Go to Site http://www.sesa20.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • สหวิทยาเขตอุดรพิทย์อบรมครูคณิตศาสตร์เตรียมพร้อมรับอาเซียน

  สหวิทยาเขตอุดรพิทย์อบรมครูคณิตศาส

 • สพม.20ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมประมงไทย ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 1”

  สพม.20ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมประมงไท

 • สพม.20 จัดอบรมการใช้งานระบบ E-office

  สพม.20 จัดอบรมการใช้งานระบบ E-office

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอบอัตรากำลัง

  ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอบอัตรากำลั

 • สพม.20 ร่วมต้อนรับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

  สพม.20 ร่วมต้อนรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ส

 • สพม.20 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

  สพม.20 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรั

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและย

 • ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5/2557

  ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5/2557

 • สพม.20 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้

  สพม.20 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัด

สหวิทยาเขตอุดรพิทย์อบรมครูคณิตศาสตร์เตรียมพร้อมรับอาเซียน

udonpit

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตอุดรพิทย์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ, สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตร่วมต้อนรับ

DSC_0304

DSC_0309

DSC_0317

DSC_0313

สพม.20ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมประมงไทย ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 1”

fish

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ.สพม.20 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมประมงไทย ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 1” ณ ห้างสรรพสินค้าเนวาด้ามัลติเพล็กซ์ อุดรธานี โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมชาย จันทนะประสาทพร กรรมการผู้จัดการบริษัทไอทีพลาซ่าจำกัด ร่วมแถลงข่าว โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเนวาด้ามัลติเพล็กซ์ อุดรธานี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการประมง สัตว์ทะเลหาดูยาก จัดแสดงปลาใต้ท้องทะเลไทย จำหน่ายสินค้า อาหารทะเล การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพม.20

IMG_4889

IMG_4899

IMG_4941

IMG_4918

IMG_4903

IMG_4898

สพม.20 จัดอบรมการใช้งานระบบ E-office

E-off

เมื่อวันที่15  กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมสรุปผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)  ได้รับเกียรติจากนายคำจันทร์ รัตนอุปการ  รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 เพื่อให้ครูและบุคลากรในสำนักงานเขตได้เข้าใจการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  ระหว่างวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2557 โดยจัดการอบรมเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ผู้ดูแลระบบและธุรการของโรงเรียน และรุ่นที่ 2 บุคลากรใน สพม. 20

DSC_0222

DSC_0228

DSC_0239

DSC_0198

DSC_0233


ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอบอัตรากำลัง

rate

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 และโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำมาบริหารอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธาน

DSC_0064

DSC_0095

DSC_0060

DSC_0072

DSC_0067

สพม.20 ร่วมต้อนรับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

mong

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ ท่าอากาศยานกองบิน 23  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะภาค 8,9,10 ณ วัดหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

DSC_3463
DSC_3450
DSC_3447
DSC_3444
DSC_3440

สพม.20 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

receive

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา  นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการประชุมการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดเป็นนโยบายการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 ต่อไป

15

9
4
14

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

skills

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุดรธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี  ได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 567 คน

IMG_3376
IMG_3419
IMG_3369
IMG_3372
IMG_3404
IMG_3408

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5/2557

meeting

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมดอกจาน โรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีการมอบโล่และเกียรติบัตรการประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง โครงการสานฝันวัยใส ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปีและนักเรียนที่ได้รับรางวัล  มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมอบของขวัญให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน  นอกจากนั้นยังได้เป็นประธาน การรับมอบอาคารอาเซียนศึกษาจากธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี และมีพิธีเปิดป้ายสถานีตำรวจย่อยโรงเรียนกุมภวาปี ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกุมภวาปีกับสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี ต่อด้วยการเปิดโครงการประหยัดพลังงาน ไบโอแก๊ส โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

DSC_2927

DSC_2865

 

DSC_2878

DSC_2849<DSC_2818/p>

DSC_2853

 

DSC_2983

สพม.20 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้

program
นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2557 โดยมีครูผู้สอน จาก 8 กลุ่มสาระและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้เชิญ ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ และดร.เจษฎา กิตติสุนทร จาก สพฐ. เป็นวิทยากร
DSC_2776
DSC_2764
DSC_2778
DSC_2748
DSC_2762
DSC_2779
DSC_2761

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค้นหา "สุดยอดยุวทูตวัฒนธรรม" โครงการแอร์เอเชียลัดฟ้า สานต่อ ก่องานศิลป์

สพม.20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมค้นหา "สุดยอดยุวทูตวัฒนธรรม" โครงการแอร์เอเชียลัดฟ้า... อ่านเพิ่มเติม...

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร

สพม.20 ขอแจ้งคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร... อ่านเพิ่มเติม...

ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานชำนาญการพิเศษ

สพม.20 ขอแจ้งเรื่องขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...

รายละเอียดการโอนเงินตกเบิกปรับตามคุณวุฒิ ครูผู้ช่วยครู คศ.1

  สพม.20 ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินตกเบิกปรับตามคุณวุฒิ ครูผู้ช่วยครู คศ.1... อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

 สพม.20 ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สพม.20 ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ... อ่านเพิ่มเติม...

