Go to Site http://www.sesa20.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเพื่อความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทยและการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

  ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเ

 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผล

 • สพม.20 จัดอบรมการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)

  สพม.20 จัดอบรมการปรับปรุงทะเบียนประว

 • สพม.20 ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สพม.20 ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปห

 • สพม.20 ร่วมต้อนรับสพม.16

  สพม.20 ร่วมต้อนรับสพม.16

 • ประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนกันยายน

  ประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนกัน

 • สพม.20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 4

  สพม.20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้าน

 • พิธีเปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

  พิธีเปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา

 • สพม.20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS

  สพม.20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรา

ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเพื่อความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทยและการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

thai

เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา  สพม.20  นายชูวิทย์  สิงห์โท รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเพื่อความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทยและการพัฒนาธุรกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทยและการพัฒนาธุรกิจอาเซียนผ่านกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ มีครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

IMG_1083
IMG_1091
IMG_1110
IMG_1101
IMG_1111

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1727
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย และความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานระดับชาติโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนหนองหานวิทยา ในการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon
IMG_0802IMG_0814
IMG_0795
IMG_0821
IMG_0841
IMG_0842
IMG_1032
IMG_1052
IMG_0957
IMG_1002
IMG_0922
IMG_0868

สพม.20 จัดอบรมการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)

16

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) โดยใช้เทคนิคมัลติยูสเซอร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดรพัฒนาการ อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาเป็นไปอย่ารวดเร็ว สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก.ค.ศ. จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร ผอ.กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผล  สำนักงาน ก.ค.ศ  และนายอังคาร กองอ้น  มีครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมจำนวน 63 คน

IMG_0726

IMG_0737

IMG_0720

IMG_0765

IMG_0766

IMG_0715

IMG_0717

สพม.20 ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

sin

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์

สพม.20 มีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูที่เป็นโรงเรียนศูนย์จัดการแข่งขันเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งศูนย์การแข่งขันออกเป็น 9 ศูนย์ ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ,โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ,โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร, โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ,โรงเรียนราชินูทิศ 2 โรงเรียนกุมภวาปี, โรงเรียนหนองหานวิทยาและ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557

IMG_0690

IMG_0713

IMG_0703

IMG_0699

IMG_0698

สพม.20 ร่วมต้อนรับสพม.16

udodpit

นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ.สพม.20 นายประมวล โสภาพร ผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และคณะ ร่วมต้อนรับนายศลใจ วิบูลย์กิจ ผอ.สพม.16 (สงขลา สตูล)และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557

IMG_3722

IMG_3724

IMG_3743

IMG_3750

IMG_3701

ประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนกันยายน

59

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนกันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเสาวภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการ ปปช.ประจำจังหวัดอุดรธานีได้บรรยายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 รวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตในราชการ จากนั้นนายประหยัด พิมพา ประธาน อ....เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้พบปะกับผู้บริหาร   จากนั้นนายสมเจษฎ์ได้มอบของขวัญและร่วมร้องเพลงอวยพรแก่ผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ก่อนที่จะดำเนินการตามวาระประชุมต่อไป

IMG_0383

IMG_0410

IMG_0435

IMG_0522

IMG_0464

IMG_0447

IMG_0482

IMG_0495

IMG_0496

IMG_0557

สพม.20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 4

liber4

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และด้านวัดผล  รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากนายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน จาก สพป.เลย เขต 3  และ สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู)

นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านวัดผล ได้รับเกียรติจากนางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์  รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  มีผู้เข้ารับอบรมจำนวน  168 คน จาก สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู)  สพม.20  (อุดรธานี) และ สพม.21(หนองคาย-บึงกาฬ) ดาวน์ดหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_9883
IMG_9894
IMG_9886
IMG_9917
IMG_9875
IMG_9977
DSC_0820
DSC_0818

พิธีเปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

sport3

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายทองพูล กิติราช ประธานสหวิทยาเขตโนนศรีวังกล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงความสามารถทางกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสังกัด สพม.20 เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


IMG_9630
IMG_9638
IMG_9642
IMG_9679
IMG_9692
IMG_9667
IMG_9723
IMG_9732
IMG_9707
IMG_9730
IMG_9728
IMG_9743
IMG_9605
IMG_9781
IMG_9769
IMG_9823
IMG_9839

สพม.20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS

nitest

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานส่งเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม และรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตยอดเยี่ยม

IMG_9552

IMG_9558

IMG_9560

IMG_9567

IMG_9570

IMG_9561

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 7

สพม.20 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.20 ปี 2557

สพม.20 ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น... อ่านเพิ่มเติม...

