Go to Site http://www.edupol.org/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
:::  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :::

เลือกภาษา :


sitemap

โปรดระวัง! ท่านจะสูญเงินเปล่า "อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆ ว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ หากพบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร ๑๙๑" ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.rcm.edupol.org"

www.edupol.org

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

ตราสัญลักษณ์

ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร

ประวัติ และธรรมเนียบ

อำนาจหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์และแผน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ หลักเกณฑ์
เอกสารและแบบฟอร์ม

หลักสูตรการฝึกอบรม

E - learning

ระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(ASEAN)

ระเบียบ - คำสั่ง

ประกวดราคา

การติดต่อ

- นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
- เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
- แผนผัง คำสั่ง บช.ศ. ที่ ๓๑๒/๒๕๕๗ ลง ๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบ และรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา
[ ]
 

ประชาสัมพันธ์

๑. หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจ
    แห่งชาติระดับรองสารวัตร
>>> [ ]
๒. หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจ
    แห่งชาติระดับสารวัตรขึ้นไป
>>> [ ]

(๒๖/๑๑/๕๗)

ประชาสัมพันธ์

โครงการมอบรางวัล "๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำคัญของโลก" แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่
เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.princessngarmchit.org
หรือ
(๒๐/๑๑/๕๗)  

ประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ ๔ พร้อมเฉลย เพื่อสนับสนุน
ให้หน่วยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง พัฒนา
และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกระทำผิดวินัย

* แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ ๔ >>> [ ]
* เฉลยแบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ ๔ >>> [ ]

(๒๐/๑๑/๕๗)  

ประชาสัมพันธ์

การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ (สบ ๒) - อาจารย์ (สบ ๕)

[ ] (๑๘/๑๑/๕๗)   

ประชาสัมพันธ์

๑. การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร การรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญ รุ่นที่ ๒๒
[ ]
๒. การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประวัติศาสตร์และ
พิพิธภัณฑ์ทหาร รุ่นที่ ๒๓
[ ]
๓. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit)
รุ่นที่ ๑๙
[ ] (๑๘/๑๑/๕๗)   

 

ทุกตำแหน่งเป็นไปได้
www.จับคู่ย้าย.com หรือ

(๑๒/๑๑/๕๗)

ประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญา
สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๕๐ อัตรา

ท่านสามารถดูได้ผ่าน Link นี้ (๐๖/๑๑/๕๗)   

คำสั่ง บช.ศ. ที่ ๓๕๓/๒๕๕๗
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ณ บก.ฝรก.
(๐๓/๑๑/๕๗) [ ]  

หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๖ ก.พ. - ๒๘ ส.ค.๕๘
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๕๗

* คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม >>>  

* ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม >>>  

* ประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม >>>  

* โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม >>>  

* ผู้ประสานงาน >>>

   ๑. พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง รอง ผบก.วตร.
       โทร ๐-๒๕๗๙-๔๖๑๐/๐๘-๑๘๒๒-๓๗๗๙ >>>

   ๒. พ.ต.ท.อภิรัฐ ถนอมสิงห์ รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
       โทร ๐-๒๕๗๙-๒๐๖๘/๐๘-๑๒๗๙-๕๐๘๘

   ๓. พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ คำภูผา สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
       โทร ๐-๒๕๖๒-๐๖๔๗/๐๘-๑๗๕๒-๔๕๑๑

   
    วิธีดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา และให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ ๑๐๐ ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

(๓๑/๑๐/๕๗)  

วันพุธที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
กองบัญชาการศึกษา จัดกิจกรรมนำความสะอาด
และสวยงาม สู่กองบัญชาการศึกษา
ณ ลานด้านหน้าอาคาร บช.ศ.

(๒๖/๑๑/๕๗)
   
วันอังคารที่ ๒๕ พ.ย.๕๗ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก
รอง ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร.
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง และเทคนิค
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.

