Go to Site http://www.thaiantialcohol.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
facebook rss feed thai language english language


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2556 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ฯ พ.ศ.2551 พ.ศ.2556 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเค
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2
คนไทย 80% หนุนลอยกระทงปลอดเหล้า คนไทย 80% หนุนลอยกระทงปลอดเหล้า
เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา
83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก 83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก
โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า
ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน
ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้
อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548
ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548
 
ติดต่อสอบถามจัดซื้อจัดจ้าง โทร. 0 2590 3035
 
 
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่
  2. 1.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม
  3. 2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
 
  • http://db.kmddc.go.th/Default.aspx
  • แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • http://thaiantialcohol.com/human_new/
  • http://antialcohol.ddc.moph.go.th/
topmargin searchbox  -- label style12 style13 label2 font-family Geneva Arial Helvetica sans-serif width 140px color #FFFFFF * ความกว้าง * height 140px * ความสูง * font-size 12px background gray * สี * -moz-border-radius 20px -webkit-border-radius 70px border-radius 20px label3 font-family Geneva Arial Helvetica sans-serif width 140px color #ffffff * ความกว้าง * height 140px * ความสูง * font-size 12px background #b94a48 * สี * border-radius 15px * IE9 * -moz-border-radius 15px * firefox * -webkit-border-radius 15px * Safari Chrome * -o-border-radius 15px * Opera * -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน 2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071 2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเค ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 2555 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 “หมอสมาน” ทำหนังสือถึง “บิ๊กตู่” แจงยิบ 5 เหตุผลห้ามขายขายเหล้าปีใหม่ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ ldquo หมอสมาน rdquo ทำหนังสือถึงนายกฯ แจงละเอียดยิบ 5 ข้อ เหตุผลที่ต้องห้ามขายเหล้าช่วงปีใหม่ - สงกรานต์ เผยต่างปร แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 17 32 หนุ่มพาแฟนสาวเมาเข้ารร ม่านรูด ฝ่ายหญิงรีบวิ่งไปอ๊วก-ลื่นฟาดกระจกเลือดท่วม โดย ข่าวสด 16 ธันวาคม 2557 หนุ่มพาแฟนสาวเมาเข้ารร ม่านรูด ฝ่ายหญิงรีบวิ่งไปอ๊วก-ลื่นฟาดกระจกเลือดท่วม เมื่อเวลา 03 00 วันที่ 16 แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 14 28 ล่าระทึกพระซิ่งแหกด่าน พระวัดดังขับเก๋งซดเบียร์เป็นลัง ชวนสาวขึ้นรถเที่ยว โดย ข่าวสด 16 ธันวาคม 2557ล่าระทึกพระซิ่งแหกด่าน พระวัดดังขับเก๋งซดเบียร์เป็นลัง ชวนสาวขึ้นรถเที่ยว เมื่อเวลา 04 00 วันที่ 16 เจ้าหน แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 17 16 สั่งสอบรถทหารขนเหล้าเถื่อนสั่งสอบรถทหารขนเหล้าเถื่อน โดย ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ 15 ธันวาคม 2557เจ้าหน้าที่ศุลกากรสงขลาเข้าค้นรถสิบล้อทะเบียนกงจักรขนสุราเถื่อนกว่า 300 ขวด มูลค่า 4 ล้าน แต่ไม่พบคนขับเมื่อวัน แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 05 14 เฒ่า 86 ซดเหล้าโต้ลมหนาวช็อกดับคาเพิงสังกะสี โดย ไทยรัฐออนไลน์ 11 ธันวาคม 2557เฒ่าวัย 86 ปี มีอาการป่วยซดเหล้าหนัก ประกอบกับอากาศหนาว นอนเสียชีวิตคาเพิงสังกะสี จนท ส่งศพตรวจสอบหาสาเหตุ เมื่อ แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 05 14 ผงะ เฒ่าลำพูนเหงาซดเหล้าผสมยาฆ่าแมลงตายขึ้นอืดกลางบ้าน โดย ผู้จัดการออนไลน์ 11 ธันวาคม 2557 พ่อเฒ่าอยู่คนเดียวเหงาซดเหล้าขาวเมาได้ที่คว้าแลนเนตกรอกปากตายขึ้นอืด หลานมาพบศพถึงกับผงะเพราะเหม็นหึ่ง ขณะที่กา แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 12 00 จับสึกพระเมายาดอง เดินเที่ยวงานทุ่งศรีเมือง โดย ไทยรัฐออนไลน์ 11 ธันวาคม 2557 ตร อุดรฯได้รับแจ้งจากแม่ค้าปลาหมึกปิ้งในงานทุ่งศรีเมือง ว่ามีพระเมา ยืนพูดอยู่คนเดียว ไปตรวจเจอยาดองเหล้ากับยาบำรุ แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 09 46 สลด หนุ่มอ่างทองเมาน้อยใจเมีย นอนกลางถนนถูกรถทับดับ โดย สปริงนิวส์ 11 ธันวาคม 2557 ชายวัย 47 ปี อ่างทองดื่มเหล้าเมา น้อยใจภรรยา ประชดด้วยการไปนอนกลางถนน ถูกรถกระบะทับเสียชีวิต เมื่อเวลา 07 แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 05 15 ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มวัยรุ่น โดย เว็บไซต์ไทยโพสต์ 13 พฤศจิกายน 2557วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่ายกาย จิตใจและสังคม การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 