Go to Site http://www.thaiantialcohol.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
facebook rss feed thai language english language


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2556 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ฯ พ.ศ.2551 พ.ศ.2556 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071.2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเค
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2
 ไทยป่วยทางจิตจากดื่มเหล้าเมายามากกว่ามะกัน พบผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิง ไทยป่วยทางจิตจากดื่มเหล้าเมายามากกว่ามะกัน พบผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิง
คนไทย 80% หนุนลอยกระทงปลอดเหล้า คนไทย 80% หนุนลอยกระทงปลอดเหล้า
เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา
83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก 83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก
โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า
ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ห่วง!โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน
ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้
อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี พ.ศ.2548
 
ติดต่อสอบถามจัดซื้อจัดจ้าง โทร. 0 2590 3035
 
 

  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่
  2. 1.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม
  3. 2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
 
  • http://db.kmddc.go.th/Default.aspx
  • แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • http://thaiantialcohol.com/human_new/
  • http://antialcohol.ddc.moph.go.th/
searchbox  -- label style12 style13 label2 font-family Geneva Arial Helvetica sans-serif width 140px color #FFFFFF * ความกว้าง * height 140px * ความสูง * font-size 12px background gray * สี * -moz-border-radius 20px -webkit-border-radius 70px border-radius 20px label3 font-family Geneva Arial Helvetica sans-serif width 140px color #ffffff * ความกว้าง * height 140px * ความสูง * font-size 12px background #b94a48 * สี * border-radius 15px * IE9 * -moz-border-radius 15px * firefox * -webkit-border-radius 15px * Safari Chrome * -o-border-radius 15px * Opera * -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบน ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่่วยงานอื่นของรัฐ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน 2555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวีธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1071 2555 เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเค ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 2555 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 แก๊งขี้เมารุมจับหนุ่มมัดขา-ไม้ทุบดับสยอง ใกล้ศูนย์สืบสวนฯ คุม2หนุ่มหน้าเปื้อนเ โดย ข่าวสดออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2558 เมื่อเวลา 07 00 วันที่ 23 จักรกฤษณ์ ศรีกงพาน ร้อยเวร สภ เมืองอุดรธานี รับแจ้งเหตุค แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 23 55 รัฐบาลชวนงดดื่มเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา สธ ห่วงเด็กไทยดื่มมากขึ้น โดย ผู้จัดการออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ เชิญชวนงดดื่มสุรา ตลอดเข้าพรรษา กำชับ สถานศึกษาปลูกฝังค่านิยม ลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ รมต สธ กังวล แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 12 ขี้เมา ดับปริศนาใต้บันได หลังชวน 2 เพื่อนซี้ ตั้งวงกินเหล้า โดย ไทยรัฐออนไลน์ 21 กรกฎาคม 2558 หนุ่มใหญ่ขี้เมาประจำหมู่บ้านตกบันไดตายปริศนา หลังชวน 2 เพื่อนซี้ตั้งวงดื่มทุกวัน แต่พอเช้ากลายเป็นศพใต้บั แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 12 หนุ่มเมืองเพชรเมา ร่วมขบวนแห่นาคยิงปืนขึ้นฟ้า ลั่นใส่เพื่อนดับคาโบสถ์ โดย ไทยรัฐออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2558 หนุ่มเมาคะนองยิงปืนขึ้นฟ้า อ้างฉลองแห่นาคในวัดเวียงคอย เพชรบุรี เพื่อนร่วมงานห้ามแต่ไม่ฟัง กระทั่ง แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 12 เมาซิ่งเก๋งสยอง พุ่งชนทะลุฝาบ้าน ลูกสาวเจ้าของบ้านรอดตายหวุดหวิด โดย ข่าวสดออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2558 ว็บไซต์ MyFoxLA ของสหรัฐรายงานถึงอุบัติเหตุในรัฐเนแบรสกา เมื่อมีรถยนต์พุ่งเข้าชนบ้านหลังหนึ่ง แต่เคราะห์ดีที แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 12 ตั้งวงเหล้าปรับทุกข์ พูดไม่ถูกหู-ชักมีดแทงเพื่อน เจอแทงสวนกลับดับจมกองเลือด โดย ข่าวสดออนไลน์ 17 2558 วันที่ 17 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21 30 วันที่ 16 ปริทัศน์ อินทสุวรรณ ร้อยเวร สภ ท่าเ แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 12 เมาแล้วขับ หนุ่มใหญ่ขี่ จยย กลับไม่ถึงบ้าน พลัดตกร่องน้ำดับ ไทยรัฐออนไลน์ 17 2558 หนุ่มใหญ่เมาสุรา หลังไปงานเลี้ยงไหว้ครูที่บ้านเพื่อน ขณะขี่ จยย กลับบ้าน รถเกิดเสียหลักพลัดตกลงไปใ แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 12 อดีต ตร ดวลปืนคนเมา ผลเจ็บคู่ โดย ผู้จัดการออนไลน์ อดีตตำรวจดวลปืนคนเมาสนั่น ผลเจ็บทั้งคู่ เหตุมาของานทำแล้วไม่ได้ n แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 12 รายงานประจำปี 2557 แก้ไขล่าสุด 26 2558 - 15 33 7 ปีกับ 13 ล้านเสียงประชาชน ผลักดัน ควบคุมน้ำเมา ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอายุครบ 7 ปี แห่งการต่อสู้ แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 08 05 ช่วยชาติประหยัด 7 หมื่นล้าน ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558กว่า 10 ปีที่เกิดการรณรงค์ เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ ของคนที่อยากเห็นการเป แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 54 ประกาศกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี58 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 บังคับใช้พรุ่งนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 22 ประกา แก้ไขล่าสุด 27 2558 - 01 55 เลิกเหล้าหยุดมะเร็งตับ โดย ผู้จัดการออนไลน์ อีสานป่วยมะเร็งตับพุ่ง จากการดื่มเหล้า กินอาหารขึ้นรา กรมแพทย์ร่วม มูลนิธิมะเร็งตับฯ คณะแพทยศาส แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 11 คนไทยเห็นด้วย “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” โดย เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 24 ธันวาคม 2557สสส - สคล เดินหน้ารณรงค์รับมือปีใหม่ ldquo ให้เหล้า แช่ง rdquo ชวนคนไทยส่งความสุขไม่ทำร้ แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 11 ส่งสุขปีใหม่ ด้วยกระเช้าปลอดเหล้า โดย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 23 ธันวาคม 2557 เทศกาลแห่งความสุขปีใหม่ 2558 กำลังจะเริ่ม แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 11 รณรงค์ปั่นจักรยานใส่ใจเมาไม่ขับ โดย เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจเ แก้ไขล่าสุด 28 2558 - 03 11 ไทยป่วยทางจิตจากดื่มเหล้าเมายามากกว่ามะกัน พบผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิง คนไทย 80% หนุนลอยกระทงปลอดเหล้า เมาขับ ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา 83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก โพลเผย เข้าพรรษา คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า ห่วง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายปีละ 3 แสน ผลโพลพบชายไทย70% ตั้งใจลดสุราเข้าพรรษานี้ อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด 2554 โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ความชุกของผู้ที่เคยโดยสารรถยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺ์หรือมีอาการมึนเมาใน ปี 2548 โทษ การดื่มสุรา ร่างกายเศร้า เหล้าทำพิษ คอแป๊บสะดุ้งเฮือก ตื่นสะโพกขาดเลือด เหล้าทำร้ายร่างกายหัวจรดเท้า ล้วงโหล ของดีบำรุงร่างกาย ที่แฝงมากับอันตร กินเหล้า ชูกำลังกินทนไม่อยากเลิก ผู้เป็นเกาต์ต้องหันหลังให้เหล้า เตือนหญิงท้องเลิกงมงาย ซดยาดองเหล้าช่วยเบ่งลูกง่าย ชี้เ โลกสดใส กายสุขสันต์ ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ทุก 20 นาท เตือนทำตัวเป็น “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ลูกเสี่ยงพิการแถม เตือนหญิงซดเหล้าแบบ ตับวายตายไม่ดี 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง แนะวิธีเลี่ยง “ห้ามสูบบุหรี่-ก สุขภาวะครอบครัวไทยปี 55 น่าห่วง ติดสุรา-บ้าหวย-นอกใจ-คว ทันมะเร็ง เหล้า มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน นพ วีรวุฒิ หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐเผยคนขี้เหงา-เ สูบบุหรี่พ่นควันแกล้มกับการกินเหล้า เพิ่มพิษของการเมาค้ รู้เร็ว รักษาได้ งดเนื้อแดง-ปิ้งย่าง- แพทย์สก๊อตยืนยัน สาวนักดื่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม วัยรุ่น กับการดื่ม เหล้า เบียร์ พิษของเหล้าต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด วิจัยเผย ขาปาร์ตี้ตายสูงสุดในกลุ่มชาติร่ำรวย 1 2 3 สะท้อนชีวิต เมื่อเหล้าคือตัวปัญหา 10 วิธีเลิกเหล้า เลิกสุราอย่างไร จะประสบผลสำเร็จ การบำบัดรักษาและวิธีการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ 1 2 3 ติดต่อสอบถามจัดซื้อจัดจ้าง โทร 0 2590 3035 ชื่อเรื่องประกาศ ประกาศ 2558 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 14 ประกาศราคากลางตาม กำหนด 19 มิ 2558 เพิ่มเติม 2558 ประกาศ e-bidding จ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 ครั้งที่ 2 e- ประกาศผู้ชนะ 26 2558 เพิ่มเติม 2558 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสมุดลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 พร้ ประกาศราคากลางตาม กำหนด 08 2558 เพิ่มเติม 2558 ประกาศ e-bidding จ้างผลิตสมุดลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 พร้ ประกาศผู้ชนะ 08 2558 เพิ่มเติม 2558 ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 ประกาศราคากลางตาม กำหนด 08 2558 เพิ่มเติม ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ จ้างสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระ 08 2558 จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ จำนวน 160 000 แผ่น พร้อมจัดส่งตามหน่ 08 2558 จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ จำนวน 160 000 แผ่น พร้อมจัดส่งตามหน่ 08 2558 เชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์การสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมวันง 