Go to Site http://www.thaiantialcohol.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
facebook rss feed thai language english language


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2556 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ฯ พ.ศ.2551 พ.ศ.2556 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเค
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2
โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า
ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน
ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้
อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548
ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548
ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน พ.ศ. 2548 ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน พ.ศ. 2548
ความชุกของผู้ที่ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายห้ามขายสุราในบริเวณสถานศึกษาและศาสนสถาน พ.ศ. 2548 ความชุกของผู้ที่ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายห้ามขายสุราในบริเวณสถานศึกษาและศาสนสถาน พ.ศ. 2548
ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อายุ 14-74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2548 ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อายุ 14-74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2548
 
 
 
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่
  2. 1.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม
  3. 2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
 
  • http://db.kmddc.go.th/Default.aspx
  • แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • http://thaiantialcohol.com/human_new/
  • http://antialcohol.ddc.moph.go.th/
searchbox  -- style1 label style10 font-family Geneva Arial Helvetica sans-serif font-size 14px font-weight bold color #FF0033 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน 2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071 2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเค ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 2555 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 คนขับ ปอ 75 เมาเสยท้ายเก๋ง สารภาพดวดเหล้า ยังแถดื่มตั้งแต่ตอนดึก โดย ทีมข่าวอาชญากรรม ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 19 สิงหาคม 2557จร สน บุคคโล รวบคนขับรถ ปอ 75 สีเหลือง เมาปลิ้นเสยรถยนต์แต่เช้าตรู่ จับวัดแอลก หนุนลงโทษคนไทยเมาขับรถชนเด็กยุ่นตาย สูงสุดตาม กม ญี่ปุ่น โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์19 สิงหาคม 2557 ldquo เมา ไม่ขับ rdquo หนุนลงโทษคนไทยขับรถชนเด็กยุ่นตาย 1 ราย สูงสุดตามกฎหมายญี่ปุ่น หวังเ กต เตรียมประสานขอลดหย่อนโทษคนไทยขับรถชนคนญี่ปุ่น โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์19 สิงหาคม 2557จากกรณี 3 คนไทยขับรถในขณะที่อยู่ในอาการมึนเมา จนชนเด็กญี่ปุ่นที่ขี่รถจักรยานเสียชีวิต 1 คน ส่วนอีก 1 บัวแก้วเชื่อ เมาแล้วขับ ไม่กระทบญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ 19 2557อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ แจงความคืบหน้า 3 คนไทย เมาแล้วขับรถชนนักเรียนชาวญี่ปุ่น เสียชีวิต 1 บาดเจ็ หนุ่มเมาเหล้าซิ่งรถยนต์กลับบ้านพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนดับ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์19 สิงหาคม 2557ระยอง - หนุ่มอีสานมาเที่ยวดื่มเหล้าชายทะเลระยอง ขากลับขับรถยนต์หลับในพลิกคว่ำตกร่องกลางถนน ร่างกระเด็ กระหน่ำยิงหนุ่มดับ 2 คาวงเหล้า ตร พุ่ง 2 ปม โดย ทีมข่าวภูมิภาค ไทยรัฐ 18 2557คนร้ายชักปืน 9 มม กระหน่ำยิงหนุ่มดับ 2 ศพ คาวงเหล้าหน้าร้านชำ ที่ปราจีนบุรี ตร พุ่งปมขัดแย้งธุรกิจ- รวบ 3 คนไทยในญี่ปุ่น เมาแล้วขับ ชนจักรยาน ดับ 1 เจ็บ 1 โดย ข่าวต่างประเทศ ไทยรัฐ 18 2557ตำรวจญี่ปุ่นรวบ 3 คนไทย lsquo เมาแล้วขับ rsquo ก่ออุบัติเหตุสยอง ขับรถยนต์ชนคนขี่รถจักรยาน 2 รายซ้อน ใน พลทหารเมา มองไม่เห็นสะพานกำลังก่อสร้าง ถอยเก๋งตกคลองดับอนาถ โดย มติชน ออนไลน์ วันที่ 18 สิงหาคม 2557เมื่อเวลา 04 30 วันที่ 18 57 ไพรรัตน์ วรรณี พนักงานสอบสวน สภ ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เชียร์งดเหล้าให้ครบพรรษา โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์18 สิงหาคม 2557สสส - สคล จัดกิจกรรม ldquo เชียร์ งดเหล้าให้ครบพรรษา rdquo เฟ้นหาคนต้นแบบตั้งใจงดเหล้า 