Go to Site http://www.sesa20.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • ประชุมเตรียมพร้อมครูภาษาอังกฤษรับการประเมินตามกรอบ CEFR

  ประชุมเตรียมพร้อมครูภาษาอังกฤษรับ

 • สพม.20 เลือกตั้งผู้แทนในอ.ก.ค.ศ.

  สพม.20 เลือกตั้งผู้แทนในอ.ก.ค.ศ.

 • พิธีอันเชิญพระเกี้ยวสัญลักษณ์และรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

  พิธีอันเชิญพระเกี้ยวสัญลักษณ์และร

 • การประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จุดภาคอีสาน

  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จุ

 • ประชุมระดมความคิดเห็นนโยบายการรับนักเรียน

  ประชุมระดมความคิดเห็นนโยบายการรับ

 • สพม.20 ทำบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการและโครงการ “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น”

  สพม.20 ทำบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิ

 • สพม.20 อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล

  สพม.20 อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเ

 • มาตัง The star 11 เข้าคารวะผอ.สพม.20

  มาตัง The star 11 เข้าคารวะผอ.สพม.20

 • สพม.20 รับสมัครผู้แทน อ.ก.ค.ศ

  สพม.20 รับสมัครผู้แทน อ.ก.ค.ศ

ประชุมเตรียมพร้อมครูภาษาอังกฤษรับการประเมินตามกรอบ CEFR

English
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในสังกัด 63 โรงเรียน จำนวน 317 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20  เป็นประธานในพิธี
DSC_0055
DSC_0075
DSC_0072
DSC_0084
DSC_0059

สพม.20 เลือกตั้งผู้แทนในอ.ก.ค.ศ.

choos

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  โดยสายผู้แทนข้าราชการครู และสายบุคลากรทางการศึกษา เลือกตั้งที่หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 ส่วนสายผู้บริหารสถานศึกษาเลือกตั้ง ณ โรงเรียนประจำอำเภอ จำนวน 20 หน่วยเลือกตั้ง  โดยนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20  ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในอำเภอต่างๆ และได้กำชับเรื่องความโปร่งใส

IMG_0234
IMG_0261
IMG_0377
IMG_0349
IMG_0455
IMG_0286
IMG_0406
IMG_0353

พิธีอันเชิญพระเกี้ยวสัญลักษณ์และรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

banp
เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีอันเชิญพระเกี้ยว ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อความเป็นสิริมงคลสู่สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี และจัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ยังขาดอยู่ โดยได้มีการรับมอบอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและห้องสมุดธรรมะ โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานรับมอบ
IMG_0123
IMG_0159
IMG_0152
20900_938519872877972_6243898022693104842_n
10458937_938519866211306_4427943212875562288_n

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จุดภาคอีสาน

26669

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี  เพื่อให้องค์คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับทราบและนำนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในการนี้ นายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20และคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

2666426669

ประชุมระดมความคิดเห็นนโยบายการรับนักเรียน

student

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมระดมความคิดเห็นนโยบายการรับนักเรียนและการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้องเพื่อปรับลดขนาดโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดยนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 มีผู้เข่าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการรับนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 64 คน โดยวัตถุประสงค์ของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 ต่อไป ดูภาพกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_9978

IMG_9996

IMG_0011

IMG_0032

IMG_0019

IMG_9988

IMG_0064


สพม.20 ทำบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการและโครงการ “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น”

4-2558

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม  ครั้งที่ 4/2558 มีการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลและสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี โดยนายไกรสร แจ่มหอม นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษได้ให้ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวกับรถโดยสารรับส่งนักเรียนและรถทัศนาจร และหลังจากดำเนินการประชุมตามวาระเรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือโครงการ “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น”ระหว่างสพม.20 โดยนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 และ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมถึง รองผอ.สพม.20 และบุคลากรในสังกัด โดยมีนายชุมพล อุดชาชน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_9859
IMG_9848
IMG_9851
IMG_9849
IMG_9913
IMG_9906
IMG_9940
IMG_9950

สพม.20 อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล

IT_edu

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  นายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Indipendet Study : IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2558  โดยมีผู้เข้าอบรมจำนว 150 คน  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

 DSC_0019

19867
50788
50789

มาตัง The star 11 เข้าคารวะผอ.สพม.20

the_star

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์ หรือ มาตัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ The star 11 ทางช่อง ONE ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและคาระวะนายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และนายสุจินต์ ขาวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ในโอกาสนี้สมเจษฎ์  ศรีสมจักร์  ได้แสดงความยินดีและฝากข้อคิดให้แก่มาตังเรื่องการวางตัวและการเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

IMG_9678
IMG_9700
IMG_9728
IMG_9689
IMG_9724
IMG_9725
IMG_9732

สพม.20 รับสมัครผู้แทน อ.ก.ค.ศ

jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับสมัครอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน -1 พฤษภาคม  2558  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอำนวยการ สพม.20 โดยบรรยากาศของการรับสมัครวันแรก มีผู้มาสมัครทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย

IMG_9989
IMG_9984
IMG_9992
IMG_9995

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

สพม.20 ประกาศรายชื่อผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน... อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ

สพม.20 ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ,... อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูฯเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สพม.20 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

สพม.20 ขอแจ้งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ... อ่านเพิ่มเติม...

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์

สพม.20 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์... อ่านเพิ่มเติม...

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สพม.20 ขอแจ้งผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพม.20

สพม.20 ขอแจ้งการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

jawfasum 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class อังคาร 26 พฤษภาคม 2015 jQuery function $ $ search placeholder E-Office MY-OFFICE Home เว็บบอร์ด โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ตรวจสอบภายใน นิเทศติดตาม กลุ่มนโยบายแลพแผน กลุ่มบริหารการเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรม สพม 20 ประชุมเตรียมพร้อมครูภาษาอังกฤษรับ สพม 20 เลือกตั้งผู้แทนในอ พิธีอันเชิญพระเกี้ยวสัญลักษณ์และร การประชุมสัมมนาคณะกรรมการ จุ ประชุมระดมความคิดเห็นนโยบายการรับ สพม 20 ทำบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิ สพม 20 อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเ มาตัง The star 11 เข้าคารวะผอ สพม 20 สพม 20 รับสมัครผู้แทน ประชุมเตรียมพร้อมครูภาษาอังกฤษรับการประเมินตามกรอบ CEFR สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในสังกัด 63 โรงเรียน จำนวน 317 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธี สพม 20 เลือกตั้งผู้แทนในอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการใน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยสายผู้แทนข้าราชการครู และสายบุคลากรทางการศึกษา เลือกตั้งที่หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 ส่วนสายผู้บริหารสถานศึกษาเลือกตั้ง โรงเรียนประจำอำเภอ จำนวน 20 หน่วยเลือกตั้ง โดยนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในอำเภอต่างๆ และได้กำชับเรื่องความโปร่งใส พิธีอันเชิญพระเกี้ยวสัญลักษณ์และรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีอันเชิญพระเกี้ยว ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อความเป็นสิริมงคลสู่สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี และจัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ยังขาดอยู่ โดยได้มีการรับมอบอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและห้องสมุดธรรมะ โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานรับมอบ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการ จุดภาคอีสาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้องค์คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับทราบและนำนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ ในการนี้ นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20และคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ประชุมระดมความคิดเห็นนโยบายการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมระดมความคิดเห็นนโยบายการรับนักเรียนและการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้องเพื่อปรับลดขนาดโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 โดย นายสม เจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ สพม 20 มีผู้เข่าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการรับนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้น 1 และ 4 จำนวน 64 คน โดยวัตถุประสงค์ของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 ต่อไป ดูภาพกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 ทำบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการและโครงการ “สพฐ ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4 2558 มีการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลและสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี โดยนายไกรสร แจ่มหอม นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษได้ให้ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวกับรถโดยสารรับส่งนักเรียนและรถทัศนาจร และหลังจากดำเนินการประชุมตามวาระเรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือโครงการ “สพฐ ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น”ระหว่างสพม 20 โดย นายสม เจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 และ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมถึง รองผอ สพม 20 และบุคลากรในสังกัด โดยมีนายชุมพล อุดชาชน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Indipendet Study IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนว 150 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon มาตัง The star 11 เข้าคารวะผอ สพม 20 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์ หรือ มาตัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ The star 11 ทางช่อง ONE ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและคาระวะนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และนายสุจินต์ ขาวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ในโอกาสนี้สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ได้แสดงความยินดีและฝากข้อคิดให้แก่มาตังเรื่องการวางตัวและการเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด สพม 20 รับสมัครผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับสมัครอนุกรรมการผู้แทน อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558 เวลา 08 30-16 30 ห้องอำนวยการ สพม 20 โดยบรรยากาศของการรับสมัครวันแรก มีผู้มาสมัครทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพม 20 รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ สพม 20 ขอแจ้งประกาศ อ่านเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สพม 20 ประกาศรายชื่อผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูฯเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ สพม 20 ขอแจ้งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน เขตพื้นที่การศึกษา สพม 20 ขอแจ้งการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ่านเพิ่มเติม การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ สพม 20 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ อ่านเพิ่มเติม ผลการประเมิน ด้านที่ 1 2 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม 20 ขอแจ้งผลการประเมินด้านที่ อ่านเพิ่มเติม ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพม 20 สพม 20 ขอแจ้งการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 4 57 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ครั้งที่ ๒๕๕๗ Attachments รายงานการประชุม กพท ครั้งที่ 4 ปี 2557 302 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 1 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 56 ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย เอกสารการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2557 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ * ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบ NT O-NET ล่าสุด * แนวข้อสอบ NT O-NET ปี 57 * แนวข้อสอบ PISA ปี 57 * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS ดาวโหลด -- gt โปรแกรม Scantool การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรมห้องสมุด สพฐ Obec Library โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รายละเอียดการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกาศ สอบราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2558 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกาศ อุดรพัฒนศึกษา เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ประกาศ สามัคคีพิทยาคาร เรื่อง การจ้างสนามฟุตบอล แบบ ๔๒ ประกาศ โพนสูงพัฒนศึกษา สอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล 1 42 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ประกาศ สีออศลิปาศาสตร์ เรื่อง การจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ เชียงหวางพิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประกาศ นิคมสงเคราะห์วิทยา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประกาศ ตาดทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ ประจำปี 2558 เชิญประชุม เพื่อจัดทำผลงาน Obec Awards ข้อมูลของเรา ระเบียบ สพม 20 ว่าด้วยสหวิทยาเขต รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2557 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน พฤษภาคม 2558 เมษายน 2558 มีนาคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มกราคม 2558 ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ตุลาคม 2557 กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 57 เมื่อวาน 1484 สัปดาห์นี้ 3112 สัปดาห์ก่อน 8849 เดือนนี้ 31773 เดือนก่อน 32060 All days 704645 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน รายละเอียดการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ ประจำปี 2558 เชิญประชุม เพื่อจัดทำผลงาน Obec Awards กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ สอบราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2558 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกาศ อุดรพัฒนศึกษา เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ประกาศ สามัคคีพิทยาคาร เรื่อง การจ้างสนามฟุตบอล แบบ ๔๒ ประกาศ ตาดทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ประกาศ โพนสูงพัฒนศึกษา สอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล 1 42 ประกาศ สีออศลิปาศาสตร์ เรื่อง การจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ เชียงหวางพิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประกาศ นิคมสงเคราะห์วิทยา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework