Go to Site http://www.edupol.org/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - Police Education Bureau

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา
เรื่อง "การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"
โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ
ซึ่งโครงการสัมมนาฯ จัดโดยคณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สโมสรตำรวจ

รวมกิจกรรมและภาพ

 • ต.ค.57 
 • พ.ย.57 
 • ธ.ค.57 
 • ม.ค.58 
 • ก.พ.58 
 • มี.ค.58 
 • เม.ย.58 
 • พ.ค.58 
 • มิ.ย.58 

รวมรูปกิจกรรมและภาพย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ก.ย.57 
 • ต.ค.57 
 • พ.ย.57 
 • ธ.ค.57 
 • ม.ค.58 
 • ก.พ.58 
 • มี.ค.58 
 • เม.ย.58 
 • พ.ค.58 
 • มิ.ย.58 
 • ก.ค.58 
วีดีทัศน์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
ท่านสามารถชมผ่านช่องทาง Youtube [ ] [29/09/57]
แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2557
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [26/09/57]
ทำเนียบวิทยากรรุ่นที่ 2
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
[ ] [26/09/57]
นโยบายบริหารราชการ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [30/10/2557]
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [30/10/2557]
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา
เรื่อง ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ของ บช.ศ.
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [27/10/2557]
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) ประจำปี พ.ศ.2558
รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง :
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [25/10/2557]
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
ระดับรอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2557 [ ] [22/10/2557]
สารของ ผบ.ตร.
เนื่องในวันตำรวจ 13 ต.ค.57 [ ] [14/10/2557]
แก้ไข !! หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2557
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [10/10/2557]
พิธีรับ - มอบหน้าที่ ผบช.ศ.
ณ ลานพิธี บก.ฝรก. จว.นครปฐม [ ] [06/10/2557]
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
[ ] หรือดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.cabinet.thaigov.go.th [03/10/2557]
นโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [01/10/2557]
ประชาสัมพันธ์
1. หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับรองสารวัตร [ ]
2. หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับสารวัตรขึ้นไป [ ] [20/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
โครงการมอบรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
www.princessngarmchit.org [20/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย เพื่อสนับสนุน ให้หน่วยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างพัฒนาและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกระทำผิดวินัย

แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ 4 [ ]
เฉลยแบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ 4 [ ] [18/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ (สบ 2) - อาจารย์ (สบ 5 )
[ ] [18/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
1. การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร การรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ รุ่นที่ 22 [ ]
2. การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประวัติศาสตร์และ พิพิธภัณฑ์ทหาร รุ่นที่ 23 [ ]
3. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(People's Audit) รุ่นที่ 19
[ ] [18/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
ทุกตำแหน่งเป็นไปได้ www.จับคู่ย้าย.com [12/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญา สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา
[ ] [06/11/2557]
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 353/2557 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [03/11/2557]
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2558

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 ก.พ. - 28 ส.ค.58
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 3 พ.ย. - 12 ธ.ค.57

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ ]
2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม [ ]
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม [ ]
4. โครงสร้้างหลักสูตรการฝึกอบรม [ ]

ผู้ประสานงาน
1. พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง รอง ผบก.วตร. โทร 0-2579-4610/08-1822-3779
2. พ.ต.ท.อภิรัฐ ถนอมสิงห์ รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. โทร 0-2579-2068/08-1279-5088
3. พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ คำภูผา สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. โทร 0-2562-0647/08-1752-4511

วิธีดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา และให้ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 [01/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
สาร ของ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค.58 [ ] [25/12/2557]
ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์การกลับไปใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
www.cgd.go.th [24/12/2557]
ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล
เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.(กดต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1. หนังสือขออนุมัติการฝึกอบรมฯ [ ]
2. แบบฟอร์มประเมินหลักสูตร กดต. [ ] [03/12/2557]
ประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.58) แผนพิทักษ์เด็ก สตรีและครอบครัว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.58) และ คำสั่ง ตร. ที่ 613/2557 ลง 12 พ.ย.57 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร) และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

