Go to Site http://www.reg.ubu.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
UBU
 
10/31/2014 9:09:58 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วันนี้วันสุดท้าย นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมฯ 1/57 ชำระเงินที่กองคลัง(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 ให้ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่กองคลังภายในวันนี้ ก่อนเวลา 15.30 น.(วันที่ 31 ต.ค.57)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2557
 2.บัณฑิต ปี 2556 รับชุดครุย วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค.57(ด่วนมากที่สุด)
ณ.ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 -16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร 081-6565299 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2557
 3.วันนี้วันสุดท้าย ของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ REG (วันที่ 31 ต.ค.57)(ด่วนมากที่สุด)
(วันนี้วันสุดท้าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรือนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ REG และชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.57
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353117   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2557
 4.ทุนพระราชทานช่วยหลือการศึกษาเด็กยากจน(ด่วนมากที่สุด)
นายวิสุทธิ์ ตันสกุล ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2557
 5.ประกาศ !! งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ย้ายกลับไปให้บริการที่เดิม (ตึกอธิการหลังเก่า ชั้น 1)(ด่วนมากที่สุด)
แจ้งย้าย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล จาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ย้ายกลับไปที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2557
 6.มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์(ด่วนมากที่สุด)
นางสาวอภิญญา แก่นกล้า คณะรัฐศาสตร์ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา/สำนำเนาบัตรนักศึกษา/หนังสือตอบขอบคุณ ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2557
 7.ทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.อภิชญา คำทวี,น.ส.วรรณณา โพธิสาร,นายอลงกรณ์ โสมเกษตรรินทร์,น.ส.อัจฉริยา สดีวงษ์,น.ส.นริศรา มีทอง,น.ส.พัชรา นนท์ตา ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา/สำเนาบัตรนักศึกษา/หนังสือตอบขอบคุณ ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2557
 8.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.โท-เอก และผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
 9.แจ้งการรักษาสถานภาพ/ลาพัก เฉพาะระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2557
 10.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ REG ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.57(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรือนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ REG ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.57
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2557
 11.ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 12.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
ีรายชื่อบัณฑิตแจงตามคณะต้นสังกัดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศโดย   นางนิตยา ชาลีพรหม   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 13.ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 )เพิ่มเติม)(ด่วนมากที่สุด)
คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 14.แจ้งรับเงินทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
แจ้งน.ศ.ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินเพื่อรับทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ดังนี้ 1.ใบสำคัญรับเงิน 2.สำเนาบัตรประจำตัวน.ศ. 3.สำเนาหน้าสมุดบัญชี ด่วนที่สุด ณ ห้องสวัสดิการน.ศ. ชั้น 2 สนง.อธิการบดี(หลังเก่า)
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา สนง.พัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2557
 15.แจ้งนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์(ด่วนมากที่สุด)
1.น.ส.ยุสนีตาร์ ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ 2.น.ส.พิมพ์อัมพร คำพรมมา คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ติดต่อรับทุน ณ ห้องสวัสดิการน.ศ. ชั้น 2 สนง.อธิกาสรบดี(หลังเก่า) ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา สนง.พัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2557
 16.แจ้งนักศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย(ด่วนมากที่สุด)
1.น.ส.เกษวดี ผุดผ่อง 2.น.ส.มินวดี พลแก้ว 3.น.ส.แสงเดือน เสาร์มั่น 4.นายประทีป จันทร์ประกอบ ติดต่อรับทุน ณ ห้องสวัสดิการน.ศ. ชั้น 2 สนง.อธิกาสรบดี(หลังเก่า) ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา สนง.พัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2557
 17.ประกาศการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2557(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2537 หรือผู้มีอายุครบ 20 ปีบรืบูรณ์ ทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   นายอินทนู สร้อยผาบ งานกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
 18.จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษา ม.อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 19.แจ้งนักศึกษาระดับป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 20.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก) รหัส 57 ขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
(คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ลิ้งค์ ในการขอรับรหัสผ่านเข้าใช้อินเตอร์เน็ตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ)
หมายเหตุ: หากระบบตรวจสอบความปลอดภัย ให้กดยอมรับความเสี่ยง หรือ Continue
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2557
 21.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 22.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)(ด่วนมาก)
กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
 23.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -
   