05 15 เครือข่ายต้านเหล้า จี้ สตช ใช้กม เอาผิดร้านเหล้าขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีจริงจ โดย ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เครือข่ายต้านเหล้า จี้ สตช เอาผิดร้านขายเหล้าให้เด็ก หลังกรณีดาราเด็กเมาอาละวาดบน แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 05 15 ปกป้องสังคมไทย ไร้เหล้า-บุหรี่ ที่มา เว็บไซต์บ้านเมือง 04 พฤศจิกายน 2557บ เหล้า-บุหรี่ ต่างชาตินำสินค้าบุกไทยหวังเปิดการตลาด รัฐบาลเข้มแข็งปกป้องสังคมไทยสู่การมีสุขภาพดี n แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 05 15 การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือ โดย Thailocalmeet วันที่ 31 ตุลาคม 2557 การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรากระทรวงมหาดไท แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 10 53 ร่าง เอกสารตัวชี้วัดระดับกระทรวง เรื่องความชุก กลุ่มวัยและแบบประเมินสถานศึกษาและสถามประกอบการ 1 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงลำดับที่6 2 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงลำดับที่8 3 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงลำดับที่15 4 เอกสารตัวชี้วัดวัยทำงานแบบประเมินสถานปร แก้ไขล่าสุด 15 2557 - 12 37 ชวนหยุดก๊งยาวหลังออกพรรษา ช่วยชีวิตดีขึ้น ห่วง 40-45 ปี บำบัดติดเหล้ามากสุด โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์6 ตุลาคม 2557นายกฯ ชวนคนไทยเลิกดื่มเหล้าต่อเนื่องยาวหลังออกพรรษา หวังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน สสส - สคล รับ แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 05 15 ดูอายุก่อนขายเหล้า วอนผู้ค้าห่วงใยอนาคตเด็ก ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 กันยายน 2557เมื่อพูดถึงสถิติ คนส่วนใหญ่คงจะนึกว่าเป็นเรื่องดีแน่ๆ และรอฟังด้วยความประทับใจตามมา แต่หา แก้ไขล่าสุด 19 2557 - 05 15 วิธีการปฏิบัติในระบบ GFMIS เกี่ยวกับเงินค่าปรับที่ได้รับจากการกระทำผิดตาม พรบฯ แก้ไขล่าสุด 17 2557 - 15 37 คนไทย 80% หนุนลอยกระทงปลอดเหล้า เมาขับ ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา 83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า ห่วง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด 2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ 2548 ล้วงโหล ของดีบำรุงร่างกาย ที่แฝงมากับอันตร กินเหล้า ชูกำลังกินทนไม่อยากเลิก ผู้เป็นเกาต์ต้องหันหลังให้เหล้า เตือนหญิงท้องเลิกงมงาย ซดยาดองเหล้าช่วยเบ่งลูกง่าย ชี้เ โลกสดใส กายสุขสันต์ ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ทุก 20 นาท เตือนทำตัวเป็น “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ลูกเสี่ยงพิการแถม เตือนหญิงซดเหล้าแบบ ตับวายตายไม่ดี 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง แนะวิธีเลี่ยง “ห้ามสูบบุหรี่-ก สุขภาวะครอบครัวไทยปี 55 น่าห่วง ติดสุรา-บ้าหวย-นอกใจ-คว ทันมะเร็ง เหล้า มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน นพ วีรวุฒิ หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐเผยคนขี้เหงา-เ สูบบุหรี่พ่นควันแกล้มกับการกินเหล้า เพิ่มพิษของการเมาค้ รู้เร็ว รักษาได้ งดเนื้อแดง-ปิ้งย่าง- แพทย์สก๊อตยืนยัน สาวนักดื่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม วัยรุ่น กับการดื่ม เหล้า เบียร์ พิษของเหล้าต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด วิจัยเผย ขาปาร์ตี้ตายสูงสุดในกลุ่มชาติร่ำรวย เหล้า ยิ่งดื่มตอนเครียด ยิ่งติดง่าย สาวรุ่นดื่มหนัก ระวังสมองเสียหาย การดื่มสุรา ภัยโรคตับที่คุณอาจไม่รู้ตัว โทษของการดื่มสุรา 1 2 3 สะท้อนชีวิต เมื่อเหล้าคือตัวปัญหา 10 วิธีเลิกเหล้า เลิกสุราอย่างไร จะประสบผลสำเร็จ การบำบัดรักษาและวิธีการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ 1 2 3 ติดต่อสอบถามจัดซื้อจัดจ้าง โทร 0 2590 3035 ชื่อเรื่องประกาศ ประกาศ 2558 ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดทำป้ายประกาศติดตั้งตามสถานที่ที่กฎหมายกำหนดเป ประกาศราคากลางตาม กำหนด 11 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศสอบราคา งานจ้างจัดทำป้ายประกาศติดตั้งตามสถานที่ที่กฎหมายกำหนดเป กำลังดำเนินการ 11 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศสอบราคา สอบราคาจ้างจัดทำป้ายประกาศติดตั้งตามสถานที่ที่กฎหมายกำห ประกาศผู้ชนะ 26 2557 เพิ่มเติม 2558 ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างจัดทำป้ายประกาศติดตั้งตาม 18 2557 เพิ่มเติม 2557 ประกาศสอบราคา งานจ้างจัดทำป้ายประกาศติดตั้งตามสถานที่ที่กฎหมายกำหนดเป ประกาศยกเลิก 17 2557 เพิ่มเติม ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลก 07 2557 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 03 2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดเครื่องด 02 2557 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีพิเศษ 17 2557 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีพิเศษ 17 2557 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการเปรียบเทียบปรับและควา 17 2557 