1. เอกสาร ปคม.ตร.58 [ ]
2. เอกสาร พดส.ตร.58 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 613/2557 ลง 12 พ.ย.57 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
[ ] [02/12/2557]
ประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดอาคาร [ ] [30/01/2558]
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2558 จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. สาขา Intellegent Transportation Systems track ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. สาขา Criminology ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
www.human.police.go.th [ ] [ ]
www.saranitet.police.go.th [ ]
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" [ ]
[29/01/2558]
ประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อการเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
[09/01/2558]
1.สายอำนวยการ
1.1 อก.2 [ ]
1.2 อก.4 [ ]
1.3 นอ.6 [ ]
1.4 นอ.8 [ ]
2.สายปราบปราม
2.1 ปป.1 [ ]
2.2 ปป.3 [ ]
2.3 นป.5 [ ]
2.4 นป.7 [ ]
ประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. - รอง ผบก. [ ] [16/01/2558]
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกขน (บรอ.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[ ]
ประชาสัมพันธ์
ไฟล์รูปคำชี้แจงข้อสอบ ฝอ.ตร. รุ่นที่ 36 ประจำปี 2558 [ ] [11/02/2558]
ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร
1. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ค. [ ]
2. สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ง [ ]
[13/02/2558]
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. 2/2558
[ ] [11/02/2558]
ประชาสัมพันธ์
บก.อก.(ฝอ.6 บก.อก.) จัดโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บช.ศ. รุ่นที่ 1
หลักสูตรการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ เชิญชมผลงานการออกแบบจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทางนี้
[ ] [05/02/2558]
ประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดอาคาร [ ] [30/01/2558]
ประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง บช.ศ.ที่ 138/2558 [ ]
คำสั่ง บช.ศ.ที่ 139/2558 [ ]
คำสั่ง บช.ศ.ที่ 140/2558 [ ]
คำสั่ง บช.ศ.ที่ 141/2558 [ ] [30/04/2558]
ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 155/2558 ลง 18 พ.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง สว. ลงมา [ ] [22/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 4/2558
[ ] [19/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
การใช้เครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [ ] [14/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 2 มิ.ย.58 [ ] [07/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับแถลงผลงานของ ตร. รอบ 6 เดือน [ ] [07/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจ, ที่ทำการตำรวจหน่วยต่างๆ และรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป
โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ (www.saranitet.police.go.th)
[ ] [30/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป
[ ] [30/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาโทเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2558 กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ จำนวน 30 อัตรา [19/06/2558]
◊ ประกาศรับสมัคร [ ]
◊ รายละเอียดเพิ่มเติม [ ]
ประชาสัมพันธ์
1. คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้วยวิธีสัมภาษณ์
[ ]
2. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ในการประเมิน
[ ] [05/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. [ ] [04/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 174/2558 ลง 29 พ.ค.58 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [04/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
แผนผังประกอบ คำสั่ง บช.ศ. ที่ 207/2558 ลง 30 มิ.ย.58 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ [ ] [01/07/2558]

