Go to Site http://www.thaiantialcohol.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
facebook rss feed thai language english language


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2556 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ฯ พ.ศ.2551 พ.ศ.2556 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเค
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2
คนไทย 80% หนุนลอยกระทงปลอดเหล้า คนไทย 80% หนุนลอยกระทงปลอดเหล้า
เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา
83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก 83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก
โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า
ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน
ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้
อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548
ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ พ.ศ. 2548
 
ติดต่อสอบถามจัดซื้อจัดจ้าง โทร. 0 2590 3035
 
 
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่
  2. 1.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม
  3. 2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
 
  • http://db.kmddc.go.th/Default.aspx
  • แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • http://thaiantialcohol.com/human_new/
  • http://antialcohol.ddc.moph.go.th/
searchbox  -- label style12 style13 label2 font-family Geneva Arial Helvetica sans-serif width 140px color #FFFFFF * ความกว้าง * height 140px * ความสูง * font-size 12px background gray * สี * -moz-border-radius 20px -webkit-border-radius 70px border-radius 20px label3 font-family Geneva Arial Helvetica sans-serif width 140px color #ffffff * ความกว้าง * height 140px * ความสูง * font-size 12px background #b94a48 * สี * border-radius 15px * IE9 * -moz-border-radius 15px * firefox * -webkit-border-radius 15px * Safari Chrome * -o-border-radius 15px * Opera * -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน 2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071 2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเค ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 2555 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 รวบคู่หูขี้เมาลวงโชเฟอร์แท็กซี่ใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ โดย ไทยรัฐออนไลน์ ตำรวจ สน สำเหร่ รวบสองหนุ่มคู่หู ลวงแท็กซี่ไปชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายในซอยเปลี่ยวย่านเจริญนคร พร้อมอาวุธมีดคัตเตอร์ โทรศั แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 16 37 หนุ่มทำงานเสร็จชวนเพื่อนตั้งวงกินเหล้า-เมาทะเลาะ เจอมีดปาดคอ-แทงเลือดท่วม โดย ข่าวสดออนไลน์ เมื่อเวลา 01 00 วันที่ 26 ชนะชัย เสรีพงษ์ รองผกก สภ แม่สอด ตาก ได้รับแจ้งเหตุคนใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายกัน แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 20 10 เด็กหนุ่มฉุนห้างดังไม่ขายเบียร์ ฉกต่อหน้าไปนั่งดื่มกับเพื่อน-ตร ตามรวบทันควัน โดย ข่าวสดออนไลน์เมื่อเวลา 04 30 วันที่ 26 หญิงรัตนาภรณ์ ทองจีน พงส สภ เมืองประจวบฯ ได้รับแจ้งเหตุจากนายจักรี แหวนเพชร อายุ 24 ปี ผู้ แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 12 47 คนงานก่อสร้างไทย-พม่า เมาได้ที่ เปิดศึกตะลุมบอน เจ็บ 9 ราย โดย ไทยรัฐออนไลน์คนงานก่อสร้างไทย-พม่า ตั้งวงกรึ๊บเหล้าจนเมาได้ที่ ยกพวกตะลุมบอนเอามีดไล่ฟันกัน ในแคมป์คนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวสมุทรปราการ แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 13 05 หามดช วัย 10 ส่งรพ หลังดื่มเหล้าร่วมสาบานเลียนแบบสามก๊ก โดย ข่าวสดออนไลน์ เว็บไซต์เซี่ยงไฮ้อิสต์เปิดเผยเหตุการณ์อันน่าหนักใจหลังจากพิธีสาบานตนเป็นพี่น้องกันระหว่างโรงเรียนชั้นประถม 4 โรงเรียน โดยเด็ แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 12 28 ยิงพรุน‘ขาใหญ่’ ตลาดนัมเบอร์วัน ทะเลาะในวงเหล้าก่อนกลายเป็นศพ โดย ไทยรัฐออนไลน์ รัวพรุนขาใหญ่ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ก่อนเกิดเหตุนั่งสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนที่ร้านขายยาดองหลังตลาด ระหว่างนั้นเกิดมีปากเสียง แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 12 37 น้องเมียเมาแล้วซ่า ขู่เผาบ้าน พี่เขยสุดทนฟันยับดับคาที่ โดย ไทยรัฐออนไลน์ 7 พฤษภาคม 2558 น้องเมียหูหนวกซดเหล้าเมาโวยวายจะเผาบ้านพี่เขย ทั้งที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ถือแกลลอนน้ำมันมาวางขู่หน้าบ้าน พี่เข แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 19 12 ร้อนจัดดวดเหล้าป่า หนุ่มคอทองแดงดับ หลับไม่ตื่น โดย ไทยรัฐออนไลน์ 8 พฤษภาคม 2558หนุ่มอีสานมาทำงานที่บางปะกง เป็นนักดื่มคอทองแดง นำเหล้าป่าดีกรีแรงจากต่างจังหวัด 2 ขวดมาดื่มกับลุง แต่ลุงขอตัวนอน แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 