Go to Site http://www.thaiantialcohol.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
facebook rss feed thai language english language


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2556 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ฯ พ.ศ.2551 พ.ศ.2556 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเค
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2
เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา
83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก 83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก
โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า
ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน
ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้
อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548
ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548
ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน พ.ศ. 2548 ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน พ.ศ. 2548
 
 
 
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่
  2. 1.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม
  3. 2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
 
  • http://db.kmddc.go.th/Default.aspx
  • แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • http://thaiantialcohol.com/human_new/
  • http://antialcohol.ddc.moph.go.th/
searchbox  -- style1 label style10 font-family Geneva Arial Helvetica sans-serif font-size 14px font-weight bold color #FF0033 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน 2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071 2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเค ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 2555 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 จ่อ จัดระเบียบร้านเหล้าปั่น โดย ไทยรัฐออนไลน์ 20 2557 ldquo ยงยุทธ rdquo หารือ ldquo ทูตญี่ปุ่น rdquo ส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรม-ดาวเทียม ปรามร้านเหล้าปั่นไม่มีใบอน ตั้งวงซดเหล้าพูดจาไม่เข้าหูถูกแทงดับ โดย Nation Channel วันที่ 20 ตุลาคม 2557พ นรา พันธุ์ยิ่งยก พนักงานสอบสวน สน เตาปูน รับแจ้งเหตุ มีคนถูกแทงเสียชีวิต ภายในซอย ประชาราษฏร์สาย1 ซอย38 วัยรุ่นซดเหล้าก่อนควบ จยย พุ่งอัดขอบสะพานดับ โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 19 ตุลาคม 2557หนุ่มซิ่ง จยย อัดขอบทางสะพานข้ามแยกถนนติวานนท์ดับ เพื่อนเผยก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้ามาเล็กน้อย เมาซิ่งปิกอัพชน จยย เมียดับผัวเจ็บ โดย Nation Channel วันที่ 19 ตุลาคม 2557ตำรวจ สภ ลำลูกกา ปทุมธานี รับแจ้งมีเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสีย ชีวิต บริ สลด หนุ่มวัย 29 ปี อ้างเมาสุรา ทำปืนลั่นเป็นเหตุให้เพื่อนรักดับ โดย Matichon Online วันที่ 19 ตุลาคม 2557เมื่อเวลา 01 30 วันที่ 19 ตุลาคม ชีวิน กสิกรรม พนักงานสอบสวน สภ ครบุรี ครบุรี นค น้องเมียชะตาขาด ถูกพี่เขยผลักอกหน้าฟาดพื้นดับคาวงเหล้า โดย ไทยรัฐ ทีมข่าวภูมิภาค 19 2557พี่เขยกับน้องเมีย นั่งดวดเหล้ากัน 2 คน พอน้องเมียเมาได้ที่ ขอลาไปพักผ่อน ถูกพี่เขยอ้อนให้กินต่อ แต่น้องเมียไม่ไ รวบหนุ่มใหญ่วิ่งราวทรัพย์เจ้าของร้านโอทอปกว่า 7 หมื่นบาท อ้างไม่มีเงินใช้ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์19 ตุลาคม 2557ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นรวบหนุ่มวัย 41 ปี หลังก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์กระเป๋าเงินเจ้าของร้ จนท ลุยตรวจแหล่งท่องราตรีเชียงใหม่ เจอตั้งบารากู่ ขายเหล้าปั่นตรึม โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์18 ตุลาคม 2557เชียงใหม่ - ตำรวจ ร่วมกับสรรพสามิต ลุยตรวจสถานบินเทิงยอดนิยมของนักท่องราตรีในตัวเมืองเชียงใหม่ เจอขา ร่าง เอกสารตัวชี้วัดระดับกระทรวง เรื่องความชุก กลุ่มวัยและแบบประเมินสถานศึกษาและสถามประกอบการ 1 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงลำดับที่6 2 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงลำดับที่8 3 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงลำดับที่15 4 เอกสารตัวชี้วัดวัยทำงานแบบประเมินสถานปร ชวนหยุดก๊งยาวหลังออกพรรษา ช่วยชีวิตดีขึ้น ห่วง 40-45 ปี บำบัดติดเหล้ามากสุด โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์6 ตุลาคม 2557นายกฯ ชวนคนไทยเลิกดื่มเหล้าต่อเนื่องยาวหลังออกพรรษา หวังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน สสส - สคล รับ ดูอายุก่อนขายเหล้า วอนผู้ค้าห่วงใยอนาคตเด็ก ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 กันยายน 2557เมื่อพูดถึงสถิติ คนส่วนใหญ่คงจะนึกว่าเป็นเรื่องดีแน่ๆ และรอฟังด้วยความประทับใจตามมา แต่หา วิธีการปฏิบัติในระบบ GFMIS เกี่ยวกับเงินค่าปรับที่ได้รับจากการกระทำผิดตาม พรบฯ เชียร์งดเหล้าให้ครบพรรษา โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์18 สิงหาคม 2557สสส - สคล จัดกิจกรรม ldquo เชียร์ งดเหล้าให้ครบพรรษา rdquo เฟ้นหาคนต้นแบบตั้งใจงดเหล้า 20 ครอบครัว กรมควบคุมโรคเผยพบคนไทยเกินครึ่งตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์15 สิงหาคม 2557สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภ อาชีวะสร้างสรรค์ บ่มเพาะจิตใจ ไม่มีเหล้า-รุนแรงครอบงำ โดย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557การจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตัว 3 เดือน ชวนประชาชน โดย ไทยรัฐออนไลน์ 14 กรกฎาคม 2557ผุดโครงการรณรงค์ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ตัวอย่างอำเภอหนองหาน อุดรธานี ชวนประชาช เมาขับ ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา 83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า ห่วง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด 2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ 2548 ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน 2548 กินเหล้า ชูกำลังกินทนไม่อยากเลิก ผู้เป็นเกาต์ต้องหันหลังให้เหล้า เตือนหญิงท้องเลิกงมงาย ซดยาดองเหล้าช่วยเบ่งลูกง่าย ชี้เ โลกสดใส กายสุขสันต์ ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ทุก 20 นาท เตือนทำตัวเป็น “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ลูกเสี่ยงพิการแถม เตือนหญิงซดเหล้าแบบ ตับวายตายไม่ดี 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง แนะวิธีเลี่ยง “ห้ามสูบบุหรี่-ก