Go to Site http://www.edupol.org/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
:::  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :::

เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

ตราสัญลักษณ์

ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร

ประวัติ และธรรมเนียบ

อำนาจหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์และแผน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ หลักเกณฑ์
เอกสารและแบบฟอร์ม

หลักสูตรการฝึกอบรม

E - learning

ระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(ASEAN)

ระเบียบ - คำสั่ง

ประกวดราคา

การติดต่อ

 

                                                                                                                            

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง [
]

  (๒๐/๐๘/๕๗) 

การเทียบโอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตำรวจ

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมกับกองบัญชาการศึกษา
[
]

 (๐๕/๐๘/๕๗) 

ประชาสัมพันธ์
การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกของสมาคมตำรวจ
[
]

  (๐๕/๐๘/๕๗) 

 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.
[
]

 (๓๐/๐๗/๕๗) 

แผนปฎิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)
[
]

 (๒๒/๐๗/๕๗) 

ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
- ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ตร.ปี ๕๘ 
[
]
- ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ประจำปี ๒๕๕๘
หน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรผู้บริหร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
[]

 (๒๒/๐๗/๕๗) 

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผบ.ช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน ณ บช.ศ.
(๒๘/๐๕/๕๗) 
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ -
๑๖.๓๐ น. ผบ.ช.ศ. พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ
คณะข้าราชการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดเข้าศึกษาดูงาน ของ บช.ศ.

(๐๓/๐๓/๕๗) 
   
 
เมื่อเดือน พ.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรม
คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๖ -
๑๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.

(๒๘/๐๕/๕๗)   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

GES Survey Online

สนามยิงปืน บช.ศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Government Procurement

eCitizen

 

background onLoad topmargin style เลือกภาษา function googleTranslateElementInit new google translate TranslateElement sitemap พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว www edupol org วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ปรัชญาองค์กร ตราสัญลักษณ์ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตร ประวัติ และธรรมเนียบ อำนาจหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด ยุทธศาสตร์และแผน คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือ หลักเกณฑ์ เอกสารและแบบฟอร์ม หลักสูตรการฝึกอบรม E - learning ระบบฐานข้อมูล การรับสมัครสอบคัดเลือก แบบสำรวจความพึงพอใจ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ASEAN ระเบียบ - คำสั่ง ประกวดราคา การติดต่อ -- -- ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ๒๐ ๐๘ ๕๗ การเทียบโอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุมกับกองบัญชาการศึกษา ๐๕ ๐๘ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสมาคมตำรวจ ๐๕ ๐๘ ๕๗ รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร ครั้งที่ ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐ ๐๐ ห้องประชุม ชั้น อาคาร ตร ๓๐ ๐๗ ๕๗ แผนปฎิบัติราชการ ยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕ ๒๒ ๐๗ ๕๗ ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ของตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ตร ปี ๕๘ - ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ประจำปี ๒๕๕๘ หน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรผู้บริหร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ๒๒ ๐๗ ๕๗ -- หนังสือเชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชันประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๐๐๐ อัตรา ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี - จำนวน ๐๐๐ อัตรา ในวันพุธที่ ๕๖ เวลา ๐๙ ๓๐ ๐๓ ๐๕ ๕๖ - ตชด - รร นรต - สกพ - บช บก อก กส ฝรก - บช - สงป - ศฝร ๑-๘ ศฝร ศชต ร่าง แผนการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา จำแนกตามหน่วยฝึกอบรม ระเบียบวาระการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference บัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร a id class href edu_P act php allimg 33 fd activities A171 txt เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ - ๑๒ ๐๐ ผบ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน บช a id class href edu_P act php allimg 33 fd activities A171 txt เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ - ๑๒ ๐๐ ผบ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน บช เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ - ๑๒ ๐๐ ผบ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน บช ๒๘ ๐๕ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 47 fd activities A170 txt วันพุธที่ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔ ๐๐ - ๑๖ ๓๐ ผบ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะข้าราชการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้าศึกษาดูงาน ของ บช a id class href edu_P act php allimg 47 fd activities A170 txt วันพุธที่ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔ ๐๐ - ๑๖ ๓๐ ผบ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะข้าราชการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้าศึกษาดูงาน ของ บช วันพุธที่ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔ ๐๐ - ๑๖ ๓๐ ผบ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ คณะข้าราชการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดเข้าศึกษาดูงาน ของ บช ๐๓ ๐๓ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 33 fd activities A169 txt ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ - ๑๐ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร a id class href edu_P act php allimg 33 fd activities A169 txt ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ - ๑๐ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร เมื่อเดือน ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรม คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ - ๑๐ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ๒๘ ๐๕ ๕๗ ลิงค์ที่น่าสนใจ GES Survey Online สนามยิงปืน บช ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สมุดโทรศัพท์ ตร Online การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลิงค์ที่น่าสนใจ กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน Government Procurement eCitizen