Go to Site http://www.sesa20.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 8/2557

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ค

 • พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

  พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู

 • ประชุมเตรียมจัดทำผลงานสำนักงานเขตพื้นที่ยอดเยี่ยมและผู้อำนวยการยอดเยี่ยม

  ประชุมเตรียมจัดทำผลงานสำนักงานเขต

 • ประชุม อกคศ. ครั้งที่ 12/2557

  ประชุม อกคศ. ครั้งที่ 12/2557

 • แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

  แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์การศึก

 • สพม.20 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  สพม.20 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเ

 • สพม.20 ประชุมคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมติดตามงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สพม.20 ประชุมคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม

 • ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10

  ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10

 • การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 8/2557

page8

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือนตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม  โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เกียรติบัตรโรงเรียนพระราชทาน เกียรติบัตรนักเรียนและบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมอบของขวัญแก่ผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม  จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุม  โดยมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ผู้บริหารได้นำเป็นแนวทางการปฏิบัติ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_3651

IMG_3647

IMG_3771

IMG_3684

IMG_3691

IMG_3740

IMG_3711

IMG_3734

IMG_3754

IMG_3778

พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

gachard

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรทบทวนแนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองหานวิทยา ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี  และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร  สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจและนำประสบการณ์ในการอบรมไปจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/sesa20udon
IMG_3829
IMG_3836
IMG_3853
IMG_3917
IMG_3816
IMG_3944
IMG_3956
IMG_3970
IMG_3966

ประชุมเตรียมจัดทำผลงานสำนักงานเขตพื้นที่ยอดเยี่ยมและผู้อำนวยการยอดเยี่ยม

obec13

วันที่ 13 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557  โดยมีนายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ในแต่ละองค์ประกอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์


IMG_3584
IMG_3560
IMG_3569
IMG_3563
IMG_3583
IMG_3567
IMG_3566

ประชุม อกคศ. ครั้งที่ 12/2557

page144

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้มีประชุมครั้งที่ 12/2557  โดยก่อนการประชุมนายประหยัด พิมพา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประธานในที่ประชุม ได้มอบเกียรติบัตรของสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ สพม.20 ที่ได้ดำเนินการเลื่อนด้วยระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน 100% รอบที่ 1 (1 เมษายน ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้ดำเนินการตามวาระประชุม 


IMG_3599
IMG_3607
IMG_3604
IMG_3610
IMG_3597

แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

pagern2

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงเรียนราชินูทิศ 2 ซึ่งเป็นศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป ซึ่งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557

IMG_3389
IMG_3435
IMG_3423
IMG_3467
IMG_3508
IMG_3477
IMG_3517
IMG_3533

สพม.20 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

pagesin

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับเกียรติจากนายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดงานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดงานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 9 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ,ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล, ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ,ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร, ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ,ศูนย์แข่งขันโรงเรียนราชินูทิศ 2 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนกุมภวาปี, ศูนย์แข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยาและ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนเพื่อไปแข่งขันมนระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

IMG_3261

1412

kum6

kumm1

DSC08529

kum3

IMG_3341

DSC08541

14125


 

สพม.20 ประชุมคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมติดตามงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

page33

นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกเยี่ยม ติดตาม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมพุทธรักษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8  ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การแข่งขัน จำนวน 9 ศูนย์  จึงได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่คณะกรรมการออกเยี่ยม ติดตาม การแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

IMG_2997

IMG_2981

IMG_2985

IMG_2969

ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10

page11-10

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้มีประชุมครั้งที่ 10/2557  มีนายประหยัด พิมพา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุม

IMG_2944

IMG_2957

IMG_2953

IMG_2948

IMG_2951

IMG_2955

การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

page30

วันที่ 30 กันยายน 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการพัฒนา รวมทั้งจัดเอกสารอ้างอิงได้ตรงตามการรายงานผลข้อมูลให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์การประเมินและถูกต้องตามหลักวิชาการ  เนื่องจากการประเมินของคณะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา ยังมีด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นจำนวนมาก สพม.20 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 110  มีนายสุรพล อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน

IMG_2891

IMG_2910

IMG_2887

IMG_2923

IMG_2916

IMG_2939ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ

สพม.20 ขอแจ้งแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ,... อ่านเพิ่มเติม...

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2

 สพม.20 ขอแจ้งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ... อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

สพม.20 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากและดีเด่นครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)

  สพม.20 ขอแจ้งประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากและดีเด่นครั้งที่... อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

สพม.20 ขอแจ้งเรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.

election 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class พฤหัสบดี 23 ตุลาคม 2014 jQuery function $ $ search placeholder ********-vlr สlr **********lส******** ** ขอเลื่อนการมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ย้าย จากวันที่ 24 57 ไปโดยไม่มีกำหนด *** E-Office MY-OFFICE Home โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู ประชุมเตรียมจัดทำผลงานสำนักงานเขต ประชุม อกคศ ครั้งที่ 12 2557 แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์การศึก สพม 20 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเ สพม 20 ประชุมคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม ประชุม ครั้งที่ 10 การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 8 2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 8 2557 ประจำเดือนตุลาคม 2557 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เกียรติบัตรโรงเรียนพระราชทาน เกียรติบัตรนักเรียนและบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมอบของขวัญแก่ผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุม โดยมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ผู้บริหารได้นำเป็นแนวทางการปฏิบัติ www facebook com sesa20udon พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรทบทวนแนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ห้องประชุมโรงเรียนหนองหานวิทยา ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจและนำประสบการณ์ในการอบรมไปจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาต่อไป ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook com sesa20udon ประชุมเตรียมจัดทำผลงานสำนักงานเขตพื้นที่ยอดเยี่ยมและผู้อำนวยการยอดเยี่ยม วันที่ 13 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ สพม 20 ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ในแต่ละองค์ประกอบเข้าร่วมประชุม ห้องประชุมศรีบุรินทร์ ประชุม อกคศ ครั้งที่ 12 2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้มีประชุมครั้งที่ 12 2557 โดยก่อนการประชุมนายประหยัด พิมพา ประธาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประธานในที่ประชุม ได้มอบเกียรติบัตรของสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ สพม 20 ที่ได้ดำเนินการเลื่อนด้วยระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน 100% รอบที่ 1 1 เมษายน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้ดำเนินการตามวาระประชุม แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม วันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนราชินูทิศ 2 ซึ่งเป็นศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป ซึ่งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 สพม 20 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับเกียรติจากนายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดงานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดงานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 9 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนราชินูทิศ 2 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนกุมภวาปี ศูนย์แข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยาและ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนเพื่อไปแข่งขันมนระดับภาคและระดับประเทศต่อไป สพม 20 ประชุมคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมติดตามงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกเยี่ยม ติดตาม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หอประชุมพุทธรักษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ศูนย์การแข่งขัน จำนวน 9 ศูนย์ จึงได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่คณะกรรมการออกเยี่ยม ติดตาม การแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชุม ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้มีประชุมครั้งที่ 10 2557 มีนายประหยัด พิมพา ประธาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ 30 กันยายน 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการพัฒนา รวมทั้งจัดเอกสารอ้างอิงได้ตรงตามการรายงานผลข้อมูลให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์การประเมินและถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากการประเมินของคณะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา ยังมีด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นจำนวนมาก สพม 20 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 110 มีนายสุรพล อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 สพม 20 ขอแจ้งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ อ่านเพิ่มเติม การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก สพม 20 อ่านเพิ่มเติม บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผุ้อำนวยการสถานศึกษา สพม 20 ขอแจ้งบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ สพม 20 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากและดีเด่นครั้งที่ 2 1 ตุลาคม 2557 สพม 20 ขอแจ้งประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากและดีเด่นครั้งที่ อ่านเพิ่มเติม การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน แทนตำแหน่งที่ว่าง สพม 20 ขอแจ้งเรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อ่านเพิ่มเติม แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 รายการค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรปฎิบัติงานให้ราชการ สพม 20 แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 57 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ครั้งที่ ๒๕๕๗ Attachments รายงานการประชุม กพท ครั้งที่ 3 ปี 2557 507 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 1 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 56 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 56 ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย เอกสารการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2557 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรมห้องสมุด สพฐ Obec Library โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ข้อมูล DEA 2556 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2556 อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ข้อมูลของเรา รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ตุลาคม 2556 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 158 เมื่อวาน 1543 สัปดาห์นี้ 6868 สัปดาห์ก่อน 8744 เดือนนี้ 28193 เดือนก่อน 39861 All days 429476 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ขอเชิญประชุม ขอเชิญสั่งจองพระเครื่อง ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 30% การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อ เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน รายละเอียดนำส่ง กสจ กันยายน โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี การอนุมัติงบประมาณ ปี 2555 อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 แจ้งหน่วยเบิก 4 โรงเรียน ให้ส่งเอกสารข้อมูลสมาชิกเกษียณ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู การอนุมัติงบประมาณสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework