Go to Site http://www.kiatchai.com/archives/1782

bidtohome.com Is not related to their content.


 
แบบฟอร์มภาษีและแบบฟอร์มอื่นๆ — จดทะเบียนบริษัท รับทำเงินเดือน

แบบฟอร์มภาษีและแบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มภาษีของสรรพากรถูกจัดเก็บในรูป pdf ไฟล์ สามารถคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มในแบบ Excel

แบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์

คู่มือ/วิธีการ/ขั้นตอน

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 470 พศ.2551 (ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิเฉพาะสวนที่ไม่เกิน 150,000 บาท)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 471 พศ.2551 (ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 472 พศ.2551 (ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 473 พศ.2551 (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร รวมทั้งทรัพย์สินอย่างอื่น เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวได้)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 474 พศ.2551 (ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 พศ.2551 (ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มค.2551)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 476 พศ.2551 (ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของทางราชการสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 271 พศ.2552 (ลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้ซื้อออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย กำหนดให้เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2552 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่เกิน 300,000)

กฎหมายบัญชีและภาษี

เอกสารสัมมนาภาษีกรมสรรพากร

Speak Your Mind

*

Before you post, please prove you are sentient.

(เขียนตัวเลข) หกสิบหก

class จดทะเบียนบริษัท รับทำเงินเดือน สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท รับทำเงินเดือน รับทำเงินเดือน รับทำบัญชี สารบัญเรียงตามหมวดหมู่ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา แบบฟอร์มภาษีและแบบฟอร์มอื่นๆ ธันวาคม 26 2010 by admin Leave a Comment แบบฟอร์มภาษีของสรรพากรถูกจัดเก็บในรูป pdf ไฟล์ สามารถคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ภงด 1 แบบฟอร์มใบแนบ ภงด 1 แบบฟอร์ม ภงด 1ก แบบฟอร์มใบแนบ ภงด 1ก แบบฟอร์ม ภงด 3 แบบฟอร์มใบแนบ ภงด 3 แบบฟอร์ม ภงด 53 แบบฟอร์มใบแนบ ภงด 53 แบบฟอร์ม ภพ 30 แบบฟอร์มใบแนบ ภพ 30 แบบฟอร์ม ภพ 36 แบบฟอร์ม ภธ 40 แบบฟอร์มใบแนบ ภธ 40 แบบฟอร์ม ภพ 01 แบบฟอร์ม ภพ 01 1 แบบฟอร์ม 01 แบบฟอร์ม 01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน แบบฟอร์ม 03 หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา แบบฟอร์ม 04 หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ แบบฟอร์ม 04-1 หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ แบบฟอร์ม ภงด 90 ปี 2551 แบบฟอร์ม ภงด 91 ปี 2551 แบบฟอร์ม ภงด 90 ปี 2552 แบบฟอร์ม ภงด 91 ปี 2552 แบบฟอร์ม ใบต่อ ภงด 90 91 ปี 2551 แบบฟอร์ม ใบต่อ ภงด 90 91 ปี 2552 แบบฟอร์ม ภงด 90 ปี 2550 แบบฟอร์ม ภงด 91 ปี 2550 แบบฟอร์ม ภงด 94 ปี 2551 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ที่จ่าย ตารางการหักภาษี ที่จ่าย ตาม ทป 4 2528 แบบฟอร์มในแบบ Excel แบบฟอร์มประกันสังคม สปส 1-03 สปส 6-08 สปส 6-09 สปส 1-10 แบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ แบบ บช 3 แบบนำส่งงบการเงินประจำปี แบบ บอจ 5 สำเนาบัญชีายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โปรแกรมกรอกแบบ บช 3 ปี พศ ที่โปรแกรมมีให้เลือกมีถึงแค่ปี 2551 แต่เราสามารถคีย์ปี พศ ลงไปเองได้ คู่มือ วิธีการ ขั้นตอน ขั้นตอนการขอ Work Permit ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้ง เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอจดทะเบียนบริษัท ค่าธรรมเนียม และตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบัญชี พรบ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 18 ปี 2551 พรบ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 19 ปี 2551 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พศ 2547 พระราชบัญญัติการบัญชี พศ 2543 พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 470 พศ 2551 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิเฉพาะสวนที่ไม่เกิน 150 000 บาท พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 471 พศ 2551 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 472 พศ 2551 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0 1 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 473 พศ 2551 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร รวมทั้งทรัพย์สินอย่างอื่น เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 474 พศ 2551 ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 พศ 2551 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มค 2551 พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 476 พศ 2551 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของทางราชการสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎกระทรวง ฉบับที่ 271 พศ 2552 ลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้ซื้อออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย กำหนดให้เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในปี 2552 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่เกิน 300 000 กฎหมายบัญชีและภาษี สรุปภาษีที่ออกใหม่ในปี 2551 เอกสารสัมมนาภาษีกรมสรรพากร มีภาระภาษีอย่างไร เมื่อจ่ายเงินได้ให้บุคคลต่างประเทศ เป็น pdf ไฟล์ มีภาระภาษีอย่างไร เมื่อจ่ายเงินได้ให้บุคคลต่างประเทศ เป็น Powerpoint เรื่องที่เกี่ยวข้อง ใน เรื่องทั่วไป Link สรรพากร-ประกันสังคม-กระทรวงพาณิชย์-ธนาคาร-อื่นๆ - December 26th 2010 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เอกสารที่ต้องจัดเตรียม - November 23rd 2009 จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสารที่ต้องจัดเตรียม - November 23rd 2009 -- rdf RDF xmlns rdf xmlns dc xmlns trackback rdf Description rdf about dc identifier dc title trackback ping -- Filed Under เรื่องทั่วไป Speak Your Mind ยกเลิกการตอบ Name * Email * Website yarr yarr span yarr img comment hover yarr CDATA function yus_replyTo commentID author var inReplyTo author var myField if document getElementById document getElementById type myField document getElementById else return false if document selection myField focus sel document selection createRange sel text inReplyTo myField focus else if myField selectionStart myField selectionStart var startPos myField selectionStart var endPos myField selectionEnd var cursorPos endPos myField value myField value substring 0 startPos inReplyTo myField value substring endPos myField value length cursorPos inReplyTo length myField focus myField selectionStart cursorPos myField selectionEnd cursorPos else myField value inReplyTo myField focus Notify me of followup comments via e-mail Before you post please prove you are sentient Wait The answer you gave wasn t the one we were looking for Try another เขียนตัวเลข หกสิบหก var text_captcha_form document getElementById var p2 document getElementsByClassName 0 var p2 document getElementById p2 parentNode insertBefore text_captcha_form p2 --google_ad_client * 160x600 * google_ad_slot google_ad_width 160 google_ad_height 600 -- script type src เรื่องที่ลงล่าสุด ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ การรับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ การขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยกหนี้ให้ ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี การนับรอบระยะเวลาบัญชี กรณีรอบไม่ได้สิ้นสุดเดือนธันวาคม ซื้อเครื่องจักรเก่ามาซ่อม เพื่อส่งออกไปยังบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ เงินได้จากกิจการโรงเรียนที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ การรับรู้รายได้จากการจำหน่ายบัตรเงินสด รายจ่ายค่าฝึกอบรมสัมมนา ยกเว้นภาษีเงินได้ต้องเป็นการส่งลูกจ้างเท่านั้น เงินสนับสนุนจากการขายไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ที่จ่าย