Go to Site http://www.sesa20.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10

  ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10

 • การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให

 • สพม.20 ประชุมบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและสร้างความสมานฉันท์

  สพม.20 ประชุมบุคลากรตามโครงการเสริมส

 • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด

 • สพม.20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 6

  สพม.20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางก

 • ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

  ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ก

 • สพม.20 ร่วมกับสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

  สพม.20 ร่วมกับสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศ

 • การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

  การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD

 • สพม.20 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณ

  สพม.20 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10

page11-10

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้มีประชุมครั้งที่ 10/2557  มีนายประหยัด พิมพา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุม

IMG_2944

IMG_2957

IMG_2953

IMG_2948

IMG_2951

IMG_2955

การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

page30

วันที่ 30 กันยายน 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการพัฒนา รวมทั้งจัดเอกสารอ้างอิงได้ตรงตามการรายงานผลข้อมูลให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์การประเมินและถูกต้องตามหลักวิชาการ  เนื่องจากการประเมินของคณะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา ยังมีด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นจำนวนมาก สพม.20 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 110  มีนายสุรพล อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน

IMG_2891

IMG_2910

IMG_2887

IMG_2923

IMG_2916

IMG_2939สพม.20 ประชุมบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและสร้างความสมานฉันท์

money

นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพม.20 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและสร้างความสมานฉันท์ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักงาน  นอกจากนี้ยังได้ติดตามและชี้แจงเรื่องการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ของสพฐ.  ข้อมูลในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อรวบรวมและรายงานสพฐ.ต่อไป

IMG_2724

IMG_2715

IMG_2726

IMG_2737

IMG_2732

IMG_2739

IMG_2734

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

page77

นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 189 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 -4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1-2

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นปัญหาของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ยังขาดความพร้อมในด้านเทคโนโลยี บุคลากร รวมถึงด้านปัจจัยอื่นๆ จึงได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาครูวิชาการของให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นแกนนำในการพัฒนางานวิชาการให้สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2557

IMG_2316
IMG_2289
IMG_2262
IMG_2280
IMG_2282
IMG_2338
IMG_2318
344

สพม.20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 6

page66

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และด้านวัดผล  รุ่นที่ 6  โดยได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์  ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน จาก สพป.อุดรธานี 3 , สพป.อุดรธานี 4  และ สพม.20

นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านวัดผล  ได้รับเกียรติจากนายวิทยา ประวะโข รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  มีผู้เข้ารับอบรมจำนวน  180 คน จาก สพป.เลย เขต 1,2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และ สพป.อุดรธานี เขต 3

IMG_2178
IMG_2157
IMG_2222
IMG_2241
IMG_2145
10653811_738242096229620_4937901917626220937_n
10492147_738243339562829_274564678661572050_n

ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

sin25

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมชี้แจง การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ มีนายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม สืบเนื่องจากมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ให้มีการปรับปรุงกิจกรรมและหลักเกณฑ์การจัดงาน สพม.20 จึงได้เชิญครูผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันในแต่ละศูนย์รับทราบและดำเนินการต่อไป โดยสพม.20 จะดำเนินการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ วันที่ 8-10 ตุลาคม 2557

IMG_2102
IMG_2121
IMG_2114
IMG_2131
IMG_2112
IMG_2113

สพม.20 ร่วมกับสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

kasean57

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน “เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา” ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีการมอบของที่ระลึกและผู้อาวุโสกล่าวแสดงมุทิตาจิต ตัวแทนผู้อาวุโสกล่าวขอบคุณ และนายสนิท วงศ์แสงตา กล่าวในนามนายกสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการแสดงของนักเรียนและคณะครูที่มาร่วมสร้างความประทับใจ  สำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2557 มีทั้งสิ้น จำนวน 88 คน แยกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 13 คน รองผู้อำนวยการ จำนวน 9 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน ครูจำนวน  58 คน  และลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_1884

IMG_1755

IMG_1778

IMG_1788

IMG_1851

IMG_1600

IMG_1710

IMG_1586

IMG_1588

IMG_1880

IMG_1877

IMG_1869

IMG_2066

IMG_1895

IMG_1912

IMG_2042

IMG_1739

การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

OBEC

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา และได้มีการประชุมคณะกรรมการตัดสิน จากนั้นนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเพื่อเสริมสร้างศรัทธาและแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_1514
IMG_1510
IMG_1498
IMG_1538
IMG_1528
IMG_1543
IMG_1572
IMG_1564
IMG_1520
IMG_1532
IMG_1534
IMG_1575

สพม.20 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณ

kaseann

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมคณะทำงานการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานคณะทำงานและเลขานุการในแต่ละฝ่าย โดยมีนางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม  ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00  . เป็นต้นไป ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

IMG_1129
IMG_1136
IMG_1137
IMG_1132
IMG_1131

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.20 ปี 2557

สพม.20 ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น... อ่านเพิ่มเติม...

แก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4

สพม.20 ขอแก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4... อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕

สพม.20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class พฤหัสบดี 02 ตุลาคม 2014 jQuery function $ $ search placeholder E-Office MY-OFFICE Home โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 ประชุม ครั้งที่ 10 การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให สพม 20 ประชุมบุคลากรตามโครงการเสริมส การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด สพม 20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางก ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ก สพม 20 ร่วมกับสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARD สพม 20 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงา ประชุม ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้มีประชุมครั้งที่ 10 2557 มีนายประหยัด พิมพา ประธาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ 30 กันยายน 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการพัฒนา รวมทั้งจัดเอกสารอ้างอิงได้ตรงตามการรายงานผลข้อมูลให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์การประเมินและถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากการประเมินของคณะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา ยังมีด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นจำนวนมาก สพม 20 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 110 มีนายสุรพล อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน สพม 20 ประชุมบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและสร้างความสมานฉันท์ นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพม 20 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม 20 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและสร้างความสมานฉันท์ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักงาน นอกจากนี้ยังได้ติดตามและชี้แจงเรื่องการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ของสพฐ ข้อมูลในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อรวบรวมและรายงานสพฐ ต่อไป การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 189 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 -4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1-2 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นปัญหาของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ยังขาดความพร้อมในด้านเทคโนโลยี บุคลากร รวมถึงด้านปัจจัยอื่นๆ จึงได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาครูวิชาการของให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นแกนนำในการพัฒนางานวิชาการให้สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2557 สพม 20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และด้านวัดผล รุ่นที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน จาก สพป อุดรธานี 3 สพป อุดรธานี 4 และ สพม 20 นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านวัดผล ได้รับเกียรติจากนายวิทยา ประวะโข รองผอ สพป อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับอบรมจำนวน 180 คน จาก สพป เลย เขต 1 2 สพป หนองบัวลำภู เขต 2 และ สพป อุดรธานี เขต 3 ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมชี้แจง การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ มีนายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุม สืบเนื่องจากมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ให้มีการปรับปรุงกิจกรรมและหลักเกณฑ์การจัดงาน สพม 20 จึงได้เชิญครูผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันในแต่ละศูนย์รับทราบและดำเนินการต่อไป โดยสพม 20 จะดำเนินการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ วันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 สพม 20 ร่วมกับสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09 00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน “เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา” ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการมอบของที่ระลึกและผู้อาวุโสกล่าวแสดงมุทิตาจิต ตัวแทนผู้อาวุโสกล่าวขอบคุณ และนายสนิท วงศ์แสงตา กล่าวในนามนายกสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการแสดงของนักเรียนและคณะครูที่มาร่วมสร้างความประทับใจ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2557 มีทั้งสิ้น จำนวน 88 คน แยกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 13 คน รองผู้อำนวยการ จำนวน 9 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน ครูจำนวน 58 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 หอประชุมพุทธรักษา และได้มีการประชุมคณะกรรมการตัดสิน จากนั้นนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเพื่อเสริมสร้างศรัทธาและแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมคณะทำงานการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานคณะทำงานและเลขานุการในแต่ละฝ่าย โดยมีนางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รองผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09 00 เป็นต้นไป ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 รายการค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรปฎิบัติงานให้ราชการ สพม 20 แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี 2557 รายการค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ สพม 20 ขอแจ้งแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี อ่านเพิ่มเติม สพม 20 ขอให้ผู้รับการประเมินติดต่อรับแบบ เพื่อนำไปรับการประเมิน สพม 20 ขอให้ผู้รับการประเมินติดต่อรับแบบ อ่านเพิ่มเติม แจ้งเบาะแสพฤติกรรมแอบอ้างการช่วยเหลือโยกย้ายผู้บริหาร ด้วยในห้วงเวลานี้ อ่านเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ด่วนที่สุด อ่านเพิ่มเติม ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพม 20 ปี 2557 สพม 20 ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านเพิ่มเติม แก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4 สพม 20 ขอแก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4 อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ - สพม 20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมครั้งที่ 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ครั้งที่ ๒๕๕๔วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙ ๐๐ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ Attachments รายงานการประชุม 108 Kb ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย เอกสารการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2557 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรมห้องสมุด สพฐ Obec Library โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ข้อมูล DEA 2556 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2556 อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ข้อมูลของเรา รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ตุลาคม 2556 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 894 เมื่อวาน 1497 สัปดาห์นี้ 6158 สัปดาห์ก่อน 7492 เดือนนี้ 2391 เดือนก่อน 39861 All days 403674 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ขอเชิญประชุม ขอเชิญสั่งจองพระเครื่อง ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 30% การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อ เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน รายละเอียดนำส่ง กสจ กันยายน โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี การอนุมัติงบประมาณ ปี 2555 อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 แจ้งหน่วยเบิก 4 โรงเรียน ให้ส่งเอกสารข้อมูลสมาชิกเกษียณ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู การอนุมัติงบประมาณสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework