Go to Site http://www.sesa20.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • ประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการ DLIT

  ประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอ

 • ค่ายปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็กเฉลิมพระเกียรติ

  ค่ายปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็กเฉลิ

 • สพม.20 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สพม.20 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง

 • อบรมพัฒนาวิทยากรด้านวัดผลการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

  อบรมพัฒนาวิทยากรด้านวัดผลการศึกษา

 • ประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

  ประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียร

 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศ

 • ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

  ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ต

 • สมาคม TPA (JAPAN) ติดตามงานโครงการทุนมูลนิธิเมล็ดฝัน

  สมาคม TPA (JAPAN) ติดตามงานโครงการทุนมูลนิ

 • สพม.20 จัดประชุมชี้แจง พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก

  สพม.20 จัดประชุมชี้แจง พ.ร.บ. อำนวยความ

ประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการ DLIT

DLIT

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดการประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีครูจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์เข้ารับฟังการชี้แจง


IMG_9346
IMG_9341
IMG_9353
IMG_9343

ค่ายปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็กเฉลิมพระเกียรติ

small

นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดค่ายปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็กแก่นักเรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 128 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายสิทธิพร กุลวโรตตมะ ผู้เขียนหนังสือชุดศิลปะวาดการ์ตูน “เก่งคิดเก่งวาด”

IMG_9231

IMG_9247

IMG_9246

IMG_9256

IMG_9249

สพม.20 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

plan_nong

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2559- 2562 ณ โรงแรมพันล้าน บูติครีสอร์ท จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2558  โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รอง ผอ. เขตผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เข้าร่วมระดมความคิดเห็น

IMG_8891

IMG_8927

IMG_8932

IMG_8928

IMG_8881

IMG_8947

IMG_8953

IMG_8949

IMG_8874


อบรมพัฒนาวิทยากรด้านวัดผลการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

school_small1

นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทีมวิทยากรด้านวัดผลการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี  เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ คู่มือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และประเมินสมรรถนะผลสัมฤทธิ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าอบรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 350 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_8741

IMG_8756

IMG_8800

IMG_8738

IMG_8725

IMG_8797

IMG_8755

IMG_8836

ประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

mongg

นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ตามโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสู่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 เป็นการนำเสนอโครงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำความดีร่วมกันและเพื่อคัดเลือกโครงงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมกับมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558  ดูภาพกิจรiมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

DSC_0152

DSC_0086

DSC_0089

DSC_0090

DSC_0068

DSC_0075

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล

21july

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล (Professional Development) ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนละ 2 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหรือใหญ่  โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับด้วย

IMG_4407
IMG_4419
IMG_4427
IMG_4431

ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

parm

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 การจัดประกวดครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพม.20 ที่เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วยโรงเรียนหนองหานวิทยา โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา, โรงเรียนวังสามหมอวิทยา, โรงเรียนสตรีราชินูทิศ, โรงเรียนราชินูทิศ 2 ,โรงเรียนน้ำโสมพิทยาและโรงเรียนกุมภวาปี ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดงาน

IMG_4318

IMG_4335

IMG_4338

IMG_4388

IMG_4387

IMG_4348

สมาคม TPA (JAPAN) ติดตามงานโครงการทุนมูลนิธิเมล็ดฝัน

japan

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม TPA (JAPAN) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการทุนการศึกษามูลนิธิเมล็ดฝัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา โดยลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี

89683

89685

89684


สพม.20 จัดประชุมชี้แจง พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก

18july

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.. 2558 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดย พ... การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.. 2558 นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ประชาชนที่ติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการคอรัปชั่น

24099

24005

24097

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตกเบิกเงินเดือน

รายละเอียดเงินตกเบิกของข้าราชการ... อ่านเพิ่มเติม...

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขต สายครูผู้สอนและผู้บริหาร

หนังสือนำส่งการย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายครูผู้สอนและสายผู้บริหารต่างเขตพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 สพม.20 ขอแจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