แก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4

สพม.20 ขอแก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4... อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้ยื่นเสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ปี 2557

สพม.20 ขอแจ้งรายชื่อผู้ยื่นเสนอขอเครื่องราชฯ... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

 

 

 


        
    

 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class ศุกร์ 19 กันยายน 2014 jQuery function $ $ search placeholder ********-vlr สlr **********lส**** *** ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยด่วน ไม่เกินวันที่ 18 กันยายน 2557 *** **** E-Office MY-OFFICE Home โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผล สพม 20 จัดอบรมการปรับปรุงทะเบียนประว สพม 20 ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปห สพม 20 ร่วมต้อนรับสพม 16 ประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนกัน สพม 20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้าน พิธีเปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม 20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรา ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเพื่อความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทยและการพัฒนาธุรกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเพื่อความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทยและการพัฒนาธุรกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทยและการพัฒนาธุรกิจอาเซียนผ่านกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ มีครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 หอประชุมพุทธรักษา ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย และความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานระดับชาติโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนหนองหานวิทยา ในการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 จัดอบรมการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 16 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 16 โดยใช้เทคนิคมัลติยูสเซอร์ ห้องประชุมโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เมือง จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนาย สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาเป็นไปอย่ารวดเร็ว สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร ผอ กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผล สำนักงาน และนายอังคาร กองอ้น มีครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมจำนวน 63 คน สพม 20 ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุมจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม 20 มีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูที่เป็นโรงเรียนศูนย์จัดการแข่งขันเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งศูนย์การแข่งขันออกเป็น 9 ศูนย์ ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนราชินูทิศ 2 โรงเรียนกุมภวาปี โรงเรียนหนองหานวิทยาและ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 สพม 20 ร่วมต้อนรับสพม 16 นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ สพม 20 นายประมวล โสภาพร ผอ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และคณะ ร่วมต้อนรับนายศลใจ วิบูลย์กิจ ผอ สพม 16 สงขลา สตูล และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนกันยายน 2557 ห้องประชุมเสาวภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการ ปปช ประจำจังหวัดอุดรธานีได้บรรยายและ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2554 รวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริต ในราชการ จากนั้นนายประหยัด พิมพา ประธาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้พบปะกับผู้บริหาร จากนั้นนายสมเจษฎ์ได้มอบของขวัญและร่วมร้องเพลงอวยพรแก่ผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ก่อนที่จะดำเนินการตามวาระประชุมต่อไป สพม 20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สพฐ ให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และด้านวัดผล รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากนายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน จาก สพป เลย เขต 3 และ สพม 19 เลย-หนองบัวลำภู นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านวัดผล ได้รับเกียรติจากนางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการอบรม โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับอบรมจำนวน 168 คน จาก สพม 19 เลย-หนองบัวลำภู สพม 20 อุดรธานี และ สพม 21 หนองคาย-บึงกาฬ ดาวน์ดหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon พิธีเปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายทองพูล กิติราช ประธานสหวิทยาเขตโนนศรีวังกล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงความสามารถทางกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสังกัด สพม 20 เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานส่งเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม และรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตยอดเยี่ยม var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายแสดงวิสัยทัศน์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2557 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ อ่านเพิ่มเติม สพม 20 เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง สพม 20 อ่านเพิ่มเติม สพม 20 ขอให้ผู้รับการประเมินติดต่อรับแบบ เพื่อนำไปรับการประเมิน สพม 20 ขอให้ผู้รับการประเมินติดต่อรับแบบ อ่านเพิ่มเติม แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 7 สพม 20 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ อ่านเพิ่มเติม ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพม 20 ปี 2557 สพม 20 ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านเพิ่มเติม แก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4 สพม 20 ขอแก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4 อ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้ยื่นเสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ปี 2557 สพม 20 ขอแจ้งรายชื่อผู้ยื่นเสนอขอเครื่องราชฯ อ่านเพิ่มเติม ประกาศผลการคัดเลือกสรรหาคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งครบวาระ สพม 20 ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการติดตาม อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ       รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมครั้งที่ 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ครั้งที่ ๒๕๕๔วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙ ๐๐ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ Attachments รายงานการประชุม 108 Kb ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 ข้อมูล DEA 2556 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2556 อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ข้อมูลของเรา รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ตุลาคม 2556 กันยายน 2556 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 795 เมื่อวาน 1372 สัปดาห์นี้ 7596 สัปดาห์ก่อน 9559 เดือนนี้ 27436 เดือนก่อน 48569 All days 388858 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ขอเชิญประชุม ขอเชิญสั่งจองพระเครื่อง ขอขอบคุณ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 30% การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อ เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน รายละเอียดนำส่ง กสจ กันยายน โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี การอนุมัติงบประมาณ ปี 2555 อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 แจ้งหน่วยเบิก 4 โรงเรียน ให้ส่งเอกสารข้อมูลสมาชิกเกษียณ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู การอนุมัติงบประมาณสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework