Go to Site http://www.tdd.mi.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Navigation


ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด พ.ศ.๒๕๔๐ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง,บิดามารดา และ สูติบัตร(ถ้ามี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.๐๒๒๒๓๓๒๕๙
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56
คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน
ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ
กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครนายทหารประทวนประจําการยศ จ่าสิบเอก
สายงานสัสดีสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจําปี 2557
- บัญชีตำแหน่งฯ
- สถานที่สอบ
- ผนวก ก.,ข.,ค. และ ง. (ใบสมัคร, หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา, แบบประเมินค่า, หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 3 จชต.)
- ผนวก จ. (ขอบเขตวิชาที่สอบ)

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
และคณะผู้บังคับบัญชา นรด.
ร่วมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล
ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 31 ตุลาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้าน
กองทัพบก สาขา นรด.ดำเนินการช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
ณ รร.กสร. ค่ายธนรัชต์
วันที่ 23 ตุลาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ร่วมวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันที่ 23 ตุลาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและภริยา
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 57
ณ วัดน้อยนพคุณ
วันที่ 22 ตุลาคม 2557

พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ห้องมัทนะพาธา อาคาร สวนเจ้าเชตุ
วันที่ 22 ตุลาคม 2557

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ทลวงรณ วรชาติ

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหารfunction d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id return js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document Navigation หน้าแรก วิสัยทัศน์ ผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้าน ติดต่อเรา ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด ๒๕๔๐ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน ๒๕๕๗ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดามารดา และ สูติบัตร ถ้ามี ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร ๐๒๒๒๓๓๒๕๙ คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 56 คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครนายทหารประทวนประจําการยศ จ่าสิบเอก สายงานสัสดีสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจําปี 2557 - บัญชีตำแหน่งฯ - สถานที่สอบ - ผนวก และ ใบสมัคร หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา แบบประเมินค่า หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 3 จชต - ผนวก ขอบเขตวิชาที่สอบ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด และคณะผู้บังคับบัญชา นรด ร่วมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 31 ตุลาคม 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้าน กองทัพบก สาขา นรด ดำเนินการช่วยเหลือ บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล รร กสร ค่ายธนรัชต์ วันที่ 23 ตุลาคม 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 23 ตุลาคม 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะผู้บังคับบัญชาและภริยา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 57 วัดน้อยนพคุณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ห้องมัทนะพาธา อาคาร สวนเจ้าเชตุ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้บังคับบัญชา พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หน่วยงานภายใน กองพลทหารราบที่ 11 ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โรงเรียนกำลังสำรอง E-Learning รร กสร ศสร KM รร กสร ศสร กกพ นรด กยข นรด กกบ นรด Facebook กกร นรด Facebook กปช นรด Facebook กตพ นรด กคร นรด กสด นรด Facebook กฝศ นรด กกม นรด กบร นรด กพบ นรด พัน ศสร สนามยิงปืน นรด โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ศฝ นฝ นศท เว็บไซต์แนะนำ กองวิทยาการ กส ทบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร Server 1 Server 2 Server 3 เฉพาะรับสมัครฯ Server 4 เฉพาะรายงานตัวฯ โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง Server 1 ทภ 1 Server 2 ทภ 2 Server 3 ทภ 3 Server 4 ทภ 4 Server 5 สำรอง swfobject registerObject