 prbaumnuy

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class อังคาร 04 สิงหาคม 2015 jQuery function $ $ search placeholder E-Office MY-OFFICE Home เว็บบอร์ด โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 ประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอ ค่ายปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็กเฉลิ สพม 20 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง อบรมพัฒนาวิทยากรด้านวัดผลการศึกษา ประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศ ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม สมาคม TPA JAPAN ติดตามงานโครงการทุนมูลนิ สพม 20 จัดประชุมชี้แจง อำนวยความ ประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการ DLIT เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดการประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีครูจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์เข้ารับฟังการชี้แจง ค่ายปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็กเฉลิมพระเกียรติ นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดค่ายปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็กแก่นักเรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 128 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายสิทธิพร กุลวโรตตมะ ผู้เขียนหนังสือชุดศิลปะวาดการ์ตูน “เก่งคิดเก่งวาด” สพม 20 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559- 2562 โรงแรมพันล้าน บูติครีสอร์ท จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รอง ผอ เขตผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เข้าร่วมระดมความคิดเห็น อบรมพัฒนาวิทยากรด้านวัดผลการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทีมวิทยากรด้านวัดผลการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ คู่มือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และประเมินสมรรถนะผลสัมฤทธิ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าอบรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 350 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon ประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ตามโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสู่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 เป็นการนำเสนอโครงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำความดีร่วมกันและเพื่อคัดเลือกโครงงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมกับมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ดูภาพกิจรiมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายชัยอนันต์ แก่นดี ผอ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล Professional Development โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนละ 2 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหรือใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 ร่วมต้อนรับด้วย ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 การจัดประกวดครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพม 20 ที่เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วยโรงเรียนหนองหานวิทยา โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โรงเรียนวังสามหมอวิทยา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาและโรงเรียนกุมภวาปี ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดงาน สมาคม TPA JAPAN ติดตามงานโครงการทุนมูลนิธิเมล็ดฝัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม TPA JAPAN ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการทุนการศึกษามูลนิธิเมล็ดฝัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา โดยลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สพม 20 จัดประชุมชี้แจง อำนวยความสะดวก นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ 2558 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 โดย การอำนวยความสะดวกของทางราชการ 2558 นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ประชาชนที่ติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการคอรัปชั่น var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ด้วย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ่านเพิ่มเติม ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการ DLIT สพม 20 ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุ อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดตกเบิกเงินเดือน รายละเอียดเงินตกเบิกของข้าราชการ อ่านเพิ่มเติม ประกาศการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อ่านเพิ่มเติม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขต สายครูผู้สอนและผู้บริหาร หนังสือนำส่งการย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายครูผู้สอนและสายผู้บริหารต่างเขตพื้นที่ อ่านเพิ่มเติม ประกาศแต่งตั้ง คศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สพม 20 ขอแจ้ง อ่านเพิ่มเติม ประกาศ กำหนดรายละเอียดการประเมินองค์ประกอบและวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอน สพม 20 ขอแจ้งประกาศ อ่านเพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม 20 ขอแจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ่านเพิ่มเติม การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม 20 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ อ่านเพิ่มเติม สพม 20 ขอให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารโครงการ UNDO ภายในวันที่ 25 มิ 58 ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน การอำนวยความสะดวกฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 4 57 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ครั้งที่ ๒๕๕๗ Attachments รายงานการประชุม กพท ครั้งที่ 4 ปี 2557 302 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 1 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 56 ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย เอกสารการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2557 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ * ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบ NT O-NET ล่าสุด * แนวข้อสอบ NT O-NET ปี 57 * แนวข้อสอบ PISA ปี 57 * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS ดาวโหลด -- gt โปรแกรม Scantool การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรมห้องสมุด สพฐ Obec Library โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 การอำนวยความสะดวกฯ เอกสารประกอบการประชุม พรบ อำนวยความสะดวก การขอสำเนาเอกสารในแฟ้มประวัติ 7 16 แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รายละเอียดการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกาศ สอบราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2558 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกาศ อุดรพัฒนศึกษา เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ประกาศ สามัคคีพิทยาคาร เรื่อง การจ้างสนามฟุตบอล แบบ ๔๒ ประกาศ โพนสูงพัฒนศึกษา สอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล 1 42 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ประกาศ สีออศลิปาศาสตร์ เรื่อง การจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ เชียงหวางพิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประกาศ นิคมสงเคราะห์วิทยา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประกาศ ตาดทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ข้อมูลของเรา รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET 57 ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการรักาษความปลอดภัยแห่งชาติ 2552 แผนปฏิบัติการ ปี 58 การดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ระเบียบ สพม 20 ว่าด้วยสหวิทยาเขต รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2557 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน กรกฎาคม 2558 มิถุนายน 2558 พฤษภาคม 2558 เมษายน 2558 มีนาคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มกราคม 2558 ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ตุลาคม 2557 กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 7 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 7 สพม 20 ขอแจ้งตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 7 ดังตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments 1 1 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว7-2558 1444 Kb 1 2 คำอธิบายและตัวอย่าง ว7-2558 98 Kb PA1 123 Kb PA2 198 Kb PA3-1 96 Kb PA3-2 101 Kb PA3-3 108 Kb PA3-4 100 Kb PA4 52 Kb PA5 57 Kb PA6 41 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 39 เมื่อวาน 1638 สัปดาห์นี้ 3584 สัปดาห์ก่อน 9017 เดือนนี้ 3584 เดือนก่อน 57613 All days 814992 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน การขอสำเนาเอกสารในแฟ้มประวัติ 7 16 รายละเอียดการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การอำนวยความสะดวกฯ เอกสารประกอบการประชุม พรบ อำนวยความสะดวก แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ ประจำปี 2558 เชิญประชุม เพื่อจัดทำผลงาน Obec Awards กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ สอบราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2558 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกาศ อุดรพัฒนศึกษา เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ประกาศ สามัคคีพิทยาคาร เรื่อง การจ้างสนามฟุตบอล แบบ ๔๒ ประกาศ ตาดทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ประกาศ โพนสูงพัฒนศึกษา สอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล 1 42 ประกาศ สีออศลิปาศาสตร์ เรื่อง การจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ เชียงหวางพิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประกาศ นิคมสงเคราะห์วิทยา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework