Go to Site http://www.tdd.mi.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Navigation


ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด พ.ศ.๒๕๔๐ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง,บิดามารดา และ สูติบัตร(ถ้ามี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.๐๒๒๒๓๓๒๕๙
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58
ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56
คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน
กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
พร้อมด้วย คุณ กรรณิการ์ วรชาติ ภริยา
นำคณะนายทหาร นรด. และคู่สมรส
ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท
5 ธันวามหาราช
ณ ททบ.5
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีวางพวงมาลา
บำเพ็ญพระกุศล
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557


สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย
มอบของช่วยเหลือทหารตามโครงการ
ธารน้ำใจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี ผบ.ทบ.และ ผบ.นรด.ร่วมพิธีรับมอบ
ณ กองบัญชาการกองทัพบก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
"นศท.อาสาปลูกป่าชายเลน"
ณ อ.คลองโคลน จ.สุทรสงคราม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557


คุณ กรรณิการ์ วรชาติ
นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา นรด.
ส่งมอบหนังสือจำนวน 1,000 เล่ม
ให้คุณ วิภาดา สีตบุตร
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id return js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document Navigation หน้าแรก วิสัยทัศน์ ผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้าน ติดต่อเรา ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด ๒๕๔๐ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน ๒๕๕๗ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดามารดา และ สูติบัตร ถ้ามี ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร ๐๒๒๒๓๓๒๕๙ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58 ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58 คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 56 คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด พร้อมด้วย คุณ กรรณิการ์ วรชาติ ภริยา นำคณะนายทหาร นรด และคู่สมรส ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช ททบ 5 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีวางพวงมาลา บำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย มอบของช่วยเหลือทหารตามโครงการ ธารน้ำใจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผบ ทบ และ ผบ นรด ร่วมพิธีรับมอบ กองบัญชาการกองทัพบก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คลองโคลน สุทรสงคราม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 คุณ กรรณิการ์ วรชาติ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ สาขา นรด ส่งมอบหนังสือจำนวน 1 000 เล่ม ให้คุณ วิภาดา สีตบุตร นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สมาคมแม่บ้านทหารบก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ผู้บังคับบัญชา พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หน่วยงานภายใน กองพลทหารราบที่ 11 ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โรงเรียนกำลังสำรอง E-Learning รร กสร ศสร KM รร กสร ศสร กกพ นรด กยข นรด กกบ นรด Facebook กกร นรด Facebook กปช นรด Facebook กตพ นรด กคร นรด กสด นรด Facebook กฝศ นรด กกม นรด กบร นรด กพบ นรด พัน ศสร สนามยิงปืน นรด โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ศฝ นฝ นศท เว็บไซต์แนะนำ โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร Server 1 Server 2 Server 3 เฉพาะรับสมัครฯ Server 4 เฉพาะรายงานตัวฯ โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง Server 1 ทภ 1 Server 2 ทภ 2 Server 3 ทภ 3 Server 4 ทภ 4 Server 5 สำรอง swfobject registerObject