Go to Site http://www.edupol.org/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
:::  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :::

เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

ติดต่อข้าราชการตำรวจ บช.ศ.

ระบุชื่อ

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
โครงการประกวดเว็บไซต์ ตร. ปี ๒๕๕๓

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

วิทยาลัยการตำรวจ

กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
กองการสอบ
กลุ่มงานอาจารย์
สถาบันฝึกอบรมฯ (ILEA)

 
 

GES Survey Online

ผลการปฏิบัติงาน
ของ บช.ศ. ปี 2556

 

tumblr visitor

ตั้งแต่ ตุลาคม 2553
ตรวจสอบการใช้งานระบบ


กองบัญชาการศึกษา
โทร.๐-๒๕๑๓-๙๓๖๒-๗๑
โทรสาร. ๐-๒๕๑๓-๓๐๖๐

 

แบบฟอร์มข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๙.๒
[ ]

 (๑๗/๐๔/๕๗) 

โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ
แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ สู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เพื่อค้นหา
ข้าราชการตำรวจที่ดำเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง
[ ]

 (๐๔/๐๔/๕๗) 

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจ
ประเภทยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ประเภทยิงปืน )
และจัดเตรียมนักกีฬายิงปืนเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย
ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ ]

 (๒๘/๐๓/๕๗) 

วีดีโอการบรรยาย
โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว (ผบ.ตร.)

ครงการสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

*** ดาวน์โหลดวีดีโอการบรรยาย

VDO 1.VOB [ ]

VDO 2.VOB [ ]

VDO 3.VOB [ ]

VDO 4.VOB [ ]

 (๐๗/๐๓/๕๗) 

วิธีการทดสอบความรู้วิชาจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ

ผ่านระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา ตามโครงการทดสอบวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ สำหรับข้าราชการในสังกัด บช.ศ. [ ]

 (๐๔/๐๓/๕๗) 

 

โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงาน
๔ สายงานในสถานีตำรวจ

***(เพิ่มเติม) คู่มือ ๔ สายงาน [ ]

***(เพิ่มเติม) แบบรายงานผลประเมินการฝึกอบรม
๔ สายงาน
[ ]

*** (แก้ไข) แผนการฝึกอบรมโครงการ ฯ [ ]

แบบประเมินสายอำนวยการ [ ]

แบบประเมินสายงานสืบสวน [ ]

แบบประเมินสายงานจราจร [ ]

แบบประเมินสายงานป้องกันปราบปราม [ ]

รายชื่อวิทยากรสายอำนวยการ [ ]

รายชื่อวิทยากรสายสืบสวน [ ]

รายชื่อวิทยากรสายจราจร [ ]

รายชื่อวิทยาการสายป้องกันปราบปราม [ ]

 (๐๔/๐๒/๕๗) 

โครงการและดำเนินการสัมมนาผู้นำหน่วย
ระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ

การสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ []

ตารางการอบรม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ []

ตารางการอบรม รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ []

แผนที่การเดินทาง []

 (๑๗/๐๒/๕๗) 

แบบประเมินการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานอำนวยการ
ในสถานีตำรวจ
[ ]

 (๑๙/๐๒/๕๗) 

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
- รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

- พนักงานสายสอบสวน (สบ ๑) และ นิติกร

- รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการ และ สนับสนุน

 
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (มติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗)
- ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการสอบคัดเลือก หลักสูตร ฝอ.ตร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดให้มีโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ติดตามรายละเอียดหรือคลิกได้ที่
http://www.vipassanathai.org/main.php?url=table
ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ และราชกิจจาฯ  (๓๑/๐๑/๕๖)
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ.
(๒๗/๐๙/๕๕)
ประกาศกองบัญชากาศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
(๒๗/๐๙/๕๕)
แผนประชาสัมพันธ์ กองบังคับการ กองบัญชาการศึกษา  (๒๗/๐๗/๕๕)
 
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ (๒๗/๐๗/๕๕)
สมุดโทรศัพท์กองบัญชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไข)
(๒๐/๐๒/๕๖)
ประชาสัมพันธ์การบูชาพระนิรันตราย (จำลอง)  (๑๐/๐๗/๕๕)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ๘๐ พรรษา พระมิ่งแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และรายละเอียดวิธีกาสั่งจองผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ  
(๒๓/๐๗/๕๕)

นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗

แนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557

(๐๑/๐๔/๕๗)
รายงานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗

(๑๕/๑๑/๕๖)
นโยบาย การบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รูปเล่ม)
(๑๘/๑๐/๕๖)
 

นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารราชการ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑๓/๐๑/๕๗)
นโยบาย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. (รูปเล่ม) (๒๒/๑๑/๕๕)
สรุปมติที่ประชุม ก.ต.ช.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ (๒๒/๑๑/๕๕)
สรุปประเด็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. (๒๒/๑๑/๕๕)
 

สรุปประเด็นโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาย ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

สรุปข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. โครงการสัมมนาการขับเคลื่อน
นโยบาย ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
(๑๓/๐๑/๕๕)
 

ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๕๕-๖๔

ข้อมูลยุทธศาสตร์ ตร.ฯ ปี ๕๕-๖๔. (๑๓/๐๑/๕๕)
 

ฐานข้อมูลคำรับรองฯ ปี ๔๙ -๕๕ ของ บช.ศ.

ฐานข้อมูลคำรับรองฯ ปี ๔๙ -๕๕ ของ บช.ศ. (๑๔/๑๑/๕๔)
 

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
(๐๘/๐๗/๕๖)
 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แจ้งแนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
[ ] (๑๘/๑๑/๕๖)
แบบฟอร์มรายงาน (รอบ ๑๒ เดือน)  (๒๒/๑๑/๕๕)
- แบบ ปย.๑
- แบบ ปย.๒
- แบบฟอร์มที่ ๑ (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง
     ของหน่วยงานย่อย)
แบบฟอร์มที่ ๒ (รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบ
     การควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของหน่วยงานย่อย)
 

คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับส่วนราชการ)

คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๒๐/๑๑/๕๕)
คู่มือการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๒๐/๑๑/๕๕)
แบบฟอร์ม งบลงทุน (checklist) (๒๐/๑๑/๕๕)
 

คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕

ข้อมูลจุดเน้นและทิศทางการดำเนินงาน เพื่อประกอบการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
(๑๓/๐๙/๕๔)
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

คู่มือ (๑๓/๑๑/๕๕)
คำนำ และ สารบัญ (๑๓/๑๑/๕๕)
หน้าปก (๑๓/๑๑/๕๕)
แบบประเมินผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม (๐๑/๐๒/๕๖)
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ (ระดับ ตร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
(๒๐/๐๑/๕๖)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (รอบ 9 เดือน)
(๒๐/๐๑/๕๖)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (รอบ 12 เดือน)
(๑๘/๑๐/๕๖)
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับหน่วย
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ

คำนำ สารบัญ (๑๓/๑๑/๕๖)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ
จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ
(๑๓/๑๑/๕๖)
ปกหน้าคู่มือ (.jpg) (๑๓/๑๑/๕๖)
ปกหลังคู่มือ (.jpg) (๑๓/๑๑/๕๖)
 

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ
ของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ
ของ บช.ศ.
(๐๓/๐๓/๕๗)
เนื้อหาประกอบคำบรรยายแต่ละวิชา
(๐๓/๐๓/๕๗)
 

แผนปฏิบัติราชการ ตร.

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
(๒๖/๑๒/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ  ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๒๕/๑๐/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ  ตร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๒๐/๑๒/๕๕)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๖
(๑๓/๑๒/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของ ตร. (๒๐/๐๑/๕๕)
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
(๒๐/๐๑/๕๕)
 

แผนปฏิบัติราชการ บช.ศ.

