Go to Site http://www.reg.ubu.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
UBU
 
4/25/2014 1:57:53 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ทุนการศึกษา รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี(ด่วนมากที่สุด)
นายอาทิตย์ สารภาพ, นายอภินันท์ พันรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์, นายฐิติพงศ์ บุญขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคาร ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วน
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2557
 2.ทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ภาคการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.อภิชญา คำทวี,น.ส.วรรณณา โพธิสาร,นายอลงกรณ์ โสมเกษตรรินทร์,น.ส.อัจฉริยา สดีวงษ์,น.ส.นริศรา มีทอง,น.ส.พัชรา นนท์ตา,น.ส.กรรณิการ์ แสงบุตร,น.ส.นัตถา นพดี คณะบริหารศาสตร์ ติดต่อรับเช็คทุนการศึกษา ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วน
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2557
 3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาชำระค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1(ด่วนมากที่สุด)
ชำระเงินระหว่างวันที่ 15 มกราคม -5 เมษายน 2557 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจสมัครหอพัก สามารถสมัครออนไลน์ ที่ www.ubu.ac.th/web/pnr ในเดือนพฤษภาคม 2557)
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 4.แจ้งผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.ดาวเรือง อนุพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์, น.ส.ปิยวรรณ วงษ์จันแดง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในวันจันทรที่ 7 พ.ค. 57 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 5.แจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ตรวจสอบผลคะแนนรายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้ตรวจสอบผลคะแนนรายวิชาในระบบ REG. และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/GradUBU
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2557
 6.ปฏทินกำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิตสามารถมาสั่งจองชุดครุยได้ตามตารางปฏิทินที่กำหนด
ประกาศโดย   สำนักบริหารทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 7.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 8.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ที่ลงทะเบียนรายวิชา 1421700 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
เวาลาเรียน Eng for Graduate Studies (3/2013) สอนโดยผ.ศ.ดร.เสาวดี กงเพชร และ ดร.อรนุช ปวงสุข เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. เวลา 9.00-16.00 ที่ ILC 101 ชั้น 1 ตึกเก่าคณะศิลปศาสตร์ (ใกล้โต๊ะ ร.ป.ภ) หลังจากนั้นเรียนต่อเนื่องในวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 ช.ม. (9.00-12.00 หรือ 13.00-16.00 ตามที่ผู้สอนแจ้งไว้ใน course syllabus และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง reg) จนถึง 16 พ.ค. 2557 (ขาดเรียนเกิน 9 ช.ม. = F) สอบถามข้อมูลผ่าน Facebook ได้ที่ www.facebook.com/GradUBU
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2557
 9.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 10.การขอคืนสถานภาพ กรณีนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา (เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนฯ)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ถูกประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนฯ) หากจะขอคืนสถานภาพจะต้องยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพที่งานทะเบียนฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 15 วัน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2556
 11.ทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจี
นายนเรศ พับโพธิ์, น.ส.ปนัดดา มุคำ, น.ส.เกสร นรินทร์นอก, นายพฤกษ์ สุขทะใจ, น.ส.รัตนากร ป้องกัน ติดต่อรับเอกสารขอทุนการศึกษาต่อเนื่อง ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
   
      
    contact staff : -
   
TOPMARGIN 0 LEFTMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 BGCOLOR #FFFFFF TEXT #000000 ALINK #003399 LINK #003399 VLINK #003399 window open -- window open -- window open -- 4 25 2014 1 57 53 PM -- -- เมนูปฏิทินการลงทะเบียน-- -- -- -- -- ข่าวประกาศ ประกาศเรื่อง 1 ทุนการศึกษา รศ ดร สมจิตต์ ยอดเศรณี ด่วนมากที่สุด นายอาทิตย์ สารภาพ นายอภินันท์ พันรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นายฐิติพงศ์ บุญขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัญชีธนาคาร งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วน ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 24 เมษายน 2557 2 ทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ภาคการศึกษาที่ 2 2556 ด่วนมากที่สุด อภิชญา คำทวี วรรณณา โพธิสาร นายอลงกรณ์ โสมเกษตรรินทร์ อัจฉริยา สดีวงษ์ นริศรา มีทอง พัชรา นนท์ตา กรรณิการ์ แสงบุตร นัตถา นพดี คณะบริหารศาสตร์ ติดต่อรับเช็คทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วน ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 24 เมษายน 2557 3 ประกาศรายชื่อนักศึกษาชำระค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1 ด่วนมากที่สุด ชำระเงินระหว่างวันที่ 15 มกราคม -5 เมษายน 2557 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจสมัครหอพัก สามารถสมัครออนไลน์ ที่ www ubu ac th web pnr ในเดือนพฤษภาคม 2557 ประกาศโดย สำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2557 4 แจ้งผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วนมากที่สุด ดาวเรือง อนุพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปิยวรรณ วงษ์จันแดง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในวันจันทรที่ 7 57 เวลา 08 30 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2557 5 แจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ตรวจสอบผลคะแนนรายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ด่วนมากที่สุด ให้ตรวจสอบผลคะแนนรายวิชาในระบบ REG และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com GradUBU ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2557 6 ปฏทินกำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วนมากที่สุด บัณฑิตสามารถมาสั่งจองชุดครุยได้ตามตารางปฏิทินที่กำหนด ประกาศโดย สำนักบริหารทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2557 7 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ด่วนมากที่สุด ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2557 8 แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ที่ลงทะเบียนรายวิชา 1421700 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ด่วนมากที่สุด เวาลาเรียน Eng for Graduate Studies 3 2013 สอนโดยผ ดร เสาวดี กงเพชร และ ดร อรนุช ปวงสุข เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 เม เวลา 9 00-16 00 ที่ ILC 101 ชั้น 1 ตึกเก่าคณะศิลปศาสตร์ ใกล้โต๊ะ หลังจากนั้นเรียนต่อเนื่องในวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 9 00-12 00 หรือ 13 00-16 00 ตามที่ผู้สอนแจ้งไว้ใน course syllabus และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง reg จนถึง 16 2557 ขาดเรียนเกิน 9 F สอบถามข้อมูลผ่าน Facebook ได้ที่ www facebook com GradUBU ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2557 9 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมากที่สุด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557 10 การขอคืนสถานภาพ กรณีนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนฯ ด่วนมากที่สุด นักศึกษาที่ถูกประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนฯ หากจะขอคืนสถานภาพจะต้องยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพที่งานทะเบียนฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 15 วัน ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 12 มีนาคม 2556 11 ทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจี นายนเรศ พับโพธิ์ ปนัดดา มุคำ เกสร นรินทร์นอก นายพฤกษ์ สุขทะใจ รัตนากร ป้องกัน ติดต่อรับเอกสารขอทุนการศึกษาต่อเนื่อง งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2557 contact staff -