Go to Site http://www.thenpoor.ws/credit/index.html

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สินเชื่อเพื่อประชาชน|ให้สินเชื่อ|ชำระหนี้|หนี้สิน|สถาบันการเงิน|หนี้นอกระบบ|หนี้ทำงานต่างประเทศ|หนี้บัตรเครดิต|ภาระหนี้|การลงทุน|ขอสินเชื่อ|เสริมสภาพคล่อง|อุปโภคบริโภค|สภาพคล่อง|ส่วนบุคคล|สินเชื่อที่อยู่อาศัย|หนี้สินภาคประชาชน|แก้ปัญหาหนี้

คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน > ที่มาคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน

ที่มา คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน

 

ความคาดหวัง

คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ไปถึงมือประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในชนบท ซึ่งจะส่งผ่านผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป สำหรับส่วนราชการและภาคราชการ มีความมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานธนาคาร ได้มีความเข้าใจในสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน

 

ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง

 

 

 

คำนำ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน โดยมีจุดประสงค์มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการภาระหนี้สินได้อย่างมีระบบ สอดคล้องกับสถานะการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม

 

กระทรวงการคลังได้ตระหนักดีว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของประชาชนคือปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จึงได้จัดตั้งและมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (ศอก.นส.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามนำลูกหนี้ที่มีปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไข ภายใต้กระบวนการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อันได้แก่

 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน]

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank/ธพว.)

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าปัญหาหนึ่งของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของรัฐดังกล่าวข้างต้นได้ เป็นเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และประเภทสินเชื่อแต่ละธนาคาร ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินอื่นๆตามมา

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อำนวยการการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 6 แห่ง จัดทำคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน โดยรวบรวมสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร และคัดสรรสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปจำนวน 72 สินเชื่อ จัดเป็นคู่มืออย่างง่ายเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักเกณฑ์เบื้องต้น อันจะนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

ศูนย์อำนวยการการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนกระทรวงการคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ จะมีส่วนช่วยให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้ตามความจำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง สังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

 

ศูนย์อำนวยการ การปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

 

กระทรวงการคลัง

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้คัดลอกมาจาก หนังสือคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน 72 ประเภทสินเชื่อ โดยความร่วมมือของ 6 ธนาคารของรัฐกับกระทรวงการคลัง

 

(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยแปลง สอบถามเพิ่มเติม ณ.สถาบันการเงินนั้นๆ)

 

 

คำนิยาม การให้สินเชื่อ

เพื่อชำระหนี้

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อนำไปชำระหนี้สินที่มีต่อหน่วยงานราชการ เอกชน สถาบันการเงิน หนี้นอกระบบ หนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ หนี้สินจากบัตรเครดิต เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหรือแบ่งเบาภาระหนี้สินเดิม

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อการเกษตร

- โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ.)

- สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ธ.อิสลาม

- วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

- สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน

ธพว.

- สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน

- สินเชื่อ Fast Track

- สินเชื่อธุรกิิจแฟรนไชส์ (Franchise)

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเป็นทุน

- สินเชื่อ SME Power

- สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ

ธอส.

- สินเชื่อเพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

 

เพื่อการลงทุน

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อนำไปจัดซื้อหรือชำระค่าทรัพย์สิน สำหรับผู้ประกอบการในภาคการผลิต การค้า การบริการและภาคการเกษตร เช่น ซื้อที่ดิน พัฒนาที่ดิน ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อการเกษตร

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

- สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับรัฐวิสาหะกิจชุมชน/ OTOP

- สินเชื่อธุรกิจ

ธ.อิสลาม

- สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

- สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ

- สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

ธพว.

- สินเชื่อ Fast Track

- สินเชื่อธุรกิิจแฟรนไชส์ (Franchise)

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเป็นทุน

- สินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวข้าราชการตำรวจ

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ

- สินเชื่อ SME Power

- สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน

- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV)

- สินเชื่อลิสซิ่ง (Leasing)

- สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase)

ธอส.

 

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตามนโยบาย แปลงสินทรัพยเป็นทุน

- สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 

 

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบกิจการสร้างเสริมสภาพคล่อง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อการเกษตร

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

- สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับรัฐวิสาหะกิจชุมชน/ OTOP

- สินเชื่อธุรกิจ

ธ.อิสลาม

- วงเงินทุนหมุนเวียน

- วงเงินเบิกถอนเงินสด

ธพว.