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒๑/๑๑/๕๖)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชกร บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ -
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
(๐๗/๑๐/๕๖)

    - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

     - สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
(๒๔/๐๔/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ บช.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒๘/๐๑/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)
ของกองบัญชาการศึกษา
(๒๘/๐๒/๕๕)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
(๒๕/๑๐/๕๕)
หน้าแรก กลยุทธ์/แนวทาง
บช.ศ. กองการสอบ
ส.ศ.ป. ฝรก.
ส.บ.ร. ว.ต.ร.
กอจ. บก.อก.
 

แผนการตรวจสอบระยะยาว สตส.

แผนการตรวจสอบระยะยาว ของ สตส. ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
(๑๔/๐๒/๕๖)
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
( พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑ )

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑)
file Size 6,536 KB (๑๗/๐๗/๕๖)
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.๒๕๕๕)
 

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ ตร.

นโยบาย ปี ๒๕๕๔ (๑๙/๐๘/๕๔)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีปี ๒๕๕๔ (๑๙/๐๘/๕๔)
ใบปะหน้า คำนำ ประกาศเจตนารมณ์ (๑๙/๐๘/๕๔)
 

หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ
และหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ฯ
(๐๔/๑๐/๕๖)
หลักเกณฑ์ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานข้าราชการตำรวจ ฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ (๐๔/๑๐/๕๖)
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ
จัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
(๑๓/๑๑/๕๖)
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (๑๓/๑๑/๕๖)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

(เพิ่มเติม) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
(๑๑/๐๒/๕๖)
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (๒๑/๑๑/๕๕)
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ"

  รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " การเขียนแผนปฏิบัติการ "
(๐๓/๐๔/๕๗)
เนื้อหาประกอบคำบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา
๑. ศาสตร์และศิลป์ในการจัดทำแผน 
๒. การเขียนแผนปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
รายงานสรุปผลเนื้อหาการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนแผนปฏิบัติการ"
บช.ศ. ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจผู้ทำคุณประโยชน์
ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก
เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

(๐๔/๐๒/๕๗) 
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ
ของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๐๓/๐๓/๕๗) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ"
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพันธ์คงชื่น
ชั้น ๓ อาคารเรียน วตร.

(๐๓/๐๓/๕๗) 
เมื่อวัน ๓๑ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
 
เมื่อวัน ๓๐ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
เมื่อวัน ๒๘ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก.ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
เมื่อวัน ๒๗ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก.ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๖/ ว ๐๐๕ ลง ๓๑ ม.ค.๒๕๕๔ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจ
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [ ]
- ผนวก ก [ ] - ผนวก ข [ ] - ผนวก ค [ ] - ผนวก ง [ ] - ข้อตกลง [ ] (๒๒/๐๒/๕๕)
ประกาศกระทรวงเทคโนฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐(ฉบับการ์ตูน) ๑
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐(ฉบับการ์ตูน) ๒
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ฉบับแก้ไขแล้ว
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙
   
 

ประกาศ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด. (๑๘/๐๔/๕๗)

ประกาศงานปรับปรุงห้องเรียน ๔ ชั้น  อาคารเรียน วตร. (๑๓/๐๓/๕๗)

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านทิศตะวันออก ชั้น ๔ อาคารเรียน วตร. (๒๗/๐๒/๕๗)

ประกาศงานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น ๔ อาคารเรียน วตร. (๑๓/๐๒/๕๗)

ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๓ (ห้องพันธ์คงชื่น) อาคารเรียน วตร. (๑๓/๐๒/๕๗)

ร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคา (รายการปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๔ อาคารเรียน วตร.)(๓๑/๐๑/๕๗)

ร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคา (๒๘/๐๑/๕๗)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างปรับปรุงห้องประชุม บช.ศ. (๒๐/๐๑/๕๗) 

ประกาศกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ประกอบด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
*** สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (๒๖/๑๒/๕๖) 

๑. ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการศึกษา (ห้องประชุม ๑) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
ของกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (๑๗/๑๒/๕๖)

ประกาศ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ
(๐๙/๑๒/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ (๐๒/๑๒/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ แบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง
(๑๔/๑๑/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา จำนวน ๑๐ ชุด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๑๙/๐๗/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำโปรแกรม Application ภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
(๑๖/๐๗/๕๖)

ร่างประกาศกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาจ้างติดตั้ง ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา
จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ของกองบัญชาการศึกษา
จำนวน ๑๐ ชุด ของ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๐๔/๐๗/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำเข็มที่ระลึกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (๐๒/๐๕/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาเช่าระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา (๑๐/๐๑/๕๖)
   
 

 

background onLoad topmargin style เลือกภาษา sitemap หน้าแรก อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปรัชญา องค์กร ตรา สัญลักษณ์ โครงสร้าง ผู้บังคับบัญชา หลักสูตร ประวัติ ทำเนียบ ผบช ติดต่อ แผนที่ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว www edupol org -- var alternate 0 var standardbrowser document all document getElementById if standardbrowser document write function show if standardbrowser var clockobj document getElementById document getElementById document all digitalclock var Digital new Date var Day Digital getDate var Mon Digital getMonth 1 var Year Digital getFullYear 543 if Mon 1 Month if Mon 2 Month if Mon 3 Month if Mon 4 Month if Mon 5 Month if Mon 6 Month if Mon 7 Month if Mon 8 Month if Mon 9 Month if Mon 10 Month if Mon 11 Month if Mon 12 Month document getElementById innerHTML Day Month Year var hours Digital getHours var minutes Digital getMinutes var dn if hours 12 dn if hours 12 dn hours hours-12 if hours 0 hours 12 if hours toString length 1 hours hours if minutes 9 minutes minutes if standardbrowser if alternate 0 document tick tock value hours minutes dn else document tick tock value hours minutes dn else if alternate 0 clockobj innerHTML hours minutes dn else clockobj innerHTML hours minutes dn alternate alternate 0 1 0 setTimeout 1000 window onload show -- ติดต่อข้าราชการตำรวจ บช ระบุชื่อ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ โครงการประกวดเว็บไซต์ ตร ปี ๒๕๕๓ ผลการปฏิบัติงาน ของ บช ปี 2556 -- -- var sc_project 6262136 var sc_invisible 0 var sc_security script type src div class a title href target img class src alt ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 ตรวจสอบการใช้งานระบบ กองบัญชาการศึกษา โทร ๐-๒๕๑๓-๙๓๖๒-๗๑ โทรสาร ๐-๒๕๑๓-๓๐๖๐ รับเฉลยข้อสอบ -- ร่างประมวลผลคะแนนการสอบคัดเลือก ฝอ 2557 ร่างประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก ฝอ 2557 -- - การแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝอ ตร รุ่นที่ 35 - รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝอ ตร รุ่นที่ 35 แบบฟอร์มข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ๐๔ ๕๗ โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ สู่การปฏิบัติของ หน่วยงานระดับ บช และ บก ในสังกัด สง ผบ ตร เพื่อค้นหา ข้าราชการตำรวจที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง ๐๔ ๐๔ ๕๗ คำสั่ง คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจ ประเภทยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทยิงปืน และจัดเตรียมนักกีฬายิงปืนเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๘ ๐๓ ๕๗ วีดีโอการบรรยาย โดย พล อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ ตร ครงการสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ *** ดาวน์โหลดวีดีโอการบรรยาย VDO 1 VOB VDO 2 VOB VDO 3 VOB VDO 4 VOB ๐๗ ๐๓ ๕๗ วิธีการทดสอบความรู้วิชาจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ผ่านระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา ตามโครงการทดสอบวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ สำหรับข้าราชการในสังกัด บช ๐๔ ๐๓ ๕๗ โครงการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงาน สายงานในสถานีตำรวจ *** เพิ่มเติม คู่มือ สายงาน *** เพิ่มเติม แบบรายงานผลประเมินการฝึกอบรม สายงาน *** แก้ไข แผนการฝึกอบรมโครงการ แบบประเมินสายอำนวยการ แบบประเมินสายงานสืบสวน แบบประเมินสายงานจราจร แบบประเมินสายงานป้องกันปราบปราม รายชื่อวิทยากรสายอำนวยการ รายชื่อวิทยากรสายสืบสวน รายชื่อวิทยากรสายจราจร รายชื่อวิทยาการสายป้องกันปราบปราม ๐๔ ๐๒ ๕๗ โครงการและดำเนินการสัมมนาผู้นำหน่วย ระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ การสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตารางการอบรม รุ่นที่ วันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตารางการอบรม รุ่นที่ วันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แผนที่การเดินทาง ๑๗ ๐๒ ๕๗ แบบประเมินการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานอำนวยการ ในสถานีตำรวจ ๑๙ ๐๒ ๕๗ -- หนังสือเชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชันประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๐๐๐ อัตรา ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี - จำนวน ๐๐๐ อัตรา ในวันพุธที่ ๕๖ เวลา ๐๙ ๓๐ ๐๓ ๐๕ ๕๖ - ตชด - รร นรต - สกพ - บช บก อก กส ฝรก - บช - สงป - ศฝร ๑-๘ ศฝร ศชต ร่าง แผนการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา จำแนกตามหน่วยฝึกอบรม ระเบียบวาระการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference บัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร - รอง สว สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม - พนักงานสายสอบสวน สบ และ นิติกร - รอง สว กลุ่มงานอำนวยการ และ สนับสนุน หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ - หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ มติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒๕๕๗ - ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการสอบคัดเลือก หลักสูตร ฝอ ตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดให้มีโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 ติดตามรายละเอียดหรือคลิกได้ที่ http www vipassanathai org main php url table ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ และราชกิจจาฯ ๓๑ ๐๑ ๕๖ บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ บช ๒๗ ๐๙ ๕๕ ประกาศกองบัญชากาศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ๒๗ ๐๙ ๕๕ แผนประชาสัมพันธ์ กองบังคับการ กองบัญชาการศึกษา ๒๗ ๐๗ ๕๕ ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ๒๗ ๐๗ ๕๕ สมุดโทรศัพท์กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ฉบับแก้ไข ๒๐ ๐๒ ๕๖ ประชาสัมพันธ์การบูชาพระนิรันตราย จำลอง ๑๐ ๐๗ ๕๕ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ๘๐ พรรษา พระมิ่งแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และรายละเอียดวิธีกาสั่งจองผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ๒๓ ๐๗ ๕๕ นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ แนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2557 ๐๑ ๐๔ ๕๗ รายงานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ๑๕ ๑๑ ๕๖ นโยบาย การบริหารราชการ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รูปเล่ม ๑๘ ๑๐ ๕๖ นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารราชการ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๑๓ ๐๑ ๕๗ นโยบาย พล อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ ตร รูปเล่ม ๒๒ ๑๑ ๕๕ สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๕๕๕ ๒๒ ๑๑ ๕๕ สรุปประเด็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร ๒๒ ๑๑ ๕๕ สรุปประเด็นโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาย ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สรุปข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร โครงการสัมมนาการขับเคลื่อน นโยบาย ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๑๓ ๐๑ ๕๕ ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๕๕-๖๔ ข้อมูลยุทธศาสตร์ ตร ปี ๕๕-๖๔ ๑๓ ๐๑ ๕๕ ฐานข้อมูลคำรับรองฯ ปี ๔๙ -๕๕ ของ บช ฐานข้อมูลคำรับรองฯ ปี ๔๙ -๕๕ ของ บช ๑๔ ๑๑ ๕๔ คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๐๘ ๐๗ ๕๖ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แจ้งแนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๗ ๑๘ ๑๑ ๕๖ แบบฟอร์มรายงาน รอบ ๑๒ เดือน ๒๒ ๑๑ ๕๕ - แบบ ปย - แบบ ปย - แบบฟอร์มที่ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง ของหน่วยงานย่อย แบบฟอร์มที่ รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน ความเสี่ยงของระบบ การควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของหน่วยงานย่อย คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฉบับส่วนราชการ คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๐ ๑๑ ๕๕ คู่มือการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๐ ๑๑ ๕๕ แบบฟอร์ม งบลงทุน checklist ๒๐ ๑๑ ๕๕ คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ ๒๕๕๕ ข้อมูลจุดเน้นและทิศทางการดำเนินงาน เพื่อประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๑๓ ๐๙ ๕๔ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คู่มือ ๑๓ ๑๑ ๕๕ คำนำ และ สารบัญ ๑๓ ๑๑ ๕๕ หน้าปก ๑๓ ๑๑ ๕๕ แบบประเมินผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม ๐๑ ๐๒ ๕๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม องค์การ ระดับ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ๒๐ ๐๑ ๕๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ รอบ 9 เดือน ๒๐ ๐๑ ๕๖ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ รอบ 12 เดือน ๑๘ ๑๐ ๕๖ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำหรับหน่วย ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ คำนำ สารบัญ ๑๓ ๑๑ ๕๖ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ ๑๓ ๑๑ ๕๖ ปกหน้าคู่มือ jpg ๑๓ ๑๑ ๕๖ ปกหลังคู่มือ jpg ๑๓ ๑๑ ๕๖ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช ๐๓ ๐๓ ๕๗ เนื้อหาประกอบคำบรรยายแต่ละวิชา ๐๓ ๐๓ ๕๗ แผนปฏิบัติราชการ ตร ร่าง แผนปฏิบัติราชการ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๖ ๑๒ ๕๖ แผนปฏิบัติราชการ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕ ๑๐ ๕๖ แผนปฏิบัติราชการ ตร ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๐ ๑๒ ๕๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตร ประจำปี ๒๕๕๖ ๑๓ ๑๒ ๕๖ แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของ ตร ๒๐ ๐๑ ๕๕ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ๒๕๕๕-๒๕๕๘ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ๒๐ ๐๑ ๕๕ แผนปฏิบัติราชการ บช แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๑ ๑๑ ๕๖ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชกร บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗ ๑๐ ๕๖ - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ - สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ เดือน ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒๔ ๐๔ ๕๖ แผนปฏิบัติราชการ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๒๘ ๐๑ ๕๖ แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของกองบัญชาการศึกษา ๒๘ ๐๒ ๕๕ สรุปผลการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ประจำงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕ ๑๐ ๕๕ หน้าแรก กลยุทธ์ แนวทาง บช กองการสอบ ฝรก กอจ บก อก แผนการตรวจสอบระยะยาว สตส แผนการตรวจสอบระยะยาว ของ สตส ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ๑๔ ๐๒ ๕๖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ file Size 6 536 KB ๑๗ ๐๗ ๕๖ คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๕ การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ ตร นโยบาย ปี ๒๕๕๔ ๑๙ ๐๘ ๕๔ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีปี ๒๕๕๔ ๑๙ ๐๘ ๕๔ ใบปะหน้า คำนำ ประกาศเจตนารมณ์ ๑๙ ๐๘ ๕๔ หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานประจำปี ๒๕๕๗ หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ๐๔ ๑๐ ๕๖ หลักเกณฑ์ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานข้าราชการตำรวจ ปี ๒๕๕๗ ๐๔ ๑๐ ๕๖ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ จัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ๑๓ ๑๑ ๕๖ ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง SAR ๑๓ ๑๑ ๕๖ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษา อบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ๑๑ ๐๒ ๕๖ ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๑ ๑๑ ๕๕ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ๐๓ ๐๔ ๕๗ เนื้อหาประกอบคำบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา ศาสตร์และศิลป์ในการจัดทำแผน การเขียนแผนปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ รายงานสรุปผลเนื้อหาการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง บช ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ๐๔ ๐๒ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 34 fd activities A167 txt โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๐๓ ๐๓ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 46 fd activities A166 txt โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ห้องพันธ์คงชื่น ชั้น อาคารเรียน วตร a id class href edu_P act php allimg 46 fd activities A166 txt โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ห้องพันธ์คงชื่น ชั้น อาคารเรียน วตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ห้องพันธ์คงชื่น ชั้น อาคารเรียน วตร ๐๓ ๐๓ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 19 fd activities A165 txt เมื่อวัน ๓๑ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร a id class href edu_P act php allimg 19 fd activities A165 txt เมื่อวัน ๓๑ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร เมื่อวัน ๓๑ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร ๐๔ ๐๒ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 23 fd activities A164 txt เมื่อวัน ๓๐ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร a id class href edu_P act php allimg 23 fd activities A164 txt เมื่อวัน ๓๐ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร เมื่อวัน ๓๐ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร ๐๔ ๐๒ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 36 fd activities A162 txt เมื่อวัน ๒๘ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร a id class href edu_P act php allimg 36 fd activities A162 txt เมื่อวัน ๒๘ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร เมื่อวัน ๒๘ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร ๐๔ ๐๒ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 67 fd activities A161 txt เมื่อวัน ๒๗ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร a id class href edu_P act php allimg 67 fd activities A161 txt เมื่อวัน ๒๗ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร เมื่อวัน ๒๗ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร ๐๔ ๐๒ ๕๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ ๒๕๕๕ หนังสือ ตร ที่ ๐๐๐๙ ๒๖ ๐๐๕ ลง ๓๑ ๒๕๕๔ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจ - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ - ผนวก - ผนวก - ผนวก - ผนวก - ข้อตกลง ๒๒ ๐๒ ๕๕ ประกาศกระทรวงเทคโนฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ ฉบับการ์ตูน ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ ฉบับการ์ตูน ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๔๔ ฉบับแก้ไขแล้ว ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๔๔ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ๒๕๔๙ ประกาศ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ๑๘ ๐๔ ๕๗ ประกาศงานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น อาคารเรียน วตร ๑๓ ๐๓ ๕๗ ร่างขอบเขตงาน TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านทิศตะวันออก ชั้น อาคารเรียน วตร ๒๗ ๐๒ ๕๗ ประกาศงานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น อาคารเรียน วตร ๑๓ ๐๒ ๕๗ ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงห้องเรียนชั้น ห้องพันธ์คงชื่น อาคารเรียน วตร ๑๓ ๐๒ ๕๗ ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference TOR และร่างเอกสารประกวดราคา รายการปรับปรุงห้องเรียนชั้น อาคารเรียน วตร ๓๑ ๐๑ ๕๗ ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ๒๘ ๐๑ ๕๗ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างปรับปรุงห้องประชุม บช ๒๐ ๐๑ ๕๗ ประกาศกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ประกอบด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction *** สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๒๖ ๑๒ ๕๖ ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการศึกษา ห้องประชุม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ของกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๑๗ ๑๒ ๕๖ ประกาศ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน รายการ ๐๙ ๑๒ ๕๖ ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน รายการ ๐๒ ๑๒ ๕๖ ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ แบบ VHF FM ชนิดมือถือ ขนาด วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ๑๔ ๑๑ ๕๖ ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๙ ๐๗ ๕๖ ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำโปรแกรม Application ภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ๑๖ ๐๗ ๕๖ ร่างประกาศกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาจ้างติดตั้ง ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction และร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการจ้างติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ของกองบัญชาการศึกษา จำนวน ๑๐ ชุด ของ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๐๔ ๐๗ ๕๖ ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำเข็มที่ระลึกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามกฎ ตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ๐๒ ๐๕ ๕๖ ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาเช่าระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา ๑๐ ๐๑ ๕๖