ประกอบกิจการเป็นตัวแทนส่งออกสินค้าอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ บริจาคเงินให้หน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรสาธรณะกุศลและได้ลงสื่อสิ่งพิมพ์ การขายทองคำและการนำเข้าทองคำ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร การรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มของตัวแทนช่วง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเปิดบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ เงินมัดจำค่ารถต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่ ใบลดหนี้ที่มีข้อความไม่ถูกต้องใช้ลดภาษีซื้อได้หรือไม่ จุดรับผิดชอบทางภาษีและการรับรู้รายได้จากการส่งออก การหักค่าใช้จ่ายตามจริงของเงินได้บุคคลธรรมดาต่างมาตรา การนับอายุงานต่อเนื่อง กรณีโอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปพร้อมพนักงาน 0702 8892 เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน กรณีจ่ายไม่พร้อมกัน 0702 9608 การนับอายุการทำงานต่อเนื่อง กรณีได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0702 8514 เงินได้จากหน้าที่การงานในต่างประเทศ 0702 7797 ภาษีคณะบุคคล เปิดร้านออนไลน์ เสียภาษีอย่างไร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างกรรมการ ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 0702 5238 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดสวัสดิการค่าอาหาร 0702 3552 ความรับผิดทางภาษี ภงด 90 ภงด 91 ภาระภาษีจากการโอนเงินไปต่างประเทศ กับ ภงด 54 และ ภพ 36 การคำนวณภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย กรณีเลิกจ้าง 0811 608 การคำนวณภาษีเงินได้หัก ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการถูกเลิกจ้าง 0706 6342 3 Users Online Now Most Users Ever Online Is 184 จดทะเบียนบริษัท บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีคนต่างด้าวเป็นกรรมการ จองชื่อนิติบุคคลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว การลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ด้วยทรัพย์สินหรือแรงงาน เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของของการเลือกรูปแบบองค์กร การนัดประชุมผู้ถือหุ้นและลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้าง นัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่งคำบอกกล่าวได้ 2 วิธี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ขั้นตอนและวิธีการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขั้นตอนและวิธีการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด จดทะเบียนบริษัทภายใน 1 วัน จากเดิมใช้เวลา 8 วัน จริงหรือ เปิดบริษัทใหม่ต้องทำอะไรบ้าง จดทะเบียนพาณิชย์ ขั้นตอนและวิธีการ การให้บริการเริ่มต้นธุรกิจ จุดเดียว Single Point คำแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของห้างหุ้นส่วนจำกัด คำแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทจำกัด รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมของบริษัทต่างประเทศ ทุนจดทะเบียนที่ดีต้องมีการวางแผน จดทะเบียนธุรกิจแบบไหนดีกว่า การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม ความหมายของคำว่า คัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การขอเปลี่ยนรอบบัญชีต้องทำอย่างไร หน้าที่ทางภาษีของนิติบุคคลตั้งใหม่ การกำหนดสัญชาติของนิติบุคคล หน้าที่ของบริษัทในการจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สรุปองค์ความรู้ของคณะทำงานให้คำปรึกษาแก่นายทะเบียน หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี การยื่นงบการเงิน และค่าปรับยื่นงบล่าช้า กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เรื่องการประกาศหนังสือพิมพ์ กรณีประชุมผู้ถือหุ้น คำแนะนำในการจดทะเบียนพาณิชย์ ระวัง ต้องลงโฆษณาในนสพ และส่งไปรษณีย์ตอบรับทุกครั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น img src style height width id alt --var EXlogin Loginvar EXvsrv VServerEXs screen EXw EXs width navigator appName EXb EXs colorDepth EXb EXs pixelDepth EXsrc navigator javaEnabled 1 EXjv EXjv EXd document EXw na na EXd write EXsrc EXvsrv EXlogin EXjv EXw EXb escape EXd referrer -- img