การกรอกข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา

สพม.20 ขอให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.moc.moe.go.th/ict โดยกรอกข้อมุลสถานศึกษากรอกเลขประจำตัวประชาชน... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class อังคาร 22 กรกฏาคม 2014 jQuery function $ $ search placeholder *** ขอเชิญครูที่รับผิดชอบเรื่องคำรับรองและอุบัติภัยประชุมในวันที่ 23 57 เวลา 09 00น หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 *** ********-vlr สlr **********lส**** *** ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการในปี งบประมาณ 2557 ประชุมเสริมสร้างความรู้สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ วันที่ 24 2557 เวลา 08 30 หอประชุมพุทธรักษา *** **** E-Office MY-OFFICE Home โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ตรวจสอบภายใน นิเทศติดตาม กลุ่มนโยบายแลพแผน กลุ่มบริหารการเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรม สพม 20 สหวิทยาเขตอุดรพิทย์อบรมครูคณิตศาส สพม 20ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมประมงไท สพม 20 จัดอบรมการใช้งานระบบ E-office ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอบอัตรากำลั สพม 20 ร่วมต้อนรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ส สพม 20 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรั การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและย ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5 2557 สพม 20 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัด สหวิทยาเขตอุดรพิทย์อบรมครูคณิตศาสตร์เตรียมพร้อมรับอาเซียน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตอุดรพิทย์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตร่วมต้อนรับ สพม 20ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมประมงไทย ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ สพม 20 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมประมงไทย ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 1” ห้างสรรพสินค้าเนวาด้ามัลติเพล็กซ์ อุดรธานี โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมชาย จันทนะประสาทพร กรรมการผู้จัดการบริษัทไอทีพลาซ่าจำกัด ร่วมแถลงข่าว โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 3 สิงหาคม 2557 ห้างสรรพสินค้าเนวาด้ามัลติเพล็กซ์ อุดรธานี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการประมง สัตว์ทะเลหาดูยาก จัดแสดงปลาใต้ท้องทะเลไทย จำหน่ายสินค้า อาหารทะเล การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพม 20 สพม 20 จัดอบรมการใช้งานระบบ E-office เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมสรุปผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office ได้รับเกียรติจากนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุม หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 เพื่อให้ครูและบุคลากรในสำนักงานเขตได้เข้าใจการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2557 โดยจัดการอบรมเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ผู้ดูแลระบบและธุรการของโรงเรียน และรุ่นที่ 2 บุคลากรใน สพม 20 ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอบอัตรากำลัง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 และโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา หอประชุมพุทธรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำมาบริหารอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธาน สพม 20 ร่วมต้อนรับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ท่าอากาศยานกองบิน 23 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะภาค 8 9 10 วัดหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สพม 20 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 หอประชุมพุทธรักษา นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการประชุมการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดเป็นนโยบายการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 ต่อไป การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุดรธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ ดร สุพักตร์ พิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 567 คน ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5 2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5 2557 ห้องประชุมดอกจาน โรงเรียนกุมภวาปี กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีการมอบโล่และเกียรติบัตรการประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง โครงการสานฝันวัยใส ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปีและนักเรียนที่ได้รับรางวัล มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมอบของขวัญให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน นอกจากนั้นยังได้เป็นประธาน การรับมอบอาคารอาเซียนศึกษาจากธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี และมีพิธีเปิดป้ายสถานีตำรวจย่อยโรงเรียนกุมภวาปี ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกุมภวาปีกับสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี ต่อด้วยการเปิดโครงการประหยัดพลังงาน ไบโอแก๊ส โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก   lt p gt   สพม 20 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2557 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2557 โดยมีครูผู้สอน จาก 8 กลุ่มสาระและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้เชิญ ดร รุ่งนภา นุตราวงศ์ และดร เจษฎา กิตติสุนทร จาก สพฐ เป็นวิทยากร var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค้นหา quot สุดยอดยุวทูตวัฒนธรรม quot โครงการแอร์เอเชียลัดฟ้า สานต่อ ก่องานศิลป์ สพม 20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมค้นหา โครงการแอร์เอเชียลัดฟ้า อ่านเพิ่มเติม ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร สพม 20 ขอแจ้งคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี อ่านเพิ่มเติม ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งเรื่องขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการโอนเงินตกเบิกปรับตามคุณวุฒิ ครูผู้ช่วยครู คศ 1 สพม 20 ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินตกเบิกปรับตามคุณวุฒิ ครูผู้ช่วยครู คศ 1 อ่านเพิ่มเติม แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สพม 20 ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อ่านเพิ่มเติม การกรอกข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา สพม 20 ขอให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www moc moe go th ict โดยกรอกข้อมุลสถานศึกษากรอกเลขประจำตัวประชาชน อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมครั้งที่ 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ครั้งที่ ๒๕๕๔วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙ ๐๐ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ Attachments รายงานการประชุม 108 Kb ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 รายชื่อผู้รับรางวัล 1 แสนครูดี เชิญประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิประโยชน์เมื่อพ้นจากการเป็นข้าราชการ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2556 อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ข้อมูลนักเรียนปี 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 ข้อมูลของเรา รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ตุลาคม 2556 กันยายน 2556 สิงหาคม 2556 กรกฎาคม 2556 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 1227 เมื่อวาน 1437 สัปดาห์นี้ 3640 สัปดาห์ก่อน 9744 เดือนนี้ 32097 เดือนก่อน 58755 All days 301929 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน รายชื่อผู้รับรางวัล 1 แสนครูดี ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ขอเชิญประชุม ขอเชิญสั่งจองพระเครื่อง ขอขอบคุณ หนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 30% การรายงานข้อมูล 10 มิถุนายน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา แจ้งโรงเรียนยูงทองพิทยาคม การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อ เชิญประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิประโยชน์เมื่อพ้นจากการเป็นข้าราชการ เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน รายละเอียดนำส่ง กสจ กันยายน โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี การอนุมัติงบประมาณ ปี 2555 อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 แจ้งหน่วยเบิก 4 โรงเรียน ให้ส่งเอกสารข้อมูลสมาชิกเกษียณ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework