Go to Site http://www.thaiantialcohol.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
facebook rss feed thai language english language

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2556 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ฯ พ.ศ.2551 พ.ศ.2556 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเค
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2
อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548
ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548
ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน พ.ศ. 2548 ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน พ.ศ. 2548
ความชุกของผู้ที่ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายห้ามขายสุราในบริเวณสถานศึกษาและศาสนสถาน พ.ศ. 2548 ความชุกของผู้ที่ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายห้ามขายสุราในบริเวณสถานศึกษาและศาสนสถาน พ.ศ. 2548
ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อายุ 14-74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2548 ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อายุ 14-74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2548
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ปี พ.ศ. 2547(จำแนกรายจังหวัดและกลุ่มอายุ) ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ปี พ.ศ. 2547(จำแนกรายจังหวัดและกลุ่มอายุ)
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย ปี 2550 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย ปี 2550
กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ปี 2545-2551 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ปี 2545-2551
 
 
 
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่
  2. 1.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม
  3. 2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
 
  • http://db.kmddc.go.th/Default.aspx
  • แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • http://thaiantialcohol.com/human_new/
  • http://antialcohol.ddc.moph.go.th/
searchbox -- style1 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน 2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071 2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเค ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 2555 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 เยาวชนเชียงใหม่รณรงค์วันสตรีสากลบนสื่อสังคมออนไลน์ เน้นหยุดความรุนแรงและเหล้า เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์บนสื่อออนไลน์เนื่องในวันสตรีสากล เน้นลดการใช้ความ จับหนุ่มรปภ เมากดเงินไม่ออกใช้เท้ากระทืบแป้นตู้เอทีเอ็ม เมื่อเวลา 00 30 วันที่ 10 มีนาคม 2557 เอกรินทร์ รุ่งโรจน์ รอง สวป สภ สำโรงเหนือ สมุทรปราการ ได้รับแจ้งมีเหตุชายพยายามงัดตู้บริการเงินด่วนขอ ว่อนเน็ต คลิปดังด่ายับ หนุ่มเมาเถียงสาวเซเว่น ไม่ขายเบียร์ตอนตี 3 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลิปวิวาทะระหว่างลูกค้าที่มีอาการมึนเมาและพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ หลังมีผู้ถ่ายคลิปเห เมาขับซิ่งหนีตร ชนเสาไฟไส้ทะลัก กรุงเทพฯ * วัยรุ่นกินเหล้าเมา ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านกลางดึก เจอด่านตรวจแอลกอฮอล์แตกกระเจิง กลุ่มหนึ่งขี่ย้อนศรแล้วเฉี่ยวชนกันเองจนอัดกับเสาไฟฟ้าถูกน รุมสกรัมน่วมสาวเมืองจันท์ ร้องโอเกะไม่เข้าหู ศูนย์ข่าวศรีราชา - สาวใหญ่เมืองจันท์เมาร้องเพลงไม่เข้าหู ถูกรุมสกรัมน่วมคาร้านโอเกะสัตหีบ นักท่องเที่ยวเมืองผู้ดีซดเหล้าหนัก จนหัวใจล้มเหลวดับริมถนน พบศพนักท่องเที่ยวสัญชาติอังกฤษ นอนเสียชีวิตริมถนนเมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่คาดดื่มเหล้าหนักจนภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อเวลา 06 00 วันที่ 9 มี 57 รวบผู้ใหญ่บ้านเมากร่างอ้างเป็นกำนันไล่ยิงอาสาปอเต็กตึ้ง เวลา 05 00 วันที่ 9 มีนาคม ธรรศไนย พึ่งสันเที๊ยะ รอง สวป สภ เมืองสมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุมีชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนออกมาไล่ยิงชาวบ้าน เหตุ หนุ่มนิรนามเมาเดินข้ามถนน ถูกรถบัสพุ่งชนเจ็บสาหัส ศูนย์ข่าวศรีราชา - หนุ่มนิรนามเมาเดินข้ามถนน ถูกรถบัสประจำทางพุ่งชนได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องหามส่งโรงพยาบาลให้แพทย์รักษาอย่างเ ใบลงทะเบียนระบบติดตามการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Online บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ระหว่าง กรมควบคุมโรค กับ โรงแรม รายงานประจำปี 2556 ให้เหล้า เท่ากับแช่ง กรุงเทพฯ--24 --สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส จับมือเครือข่ายงดเหล้ารณรงค์รับปีใหม่ ชวนคนไทยส่งความสุขมอบหนังสือเป็ คอลัมน์ สาระติดดาว นิทรรศการ ทุก 20 นาที มีคนไทย 1 คนตายเพราะสุรา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจึงอยากชวนคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้ ดู ชม นิทรรศการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คุณร พ่อต้นแบบหยุดดื่ม เพื่อสร้างสุขในบ้าน-ชุมชน อำนาจ แป้นประเสร ป้องกันท้องไม่พร้อม หยุดพฤติกรรมวัยรุ่นดื่มเหล้า 10 ปีที่ผ่านมา เด็กไทยมีแนวโน้มเป็นนักดื่มเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะดื่มมากหรือดื่มน้อย ทั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาถูกรีไทร์จากมหาวิทยาลัยเพราะดื่มเหล งานวิจัยชี้ น้ำเมาสร้างปัญหาให้กลุ่มคนจนมากที่สุด นักดื่มชนชั้นกลางมีปัญหาการเงิ นักวิจัยชี้ออกนโยบายแก้ปัญหาเหล้า ต้องให้ความสำคัญกับคนจน หลังการศึกษาชี้ชัดปัญหาจากการดื่มเหล้า ทั้งอุบัติเหตุ ความรุนแรง ฯลฯ เทไปที่คนจนเกือบทั้งหมด อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด 2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ 2548 ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน 2548 ความชุกของผู้ที่ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายห้ามขายสุราในบริเวณสถานศึกษาและศาสนสถาน 2548 ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อายุ 14-74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ 2548 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ปี 2547 จำแนกรายจังหวัดและกลุ่มอายุ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย ปี 2550 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ปี 2545-2551 ผู้เป็นเกาต์ต้องหันหลังให้เหล้า เตือนหญิงท้องเลิกงมงาย ซดยาดองเหล้าช่วยเบ่งลูกง่าย ชี้เ โลกสดใส กายสุขสันต์ ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ทุก 20 นาท เตือนทำตัวเป็น “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ลูกเสี่ยงพิการแถม เตือนหญิงซดเหล้าแบบ ตับวายตายไม่ดี 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง แนะวิธีเลี่ยง “ห้ามสูบบุหรี่-ก สุขภาวะครอบครัวไทยปี 55 น่าห่วง ติดสุรา-บ้าหวย-นอกใจ-คว ทันมะเร็ง เหล้า มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน นพ วีรวุฒิ หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐเผยคนขี้เหงา-เ สูบบุหรี่พ่นควันแกล้มกับการกินเหล้า เพิ่มพิษของการเมาค้ รู้เร็ว รักษาได้ งดเนื้อแดง-ปิ้งย่าง- แพทย์สก๊อตยืนยัน สาวนักดื่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม วัยรุ่น กับการดื่ม เหล้า เบียร์ พิษของเหล้าต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด วิจัยเผย ขาปาร์ตี้ตายสูงสุดในกลุ่มชาติร่ำรวย เหล้า ยิ่งดื่มตอนเครียด ยิ่งติดง่าย สาวรุ่นดื่มหนัก ระวังสมองเสียหาย การดื่มสุรา ภัยโรคตับที่คุณอาจไม่รู้ตัว โทษของการดื่มสุรา ผู้หญิง ดื่ม แอลกอฮอล์ เสี่ยงสารพัดโรค กลุ่มโรคที่เกิดจากสุรา 1 2 3 สะท้อนชีวิต เมื่อเหล้าคือตัวปัญหา 10 วิธีเลิกเหล้า เลิกสุราอย่างไร จะประสบผลสำเร็จ การบำบัดรักษาและวิธีการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ 1 2 3 ชื่อเรื่อง ประกาศ ประกาศสอบราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามก 24 เม 2557 เพิ่มเติม ประกาศ ร่าง TOR จ้างเหมาจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดต 17 เม 2557 เพิ่มเติม ประกาศสอบราคา จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับ จำนวน 100 000 แผ 25 มี 2557 เพิ่มเติม ประกาศสอบราคา จ้างออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ จำนวน 100 000 25 มี 2557 เพิ่มเติม แก้ไข ประกาศเปรียบเทียบราคา จ้างเหมาผลิตหนังสือพร้อมออก 25 2556 เพิ่มเติม ประกาศสอบราคา จ้างผลิตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอล 03 เม 2557 เพิ่มเติม ประกาศสอบราคาจ้างทำจุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่อ 26 2556 เพิ่มเติม ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ เปรียบเทียบราคาจ้างเหมาผลิตหนังสือ พร้อมออกแบบแล 25 2556 ประกาศ ยกเลิกเปรียบเทียบราคาจ้างเหมาออกแบบ ผลิตหนังสือ 11 2556 ประกาศ เปรียบเทียบราคาจ้างเหมาออกแบบ ผลิตหนังสือ จำนวน 22 2556 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา งานสอบราคาซื้อรถโดยสาร ดีเซล 03 2556 ประกาศ สอบราคาซื้อรถโดยสาร ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง จำนว 18 2556 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการสอบราคาซื้อรถโดยสาร ดีเ 12 2556 ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนว 04 2556 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 22 2556 ประกาศ สอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์รา 01 2556 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ แปลภ 20 2556 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา งานสอบราคาจ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 16 2556 ประกาศผลผูู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น 29 เม 2556 ประกาศสอบราคา จ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ แปลภาษา และจ 26 เม 2556 ประกาศสอบราคา จ้างผลิตแผ่นพับ 150 000 แผ่น พร้อมจัดส่งต 25 เม 2556 1 2 3 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ รับย้ายรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 24 เม 2557 ประกาศรับสมัคร พนักงานสารสนเทศ 03 เม 2557 ประกาศ ผลสอบนักวิชาการโครงการ โท 27-03-57 27 มี 2557 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 06 มี 2557 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างงานจ้า 28 2557 รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 17 2557 ประกาศสนง คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง 03 2557 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ รับสมัครนักวิชาการโครงการเงิน สสส ของสำนักงานคณะกรรมก 25 2556 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับย้ายข้าราชการกรมควบคุมโร 26 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนิติกร เนติบัณฑิตหรือ 24 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนิติกร เนติบัณฑิตหรือปริญญาโท 20 2556 แก้ไขประกาศรับสมัครนิติกร เนติบัณฑิตหรือปริญญาโท 09 2556 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งน 02 2556 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินสนับสนุนจาก สสส ตำ 08 2556 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่ 02 2556 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่ว 31 2556 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่ว 26 2556 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเล 19 2556 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นิตกร 08 2556 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวต 08 2556 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ 04 เม 2557 1 2 3 $ function $ gallery autoplay true #dg-container div a dg-center margin-left 90px $ document ready function var date new Date var d date getDate var m date getMonth var y date getFullYear $ fullCalendar editable true header left center right events title start new Date 2014 03-1 14 url $ click function $ fullCalendar return false $ click function $ fullCalendar return false #activityCalendar width 350px font-size 16px h2 head-list float left width 295px height 38px background url images bg-mount jpg repeat-x text-align center color white margin-top 5px font-weight normal font-size 20px padding-top 5px #activityCalendar div div table thead tr color #fffc01 #activityCalendar div div table thead tr th #activityCalendar div div table tbody tr td border none fc-week td div min-height 5px important fc-grid fc-day-number color white float none text-align center fc-state-highlight color white background #f1cc00 fc-event background-color #ff0000 fc-event-inner height 5px ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่ พึงพอใจ ปานกลาง ควรปรับปรุง โหวต ดูผลโหวต 1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 88 21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25903342 0-25903035 โทรสาร 0-25914668 0-25903015 ผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1726 คน ผู้เข้าชมปีนี้ 1726 คน เริ่มเก็บสถิติวันที่ 31 มีนาคม 2557 #linkslide height 210px width 160px overflow hidden #linkslide ul width 480px #linkslide ul li float left หน้าแรก ความรู้ทั่วไป กฎหมาย ดาวน์โหลด กระดานสนทนา เกี่ยวกับสำนักงาน คำถามที่นาสนใจ ติดต่อเรา Sitemap Copyright @ 2014 www thaiantialcohol com All Rights Reserved PrivacyPolicy WebsitePolicy WebsiteSecurityPolicy