01 2558 เชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์การสอบราคาจ้างเหมาสำรวจความค 01 2558 ประกาศเปรียบเทียบจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สาธาร 08 เม 2558 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตหนังสือรวบรวมคำพิพากษาตามพระรา 02 เม 2558 จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น เรื่องเความคิดเห็นประชาชนต่อพ 09 มี 2558 จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น เรื่องเความคิดเห็นประชาชนต่อพ 09 มี 2558 เชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์การสอบราคาจ้างเหมาสำรวจความค 03 มี 2558 ประกาศราคากลางผลิตดีวีดี พร้อมจัดส่งตามหน่วยงาน 03 มี 2558 ประกาศราคากลางผลิตสื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและบังคับใช้ก 27 2558 ประกาศราคากลางผลิตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอ 28 2557 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย 09 2558 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น เรื่องเความคิดเห็นประชาชนต่อพ 09 มี 2558 จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น เรื่องเความคิดเห็นประชาชนต่อพ 09 มี 2558 เชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์การสอบราคาจ้างเหมาสำรวจความค 03 มี 2558 ประกาศราคากลางผลิตดีวีดี พร้อมจัดส่งตามหน่วยงาน 03 มี 2558 ประกาศราคากลางผลิตสื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและบังคับใช้ก 27 2558 ประกาศราคากลางผลิตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอ 28 2557 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย 09 2558 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 20 2558 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 20 2558 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคร 06 2558 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคร 06 2558 ประกาศ เรื่อง รับย้ายข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค และร 08 มิ 2558 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 07 2558 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 07 2558 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 30 เม 2558 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ 30 เม 2558 ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 28 เม 2558 ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 28 เม 2558 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร 09 เม 2558 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการโครงการ ปริ 09 เม 2558 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่รวบ 08 2557 ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ รับสมัครจนท ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 10 2557 รับสมัครนิติกร เนติบัณฑิตหรือปริญญาโทนิติศาสตร์ 29 2557 ขยายเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณส 21 2557 รับย้ายรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 24 เม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอ 08 มี 2555 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแ 05 มี 2555 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาท 20 2555 1 2 3 $ function $ gallery autoplay true #dg-container div a dg-center margin-left 90px $ document ready function var date new Date var d date getDate var m date getMonth var y date getFullYear $ fullCalendar editable true header left center right events title start new Date 2014 06-1 27 url title start new Date 2014 06-1 24 url title start new Date 2014 07-1 09 url $ click function $ fullCalendar return false $ click function $ fullCalendar return false #activityCalendar width 350px font-size 16px h2 head-list float left width 295px height 38px background url images bg-mount jpg repeat-x text-align center color white margin-top 5px font-weight normal font-size 20px padding-top 5px #activityCalendar div div table thead tr color #fffc01 #activityCalendar div div table thead tr th #activityCalendar div div table tbody tr td border none fc-week td div min-height 5px important fc-grid fc-day-number color white float none text-align center fc-state-highlight color white background #f1cc00 fc-event background-color #ff0000 fc-event-inner height 5px ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หรือไม่ พึงพอใจ ปานกลาง ควรปรับปรุง โหวต ดูผลโหวต 1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โหวต ดูผลโหวต 88 21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25903342 0-25903035 โทรสาร 0-25914668 0-25903015 $ document ready function $ html $ get function data $ html data #linkslide height 210px width 160px overflow hidden #linkslide ul width 480px #linkslide ul li float left #statDiv width 380px หน้าแรก ความรู้ทั่วไป กฎหมาย ดาวน์โหลด กระดานสนทนา เกี่ยวกับสำนักงาน คำถามที่นาสนใจ ติดต่อเรา Sitemap Copyright @ 2014 www thaiantialcohol com All Rights Reserved PrivacyPolicy WebsitePolicy WebsiteSecurityPolicy