TOPMARGIN 0 LEFTMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 BGCOLOR #FFFFFF TEXT #000000 ALINK #003399 LINK #003399 VLINK #003399 window open -- window open -- window open -- 10 31 2014 9 09 58 PM -- -- เมนูปฏิทินการลงทะเบียน-- -- -- -- -- ข่าวประกาศ ประกาศเรื่อง 1 วันนี้วันสุดท้าย นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมฯ 1 57 ชำระเงินที่กองคลัง ด่วนมากที่สุด นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 2557 ให้ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่กองคลังภายในวันนี้ ก่อนเวลา 15 30 วันที่ 31 57 ประกาศโดย งานทะเบียนฯ 045-353118 วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2557 2 บัณฑิต ปี 2556 รับชุดครุย วันที่ 26 - 2 57 ด่วนมากที่สุด ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี เวลา 08 30 -16 30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 081-6565299 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2557 3 วันนี้วันสุดท้าย ของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ REG วันที่ 31 57 ด่วนมากที่สุด วันนี้วันสุดท้าย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรือนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ REG และชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ได้ถึงวันที่ 31 57 ประกาศโดย งานทะเบียนฯ 045-353117 วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2557 4 ทุนพระราชทานช่วยหลือการศึกษาเด็กยากจน ด่วนมากที่สุด นายวิสุทธิ์ ตันสกุล ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 28 ตุลาคม 2557 5 ประกาศ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ย้ายกลับไปให้บริการที่เดิม ตึกอธิการหลังเก่า ชั้น 1 ด่วนมากที่สุด แจ้งย้าย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล จาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ย้ายกลับไปที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี หลังเก่า ชั้น 1ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 28 ตุลาคม 2557 6 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด่วนมากที่สุด นางสาวอภิญญา แก่นกล้า คณะรัฐศาสตร์ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา สำนำเนาบัตรนักศึกษา หนังสือตอบขอบคุณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 28 ตุลาคม 2557 7 ทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ด่วนมากที่สุด อภิชญา คำทวี วรรณณา โพธิสาร นายอลงกรณ์ โสมเกษตรรินทร์ อัจฉริยา สดีวงษ์ นริศรา มีทอง พัชรา นนท์ตา ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา สำเนาบัตรนักศึกษา หนังสือตอบขอบคุณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 27 ตุลาคม 2557 8 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับป โท-เอก และผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556 ด่วนมากที่สุด คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2557 9 แจ้งการรักษาสถานภาพ ลาพัก เฉพาะระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 1 2557 ด่วนมากที่สุด คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 21 ตุลาคม 2557 10 นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ REG ได้ถึงวันที่ 31 57 ด่วนมากที่สุด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรือนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ REG ได้ถึงวันที่ 31 57 ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 21 ตุลาคม 2557 11 ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 2557 ด่วนมากที่สุด คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2557 12 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วนมากที่สุด ีรายชื่อบัณฑิตแจงตามคณะต้นสังกัดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศโดย นางนิตยา ชาลีพรหม วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2557 13 ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 2557 เพิ่มเติม ด่วนมากที่สุด คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2557 14 แจ้งรับเงินทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมากที่สุด แจ้งน ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินเพื่อรับทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ดังนี้ 1 ใบสำคัญรับเงิน 2 สำเนาบัตรประจำตัวน 3 สำเนาหน้าสมุดบัญชี ด่วนที่สุด ห้องสวัสดิการน ชั้น 2 สนง อธิการบดี หลังเก่า ประกาศโดย งานทุนการศึกษา สนง พัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2557 15 แจ้งนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด่วนมากที่สุด 1 ยุสนีตาร์ ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ 2 พิมพ์อัมพร คำพรมมา คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ติดต่อรับทุน ห้องสวัสดิการน ชั้น 2 สนง อธิกาสรบดี หลังเก่า ด่วนที่สุด ประกาศโดย งานทุนการศึกษา สนง พัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 8 ตุลาคม 2557 16 แจ้งนักศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ด่วนมากที่สุด 1 เกษวดี ผุดผ่อง 2 มินวดี พลแก้ว 3 แสงเดือน เสาร์มั่น 4 นายประทีป จันทร์ประกอบ ติดต่อรับทุน ห้องสวัสดิการน ชั้น 2 สนง อธิกาสรบดี หลังเก่า ด่วนที่สุด ประกาศโดย งานทุนการศึกษา สนง พัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 8 ตุลาคม 2557 17 ประกาศการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2557 ด่วนมากที่สุด ให้นักศึกษาที่เกิด 2537 หรือผู้มีอายุครบ 20 ปีบรืบูรณ์ ทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศโดย นายอินทนู สร้อยผาบ งานกิจการนักศึกษา วันที่ประกาศ 9 กันยายน 2557 18 จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ด่วนมากที่สุด นักศึกษา อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 4 กันยายน 2557 19 แจ้งนักศึกษาระดับป โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศโดย สนง บริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 27 สิงหาคม 2557 20 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก รหัส 57 ขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ลิ้งค์ ในการขอรับรหัสผ่านเข้าใช้อินเตอร์เน็ตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ หมายเหตุ หากระบบตรวจสอบความปลอดภัย ให้กดยอมรับความเสี่ยง หรือ Continue ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 14 สิงหาคม 2557 21 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ด่วนมากที่สุด ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2557 22 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ครั้งที่ 2 ด่วนมาก กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557 23 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557 contact staff -