Go to Site http://www.reg.ubu.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
UBU
 
5/23/2015 6:53:11 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.26 พ.ค.2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครทำงานระหว่างเรียน ฝ่ายหอพักนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้มาสอบคัดเลือกในวันเวลาดังกล่าว กรณีไม่มาสอบคัดเลือกถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
 2.ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 3.ประกาศวิชาปรัชญากับชีวิตและสังคม(ด่วนมากที่สุด)
คณะศิลปศาสตร์ ปิดรายวิชา 1431102 วิชาปรัชญากับชีวิตและสังคม กลุ่ม 1 ในภาคฤดูร้อน/2557 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในกลุ่ม 2 เรียนทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศโดย   ศิลปศาสตร์   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 4.แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานทะเบียนฯ ( ชั่วคราว)(ด่วนมากที่สุด)
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ขัดข้องไม่สามารถใช้เบอร์ภายในได้ หากท่านใดประสงค์จะติดต่องานทะเบียนฯ กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ 088-703-4661 และ 088-703-6558 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2558
 5.คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค(ด่วนมากที่สุด)
เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2558
 6.ประกาศปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
ปิดหอพักทุกหอพัก (ลีลาวดี 1-2, ราชาวดี 1-4,ราชพฤกษ์ 1-2) วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (คลิกอ่านรายละเอียด)
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักึกษา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2558
 7.ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรายวิชาในเทอม 3/2557 จำนวน 2 รายวิชา(ด่วนมากที่สุด)
1. 1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาพวัยรุ่น เรียนวันอังคาร 09.00-16.00 น. และ พุธ 09.00-12.00 น. 2. 1903 307 เพศศึกษา เรียนวันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น. และ ศุกร์ 09.00-12.00 น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2558
 8.วิชาศึกษาทั่วไป ภาคฤดูร้อน/2557(ด่วนมากที่สุด)
วิชา 1447103 รู้เท่าทันสื่อและสารเทศ นศ.สามารถลงทะเบียนเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรือรายวิชาเลือกเสรี เรียนทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
ประกาศโดย   คณะศิลปศาสตร์   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2558
 9.กำหนดการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชาผ่านระบบ REG ภาคการศึกษา 3/57(ด่วนมากที่สุด)
ตามปฏิทินการศึกษา กำหนดให้ นศ. ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชาผ่านระบบ REG ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.-ถึง 7 มิ.ย.58 งานทะเบียนฯ จะดำเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนฯ ผ่าน REG ได้ในวันที่ 4 พ.ค.58 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2558
 10.สั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยได้ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 / 081-8787491 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ประกาศโดย   สำนักบริหารทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2558
 11.รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2(ด่วนมากที่สุด)
เริ่มวันที่ 23 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2558 รับสมัครหอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวชาย, หอสวัสดิการ ห้องน้ำรวม ชาย/หญิง สมัครผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ ที่ http://www.ubu.ac.th/web/pnr
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 12.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 13.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 14.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -
   
TOPMARGIN 0 LEFTMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 BGCOLOR #FFFFFF TEXT #000000 ALINK #003399 LINK #003399 VLINK #003399 window open -- window open -- window open -- 5 23 2015 6 53 11 PM -- -- เมนูปฏิทินการลงทะเบียน-- -- -- -- -- ข่าวประกาศ ประกาศเรื่อง 1 26 2558 เวลา 09 00 เป็นต้นไป สอบคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครทำงานระหว่างเรียน ฝ่ายหอพักนักศึกษา ด่วนมากที่สุด นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้มาสอบคัดเลือกในวันเวลาดังกล่าว กรณีไม่มาสอบคัดเลือกถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร ประกาศโดย สำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2558 2 ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนมากที่สุด ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศโดย งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา วันที่ประกาศ 21 พฤษภาคม 2558 3 ประกาศวิชาปรัชญากับชีวิตและสังคม ด่วนมากที่สุด คณะศิลปศาสตร์ ปิดรายวิชา 1431102 วิชาปรัชญากับชีวิตและสังคม กลุ่ม 1 ในภาคฤดูร้อน 2557 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในกลุ่ม 2 เรียนทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 13 00-16 00 ประกาศโดย ศิลปศาสตร์ วันที่ประกาศ 21 พฤษภาคม 2558 4 แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานทะเบียนฯ ชั่วคราว ด่วนมากที่สุด เนื่องจากระบบโทรศัพท์ขัดข้องไม่สามารถใช้เบอร์ภายในได้ หากท่านใดประสงค์จะติดต่องานทะเบียนฯ กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ 088-703-4661 และ 088-703-6558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 11 พฤษภาคม 2558 5 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ด่วนมากที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2558 6 ประกาศปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมากที่สุด ปิดหอพักทุกหอพัก ลีลาวดี 1-2 ราชาวดี 1-4 ราชพฤกษ์ 1-2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คลิกอ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานหอพักนักึกษา วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2558 7 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรายวิชาในเทอม 3 2557 จำนวน 2 รายวิชา ด่วนมากที่สุด 1 1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาพวัยรุ่น เรียนวันอังคาร 09 00-16 00 และ พุธ 09 00-12 00 2 1903 307 เพศศึกษา เรียนวันพฤหัสบดี 09 00-16 00 และ ศุกร์ 09 00-12 00 ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 7 พฤษภาคม 2558 8 วิชาศึกษาทั่วไป ภาคฤดูร้อน 2557 ด่วนมากที่สุด วิชา 1447103 รู้เท่าทันสื่อและสารเทศ นศ สามารถลงทะเบียนเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรือรายวิชาเลือกเสรี เรียนทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 13 00 - 16 00 ประกาศโดย คณะศิลปศาสตร์ วันที่ประกาศ 7 พฤษภาคม 2558 9 กำหนดการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชาผ่านระบบ REG ภาคการศึกษา 3 57 ด่วนมากที่สุด ตามปฏิทินการศึกษา กำหนดให้ นศ ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชาผ่านระบบ REG ได้ตั้งแต่วันที่ 4 -ถึง 7 มิ 58 งานทะเบียนฯ จะดำเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนฯ ผ่าน REG ได้ในวันที่ 4 58 เวลา 09 00 เป็นต้นไป ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2558 10 สั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด่วนมากที่สุด บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยได้ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 081-8787491 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประกาศโดย สำนักบริหารทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2558 11 รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 ด่วนมากที่สุด เริ่มวันที่ 23 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2558 รับสมัครหอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวชาย หอสวัสดิการ ห้องน้ำรวม ชาย หญิง สมัครผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ ที่ http www ubu ac th web pnr ประกาศโดย สำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ประกาศ 20 เมษายน 2558 12 แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2558 13 แจ้งนักศึกษาระดับ โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศโดย สนง บริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2558 14 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557 contact staff -