Go to Site http://www.kurucm.net/

bidtohome.com Is not related to their content.


 

  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่าน

 

ทำเนียบบุคลากรใน สกสค.เชียงใหม่

 

 

 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้ ช.พ.ค. 3 ล้าน เอกสารคำขอกู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ผังการยื่นเอกสารคำขอกู้ ณ สกสค.จังหวัด

 

แจ้งข่าวด่วน

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ของบุคลากรสังกัด

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครได้แล้ว ดังนี้

 

1) เป็นพนักงานหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2) เป็นลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

 

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พส.

ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

ขอรับการช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ (แบบกรอกฯ)

ประกาศผลโครงการครูดีมีทุกวัน ประจำปี 2557

สมาชิก  ช.พ..ค. ระบุผู้มีสิทธิรับเงิน เตรียมเอกสาร

สมาชิก  ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม เตรียมเอกสาร

สมาชิก  ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม เตรียมเอกสาร

ประกาศถอนชื่อสมาชิก  ช.พ..ค.

คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2556

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ประกวดผลงานครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  ปี 2555

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สกสค. ปี 2555

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(8)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(7)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(6)

ช่วยเหลือครูและบุคลากรประสบภัยสาธารณภัย (1) (2) (3)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม(5)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(4)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(3)

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

2 ถนนหัสเสวี  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อ webmaster :  KURUCM2011@GMAIL.COM

โทร 0-5321-1681,0-5321-5163

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ช.พ.ค.

ช.พ.ส.

 

ดูยอดประจำเดือน คลิก

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

หน่วยงานต้นสังกัดบำนาญ

ธนาณัติ

โอนเงินผ่านธนาคารกุงไทย

ชำระเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงาน

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
http://www.ksp.or.th/

กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.obec.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
http://www.mua.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
http://vmis.vec.go.th/vec/main.php

 

 

 

bgcolor text link vlink alink background OnLoad MARQUEE onmouseover this stop onmouseout this start scrollAmount 2 scrollDelay 2 สำนักงาน สกสค จังหวัดเชียงใหม ยินดีต้อนรับทุก ท่าน ทำเนียบบุคลากรใน สกสค เชียงใหม่ IMG height 15 src width 30 border 0 IMG title border 0 src width height IMG height 15 src width 30 border 0 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้ 3 ล้าน เอกสารคำขอกู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IMG height 15 src width 30 border 0 ผังการยื่นเอกสารคำขอกู้ สกสค จังหวัด IMG height 15 src width 30 border 0 แจ้งข่าวด่วน IMG height 15 src width 30 border 0 การรับสมัครสมาชิก - ของบุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครได้แล้ว ดังนี้ 1 เป็นพนักงานหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เป็นลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน IMG height 15 src width 30 border 0 ใบสมัครสมาชิก - พส IMG height 15 src width 30 border 0 ขอรับการช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ แบบกรอกฯ IMG height 15 src width 30 border 0 ประกาศผลโครงการครูดีมีทุกวัน ประจำปี 2557 IMG height 15 src width 30 border 0 สมาชิก ระบุผู้มีสิทธิรับเงิน เตรียมเอกสาร IMG height 15 src width 30 border 0 สมาชิก ถึงแก่กรรม เตรียมเอกสาร IMG height 15 src width 30 border 0 สมาชิก ถึงแก่กรรม เตรียมเอกสาร IMG height 15 src width 30 border 0 ประกาศถอนชื่อสมาชิก คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2556 รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประกวดผลงานครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ปี 2555 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สกสค ปี 2555 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ใหม่ 8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ใหม่ 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ใหม่ 6 ช่วยเหลือครูและบุคลากรประสบภัยสาธารณภัย 1 2 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ใหม 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ใหม่ 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ใหม่ 3 สำนักงาน สกสค จังหวัดเชียงใหม่ 2 ถนนหัสเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ติดต่อ webmaster KURUCM2011@GMAIL COM โทร 0-5321-1681 0-5321-5163 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดูยอดประจำเดือน คลิก IMG height 15 src width 30 border 0 FONT color #333333 size face ธนาคารกรุงไทย IMG height 15 src width 30 border 0 ธนาคารไทยพาณิชย์ IMG height 15 src width 30 border 0 หน่วยงานต้นสังกัดบำนาญ ธนาณัติ โอนเงินผ่านธนาคารกุงไทย IMG height 15 src width 30 border 0 ชำระเงินด้วยตนเอง สำนักงาน A href target _blank IMG height alt src width border 0 A href target _blank IMG height 51 alt src width 47 border 0 A href target _blank IMG height 60 alt src width 46 border 0 A href target _blank IMG height alt src width border 0 A href target _blank IMG height 48 alt src width 37 border 0