20 ครอบครัว กรมควบคุมโรคเผยพบคนไทยเกินครึ่งตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์15 สิงหาคม 2557สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภ อาชีวะสร้างสรรค์ บ่มเพาะจิตใจ ไม่มีเหล้า-รุนแรงครอบงำ โดย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557การจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตัว 3 เดือน ชวนประชาชน โดย ไทยรัฐออนไลน์ 14 กรกฎาคม 2557ผุดโครงการรณรงค์ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ตัวอย่างอำเภอหนองหาน อุดรธานี ชวนประชาช ชวนคนไทย โดย ไทยรัฐออนไลน์ 12 กรกฎาคม 2557สธ ชวนคนไทยงดเหล้าทุกวันพระใหญ่ ป้องกันโรคที่อาจตามมา ชี้วันเข้าพรรษาถือเป็น พร้อมค งดเหล้าเข้าพรรษา งดแล้วอยากให้งดเลย โดย ไทยรัฐออนไลน์ 11 กรกฎาคม 2557วันนี้และวันพรุ่งนี้ นับเป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชน เพราะวันนี้ ศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม ได้แก่วันอาสา สธ เตรียมเสนอ ประกาศห้ามขาย-ดื่มเหล้าบนรถไฟ โดย ไทยรัฐออนไลน์ 9 กรกฎาคม 2557กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอร่างประกาศห้ามขาย ห้ามดื่มเหล้าบนรถไฟ สถานีรถไฟ เข้าที่ประชุม คกก เหล้าเร็วๆ เครือข่ายงดเหล้า ยื่นหนังสือร้องคมนาคม เร่งสังคายนารถไฟ เพิ่มปลอดภัย โดย ไทยรัฐออนไลน์ 9 กรกฎาคม 2557เครือข่ายงดเหล้า-เครือข่ายผู้หญิงและเยาวชน ร้องปลัดคมนาคมสังคายนารถไฟ เพิ่มความปลอดภัยผู้หญิงและเด็ก วอน โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า ห่วง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด 2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ 2548 ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน 2548 ความชุกของผู้ที่ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายห้ามขายสุราในบริเวณสถานศึกษาและศาสนสถาน 2548 ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อายุ 14-74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ 2548 กินเหล้า ชูกำลังกินทนไม่อยากเลิก ผู้เป็นเกาต์ต้องหันหลังให้เหล้า เตือนหญิงท้องเลิกงมงาย ซดยาดองเหล้าช่วยเบ่งลูกง่าย ชี้เ โลกสดใส กายสุขสันต์ ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ทุก 20 นาท เตือนทำตัวเป็น “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ลูกเสี่ยงพิการแถม เตือนหญิงซดเหล้าแบบ ตับวายตายไม่ดี 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง แนะวิธีเลี่ยง “ห้ามสูบบุหรี่-ก สุขภาวะครอบครัวไทยปี 55 น่าห่วง ติดสุรา-บ้าหวย-นอกใจ-คว ทันมะเร็ง เหล้า มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน นพ วีรวุฒิ หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐเผยคนขี้เหงา-เ สูบบุหรี่พ่นควันแกล้มกับการกินเหล้า เพิ่มพิษของการเมาค้ รู้เร็ว รักษาได้ งดเนื้อแดง-ปิ้งย่าง- แพทย์สก๊อตยืนยัน สาวนักดื่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม วัยรุ่น กับการดื่ม เหล้า เบียร์ พิษของเหล้าต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด วิจัยเผย ขาปาร์ตี้ตายสูงสุดในกลุ่มชาติร่ำรวย เหล้า ยิ่งดื่มตอนเครียด ยิ่งติดง่าย สาวรุ่นดื่มหนัก ระวังสมองเสียหาย การดื่มสุรา ภัยโรคตับที่คุณอาจไม่รู้ตัว โทษของการดื่มสุรา ผู้หญิง ดื่ม แอลกอฮอล์ เสี่ยงสารพัดโรค 1 2 3 สะท้อนชีวิต เมื่อเหล้าคือตัวปัญหา 10 วิธีเลิกเหล้า เลิกสุราอย่างไร จะประสบผลสำเร็จ การบำบัดรักษาและวิธีการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ 1 2 3 ชื่อเรื่องประกาศ ประกาศ 2558 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีพิเศษ 17 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีพิเศษ 17 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการเปรียบเทียบปรับและควา 17 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รวบรวมและบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังและ 17 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศราคากลาง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรวบรวมผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร 17 2557 เพิ่มเติม ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดสถ 11 มิ 2557 จ้างผลิตดีวีดี เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำนวน 10 000 ชุด 03 มิ 2557 จ้างผลิตโปสเตอร์ เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำนวน 20 000 แผ 03 มิ 2557 จ้างผลิตสมุดลงนามผู้ปฏิญาณตน เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำน 03 มิ 2557 