height width alt src Kiatchai Link รวบรวมลิงค์สำคัญ รวม Link เว็บสรรพากร-ภาษี-ประกันสังคม-กระทรวงพาณิชย์-ธนาคาร-อื่นๆ แบบฟอร์มภาษี แบบฟอร์มอื่นๆ Links บทความแนะนำ Program คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 91 ปีภาษี 2556 ยื่นแบบ 2557 มาตรฐานการบัญชี Update 2557 สรุปค่าลดหย่อน-อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Update เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา เปิดบริษัทใหม่ต้องทำอะไรบ้าง กระทรวงพาณิชย์ EMS Track ดูว่าของส่งถึงไหนแล้ว ขอคัดหนังสือรับรอง ค้นหารหัสไปรษณีย์ จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ จดหมายข่าวของกระทรวงพาณิชย์ จองชื่อนิติบุคคล ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ ระบบค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ DBD รายชื่อนิติบุคคลตั้งใหม่ในกรุงเทพ วิธีจดทะเบียนบริษัทจำกัด วิธีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เว็บบอร์ดกระทรวงพาณิชย์ แจ้งอบรมและรับทำบัญชีของผู้ทำบัญชี แบบนำส่งงบการเงิน บช 3 แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบฟอร์มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แบบฟอร์มแก้ไขรายการทะเบียน เว็บกรมสรรพากร กำหนดวันยื่นแบบภาษี ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษี ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ 01 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 01 ตรวจสอบผู้ประกอบการว่าได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2 บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ยื่นแบบเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร สมัครขอยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต แบบฟอร์มภาษี English Form แบบฟอร์มภาษีสรรพากร โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้ สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โปรแกรมบันทึกแบบ ภงด 50 Offline โปรแกรมใบแนบ ภงด 1 ภงด 2 ภงด 3 ภงด 53 ภพ 30 ภธ 40 มุมถามตอบปัญหา ฝากคำถามจดทะเบียนบริษัท บัญชีภาษีอากร ประกันสังคม ที่นี่ก็ได้ ความเห็นล่าสุด Benjakarn ขอสอบถามนะคะ เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ปี5 สามารถเป็นกรรมการบริษั raquo สกาวรัตน์ ชาวต่างชาติที่บรรจุเป็นครูเอกชนแล้ว ต้องทำประกันสังคมหรือป่า raquo Wannisa สวัสดีค่ะปัจจุบันทำงานตรวจสอบบัญชีอยู่ที่ บริษัท เอเอ็นเอส raquo นงนภัส ในกรณีเพิ่มสาขาที่ต่างจังหวัด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ สำนั raquo ขวัญตา รับให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร วางระบบบัญชี จัดทำบัญช raquo ปิยะกรานต์ - บริการรับจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด- บริการรั raquo ทิพย์ รับงานบัญชีอิสระค่ะอยู่แถวบางนา รับงานบริเวรใกล้เคียงค่ะสนใจ raquo มะลิ กรเฉลย สนใจ รับงานบัญชีมาทำที่บ้านค่ะ 0910034446 raquo Older raquo Forum Last 18 Discussions กรณีแจ้งเข้าเป็นผู้ประกันตน สปส 1-03 คนต่างชาติต้องการเปิดสอนวาดภาพ จดทะเบียนบริษัทวินาศภัย ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรคะ ให้เช่าแบบ Leasing รับ Print งานในบ้าน จะต้องแจ้งหรือขอใครมั้ยคะ พานิชยกิจ การบริการอินเตอร์เน็ต อยากลดทุนจดทะเบียนบริษัท ทำได้ไหม ดอกเบี้ยเงินกู้พนักงาน สอบถามเรื่องเงินเดือนส่งประกันสังคมของคนต่างชาติ ต้องเสียภาษีอย่างไร เปลี่ยนมาตราค่ะ เสียภาษีของแพทย์ สอบถามจัดตั้งบริษัทครับ การหักภาษี เปิดคลีนิคทันตกรรม จดทะเบียนบริษัทที่สิงคโปร์ พนักงานที่ทำงานเมืองไทย ได้รับเอกสารข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดว่าห้ามใช้คอ ผู้บรหารชาวต่างชาติ จำเป็นต้องทำงานประจำในประเทศไท สอบถามการยื่นภาษีและประกันสังคม กรณ๊ทำงานประจำ 2 บริ Top of Page Copyright #x000A9 2015 #x000B7 Genesis Framework #x000B7 WordPress #x000B7 Log in var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _initData pageTracker _trackPageview catch err var analyticsFileTypes var analyticsOutboundPrefix var analyticsDownloadsPrefix var analyticsEventTracking disableSelection document body disable text selection on entire body of page function plusone_vote obj * CDATA * var bb_toggle_vars * *