #3640 #3636 ปวช สอบตำรวจว #3640 #3636 6 สอบนสต 57 สอบนายร #3657 อยตำรวจ 2558 อยากเป #3655 นตำรวจ เฉลยข #3657 อสอบตำรวจช #3633 #3657 นประทวน 2555 เฉลยข #3657 อสอบนายร #3657 อย 2555 เล #3639 อกสอบสนามไหนด #3637 แก #3658 งค #3660 ตกเบ #3655 แนวข #3657 อนสอบคอมพ #3636 วเตอร #3660 แนวข #3657 อสอบ พรก หล #3633 กเกณฑ #3660 และว #3636 #3637 การบร #3636 หารก #3636 จการบ #3657 านเม #3639 องท #3637 #3656 #3637 2546 แนวข #3657 อสอบตำรวจ แนวข #3657 อสอบตำรวจ สายอำนวยการ #3640 รการ แนวข #3657 อสอบสายประมวลผล แนวข #3657 อสอบสายประมวลลผล แนวถามตอบข #3657 อสอบงานสารบรรณ สอบตำรวจ2555 document write unescape try catch err salon smocks ประกาศผลสอบตำรวจ #3637 2555 แนวข #3657 อสอบตำรวจ เฉลยข #3657 อสอบนายร #3657 อยตำรวจ55 #3633 #3657 นประทวนบ #3640 คคลภายนอกผ #3641 #3657 #3637 #3640 #3636 เทมเพลต Picture Window #3633 บเคล #3639 #3656 อนโดย Blogger window setTimeout function document body className document body className replace 10 if window jstiming window jstiming load tick if typeof BLOG_attachCsiOnload BLOG_attachCsiOnload null _WidgetManager _Init _WidgetManager _SetDataContext this tick 75function a d c catch h this g 42start 42 null a var a b performance 46 46 a 75b performance timing var n 75a new d a responseStart new d b jstiming 75 if a if a try catch p b tickAboveFold 75function d d 75a 750 76 75d 46 46b k load g 42aft 42 var l 75 1 function m b addEventListener b addEventListener 42scroll 42 m 1 b attachEvent 42onscroll 42 m n 74 script 076 mobileHeadScript ieCssRetrofitLinks 74 -- if IE 76 74script type 75 42text javascript 42 src 75 42https www blogger com static v1 jsbin 1333113279-ieretrofit js 42 76 74 script 76 n 74 endif -- 076 view dynamicViewsCommentsSrc www blogblog com dynamicviews 4224c15c4e7c9321 js comments js dynamicViewsScriptSrc www blogblog com dynamicviews cda3ddef07a85452 plusOneApiSrc https apis google com js plusone js sf n override flipcard magazine mosaic sidebar snapshot timeslide _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById false _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById