Go to Site http://www.tdd.mi.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
nst_law
ประกาศ   ประกาศเพิ่มเติม   แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ

การลงบัญชีทหารกองเกิน

บุคคลที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุ 17 ปี บริบูรณ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน ตามภูมิลำเนาของบิดา ถ้าบิดาถึงแก่กรรม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของมารดา ถ้าบิดา มารดา ถึงแก่กรรมให้ลงบัญชีทการกองเกินตามภูมิลำเนาของผู้ปกครองและเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะได้รับใบสำคัญ (แบบ สด.9) โดยนำหลักฐานไปลงบัญชีทหาร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3. สูติบัตร (ถ้ามี)

----------------------------------------------------------------------------

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ภายในปี พ.ศ. นั้น ๆ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับหมายเรียกแทน จะต้องมีหนังสือรับมอบอำนาจ และนำหลักฐานไปยื่นต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ดังนี้

1. ใบสำคัญ (สด.9)

2. บัตรประจำตัวประชาชน

----------------------------------------------------------------------------

      
ข้อมูลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ข้อมูลการประดับยศและแต่งตั้งยศ นศท.

โปรแกรมสถานศึกษาวิชาทหาร

คู่มือโปรแกรมสถานศึกษาวิชาทหาร

เอกสารสถานศึกษาวิชาทหาร

โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง


 

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ cute web counter ตั้งแต่ 01/08/54

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์ 02-221-1733-4

bgcolor function fnalert alert function change_main1 picture function showImg imgsrc document frmMain imgAvatar src imgsrc พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน -- -- new TWTR Widget version 2 type rpp 4 interval 6000 width height 300 theme shell background color tweets background color links features scrollbar false loop false live false hashtags true timestamp true avatars false behavior render setUser start กองพลทหารราบที่ 11 ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โรงเรียนการกำลังสำรอง E-Learning รร กสร ศสร KM รร กสร ศสร กยข นรด กกบ นรด Facebook กกร นรด Facebook กตพ นรด กคร นรด กสด นรด กฝศ นรด กกม นรด พัน ศสร สนามยิงปืน นรด โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ศฝ นฝ นศท -- สำนักงานสัสดีจังหวัด -- กองวิทยาการ กส ทบ -- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท ชั้นปีที่ 1 สำรอง ชาย หญิง ส่วนกลาง รายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อ Online ตรวจสอบรายชื่อ PDF ขอให้ ผกท ของแต่ละสถานศึกษาฯ - รับใบรายงานตัว ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 - นำผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัว ในห้วง 18 - 21 มิถุนายน 2557 - ศูนย์การกำลังสำรอง ประกาศ ประกาศเพิ่มเติม แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ การเตรียมการเพื่อฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประกาศ คำชี้แจง เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท ชั้นปีที่ ส่วนกลาง เพิ่มเติม การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท ชั้นปีที่ ส่วนกลาง เพิ่มเติม นั้น สาเหตุเกิดจากการที่ นศท ชั้นปีที่ ๒-๕ ไม่มารายงานตัวเพื่อแสดงตนที่จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อเป็นจำนวนมาก ทำให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีความจำเป็นต้องรับ นศท ชั้นปีที่ เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยยอดที่ขาดไป อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สามารถเรียนวิชาทหารร่วมกับเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันได้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนดังกล่าวไม่เกิดความรู้สึกแตกต่างไปจากเพื่อนคนอื่น นอกจากนั้นการฝึกวิชาทหารยังเป็นการเสริมสร้างกำลังกายให้แข็งแรง และปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ได้มีบุคคลบางกลุ่มพยายามที่จะกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้ที่ช่วยเหลือให้ นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สามารถวิ่งเต้นให้เข้าเป็น นศท ชั้นปีที่ ได้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ขอชี้แจงว่า ในการรับสมัคร นศท ชั้นปีที่ ประจำปี ๒๕๕๖ นี้ ไม่มีการวิ่งเต้น หรือมีการใช้อภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะการใช้เงินเป็นอามิสสินจ้าง ซึ่งการเพิ่มยอดการรับสมัครนั้นมีสาเหตุจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สำหรับการประกาศรายชื่อเพิ่มในรอบสุดท้ายในวันที่ ๒๘ มิ ๕๖ นี้ เนื่องจาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำเป็นต้องรอสำรวจยอดการเข้ารายงานตัวของ นศท ชั้นปีที่ ๒-๕ ก่อน เมื่อรู้จำนวนผู้ที่เข้ารายงานตัวแล้ว จึงทำให้สามารถรับ นศท ชั้นปีที่ เพิ่มเติมได้เพื่อทดแทนยอดของ นศท ชั้นปีที่ ๒-๕ ที่ขาดไป หาก นศท หรือผู้ปกครอง ท่านใดถูกบุคคลบางกลุ่ม เรียกรับผลประโยชน์จากการสมัครเข้าเป็น นศท ชั้นปี่ ขอให้ท่านแจ้งมาได้ที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือหากมีข้อร้องเรียนหรือสงสัยกรณีดังกล่าวท่านสามารถโทร ติดต่อโดยตรงได้ที่ พลโท วิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เบอร์ ๐๘-๙๙๓๖-๑๐๖๖ ---------------------------------------------------------------- รายการ Hotline Thailand - สีสันแห่งกองทัพ การรับสมัคร รายงานตัว นศท ออกอากาศ 29 5 56 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เพลงเพื่อผืนดินไทยโดยนักศึกษาวิชาทหาร -- ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ ประจำปี 2555 -- -- -- ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็น นศท กำหนดวันรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท -- ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2555 ประกาศด่วน เรื่อง การฝึกภาคปกติของ นศท ประจำปีการศึกษา 2554 กรณีเกิดอุทกภัย -- แจ้งรายชื่อข้าราชการ กห พลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึก และการปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ การประดับเครื่องหมายยศ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ชี้แจงปัญหาการบันทึกใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ แบบ สด 43 ของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายหรือมีจิตใจเป็นหญิง -- ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง กองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน -- การลงบัญชีทหารกองเกิน บุคคลที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุ 17 ปี บริบูรณ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน ตามภูมิลำเนาของบิดา ถ้าบิดาถึงแก่กรรม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของมารดา ถ้าบิดา มารดา ถึงแก่กรรมให้ลงบัญชีทการกองเกินตามภูมิลำเนาของผู้ปกครองและเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะได้รับใบสำคัญ แบบ สด 9 โดยนำหลักฐานไปลงบัญชีทหาร ดังนี้ 1 บัตรประจำตัวประชาชน 2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3 สูติบัตร ถ้ามี ---------------------------------------------------------------------------- การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด 35 ภายในปี นั้น กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับหมายเรียกแทน จะต้องมีหนังสือรับมอบอำนาจ และนำหลักฐานไปยื่นต่อนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ดังนี้ 1 ใบสำคัญ สด 9 2 บัตรประจำตัวประชาชน ---------------------------------------------------------------------------- วีดีทัศน์ การจัด อจย และ การจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง สามารถเข้าใช้งานได้ ที่้นี่ Server 1 Server 2 Server 3 เฉพาะรับสมัครฯ Server 4 เฉพาะรายงานตัวฯ Server 1 ทภ 1 Server 2 ทภ 2 Server 3 ทภ 3 Server 4 ทภ 4 Server 5 สำรอง เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม โดยศูนย์การกำลังสำรอง -- -- คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ 01 08 54 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หมายเลขโทรศัพท์ 02-221-1733-4 swfobject registerObject