Go to Site http://www.tdd.mi.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Navigation


ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด พ.ศ.๒๕๔๐ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง,บิดามารดา และ สูติบัตร(ถ้ามี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.๐๒๒๒๓๓๒๕๙
ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56
คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน
กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557


พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกิจการของ นรด.
โดยมี พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
ให้การต้อนรับ
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
และคณะผู้บังคับบัญชา นรด.
ร่วมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล
ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 31 ตุลาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้าน
กองทัพบก สาขา นรด.ดำเนินการช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
ณ รร.กสร. ค่ายธนรัชต์
วันที่ 23 ตุลาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ร่วมวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันที่ 23 ตุลาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและภริยา
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 57
ณ วัดน้อยนพคุณ
วันที่ 22 ตุลาคม 2557
function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id return js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document Navigation หน้าแรก วิสัยทัศน์ ผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้าน ติดต่อเรา ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด ๒๕๔๐ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน ๒๕๕๗ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดามารดา และ สูติบัตร ถ้ามี ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร ๐๒๒๒๓๓๒๕๙ ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58 คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 56 คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557 พล ธีรชัย นาควานิช ผช ผบ ทบ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกิจการของ นรด โดยมี พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ให้การต้อนรับ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด และคณะผู้บังคับบัญชา นรด ร่วมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 31 ตุลาคม 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้าน กองทัพบก สาขา นรด ดำเนินการช่วยเหลือ บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล รร กสร ค่ายธนรัชต์ วันที่ 23 ตุลาคม 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 23 ตุลาคม 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะผู้บังคับบัญชาและภริยา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 57 วัดน้อยนพคุณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้บังคับบัญชา พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หน่วยงานภายใน กองพลทหารราบที่ 11 ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โรงเรียนกำลังสำรอง E-Learning รร กสร ศสร KM รร กสร ศสร กกพ นรด กยข นรด กกบ นรด Facebook กกร นรด Facebook กปช นรด Facebook กตพ นรด กคร นรด กสด นรด Facebook กฝศ นรด กกม นรด กบร นรด กพบ นรด พัน ศสร สนามยิงปืน นรด โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ศฝ นฝ นศท เว็บไซต์แนะนำ โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร Server 1 Server 2 Server 3 เฉพาะรับสมัครฯ Server 4 เฉพาะรายงานตัวฯ โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง Server 1 ทภ 1 Server 2 ทภ 2 Server 3 ทภ 3 Server 4 ทภ 4 Server 5 สำรอง swfobject registerObject