- สินเชื่อ Fast Track

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อ SME Power

- สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเป็นทุน

- สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน

- สินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวข้าราชการตำรวจ

- สินเชื่อเพื่อเครดิตทางการค้า (Factoring)

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ

ธอส.

 

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตามนโยบายแปลงสินทรัพยเป็นทุน

- สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 

 

เพื่อการอุปโภคบริโภค

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายหรือเสริมสภาพคล่องส่วนบุคคล ซื้อทรัพย์สินเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ซื้อสินค้า การศึกษา การเดินทาง ยานพาหนะ เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อการเกษตร

- โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลทั่วไป

- สินเชื่อใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)

- สินเชื่อเพื่อติดตั้ง NGV

- สินเชื่อเพื่อการศึกษา

- สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ

- สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)

ธ.อิสลาม

- สินเชื่อเพื่อการอุปโภค

- สินเชื่อเพื่อการเดินทาง

- วงเงินอเนกประสงค์

- วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

ธพว.

 

ธอส.

 

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

- สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏบำนาญ

- สินเชื่อหมุนเวียน (KTB Salary Plus)

- สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

- สินเชื่อสำหรับยานยนต์ NGV (PTT - NGV)

 

 

เพื่อที่อยู่อาศัย

หมายความว่า การขอสินเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัย ซื้อห้องชุด เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเกษตรกร

- สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อเคหะ

ธ.อิสลาม

- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

- สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ธพว.

 

ธอส.

- ซื้อที่ดินอาคาร

- ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารและ/หรือต่อเติม-ซ่อมแซมอาคาร

- ซื้อห้องชุด

- ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและปลูกสร้าง

- ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

- ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหะกิจ

 

 

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ ค่ารักษาพยาบาล การไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาความรู้

- สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล

- สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศร่วมกับกรมการจัดหางาน

- โครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ

- โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจเกษตรไทย

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

- โครงการสินเชื่อตลาดพอเพียง

- โครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น

- สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

ธ.อิสลาม

 

ธพว.

 

ธอส.

 

ธ.กรุงไทย

 

 

 

 

the eNd poor นำเสนอ
เนื้อหา
ธ.เพื่อการเกษตร ฯ ( ธกส. )
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลาม
SME BANK
ธอส. GH BANK
บมจ. ธ.กรุงไทย มหาชน
the eNd poor Up Date

 

ความคาดหวัง คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ไปถึงมือประชาชนให้มากที่่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในชนบท ซึ่งจะส่งผ่านผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป สำหรับส่วนราชการและภาคราชการ มีความมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานธนาคารได้มีความเข้าใจในสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอยางเหมาะสมและเป็นธรรม

 

ศูนย์อำนวยการ ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน กระทรวงการคลัง


(ข้อมูลมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ)

 

the end poor แนะนำ

 

เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

 

ดูโฆษณาแล้วมีรายได้ ลงโฆษณา ฝากขายที่ดิน

 

อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มสินค้าในเว็บ | ผู้จัดทำเว็บ

window ___gcfg function var po document createElement po type po async true po src var s document getElementsByTagName 0 s parentNode insertBefore po s หน้าหลัก เว็บบริการ นานาสาระ รายการสินค้า งานออนไลน์ ติดต่อเรา แผนผังเว็บ ins class style data-ad-client data-ad-slot adsbygoogle window adsbygoogle push คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน gt ที่มาคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน ที่มา คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน ความคาดหวัง คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ไปถึงมือประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในชนบท ซึ่งจะส่งผ่านผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป สำหรับส่วนราชการและภาคราชการ มีความมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานธนาคาร ได้มีความเข้าใจในสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง ins class style data-ad-client data-ad-slot adsbygoogle window adsbygoogle push คำนำ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน โดยมีจุดประสงค์มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการภาระหนี้สินได้อย่างมีระบบ สอดคล้องกับสถานะการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม กระทรวงการคลังได้ตระหนักดีว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของประชาชนคือปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จึงได้จัดตั้งและมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ศอก นส เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามนำลูกหนี้ที่มีปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไข ภายใต้กระบวนการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อันได้แก่ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ธนาคารออมสิน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส - ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน บมจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank ธพว - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าปัญหาหนึ่งของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของรัฐดังกล่าวข้างต้นได้ เป็นเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และประเภทสินเชื่อแต่ละธนาคาร ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินอื่นๆตามมา ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อำนวยการการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 6 แห่ง จัดทำคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน โดยรวบรวมสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร และคัดสรรสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปจำนวน 72 สินเชื่อ จัดเป็นคู่มืออย่างง่ายเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักเกณฑ์เบื้องต้น อันจะนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนกระทรวงการคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ จะมีส่วนช่วยให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้ตามความจำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง สังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป ศูนย์อำนวยการ การปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง หมายเหตุ ข้อมูลนี้คัดลอกมาจาก หนังสือคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน 72 ประเภทสินเชื่อ โดยความร่วมมือของ 6 ธนาคารของรัฐกับกระทรวงการคลัง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยแปลง สอบถามเพิ่มเติม สถาบันการเงินนั้นๆ คำนิยาม การให้สินเชื่อ เพื่อชำระหนี้ หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อนำไปชำระหนี้สินที่มีต่อหน่วยงานราชการ เอกชน สถาบันการเงิน หนี้นอกระบบ หนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ หนี้สินจากบัตรเครดิต เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหรือแบ่งเบาภาระหนี้สินเดิม ธนาคาร วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้ - สินเชื่อเพื่อการเกษตร - โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สป กษ - สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ ออมสิน - สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน - สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน - สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อิสลาม - วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต - สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน ธพว - สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน - สินเชื่อ Fast Track - สินเชื่อธุรกิิจแฟรนไชส์ Franchise - สินเชื่อ OTOP - สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเป็นทุน - สินเชื่อ SME Power - สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน - สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ ธอส - สินเชื่อเพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กรุงไทย - สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อการลงทุน หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อนำไปจัดซื้อหรือชำระค่าทรัพย์สิน สำหรับผู้ประกอบการในภาคการผลิต การค้า การบริการและภาคการเกษตร เช่น ซื้อที่ดิน พัฒนาที่ดิน ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น ธนาคาร วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน - สินเชื่อเพื่อการเกษตร ออมสิน - สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน - สินเชื่อธุรกิจห้องแถว - สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สพช - สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับรัฐวิสาหะกิจชุมชน OTOP - สินเชื่อธุรกิจ อิสลาม - สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์ - สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ - สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์ ธพว - สินเชื่อ Fast Track - สินเชื่อธุรกิิจแฟรนไชส์ Franchise - สินเชื่อ OTOP - สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเป็นทุน - สินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวข้าราชการตำรวจ - สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ - สินเชื่อ SME Power - สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน - สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง NGV - สินเชื่อลิสซิ่ง Leasing - สินเชื่อเช่าซื้อ Hire Purchase ธอส กรุงไทย - สินเชื่อ OTOP - สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตามนโยบาย แปลงสินทรัพยเป็นทุน - สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบกิจการสร้างเสริมสภาพคล่อง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ เป็นต้น ธนาคาร วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน - สินเชื่อเพื่อการเกษตร ออมสิน - สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน - สินเชื่อธุรกิจห้องแถว - สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สพช - สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับรัฐวิสาหะกิจชุมชน OTOP - สินเชื่อธุรกิจ อิสลาม - วงเงินทุนหมุนเวียน - วงเงินเบิกถอนเงินสด ธพว - สินเชื่อ Fast Track - สินเชื่อ OTOP - สินเชื่อ SME Power - สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเป็นทุน - สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน - สินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวข้าราชการตำรวจ - สินเชื่อเพื่อเครดิตทางการค้า Factoring - สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ ธอส กรุงไทย - สินเชื่อ OTOP - สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตามนโยบายแปลงสินทรัพยเป็นทุน - สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อการอุปโภคบริโภค หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายหรือเสริมสภาพคล่องส่วนบุคคล ซื้อทรัพย์สินเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ซื้อสินค้า การศึกษา การเดินทาง ยานพาหนะ เป็นต้น ธนาคาร วัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค - สินเชื่อเพื่อการเกษตร - โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลทั่วไป - สินเชื่อใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน ออมสิน - สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน - สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สพช - สินเชื่อเพื่อติดตั้ง NGV - สินเชื่อเพื่อการศึกษา - สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ - สินเชื่อไทรทอง อเนกประสงค์ อิสลาม - สินเชื่อเพื่อการอุปโภค - สินเชื่อเพื่อการเดินทาง - วงเงินอเนกประสงค์ - วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต ธพว ธอส กรุงไทย - สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ - สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏบำนาญ - สินเชื่อหมุนเวียน KTB Salary Plus - สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ - สินเชื่อสำหรับยานยนต์ NGV PTT - NGV เพื่อที่อยู่อาศัย หมายความว่า การขอสินเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัย ซื้อห้องชุด เป็นต้น ธนาคาร วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเกษตรกร - สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ออมสิน - สินเชื่อเคหะ อิสลาม - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย - สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย ธพว ธอส - ซื้อที่ดินอาคาร - ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารและ หรือต่อเติม-ซ่อมแซมอาคาร - ซื้อห้องชุด - ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและปลูกสร้าง - ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย - ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก กรุงไทย - สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหะกิจ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ ค่ารักษาพยาบาล การไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น ธนาคาร วัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ - สินเชื่อเพื่อพัฒนาความรู้ - สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล - สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศร่วมกับกรมการจัดหางาน - โครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ - โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจเกษตรไทย - สินเชื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - โครงการสินเชื่อตลาดพอเพียง - โครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น - สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน ออมสิน - สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ อิสลาม ธพว ธอส กรุงไทย ins class style data-ad-client data-ad-slot adsbygoogle window adsbygoogle push the eNd poor นำเสนอ ที่มาของสินเชื่อเพื่อประชาชน เนื้อหา สินเชื่อ ธกส สินเชื่อ ออมสิน สินเชื่อ อิสลาม แห่งประเทศไทย สินเชื่อ SME BANK สินเชื่อ ธอส สินเชื่อ บมจ กรุงไทย จก มหาชน เพื่อการเกษตร ธกส สินเชื่อเพื่อการเกษตร สินเชื่อเพื่อพัฒนาความรู้ สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเกษตรกร สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ โครงการกองทุนหมุนเวียน สป กษ สินเชื่อเพื่อหนี้สินไปทำงานต่างประเทศ โครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจเกษตรไทย สินเชื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โครงการสินเชื่อตลาดพอเพียง สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป โครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สินเชื่อใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน สินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน ธนาคารออมสิน สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อติดตั้ง NGV สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สพช สินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน OTOP ธนาคารอิสลาม วงเงินรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต วงเงินอเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน สินเชื่อเพื่อการอุปโภค สินเชื่อเพื่อการเดินทาง สินเชื่อซื้อทรัพย์สินถาวรอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อซื้อที่ดินสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ สินเชื่อสร้างทรัพย์สินถาวรอสังหาริมทรัพย์ วงเงินทุนหมุนเวียน วงเงินเบิกถอนเงินสด SME BANK สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน สินเชื่อ FAST TRACK สินเชื่ออาชีพเสริมข้าราชการตำรวจ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ Franchise สินเชื่อ OTOP สินเชื่อแปลงสินทรัพย์เครื่องจักรเป็นทุน สินเชื่อ SME POWER สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน สินเชื่อเครดิตการค้า FACTORING สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้ NGV สินเชื่อลิสซิ่ง LEASING สินเชื่อเช่าซื้อ HIRE PURCHASE สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ ธอส GH BANK ซื้อที่ดินอาคาร ซื้อที่ดินสร้างอาคาร ต่อเติม-ซ่อมแซม ซื้อห้องชุด ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ปลูกสร้าง ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก บมจ กรุงไทย มหาชน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎบำนาญ สินเชื่อหมุนเวียน KTB Salary Plus สินเชื่อที่อยู่สวัสดิข้าราชการลูกจ้างประจำ สินเชื่อสำหรับพนักงานราชการ สินเชื่อยานยนต์ NGV PTT - NGV สินเชื่อ OTOP สินเชื่อขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้าน สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ สินเชื่อที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง the eNd poor Up Date ความคาดหวัง คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ไปถึงมือประชาชนให้มากที่่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในชนบท ซึ่งจะส่งผ่านผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป สำหรับส่วนราชการและภาคราชการ มีความมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานธนาคารได้มีความเข้าใจในสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอยางเหมาะสมและเป็นธรรม ศูนย์อำนวยการ ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน กระทรวงการคลัง ข้อมูลมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ the end poor แนะนำ สถิติเว็บ the eNd poor ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor ws var _Hasync _Hasync _Hasync push _Hasync push _Hasync push function var hs document createElement hs type hs async true hs src document getElementsByTagName 0 document getElementsByTagName 0 appendChild hs ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้ คลิกอ่านรายละเอียด หน้าหลัก กลุ่มงานออนไลน์ กลุ่มนานาสาระ กลุ่มบริการของเว็บ กลุ่มสินค้าในเว็บ ผู้จัดทำเว็บ Copyright #169 2009 the eNd poor โดย นาย บรรธน ประสพสุข อีเมล์ webmaster@thenpoor ws สระบุรี ThaiLand update Mon 21 07 14 addthis layers 6 addthis layers 6