สุขภาวะครอบครัวไทยปี 55 น่าห่วง ติดสุรา-บ้าหวย-นอกใจ-คว ทันมะเร็ง เหล้า มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน นพ วีรวุฒิ หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐเผยคนขี้เหงา-เ สูบบุหรี่พ่นควันแกล้มกับการกินเหล้า เพิ่มพิษของการเมาค้ รู้เร็ว รักษาได้ งดเนื้อแดง-ปิ้งย่าง- แพทย์สก๊อตยืนยัน สาวนักดื่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม วัยรุ่น กับการดื่ม เหล้า เบียร์ พิษของเหล้าต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด วิจัยเผย ขาปาร์ตี้ตายสูงสุดในกลุ่มชาติร่ำรวย เหล้า ยิ่งดื่มตอนเครียด ยิ่งติดง่าย สาวรุ่นดื่มหนัก ระวังสมองเสียหาย การดื่มสุรา ภัยโรคตับที่คุณอาจไม่รู้ตัว โทษของการดื่มสุรา ผู้หญิง ดื่ม แอลกอฮอล์ เสี่ยงสารพัดโรค 1 2 3 สะท้อนชีวิต เมื่อเหล้าคือตัวปัญหา 10 วิธีเลิกเหล้า เลิกสุราอย่างไร จะประสบผลสำเร็จ การบำบัดรักษาและวิธีการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ 1 2 3 ชื่อเรื่องประกาศ ประกาศ 2557 ประกาศสอบราคา งานจ้างจัดทำป้ายประกาศติดตั้งตามสถานที่ที่กฎหมายกำหนดเป 17 2557 เพิ่มเติม 2557 ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างจัดทำป้ายประกาศติดตั้งตาม 14 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 10 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลก 07 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 03 2557 เพิ่มเติม ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีพิเศษ 17 2557 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการเปรียบเทียบปรับและควา 17 2557 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รวบรวมและบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังและ 17 2557 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรวบรวมผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร 17 2557 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 16 2557 จ้างผลิตสมุดลงนามผู้ปฏิญาณตน เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำน 19 มิ 2557 จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดสถ 11 มิ 2557 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ จ้างผลิตดีวีดี เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำนวน 10 000 ชุด 03 มิ 2557 จ้างผลิตโปสเตอร์ เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำนวน 20 000 แผ 03 มิ 2557 จ้างผลิตสมุดลงนามผู้ปฏิญาณตน เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำน 03 มิ 2557 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2557 22 2557 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2 16 2557 จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออนุบัญญัติตาม 07 2557 จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างอนุบัญญัต 29 เม 2557 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ รับสมัครจนท ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 10 2557 รับสมัครนิติกร เนติบัณฑิตหรือปริญญาโทนิติศาสตร์ 29 2557 ขยายเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณส 21 2557 รับย้ายรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 24 เม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอ 08 มี 2555 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแ 05 มี 2555 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาท 20 2555 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 23 2554 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิต 30 2554 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแ 28 2554 ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอม 15 2554 ประกาศ เรื่อง ขยายวันรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้า 09 2554 ประกาศ เรื่องเลื่อนวันรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเต 20 2554 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนหรือ 20 2554 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 18 2554 ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิช 10 2554 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิต 29 2554 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 27 2554 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 14 2554 ประกาศ รับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไ 08 2554 ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปริญญาโท งบประมาณ 02 2554 1 2 3 $ function $ gallery autoplay true #dg-container div a dg-center margin-left 90px $ document ready function var date new Date var d date getDate var m date getMonth var y date getFullYear $ fullCalendar editable true header left center right events title start new Date 2014 06-1 27 url title start new Date 2014 06-1 24 url title start new Date 2014 07-1 09 url $ click function $ fullCalendar return false $ click function $ fullCalendar return false #activityCalendar width 350px font-size 16px h2 head-list float left width 295px height 38px background url images bg-mount jpg repeat-x text-align center color white margin-top 5px font-weight normal font-size 20px padding-top 5px #activityCalendar div div table thead tr color #fffc01 #activityCalendar div div table thead tr th #activityCalendar div div table tbody tr td border none fc-week td div min-height 5px important fc-grid fc-day-number color white float none text-align center fc-state-highlight color white background #f1cc00 fc-event background-color #ff0000 fc-event-inner height 5px ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่ พึงพอใจ ปานกลาง ควรปรับปรุง โหวต ดูผลโหวต 1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 88 21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25903342 0-25903035 โทรสาร 0-25914668 0-25903015 $ document ready function $ html $ get function data $ html data #linkslide height 210px width 160px overflow hidden #linkslide ul width 480px #linkslide ul li float left #statDiv width 380px หน้าแรก ความรู้ทั่วไป กฎหมาย ดาวน์โหลด กระดานสนทนา เกี่ยวกับสำนักงาน คำถามที่นาสนใจ ติดต่อเรา Sitemap Copyright @ 2014 www thaiantialcohol com All Rights Reserved PrivacyPolicy WebsitePolicy WebsiteSecurityPolicy