Go to Site http://www.tdd.mi.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Navigation


ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56
คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ
กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครนายทหารประทวนประจําการยศ จ่าสิบเอก
สายงานสัสดีสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจําปี 2557
- บัญชีตำแหน่งฯ
- สถานที่สอบ
- ผนวก ก.,ข.,ค. และ ง. (ใบสมัคร, หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา, แบบประเมินค่า, หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 3 จชต.)
- ผนวก จ. (ขอบเขตวิชาที่สอบ)

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557

พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลา 100 ปี ร.พ.ศิริราช
วันที่ 16 ตุลาคม 2557

พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชา
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลา 100 ปี ร.พ.ศิริราช
วันที่ 6 ตุลาคม 2557
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 (ชุดที่ 2)
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 (ชุดที่ 1)
พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี นศท.
ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5
ประจำปี 2557
ณ สโมสรกองทัพบก
วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ทลวงรณ วรชาติ

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหารfunction d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id return js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document Navigation หน้าแรก วิสัยทัศน์ ผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้าน ติดต่อเรา ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 56 คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครนายทหารประทวนประจําการยศ จ่าสิบเอก สายงานสัสดีสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจําปี 2557 - บัญชีตำแหน่งฯ - สถานที่สอบ - ผนวก และ ใบสมัคร หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา แบบประเมินค่า หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 3 จชต - ผนวก ขอบเขตวิชาที่สอบ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ศาลา 100 ปี ศิริราช วันที่ 16 ตุลาคม 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ศาลา 100 ปี ศิริราช วันที่ 6 ตุลาคม 2557 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ชุดที่ 2 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ชุดที่ 1 พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี นศท ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2557 สโมสรกองทัพบก วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ผู้บังคับบัญชา พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หน่วยงานภายใน กองพลทหารราบที่ 11 ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โรงเรียนกำลังสำรอง E-Learning รร กสร ศสร KM รร กสร ศสร กกพ นรด กยข นรด กกบ นรด Facebook กกร นรด Facebook กปช นรด Facebook กตพ นรด กคร นรด กสด นรด Facebook กฝศ นรด กกม นรด กบร นรด กพบ นรด พัน ศสร สนามยิงปืน นรด โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ศฝ นฝ นศท เว็บไซต์แนะนำ กองวิทยาการ กส ทบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร Server 1 Server 2 Server 3 เฉพาะรับสมัครฯ Server 4 เฉพาะรายงานตัวฯ โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง Server 1 ทภ 1 Server 2 ทภ 2 Server 3 ทภ 3 Server 4 ทภ 4 Server 5 สำรอง swfobject registerObject