Go to Site http://www.reg.ubu.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
UBU
 
12/22/2014 12:39:41 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.มูลนิธิร่วมจิตต์น้อยเกล้าฯ เพื่อยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
นางสาวพิมพ์อัมพร คำพรมมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 2.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.วรัญญา ธรรมมา, น.ส.มณีรัตน์ บุตรดา คณะวิทยาศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 3.แจ้ง นักศึกษารับกระเป๋า(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.อนุตรา บุญทัน รหัส 5714401640 ติดต่อรับกระเป๋าและบัตร ณ สำนักงานหอพัก ในวัน เวลา ราชการ
ประกาศโดย   สำนักงานหอพัก   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2557
 4.การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 (เริ่มเปิด 12 ธ.ค.เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป)(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดวันและช่วงเวลาการเปิดระบบลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปีดังนี้ 12 ธ.ค.57-2 ม.ค.58 ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปเปิดระบบลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงเวลา12.01-24.00 น./ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เปิดระบบลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงเวลา 00.01-12.00 น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนนักศึกษาฯ   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2557
 5.สำนักบริหารทรัพย์สินฯจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาติดต่อซื้อได้ที่ อาคารบริการ หน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 11.00 - 14 .00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์) โทร 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2557
 6.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.โท-เอก และผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
 7.จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษา ม.อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 8.แจ้งนักศึกษาระดับป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 9.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 10.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)(ด่วนมาก)
กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
 11.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -
   
TOPMARGIN 0 LEFTMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 BGCOLOR #FFFFFF TEXT #000000 ALINK #003399 LINK #003399 VLINK #003399 window open window open -- window open -- 12 22 2014 12 39 41 PM -- -- เมนูปฏิทินการลงทะเบียน-- -- -- -- -- ข่าวประกาศ ประกาศเรื่อง 1 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อยเกล้าฯ เพื่อยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมากที่สุด นางสาวพิมพ์อัมพร คำพรมมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2557 2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคการศึกษาที่ 1 2557 ด่วนมากที่สุด วรัญญา ธรรมมา มณีรัตน์ บุตรดา คณะวิทยาศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2557 3 แจ้ง นักศึกษารับกระเป๋า ด่วนมากที่สุด อนุตรา บุญทัน รหัส 5714401640 ติดต่อรับกระเป๋าและบัตร สำนักงานหอพัก ในวัน เวลา ราชการ ประกาศโดย สำนักงานหอพัก วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2557 4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เริ่มเปิด 12 เวลา 12 00 เป็นต้นไป ด่วนมากที่สุด กำหนดวันและช่วงเวลาการเปิดระบบลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปีดังนี้ 12 57-2 58 ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปเปิดระบบลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงเวลา12 01-24 00 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เปิดระบบลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงเวลา 00 01-12 00 ประกาศโดย งานทะเบียนนักศึกษาฯ วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2557 5 สำนักบริหารทรัพย์สินฯจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา ด่วนมากที่สุด นักศึกษาติดต่อซื้อได้ที่ อาคารบริการ หน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 11 00 - 14 00 วันจันทร์ - ศุกร์ โทร 045-353062 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2557 6 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับป โท-เอก และผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556 ด่วนมากที่สุด คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2557 7 จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ด่วนมากที่สุด นักศึกษา อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 4 กันยายน 2557 8 แจ้งนักศึกษาระดับป โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศโดย สนง บริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 27 สิงหาคม 2557 9 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ด่วนมากที่สุด ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2557 10 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ครั้งที่ 2 ด่วนมาก กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557 11 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557 contact staff -