Go to Site http://www.edupol.org/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
:::  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :::

เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

ตราสัญลักษณ์

ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร

ประวัติ และธรรมเนียบ

อำนาจหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์และแผน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ หลักเกณฑ์
เอกสารและแบบฟอร์ม

หลักสูตรการฝึกอบรม

E - learning

ระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(ASEAN)

ระเบียบ - คำสั่ง

ประกวดราคา

การติดต่อ

นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๓๐/๐๙/๕๗)

แผนการสอนนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดข้อมูล >>>
(๓๐/๐๙/๕๗)

นโยบายการบริหารราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๓๐/๐๙/๕๗) [ ]

ประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(๒๙/๐๙/๕๗)
 

ประชาสัมพันธ์
แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(๒๖/๐๙/๕๗) [ ] 

ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๗ [ ]

 (๒๖/๐๙/๕๗) 

 

ทำเนียบวิทยากรรุ่นที่ 2
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ

  (๔/๐๙/๕๗) [ ] 

แบบสำรวจความต้องการการเข้ารับการฝึกอบรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ *** แก้ไขไฟล์ [
]

 (๑๖/๐๙/๕๗) 

ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗

ดูรายละเอียด >>> http://www.policeadmission.org

  (๒๘/๐๘/๕๗) 

วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ได้จัดพิธี วันสถาปนากองบัญชาการศึกษา ครบรอบปีที่ ๕๔
ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานด้านหน้า
กองบัญชาการศึกษา

(๒๕/๐๙/๕๗)   
วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. กองบัญชาการศึกษาได้จัดพิธีมอบรางวัลตามโครงการ
ประกวดการฝึกตามแบบตำรวจ (บุคคลท่ามือเปล่า)
ของข้าราชการตำรวจ บช.ศ. ประจำปี ๒๕๕๗
และมอบรางวัลตามโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของ บช.ศ.ในวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ และ ๒๕ ส.ค.๕๗

(๒๕/๐๙/๕๗) 
 
วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.
กองบัญชาการศึกษาได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ของ บช.ศ. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว

(๒๕/๐๙/๕๗)   
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ
๑๐.๐๐ น. บช.ศ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา
ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.

(๑๑/๐๙/๕๗) 
   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

GES Survey Online

สนามยิงปืน บช.ศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Government Procurement

eCitizen

 

background onLoad topmargin style เลือกภาษา function googleTranslateElementInit new google translate TranslateElement sitemap พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว www edupol org วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ปรัชญาองค์กร ตราสัญลักษณ์ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตร ประวัติ และธรรมเนียบ อำนาจหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด ยุทธศาสตร์และแผน คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือ หลักเกณฑ์ เอกสารและแบบฟอร์ม หลักสูตรการฝึกอบรม E - learning ระบบฐานข้อมูล การรับสมัครสอบคัดเลือก แบบสำรวจความพึงพอใจ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ASEAN ระเบียบ - คำสั่ง ประกวดราคา การติดต่อ -- -- นโยบายการบริหารราชการ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารราชการ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt ๓๐ ๐๙ ๕๗ แผนการสอนนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt ๓๐ ๐๙ ๕๗ นโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๓๐ ๐๙ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๙ ๐๙ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๖ ๐๙ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๖ ๐๙ ๕๗ ทำเนียบวิทยากรรุ่นที่ 2 โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ๐๙ ๕๗ แบบสำรวจความต้องการการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ *** แก้ไขไฟล์ ๑๖ ๐๙ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ๒๕๕๗ ดูรายละเอียด gt gt gt http www policeadmission org ๒๘ ๐๘ ๕๗ -- หนังสือเชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชันประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๐๐๐ อัตรา ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี - จำนวน ๐๐๐ อัตรา ในวันพุธที่ ๕๖ เวลา ๐๙ ๓๐ ๐๓ ๐๕ ๕๖ - ตชด - รร นรต - สกพ - บช บก อก กส ฝรก - บช - สงป - ศฝร ๑-๘ ศฝร ศชต ร่าง แผนการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา จำแนกตามหน่วยฝึกอบรม ระเบียบวาระการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference บัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ บริเวณลานด้านหน้า กองบัญชาการศึกษา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ บริเวณลานด้านหน้า กองบัญชาการศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๖ ๐๐ ได้จัดพิธี วันสถาปนากองบัญชาการศึกษา ครบรอบปีที่ ๕๔ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ บริเวณลานด้านหน้า กองบัญชาการศึกษา ๒๕ ๐๙ ๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙ ๐๐ กองบัญชาการศึกษาได้จัดพิธีมอบรางวัลตามโครงการ ประกวดการฝึกตามแบบตำรวจ บุคคลท่ามือเปล่า ของข้าราชการตำรวจ บช ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบรางวัลตามโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ บช ในวันที่ ๑๕ ๕๗ และ ๒๕ ๕๗ ๒๕ ๐๙ ๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓ ๐๐ กองบัญชาการศึกษาได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ของ บช ประจำปี ๒๕๕๗ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ๒๕ ๐๙ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 95 fd activities A176 txt วันพฤหัสบดีที่ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐ ๐๐ บช จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา ข้าราชการตำรวจ บช ประจำปี ๒๕๕๗ ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช a id class href edu_P act php allimg 95 fd activities A176 txt วันพฤหัสบดีที่ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐ ๐๐ บช จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช วันพฤหัสบดีที่ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐ ๐๐ บช จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช ๑๑ ๐๙ ๕๗ ลิงค์ที่น่าสนใจ GES Survey Online สนามยิงปืน บช ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สมุดโทรศัพท์ ตร Online การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลิงค์ที่น่าสนใจ กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน Government Procurement eCitizen