Go to Site http://www.thailife.com/ca.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ไทยประกันชีวิต | นักขายไร้ขีดจำกัด นักขายไร้ขีดจำกัด นักขายไร้ขีดจำกัด
Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Fanpage คาราบาว 30 ปี Thailife Card
Loading

รหัสตัวแทน หรือ
หมายเลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เพิ่มศักยภาพการบริหารงานขายอย่างเต็มรูปแบบ
เข้าถึงข้อมูลบริหารงานขาย และบริการที่หลากหลาย
ผ่านระบบออนไลน์ที่เหนือชั้น
เว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัด (ซีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/ca

อัตลักษณ์ใหม่ของการดำเนินงานที่เหนือชั้นกับ เว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ (ซีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/ca เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยข้อมูลบริหารงานขายที่อัดแน่น ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ พร้อมสนับสนุน การดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และสัมฤทธิ์ผล สิทธิประโยชน์สำหรับนักขายไร้ขีดจำกัดเท่านั้น
เริ่มใช้งานครั้งแรก
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งเทคโนโลยี เพื่อการดำเนินงานที่เหนือชั้นกับ เว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ (ซีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/ca ได้ง่ายๆ เพียงกดที่ “สมัครสมาชิก” หรือ ศึกษารายเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สิทธิส่วนบุคคล และความปลอดภัย
คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้จากคอมพิวตอร์ทั่วโลก ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และปฏิบัติตาม นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
ca
can
tmc
lifeedition
iservice
facebook life planner

alert นักขายไร้ขีดจำกัด function validateRegister alert var filter ^ 0-9 $ var idNo1 document getElementById value var idNo2 document getElementById value var idNo3 document getElementById value var idNo4 document getElementById value var idNo5 document getElementById value var pid document getElementById value if idNo1 length 1 idNo2 length 4 idNo3 length 5 idNo4 length 2 idNo5 length 1 pid length 8 var idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value if filter test $ val alert document getElementById value document getElementById focus return false else if filter test idNo alert * document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById focus * return false var request $ ajax url type data dataType request done function msg alert msg $ each function alert $ this val if $ this val trim $ this remove $ removeAttr $ removeAttr $ removeAttr $ removeAttr if msg trim alert $ attr $ attr * document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById focus * alert return false else if msg trim alert $ attr $ attr $ attr $ attr alert return false else $ attr $ attr $ after msg request fail function jqXHR textStatus msg alert textStatus msg function changeMobile if document getElementById value $ attr alert else $ attr function validateBirth var birthDate var pid $ val var day $ val var month $ val var year $ val if day length 2 month length 2 year length 4 alert year parseInt year -543 birthDate year month day var request $ ajax url type async false data dataType request done function msg alert msg if msg trim $ attr else $ attr alert return false alert request fail function jqXHR textStatus msg alert textStatus msg alert birthDate *function checkPerId var filter ^ 0-9 $ if $ val alert document getElementById focus return false else if filter test $ val alert document getElementById focus return false else if $ val length 8 alert document getElementById focus return false var pid document getElementById value check idNo var idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value if idNo idNo length 13 alert return false else if filter test idNo alert document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById focus return false var request $ ajax url type data dataType request done function msg alert msg $ each function alert $ this val if $ this val trim $ this remove $ removeAttr $ removeAttr $ removeAttr $ removeAttr if msg trim alert $ attr $ attr alert return false else if msg trim alert $ attr $ attr alert return false else $ attr $ attr $ after msg request fail function jqXHR textStatus msg alert textStatus msg * function callData pid idNo mobileNo * if $ html null $ remove $ remove * var request $ ajax url type data dataType request done function msg alert msg var res msg split if res 0 alert if res 1 alert if res 1 alert alert res 0 alert res 1 alert res 2 $ attr res 0 $ attr res 1 $ attr res 2 request fail function jqXHR textStatus msg alert textStatus msg * var request2 $ ajax url type data dataType request2 done function msg alert msg $ html msg $ after msg $ append msg $ this css $ addClass request2 fail function jqXHR textStatus msg alert textStatus msg var request3 $ ajax url type data dataType request3 done function msg alert msg $ val msg request3 fail function jqXHR textStatus msg alert textStatus msg * function callSave pid val mobileNo * var pwdName var SaveRegisterForm $ ajax url type data per_id pid id_no val flag mobile_No mobileNo email email dataType SaveRegisterForm done function msg alert msg alert msg pwdName msg SaveRegisterForm fail function jqXHR textStatus msg alert textStatus msg return false return pwdName * var paramList $ ajax type async false url data per_id pid id_no val flag mobile_No mobileNo email email contentType dataType success function msg var data $ parseJSON msg d