17 02 รายงานประจำปี 2557 แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 20 30 7 ปีกับ 13 ล้านเสียงประชาชน ผลักดัน ควบคุมน้ำเมา ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอายุครบ 7 ปี แห่งการต่อสู้ แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 16 58 ช่วยชาติประหยัด 7 หมื่นล้าน ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558กว่า 10 ปีที่เกิดการรณรงค์ เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ ของคนที่อยากเห็นการเป แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 19 56 ประกาศกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี58 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 บังคับใช้พรุ่งนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 22 ประกา แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 20 31 เลิกเหล้าหยุดมะเร็งตับ โดย ผู้จัดการออนไลน์ อีสานป่วยมะเร็งตับพุ่ง จากการดื่มเหล้า กินอาหารขึ้นรา กรมแพทย์ร่วม มูลนิธิมะเร็งตับฯ คณะแพทยศาส แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 10 40 คนไทยเห็นด้วย “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” โดย เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 24 ธันวาคม 2557สสส - สคล เดินหน้ารณรงค์รับมือปีใหม่ ldquo ให้เหล้า แช่ง rdquo ชวนคนไทยส่งความสุขไม่ทำร้ แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 19 23 ส่งสุขปีใหม่ ด้วยกระเช้าปลอดเหล้า โดย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 23 ธันวาคม 2557 เทศกาลแห่งความสุขปีใหม่ 2558 กำลังจะเริ่ม แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 20 31 รณรงค์ปั่นจักรยานใส่ใจเมาไม่ขับ โดย เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจเ แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 19 55 คนไทย 80% หนุนลอยกระทงปลอดเหล้า เมาขับ ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา 83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า ห่วง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด 2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี 2548 ความชุกของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาย ในจังหวัดต่างๆ 2548 โทษ การดื่มสุรา ร่างกายเศร้า เหล้าทำพิษ คอแป๊บสะดุ้งเฮือก ตื่นสะโพกขาดเลือด เหล้าทำร้ายร่างกายหัวจรดเท้า ล้วงโหล ของดีบำรุงร่างกาย ที่แฝงมากับอันตร กินเหล้า ชูกำลังกินทนไม่อยากเลิก ผู้เป็นเกาต์ต้องหันหลังให้เหล้า เตือนหญิงท้องเลิกงมงาย ซดยาดองเหล้าช่วยเบ่งลูกง่าย ชี้เ โลกสดใส กายสุขสันต์ ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ทุก 20 นาท เตือนทำตัวเป็น “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ลูกเสี่ยงพิการแถม เตือนหญิงซดเหล้าแบบ ตับวายตายไม่ดี 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง แนะวิธีเลี่ยง “ห้ามสูบบุหรี่-ก สุขภาวะครอบครัวไทยปี 55 น่าห่วง ติดสุรา-บ้าหวย-นอกใจ-คว ทันมะเร็ง เหล้า มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน นพ วีรวุฒิ หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐเผยคนขี้เหงา-เ สูบบุหรี่พ่นควันแกล้มกับการกินเหล้า เพิ่มพิษของการเมาค้ รู้เร็ว รักษาได้ งดเนื้อแดง-ปิ้งย่าง- แพทย์สก๊อตยืนยัน สาวนักดื่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม วัยรุ่น กับการดื่ม เหล้า เบียร์ พิษของเหล้าต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด วิจัยเผย ขาปาร์ตี้ตายสูงสุดในกลุ่มชาติร่ำรวย 1 2 3 สะท้อนชีวิต เมื่อเหล้าคือตัวปัญหา 10 วิธีเลิกเหล้า เลิกสุราอย่างไร จะประสบผลสำเร็จ การบำบัดรักษาและวิธีการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ 1 2 3 ติดต่อสอบถามจัดซื้อจัดจ้าง โทร 0 2590 3035 ชื่อเรื่องประกาศ ประกาศ 2558 ประกาศ e-bidding ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 255 กำลังดำเนินการ 26 2558 เพิ่มเติม 2558 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างผลิตสมุดลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่ ประกาศราคากลางตาม กำหนด 08 2558 เพิ่มเติม 2558 ประกาศ e-bidding ประกาศประกวดราคาผลิตสมุดลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งช ประกาศผู้ชนะ 08 2558 เพิ่มเติม 2558 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 ประกาศราคากลางตาม กำหนด 08 2558 เพิ่มเติม 2558 ประกาศ e-bidding จ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 กำลังดำเนินการ 08 2558 เพิ่มเติม ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ จำนวน 160 000 แผ่น 08 2558 ประกาศเปรียบเทียบราคาจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ จำนวน 160 000 08 2558 เชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์การสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมวันง 01 2558 เชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์การสอบราคาจ้างเหมาสำรวจความค 01 2558 ประกาศราคากลางจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สาธารณะป 08 เม 2558 