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รวบรวมและบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังและ 17 2557 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรวบรวมผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร 17 2557 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 16 2557 จ้างผลิตสมุดลงนามผู้ปฏิญาณตน เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำน 19 มิ 2557 จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดสถ 11 มิ 2557 จ้างผลิตดีวีดี เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำนวน 10 000 ชุด 03 มิ 2557 จ้างผลิตโปสเตอร์ เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำนวน 20 000 แผ 03 มิ 2557 จ้างผลิตสมุดลงนามผู้ปฏิญาณตน เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำน 03 มิ 2557 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรวบรวมผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร 17 2557 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 16 2557 จ้างผลิตสมุดลงนามผู้ปฏิญาณตน เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำน 19 มิ 2557 จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดสถ 11 มิ 2557 จ้างผลิตดีวีดี เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำนวน 10 000 ชุด 03 มิ 2557 จ้างผลิตโปสเตอร์ เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำนวน 20 000 แผ 03 มิ 2557 จ้างผลิตสมุดลงนามผู้ปฏิญาณตน เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ จำน 03 มิ 2557 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่รวบ 08 2557 รับสมัครจนท ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 10 2557 รับสมัครนิติกร เนติบัณฑิตหรือปริญญาโทนิติศาสตร์ 29 2557 ขยายเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณส 21 2557 รับย้ายรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 24 เม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอ 08 มี 2555 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแ 05 มี 2555 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาท 20 2555 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 23 2554 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิต 30 2554 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแ 28 2554 ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอม 15 2554 ประกาศ เรื่อง ขยายวันรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้า 09 2554 ประกาศ เรื่องเลื่อนวันรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเต 20 2554 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนหรือ 20 2554 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 18 2554 ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิช 10 2554 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิต 29 2554 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 27 2554 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 14 2554 ประกาศ รับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไ 08 2554 1 2 3 $ function $ gallery autoplay true #dg-container div a dg-center margin-left 90px $ document ready function var date new Date var d date getDate var m date getMonth var y date getFullYear $ fullCalendar editable true header left center right events title start new Date 2014 06-1 27 url title start new Date 2014 06-1 24 url title start new Date 2014 07-1 09 url $ click function $ fullCalendar return false $ click function $ fullCalendar return false #activityCalendar width 350px font-size 16px h2 head-list float left width 295px height 38px background url images bg-mount jpg repeat-x text-align center color white margin-top 5px font-weight normal font-size 20px padding-top 5px #activityCalendar div div table thead tr color #fffc01 #activityCalendar div div table thead tr th #activityCalendar div div table tbody tr td border none fc-week td div min-height 5px important fc-grid fc-day-number color white float none text-align center fc-state-highlight color white background #f1cc00 fc-event background-color #ff0000 fc-event-inner height 5px ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่ พึงพอใจ ปานกลาง ควรปรับปรุง โหวต ดูผลโหวต 1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 88 21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25903342 0-25903035 โทรสาร 0-25914668 0-25903015 $ document ready function $ html $ get function data $ html data #linkslide height 210px width 160px overflow hidden #linkslide ul width 480px #linkslide ul li float left #statDiv width 380px หน้าแรก ความรู้ทั่วไป กฎหมาย ดาวน์โหลด กระดานสนทนา เกี่ยวกับสำนักงาน คำถามที่นาสนใจ ติดต่อเรา Sitemap Copyright @ 2014 www thaiantialcohol com All Rights Reserved PrivacyPolicy WebsitePolicy WebsiteSecurityPolicy