paramList msg * jsonpdata msg split var pwd jsonpdata 0 var fullName jsonpdata 1 var perid jsonpdata 2 var mobileNo jsonpdata 3 $pwd $fullName $pid $mobileNo $ ajax url data dataType jsonp jsonpCallback success function alert * error function jqXHR textStatus errorThrown alert errorThrown alert paramList return paramList function callForget pid val mobileNo var paramList $ ajax type async false url data per_id pid id_no val flag mobile_No mobileNo email email contentType dataType success function msg alert msg var data $ parseJSON msg d alert msg jsonpdata msg split var pw jsonpdata 0 var fullName jsonpdata 1 var perid jsonpdata 2 var mobi jsonpdata 1 * $pwd $fullName $pid $mobileNo $ ajax url data dataType jsonp jsonpCallback success function alert alert * if msg mobi mobi null pw null pw pw trim mobi mobi trim alert mobi pw pid $ ajax url data dataType jsonp jsonpCallback success function alert alert error function a b c alert var request $ ajax async false url type data dataType request done function msg1 alert msg if msg1 trim alert $ html msg request fail function jqXHR textStatus alert textStatus $ val $ val $ val $ val $ val $ val $ val $ val $ val $ val $ removeAttr $ removeAttr $ removeAttr $ removeAttr $ each function alert $ this val if $ this val trim $ this remove paramList msg else alert paramList error function jqXHR textStatus errorThrown alert errorThrown return paramList *function jsonpCallback data alert data alert $ html data * *function chkLenPid obj var len obj value length if len 8 alert function chkIdNo obj var idno1 $ val var idno2 $ val var idno3 $ val var idno4 $ val var idno5 $ val var val idno1 idno2 idno3 idno4 idno5 var lengthIdNo idno1 length idno2 length idno3 length idno4 length idno5 length alert lengthIdNo alert val var pid $ val var pidLength pid length alert pidLength if lengthIdNo pidLength alert callData pid val * function forgetPwd var filter ^ 0-9 $ if $ val alert document getElementById focus return false else if filter test $ val alert document getElementById focus return false else if $ val length 8 alert document getElementById focus return false var pid document getElementById value check idNo var idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value if idNo idNo length 13 alert * document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById focus * return false else if filter test idNo alert * document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById focus * return false check mobileNo $ removeAttr if $ val alert $ attr return false else $ attr check birthDate var birthDate var day $ val var month $ val var year $ val if day year parseInt year -543 birthDate year month day alert birthDate else if day alert document getElementById focus return false else if filter test day alert document getElementById focus return false else if filter test month alert document getElementById focus return false else if filter test year alert document getElementById focus return false else alert return false var mobileNo $ val var idno1 $ val var idno2 $ val var idno3 $ val var idno4 $ val var idno5 $ val var val idno1 idno2 idno3 idno4 idno5 var chkAll false alert alert pid mobileNo birthDate var request $ ajax url type async false data dataType request done function msg alert msg var res msg split $ attr res 0 $ attr res 1 $ attr res 2 $ attr res 3 alert res 2 trim if res 0 trim chkAll true alert if res 1 trim chkAll true alert if res 2 trim chkAll true alert if res 3 trim chkAll true alert if chkAll alert return false else alert pid val mobileNo callForget pid val mobileNo request fail function jqXHR textStatus msg alert textStatus msg alert chkAll var data callSave pid val mobileNo function loginProcess page var pwdName var filter ^ 0-9 $ if page if $ val alert document getElementById focus return false else if filter test $ val alert document getElementById focus return false else if $ val length 8 alert document getElementById focus return false var pid document getElementById value check idNo var idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value idNo document getElementById value if idNo idNo length 13 alert * document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById focus * return false else if filter test idNo alert * document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById value document getElementById focus * return false check mobileNo alert $ val $ removeAttr if $ val alert $ attr return false else $ attr * if $ val #mobileNo val length 8 alert document getElementById focus return false else if $ val alert document getElementById focus return false else if filter test $ val alert document getElementById focus return false * check birthDate var birthDate var day $ val var month $ val var year $ val if day year parseInt year -543 birthDate year month day alert birthDate else if day alert document getElementById focus return false else if filter test day alert document getElementById focus return false else if filter test month alert document getElementById focus return false else if filter test year alert document getElementById focus return false else alert return false var mobileNo $ val var idno1 $ val var idno2 $ val var idno3 $ val var idno4 $ val var idno5 $ val var val idno1 idno2 idno3 idno4 idno5 var chkAll false var request $ ajax url type async false data dataType request done function msg alert msg if msg trim var res msg split alert msg $ attr res 0 $ attr res 1 $ attr res 2 $ attr res 3 alert res 2 trim if res 0 trim chkAll true alert if res 1 trim chkAll true alert if res 2 trim chkAll true alert if res 3 trim chkAll true alert else $ attr $ attr $ attr $ attr alert chkAll true return false alert request fail function jqXHR textStatus msg alert textStatus msg alert chkAll if chkAll alert chkAll return false * var filter ^ a-zA-Z0-9 $ var password1 document getElementById value var password2 document getElementById value if password1 length 15 alert document getElementById value document getElementById focus return false else if password2 length 15 alert document getElementById value document getElementById focus return false else if password1 password2 alert document getElementById value document getElementById value document getElementById focus return false else if filter test password1 alert document getElementById value document getElementById value document getElementById focus return false else var Char var IsNumber false var IsChar false var ValidNum var ValidChars for i 0 i password1 length IsNumber false i Char password1 charAt i if ValidChars indexOf Char -1 IsChar true for i 0 i password1 length IsNumber false i Char password1 charAt i if ValidNum indexOf Char -1 IsNumber true var email $ val var email_filter ^ a-zA-Z0-9_ - @ a-zA-Z0-9 - a-zA-Z0-9 $ alert email if email email_filter test email alert document getElementById value document getElementById focus $ attr return false else $ attr * alert pwdName alert data setTimeout function var data callSave pid val mobileNo sub data split 1000 alert sub 0 alert sub 1 var x document getElementById x innerHTML var req if window XMLHttpRequest req new XMLHttpRequest else if window ActiveXObject req new ActiveXObject else alert return false req onreadystatechange function if req readyState 4 alert req readyState var x document getElementById x innerHTML req responseText var mybrowser navigator userAgent alert mybrowser if page if mybrowser indexOf 0 $ css else $ css else if page if mybrowser indexOf 0 $ css else $ css else if page if mybrowser indexOf 0 $ css else $ css else if page page page $ css if mybrowser indexOf 0 alert $ css $ height -200 if mybrowser indexOf 0 alert $ height $ css $ height if mybrowser indexOf 0 alert $ css $ height -310 if mybrowser indexOf 0 alert $ height $ css $ height -260 if mybrowserindexOf 0 $ css $ height -260 else $ css else var x document getElementById x innerHTML var str Math random var querystr if page หน้าแรก querystr else if page ศึกษาเพิ่มเติม querystr else if page นโยบายสิทธิส่วนบุคคล querystr else if page สมัครสมาชิก3 querystr else if page สมัครสมาชิก querystr else if page สมัครสมาชิก2 querystr else if page สมัครสมาชิก3 querystr else if page สมัครสมาชิก3 querystr querystr str if page querystr sub 0 sub 1 sub 2 alert sub 1 saveCall sub 0 sub 3 req open querystr true alert querystr req send null function saveCall pw mobi alert $ val alert $ val var msg $ val $ val jsonpdata msg split var pwd jsonpdata 0 var fullName jsonpdata 1 var perid jsonpdata 2 var mobileNo jsonpdata 1 $pwd $fullName $pid $mobileNo pw pw trim mobi mobi trim $ ajax url data dataType jsonp jsonpCallback success function alert function jsonpCallback data alert data alert $ html data function jump_user2 obj objname if obj value length obj maxLength if objname obj eval document getElementById drag obj else if objname obj eval document getElementById drag obj else if objname obj eval document getElementById drag obj else if objname obj eval document getElementById drag obj function jump_Birth obj objname if obj value length obj maxLength if objname obj eval document getElementById drag obj else if objname obj eval document getElementById drag obj function drag obj if obj createTextRange IE browser var oRange obj createTextRange oRange moveStart 0 oRange moveEnd obj value length oRange select else if obj setSelectionRange Firefox browser obj setSelectionRange 0 obj value length obj focus function OK location reload function checkLoginAuto username password alert var check var redirecturl $ val alert redirecturl setTimeout function if username alert var req if window XMLHttpRequest req new XMLHttpRequest else if window ActiveXObject req new ActiveXObject else alert return false req onreadystatechange function if req readyState 4 alert req responseText if req responseText alert document getElementById value document getElementById value document getElementById focus else if req responseText alert document getElementById value document getElementById value document getElementById focus document getElementById focus else if req responseText alert document getElementById value document getElementById focus else if req responseText window location alert showDetail showDetail window location else if req responseText if confirm window location else window location else if req responseText alert alert alert if redirecturl window location window location else alert window location redirecturl window location redirecturl window location else if req responseText window location document getElementById innerHTML else var x document getElementById x innerHTML alert username password var str Math random var querystr querystr str querystr username querystr password alert querystr req open querystr true req send null location reload window location href window location 50000 location reload window location href alert