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตหนังสือรวบรวมคำพิพากษาตามพระรา 02 เม 2558 จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น เรื่องเความคิดเห็นประชาชนต่อพ 09 มี 2558 จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น เรื่องเความคิดเห็นประชาชนต่อพ 09 มี 2558 เชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์การสอบราคาจ้างเหมาสำรวจความค 03 มี 2558 ประกาศราคากลางผลิตดีวีดี พร้อมจัดส่งตามหน่วยงาน 03 มี 2558 ประกาศราคากลางผลิตสื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและบังคับใช้ก 27 2558 ประกาศราคากลางผลิตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอ 28 2557 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย 09 2558 ประกาศเปรียบเทียบราคางานจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย 09 2558 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น เรื่องเความคิดเห็นประชาชนต่อพ 09 มี 2558 เชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์การสอบราคาจ้างเหมาสำรวจความค 03 มี 2558 ประกาศราคากลางผลิตดีวีดี พร้อมจัดส่งตามหน่วยงาน 03 มี 2558 ประกาศราคากลางผลิตสื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและบังคับใช้ก 27 2558 ประกาศราคากลางผลิตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอ 28 2557 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย 09 2558 ประกาศเปรียบเทียบราคางานจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย 09 2558 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 07 2558 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 07 2558 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 30 เม 2558 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 30 เม 2558 ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 28 เม 2558 ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 28 เม 2558 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร 09 เม 2558 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการโครงการ ปริ 09 เม 2558 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่รวบ 08 2557 รับสมัครจนท ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 10 2557 รับสมัครนิติกร เนติบัณฑิตหรือปริญญาโทนิติศาสตร์ 29 2557 ขยายเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณส 21 2557 รับย้ายรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 24 เม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอ 08 มี 2555 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแ 05 มี 2555 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาท 20 2555 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห 23 2554 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิต 30 2554 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแ 28 2554 ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอม 15 2554 ประกาศ เรื่อง ขยายวันรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้า 09 2554 1 2 3 $ function $ gallery autoplay true #dg-container div a dg-center margin-left 90px $ document ready function var date new Date var d date getDate var m date getMonth var y date getFullYear $ fullCalendar editable true header left center right events title start new Date 2014 06-1 27 url title start new Date 2014 06-1 24 url title start new Date 2014 07-1 09 url $ click function $ fullCalendar return false $ click function $ fullCalendar return false #activityCalendar width 350px font-size 16px h2 head-list float left width 295px height 38px background url images bg-mount jpg repeat-x text-align center color white margin-top 5px font-weight normal font-size 20px padding-top 5px #activityCalendar div div table thead tr color #fffc01 #activityCalendar div div table thead tr th #activityCalendar div div table tbody tr td border none fc-week td div min-height 5px important fc-grid fc-day-number color white float none text-align center fc-state-highlight color white background #f1cc00 fc-event background-color #ff0000 fc-event-inner height 5px ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่ พึงพอใจ ปานกลาง ควรปรับปรุง โหวต ดูผลโหวต 1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 88 21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25903342 0-25903035 โทรสาร 0-25914668 0-25903015 $ document ready function $ html $ get function data $ html data #linkslide height 210px width 160px overflow hidden #linkslide ul width 480px #linkslide ul li float left #statDiv width 380px หน้าแรก ความรู้ทั่วไป กฎหมาย ดาวน์โหลด กระดานสนทนา เกี่ยวกับสำนักงาน คำถามที่นาสนใจ ติดต่อเรา Sitemap Copyright @ 2014 www thaiantialcohol com All Rights Reserved PrivacyPolicy WebsitePolicy WebsiteSecurityPolicy