Go to Site http://www.sesa20.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • สพม.20 อบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์

  สพม.20 อบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์

 • โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3

  โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมรับประเมินค

 • สพม.20 จัดสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ

  สพม.20 จัดสอบแข่งขันวิชาการระดับนานา

 • สพม.20 พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ GPAS

  สพม.20 พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ GPAS

 • ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

  ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้เพศศ

 • ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

  ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

 • พิธีบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี 122 ปี

  พิธีบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ผู้ก่อต

 • งานวันครู ประจำปี 2558

  งานวันครู ประจำปี 2558

 • สพม.2ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

  สพม.2ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มผู

สพม.20 อบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์

matt

วันที่ 30 มกราคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.20 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มตามความสามารถสู่ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมวัฒนานุสรณ์ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ดร.เกษร ทองแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนว  GPAS เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกัด สพม.20 และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนละ 2 คน ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 152 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_7108

IMG_7168

IMG_7133

IMG_7172

IMG_7159IMG_7152IMG_7135

 

 

 

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3

serper

วันที่ 28 มกราคม 2558 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายพิชิต บุญสาร ผอ.โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) รอบ 3 ณ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี  คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย  นายแสง สีดาหล้า และนายทองเยื้อน มุมอภัย  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_6977

IMG_7043

IMG_7003

IMG_7046

IMG_7012

IMG_7032

IMG_7020

IMG_7017

สพม.20 จัดสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ

jiso

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นศูนย์ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th IJSO) และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 (9th IESO ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 และวันที่ 25 มกราคม 2558 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  โดยมีนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร รอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบด้วย  โดยมีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 290 คน

DSCF4782
36727
DSCF4819
DSCF4798
DSCF4783

สพม.20 พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ GPAS

gpas

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้เต็มความสามารถด้วยกระบวนการเรียนรู้ GPAS สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้กับผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับเกียรติจากนายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ. สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนละ 2 คน รวม 126 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

IMG_6895

IMG_6886

IMG_6913

IMG_6887

IMG_6902

IMG_6903

ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

sexx

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการ ตึกศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานเพศศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพ จำนวน 50 คน  จังหวัดอุดรธานีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).ในการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ และได้ดำเนินการมาแล้วใน 10 อำเภอ 10 ตำบล สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจ ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษาและร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการปัญหาเพศศึกษาในเยาวชน ตลอดจนสร้างครูเพศศึกษาร่วมกัน

IMG_6771

IMG_6757

IMG_6737

IMG_6776

IMG_6781

IMG_6837


ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

onet58

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (O-NET) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์สอบ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดย สพม.20 มีศูนย์สอบทั้งสิ้นจำนวน 23 สนามสอบ  ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานในการประชุม

IMG_6542

IMG_6546

IMG_6540


พิธีบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี 122 ปี

rumm

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมีพิธีถวายพานพุ่ม พิธีเซ่นไหว้บวงสรวง บายศรี-สู่ขวัญ และ "รำบวงสรวง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี โดยในปีนี้ครบรอบ 122 ปี และในช่วงบ่ายนายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 และคณะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

IMG_6343

IMG_6350

S__4890665

IMG_6406

120535


งานวันครู ประจำปี 2558

t59

วันที่ 16 มกราคม 2558 นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ  รองผอ.สพม.20 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันครูประจำปี 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และหน่วยงานการศึกษาในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 ขึ้น โดยช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ หนึ่งแสนครูดี ครูและบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี  โดยนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 และบุคลากรในสังกัดได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558  ดูภาพกิจกรรมและดาวน์โหลดได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_6179

IMG_6316

IMG_6264

IMG_6265

IMG_6214

IMG_6219

IMG_6223

IMG_6189

IMG_6161

IMG_6088
สพม.2ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

Rc

วันนี้ (14 มกราคม 2558) นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในงานเปิดบ้านอาชีวศึกษา(Open House) เชิดชูเกียรติโรงเรียนเครือข่ายยอดพันธมิตร พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1- 2 โดยได้รับเกียรติจากนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในเขตบริการที่เข้าร่วมงานได้ศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_5658

IMG_5696

IMG_5711

IMG_5720

IMG_5726

IMG_5633

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรับเกียรติบัตร Obec Awards ระดับเขตพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า... อ่านเพิ่มเติม...

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพม.20

  สพม.20 ขอแจ้งเรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น... อ่านเพิ่มเติม...

ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง

 สพม.20 ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครผู้บริหาร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ดาวโหลดรายละเอียด--->>>ประกาศรับสมัครผู้บริหาร... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

jawfasum 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class ศุกร์ 30 มกราคม 2015 jQuery function $ $ search placeholder ********-vlr สlr **********lส**** *** สพม 20 ขอให้ผู้บริหารส่งแบบตอบรับรูปแบบการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ภายใน 20 58 ที่กลุ่มอำนวยการ *** **** E-Office MY-OFFICE Home เว็บบอร์ด โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 สพม 20 อบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมรับประเมินค สพม 20 จัดสอบแข่งขันวิชาการระดับนานา สพม 20 พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ GPAS ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้เพศศ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET พิธีบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ผู้ก่อต งานวันครู ประจำปี 2558 สพม 2ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มผู สพม 20 อบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม 20 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มตามความสามารถสู่ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ห้องประชุมวัฒนานุสรณ์ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ดร เกษร ทองแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป กาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนว GPAS เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกัด สพม 20 และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนละ 2 คน ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 152 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon       โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 วันที่ 28 มกราคม 2558 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 พร้อมด้วย นายพิชิต บุญสาร ผอ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สมศ รอบ 3 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายแสง สีดาหล้า และนายทองเยื้อน มุมอภัย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 จัดสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นศูนย์ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 12 th IJSO และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 9 th IESO หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 และวันที่ 25 มกราคม 2558 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดยมีนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร รอง ผอ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบด้วย โดยมีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 290 คน สพม 20 พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ GPAS กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้เต็มความสามารถด้วยกระบวนการเรียนรู้ GPAS สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้กับผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับเกียรติจากนายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนละ 2 คน รวม 126 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ห้องนิทรรศการ ตึกศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานเพศศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพ จำนวน 50 คน จังหวัดอุดรธานีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส ในการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ และได้ดำเนินการมาแล้วใน 10 อำเภอ 10 ตำบล สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจ ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษาและร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการปัญหาเพศศึกษาในเยาวชน ตลอดจนสร้างครูเพศศึกษาร่วมกัน ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 O-NET ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์สอบ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 หอประชุมพุทธรักษา โดย สพม 20 มีศูนย์สอบทั้งสิ้นจำนวน 23 สนามสอบ ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในการประชุม พิธีบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี 122 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ สพม 20 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมีพิธีถวายพานพุ่ม พิธีเซ่นไหว้บวงสรวง บายศรี-สู่ขวัญ และ รำบวงสรวง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี โดยในปีนี้ครบรอบ 122 ปี และในช่วงบ่ายนายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ สพม 20 และคณะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี งานวันครู ประจำปี 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผอ สพม 20 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ สพม 20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันครูประจำปี 2558 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และหน่วยงานการศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 ขึ้น โดยช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ หนึ่งแสนครูดี ครูและบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โดยนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ สพม 20 และบุคลากรในสังกัดได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 ดูภาพกิจกรรมและดาวน์โหลดได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 2ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วันนี้ 14 มกราคม 2558 นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในงานเปิดบ้านอาชีวศึกษา Open House เชิดชูเกียรติโรงเรียนเครือข่ายยอดพันธมิตร พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1- 2 โดยได้รับเกียรติจากนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในเขตบริการที่เข้าร่วมงานได้ศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งอนุกรรมการใน เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง สพม 20 ขอแจ้งแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ่านเพิ่มเติม แจ้งกำหนดการฒาปนกิจศพข้าราชการบำนาญ นายประพันธ์ แก้วกัญญา อดีตผอ รร นานกชุมวิทยาคม สพม 20 แจ้งกำหนดการฒาปนกิจศพข้าราชการบำนาญ อ่านเพิ่มเติม แจ้งรับเกียรติบัตร Obec Awards ระดับเขตพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า อ่านเพิ่มเติม สรุปข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม 20 ขอแจ้งสรุปข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ อ่านเพิ่มเติม การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพม 20 สพม 20 ขอแจ้งเรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น อ่านเพิ่มเติม ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง สพม 20 ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง อ่านเพิ่มเติม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ สพม 20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน อ่านเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครผู้บริหาร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ดาวโหลดรายละเอียด--- gt gt gt ประกาศรับสมัครผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 4 57 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ครั้งที่ ๒๕๕๗ Attachments รายงานการประชุม กพท ครั้งที่ 4 ปี 2557 302 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 1 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 56 ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย เอกสารการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2557 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบ NT O-NET ล่าสุด * แนวข้อสอบ NT O-NET ปี 57 * แนวข้อสอบ PISA ปี 57 * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS ดาวโหลด -- gt โปรแกรม Scantool การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรมห้องสมุด สพฐ Obec Library โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ ประจำปี 2558 เชิญประชุม เพื่อจัดทำผลงาน Obec Awards ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ข้อมูล DEA 2556 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2556 อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 ข้อมูลของเรา รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2557 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน มกราคม 2558 ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ตุลาคม 2557 กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 936 เมื่อวาน 1671 สัปดาห์นี้ 8149 สัปดาห์ก่อน 10366 เดือนนี้ 35547 เดือนก่อน 36800 All days 552165 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ ประจำปี 2558 เชิญประชุม เพื่อจัดทำผลงาน Obec Awards กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน รายละเอียดนำส่ง กสจ กันยายน โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี การอนุมัติงบประมาณ ปี 2555 อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 แจ้งหน่วยเบิก 4 โรงเรียน ให้ส่งเอกสารข้อมูลสมาชิกเกษียณ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู การอนุมัติงบประมาณสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework