Go to Site http://www.tapakom.com/rd-form.html

bidtohome.com Is not related to their content.


 
แบบแสดงรายการภาษี ดาวน์โหลด แบบฟอร์มของกรมสรรพากร

แบบแสดงรายการภาษี ดาวน์โหลด แบบฟอร์มกรมสรรพากร

02-1736868 สายด่วน 08-1841-4857 คุณปารณีย์

สำนักงานบัญชี ตปาคม บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นแบบภาษี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล วางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป


แบบแสดงรายการภาษี แบบฟอร์มกรมสรรพากร

     ประกอบไปด้วย แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบเกี่ยวกับอากรแสตมป์


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ปีภาษี 2552
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ภ.ง.ด. 94
ปีภาษี 2552
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94  
2.
วิธีกรอกแบบ
ภ.ง.ด. 94
ปีภาษี 2552
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94  
       
เอกสารประกอบการยื่นแบบ
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
-
ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01 
2.
ล.ย.03
หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.03 
3.
ภ.ง.ด. 92
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.92 
4.
-
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file 
5.
ภ.ง.ด. 93
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.93 
6.
-
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file 
7.
-
ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01 
 

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

ปีภาษี 2552
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
-
ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552
2.
ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี 2552
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.51 รอบฯปี 2552 
3.
คำแนะนำ
รอบฯ ปี 2552
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 รอบฯปี 2552 
4.
ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี 2552
แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.54 รอบฯปี 2549 
 
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30
2. เอกสารแนบ
ภ.พ.30
เอกสารแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ ภ.พ.30
3. ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.2
4. ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้ พื้นที่อาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.3
5. ภ.พ.36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.36
   
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ภ.ธ.40
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร ปี 2551 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.40
2.
ใบแนบ ภ.ธ.40
ใบ แนบแบบแสดงรายการ ภ.ธ. 40 สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน ปี 2551 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ธ.40
   
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.1
2. ใบแนบ ภ.ง.ด.1 - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.1
3. ภ.ง.ด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ  ภ.ง.ด.1ก
4. ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
5. ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ)
6. ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ) - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ)
7. ภ.ง.ด.2 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.2
8. ใบแนบ ภ.ง.ด.2 - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.2
9. ภ.ง.ด.2ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.2ก
10. ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก
11. ภ.ง.ด.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.3
12. ใบแนบ ภ.ง.ด.3 - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.3
13. ภ.ง.ด.3ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) และ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.3ก
14. ใบต่อ ภ.ง.ด.3ก - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบต่อ ภ.ง.ด.3ก
15. ภ.ง.ด. 53 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.53
16. ใบแนบ ภ.ง.ด. 53 - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ  ภ.ง.ด.53
17. หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรอง
18.
ล.ย.01
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01
   
แบบเกี่ยวกับอากรแสตมป์
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. อ.ส.4 แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4
2. อ.ส.4ก แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ก
3. อ.ส.4ข แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ข

 

© 2009 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ตปาคม จำกัด
โทรศัพท์ 02-1736868 แฟกซ์ 02-1736869 สายด่วน 08-1841-4857 คุณประนอม
แบบแสดงรายการภาษี ดาวน์โหลด แบบฟอร์มกรมสรรพากร 02-1736868 สายด่วน 08-1841-4857 คุณปารณีย์ หน้าแรก ทำบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับเรา สำนักงานบัญชี ตปาคม บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นแบบภาษี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล วางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป แหล่งข้อมูล ประมวลรัษฎากร ขั้นตอนการจดทะเบียนพานิชย์ แบบฟอร์มของกรมสรรพากร แบบฟอร์มของสภาวิชาชีพบัญชี --google_ad_client * Tapakom * google_ad_slot google_ad_width 160 google_ad_height 600 -- script type src แบบแสดงรายการภาษี แบบฟอร์มกรมสรรพากร ประกอบไปด้วย แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย แบบเกี่ยวกับอากรแสตมป์ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2552 ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 1 94 ปีภาษี 2552 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 5 6 7 8 แห่งประมวลรัษฎากร 2 วิธีกรอกแบบ 94 ปีภาษี 2552 วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 5 6 7 8 แห่งประมวลรัษฎากร เอกสารประกอบการยื่นแบบ ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 1 - ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ 90 2 01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน -- 2 03 หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 3 92 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 4 - ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ 90 5 93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี 6 - ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ 94 7 - ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ 94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีภาษี 2552 ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 1 - ถึงเวลายื่นแบบ 51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552 2 51 รอบฯ ปี 2552 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร -- 3 คำแนะนำ รอบฯ ปี 2552 วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 4 54 รอบฯ ปี 2552 แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 1 30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร 2 เอกสารแนบ 30 เอกสารแนบ 30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง 3 30 2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้ 4 30 3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้ พื้นที่อาคาร 5 36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร -- แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 1 40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร ปี 2551 2 ใบแนบ 40 ใบ แนบแบบแสดงรายการ 40 สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ 40 และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน ปี 2551 -- แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 1 1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ที่จ่ายตามมาตรา 50 1 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 1 2 แห่งประมวลรัษฎากร 2 ใบแนบ 1 - 3 1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่ายตามาตรา 58 2 กรณีหักภาษี ที่จ่ายตามมาตรา 50 1 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 1 2 แห่งประมวลรัษฎากร 4 ใบแนบ 1ก - 5 1ก พิเศษ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่ายตามาตรา 58 1 กรณีหักภาษี ที่จ่ายตามมาตรา 50 1 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 1 2 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ 6 ใบแนบ 1ก พิเศษ - 7 2 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ที่จ่ายตามมาตรา 50 2 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 3 4 แห่งประมวลรัษฎากร 8 ใบแนบ 2 - 9 2ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่ายตามมาตรา 58 2 กรณีหักภาษี ที่จ่ายตามมาตรา 50 2 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 4 แห่งประมวลรัษฎากร 10 ใบแนบ 2ก - 11 3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ที่จ่ายตามมาตรา 50 3 4 5 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 5 6 7 8 และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 12 ใบแนบ 3 - 13 3ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่ายตามาตรา 58 1 กรณีหักภาษี ที่จ่ายตามมาตรา 50 2 และ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 5 6 7 8 แห่งประมวลรัษฎากร 14 ใบต่อ 3ก - 15 53 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร 16 ใบแนบ 53 - 17 หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการหักภาษี ที่จ่าย 18 01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน แบบเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 1 4 แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน 2 4ก แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ 3 4ข แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ หน้าแรก ทำบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท นิติบุคลล ทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลรัษฎากร แบบฟอร์มของกรมสรรพากร แบบฟอร์มของสภาชีพบัญชี เกี่ยวกับเรา copy 2009 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ตปาคม จำกัด โทรศัพท์ 02-1736868 แฟกซ์ 02-1736869 สายด่วน 08-1841-4857 คุณประนอม