(๒๖/๑๑/๕๗)
   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ
ด้านการศึกษาหลักสูตรประจำ) ณ ห้องประชุม ๑
ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.

(๒๖/๑๑/๕๗)
   
วันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธี
มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่
ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
บุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการ
ดำรงชีพอย่างพอเพียงในสังกัด บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๑ อาคารเรียน วตร.

(๒๔/๑๑/๕๗)
   
 
วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๔๐ น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานมอบทุน
การศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
กองบัญชาการศึกษา จำกัด ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๑
อาคารเรียน วตร.

(๑๘/๑๑/๕๗)
 
วันศุกร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของแต่ละ บก.และข้าราชการตำรวจในสังกัด
บช.ศ. เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ กรมสารบรรณทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

(๑๔/๑๑/๕๗)
 
วันอังคารที่ ๑๑ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธี
เปิดหลักสูตร สว. รุ่นที่ ๑๓๙ ณ ห้องศรียานนท์
อาคารเรียน วตร.

(๑๑/๑๑/๕๗)
 
วันอังคารที่ ๑๑ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๔.๐๐น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี
ประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.ศ.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.

(๑๑/๑๑/๕๗)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

GES Survey Online

สนามยิงปืน บช.ศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Government Procurement

eCitizen

background onLoad topmargin style เลือกภาษา function googleTranslateElementInit new google translate TranslateElement sitemap โปรดระวัง ท่านจะสูญเงินเปล่า ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www rcm edupol org www edupol org วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ปรัชญาองค์กร ตราสัญลักษณ์ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตร ประวัติ และธรรมเนียบ อำนาจหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด ยุทธศาสตร์และแผน คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือ หลักเกณฑ์ เอกสารและแบบฟอร์ม หลักสูตรการฝึกอบรม E - learning ระบบฐานข้อมูล การรับสมัครสอบคัดเลือก แบบสำรวจความพึงพอใจ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ASEAN ระเบียบ - คำสั่ง ประกวดราคา การติดต่อ -- -- - นโยบายการบริหารราชการ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร่วมพิธีสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน บช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา - เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารราชการ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - แผนผัง คำสั่ง บช ที่ ๓๑๒ ๒๕๕๗ ลง ๕๗ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ และรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติระดับรองสารวัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติระดับสารวัตรขึ้นไป ๒๖ ๑๑ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ โครงการมอบรางวัล แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www princessngarmchit org หรือ ๒๐ ๑๑ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ พร้อมเฉลย เพื่อสนับสนุน ให้หน่วยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง พัฒนา และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกระทำผิดวินัย * แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ * เฉลยแบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ ๒๐ ๑๑ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ สบ - อาจารย์ สบ ๑๘ ๑๑ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร การรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ รุ่นที่ ๒๒ การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประวัติศาสตร์และ พิพิธภัณฑ์ทหาร รุ่นที่ ๒๓ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People s Audit รุ่นที่ ๑๙ ๑๘ ๑๑ ๕๗ ทุกตำแหน่งเป็นไปได้ www จับคู่ย้าย com หรือ ๑๒ ๑๑ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญา สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๕๐ อัตรา ท่านสามารถดูได้ผ่าน Link นี้ ๐๖ ๑๑ ๕๗ คำสั่ง บช ที่ ๓๕๓ ๒๕๕๗ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ บก ฝรก ๐๓ ๑๑ ๕๗ หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน บรอ รุ่นที่ ประจำปี ๒๕๕๘ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ - ๒๘ ๕๘ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ - ๑๒ ๕๗ * คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม gt gt gt * ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม gt gt gt * ประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม gt gt gt * โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม gt gt gt * ผู้ประสานงาน gt gt gt หญิง อัญชลี คล้ายคลึง รอง ผบก วตร โทร ๐-๒๕๗๙-๔๖๑๐ ๐๘-๑๘๒๒-๓๗๗๙ gt gt gt อภิรัฐ ถนอมสิงห์ รอง ผกก ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร โทร ๐-๒๕๗๙-๒๐๖๘ ๐๘-๑๒๗๙-๕๐๘๘ หญิง วราภรณ์ คำภูผา สว ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร โทร ๐-๒๕๖๒-๐๖๔๗ ๐๘-๑๗๕๒-๔๕๑๑ วิธีดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา และให้ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ ๑๐๐ วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ๓๑ ๑๐ ๕๗ -- หนังสือเชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชันประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๐๐๐ อัตรา ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี - จำนวน ๐๐๐ อัตรา ในวันพุธที่ ๕๖ เวลา ๐๙ ๓๐ ๐๓ ๐๕ ๕๖ - ตชด - รร นรต - สกพ - บช บก อก กส ฝรก - บช - สงป - ศฝร ๑-๘ ศฝร ศชต ร่าง แผนการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา จำแนกตามหน่วยฝึกอบรม ระเบียบวาระการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference บัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ลานด้านหน้าอาคาร บช ลานด้านหน้าอาคาร บช วันพุธที่ ๒๖ ๕๗ เวลา ๑๕ ๐๐ กองบัญชาการศึกษา จัดกิจกรรมนำความสะอาด และสวยงาม สู่กองบัญชาการศึกษา ลานด้านหน้าอาคาร บช ๒๖ ๑๑ ๕๗ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง และเทคนิค ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง และเทคนิค ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช วันอังคารที่ ๒๕ ๕๗ พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง และเทคนิค ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช ๒๖ ๑๑ ๕๗ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาหลักสูตรประจำ ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาหลักสูตรประจำ ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ - ๑๖ ๐๐ พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ ด้านการศึกษาหลักสูตรประจำ ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช ๒๖ ๑๑ ๕๗ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการ ดำรงชีพอย่างพอเพียงในสังกัด บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ห้องศรียานนท์ ชั้น อาคารเรียน วตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการ ดำรงชีพอย่างพอเพียงในสังกัด บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ห้องศรียานนท์ ชั้น อาคารเรียน วตร วันจันทร์ที่ ๒๔ ๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธี มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการ ดำรงชีพอย่างพอเพียงในสังกัด บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ห้องศรียานนท์ ชั้น อาคารเรียน วตร ๒๔ ๑๑ ๕๗ พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานมอบทุนการศึกษา แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ กองบัญชาการศึกษา จำกัด ห้องศรียานนท์ ชั้น อาคารเรียน วตร พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานมอบทุนการศึกษา แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ กองบัญชาการศึกษา จำกัด ห้องศรียานนท์ ชั้น อาคารเรียน วตร วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒ ๔๐ พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานมอบทุน การศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ กองบัญชาการศึกษา จำกัด ห้องศรียานนท์ ชั้น อาคารเรียน วตร ๑๘ ๑๑ ๕๗ ของแต่ละ บก และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสารบรรณทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ของแต่ละ บก และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสารบรรณทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๔ ๕๗ เวลา ๐๘ ๐๐ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer CIO ของแต่ละ บก และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสารบรรณทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑๔ ๑๑ ๕๗ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร สว รุ่นที่ ๑๓๙ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร สว รุ่นที่ ๑๓๙ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร วันอังคารที่ ๑๑ ๕๗ เวลา ๐๘ ๓๐ พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธี เปิดหลักสูตร สว รุ่นที่ ๑๓๙ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร ๑๑ ๑๑ ๕๗ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช วันอังคารที่ ๑๑ ๕๗ เวลา ๑๔ ๐๐น พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานในพิธี ประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช ห้องประชุม ชั้น อาคาร บช ๑๑ ๑๑ ๕๗ ลิงค์ที่น่าสนใจ GES Survey Online สนามยิงปืน บช ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สมุดโทรศัพท์ ตร Online การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลิงค์ที่น่าสนใจ กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน Government Procurement eCitizen