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2557 22 2557 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2 16 2557 จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออนุบัญญัติตาม 07 2557 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างอนุบัญญัต 29 เม 2557 จ้างเหมาจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการดำเนินงานตาม 24 เม 2557 จ้างเหมาจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการดำเนินงานตาม 17 เม 2557 จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับ จำนวน 100 000 แผ่น พร้อมจัดส่ง 25 มี 2557 จ้างออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ จำนวน 100 000 แผ่น พร้อมจัด 25 มี 2557 แก้ไขประกาศจ้างเหมาผลิตหนังสือพร้อมออกแบบและจัดส่ง จำนว 25 2556 จ้างผลิตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 255 03 2556 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ขยายเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณส 21 2557 รับย้ายรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 24 เม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอ 08 มี 2555 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแ 05 มี 2555 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาท 20 2555 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 23 2554 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิต 30 2554 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแ 28 2554 ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอม 15 2554 ประกาศ เรื่อง ขยายวันรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้า 09 2554 ประกาศ เรื่องเลื่อนวันรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเต 20 2554 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนหรือ 20 2554 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 18 2554 ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิช 10 2554 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิต 29 2554 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 27 2554 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 14 2554 ประกาศ รับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไ 08 2554 ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปริญญาโท งบประมาณ 02 2554 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ 02 2554 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ 02 2554 1 2 3 $ function $ gallery autoplay true #dg-container div a dg-center margin-left 90px $ document ready function var date new Date var d date getDate var m date getMonth var y date getFullYear $ fullCalendar editable true header left center right events title start new Date 2014 06-1 27 url title start new Date 2014 06-1 24 url title start new Date 2014 07-1 09 url $ click function $ fullCalendar return false $ click function $ fullCalendar return false #activityCalendar width 350px font-size 16px h2 head-list float left width 295px height 38px background url images bg-mount jpg repeat-x text-align center color white margin-top 5px font-weight normal font-size 20px padding-top 5px #activityCalendar div div table thead tr color #fffc01 #activityCalendar div div table thead tr th #activityCalendar div div table tbody tr td border none fc-week td div min-height 5px important fc-grid fc-day-number color white float none text-align center fc-state-highlight color white background #f1cc00 fc-event background-color #ff0000 fc-event-inner height 5px ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่ พึงพอใจ ปานกลาง ควรปรับปรุง โหวต ดูผลโหวต 1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 88 21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25903342 0-25903035 โทรสาร 0-25914668 0-25903015 $ document ready function $ html $ get function data $ html data #linkslide height 210px width 160px overflow hidden #linkslide ul width 480px #linkslide ul li float left #statDiv width 380px หน้าแรก ความรู้ทั่วไป กฎหมาย ดาวน์โหลด กระดานสนทนา เกี่ยวกับสำนักงาน คำถามที่นาสนใจ ติดต่อเรา Sitemap Copyright @ 2014 www thaiantialcohol com All Rights Reserved PrivacyPolicy WebsitePolicy WebsiteSecurityPolicy