ข่าวประกาศย้อนหลัง

ผู้บัญชาการศึกษา


Link ที่น่าสนใจ

function i s o g r a m i r i r i r function i r q i r q push arguments i r l 1*new Date a s createElement o m s getElementsByTagName o 0 a async 1 a src g m parentNode insertBefore a m window document ga ga หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กร ผู้บังคับบัญชา วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เจตนารมณ์ ตราสัญลักษณ์ โครงสร้างหน่วยงาน นโยบายบริหารราชการ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช หน่วยงานในสังกัด กองบังคับการอำนวยการ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการตำรวจ กองการสอบ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กลุ่มงานอาจารย์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ บช ระบบฐานข้อมูลคำสั่ง บช ระบบจัดเก็บเอกสารราชการ ระบบฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตร บช ระบบทะเบียนผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ e-Learning การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตร บรอ หลักสูตร ผกก หลักสูตร ฝอ ตร หลักสูตร กดต หลักสูตร ผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน หลักสูตร นสต การสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม SPEEXX เข้าใช้งานโปรแกรม SPEEXX สรุปปัญหาการใช้งานโปรแกรม SPEEXX รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรม SPEEXX -- ตัดออก แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรม SPEEXX -- ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้ จริยธรรมตำรวจ แอปพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ i-edupol เอกสารเผยแพร่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ งานแผนและโครงการ ตัวชี้วัด การบริหารความเสี่ยง และคำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือ หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม ประกวดราคา ประกาศ บช และระเบียบคำสั่ง แบบสำรวจ ความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช ความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ บช ข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นภาษา i-edupol -- ตัดออก โครงการจัดหา Hardware และ Software -- การติดต่อ อีเมล์ บช สมุดโทรศัพท์ ตร ประจำปี 2558 สมุดโทรศัพท์ บช ประจำปี 2558 ที่ตั้งและช่องทางการติดต่อ กิจกรรมผู้บังคับบัญชา วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งโครงการสัมมนาฯ จัดโดยคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สโมสรตำรวจ รวมกิจกรรมและภาพ 57 57 57 58 58 มี 58 เม 58 58 มิ 58 พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 95 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร วันอังคารที่ 21 57 เวลา 08 30 พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 95 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร 21 10 57 พล สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผบ ตร เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2557 จำนวน 3 หน่วย โดยมีผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบประกอบด้วย พล รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช 6 พล ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผบช สง นรป และ พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รรท รอง ผบช ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ตร วันศุกร์ที่ 10 57 เวลา 09 30 พล สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผบ ตร เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2557 จำนวน 3 หน่วย โดยมีผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบประกอบด้วย พล รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช 6 พล ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผบช สง นรป และ พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รรท รอง ผบช ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ตร 15 10 57 พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช ร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ โดยเข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 13 57 พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช ร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ โดยเข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 10 57 พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช ทำพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย วันศุกร์ที่ 10 57 พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช ทำพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย 13 10 57 พล วุฒิ ลิปตพัลลภ รรท รอง ผบ ตร บร 2 และพล ภาณุ เกิดลาภผล รรท ผู้ช่วย ผบ ตร บร 22 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บช วันพุธที่ 8 57 เวลา 10 00 พล วุฒิ ลิปตพัลลภ รรท รอง ผบ ตร บร 2 และพล ภาณุ เกิดลาภผล รรท ผู้ช่วย ผบ ตร บร 22 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บช 08 10 57 รรท ผบช พร้อมด้วย รอง ผบช ผบก และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รพ ศิริราช วันอังคารที่ 7 57 เวลาประมาณ 09 00น รรท ผบช พร้อมด้วยรอง ผบช ผบก และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รพ ศิริราช 07 10 57 ผบช และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมพิธีสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน บช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา วันพุธที่ 1 57 ผบช และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมพิธีสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน บช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา 04 10 57 คณะผู้แทน วิทยาลัยการตำรวจเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ายี่ยมคารวะ ผบช และศึกษาดูงาน บช วันศุกร์ที่ 28 57 เวลา 09 30 คณะผู้แทนวิทยาลัยการตำรวจเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ายี่ยมคารวะ ผบช และศึกษาดูงาน บช 28 11 57 กองบัญชาการศึกษา จัดกิจกรรมนำความสะอาดและสวยงาม สู่กองบัญชาการศึกษา ลานด้านหน้าอาคาร บช วันพุธที่ 26 57 เวลา 15 00 กองบัญชาการศึกษา จัดกิจกรรมนำความสะอาดและสวยงาม สู่กองบัญชาการศึกษา ลานด้านหน้าอาคาร บช 26 11 57 พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช วันอังคารที่ 25 57 พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึกรอง ผบช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช 24 11 57 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบแบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียงในสังกัด บช ประจำปีงบประมาณ 2557 ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 อาคารเรียน วตร วันจันทร์ที่ 24 57 เวลา 09 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบแบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพ อย่างพอเพียงในสังกัด บช ประจำปีงบประมาณ 2557 ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 อาคารเรียน วตร 24 11 57 ในสังกัด บช เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธวิโมก พิธีบวงสรวงพระพรหม และพระอิศวร และพิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณลานด้านหน้าอาคาร บช วันศุกร์ที่ 26 57 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช รอง ผบช ผบก และข้าราชการ ตำรวจในสังกัด บช เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธวิโมก พิธีบวงสรวงพระพรหม และพระอิศวร และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณลานด้านหน้าอาคาร บช 26 12 57 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก รุ่นที่ 100 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร โดยมี พล พรหมธร ภาคอัตผบช พร้อมด้วย พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช 2 ผบก วตร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10 00 พล พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ ผู้ช่วย ผบ ตร บร 12 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก รุ่นที่ 100 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร โดยมี พล พรหมธร ภาคอัตผบช พร้อมด้วย พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช 2 ผบก วตร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ 23 12 57 พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก บก อก และ บก ฝรก ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานร่วมกับรถยนต์สำหรับการฝึกอบรมเคลื่อนที่ องค์การสหประชาชาติ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09 00 พล พรหมธร ภาคอัตผบช พร้อมด้วย พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก บก อก และ บก ฝรก ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานร่วมกับรถยนต์สำหรับการฝึกอบรมเคลื่อนที่ องค์การสหประชาชาติ 05 12 57 ร่วมลงนามถวายพระพร 5 57 พระบรมมหาราชวัง พล พรหมธร ภาคอัต ผบช และภริยา พร้อมด้วย รอง ผบช และภริยา และ ผบก ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร 5 57 พระบรมมหาราชวัง 05 12 57 พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมป้องกัน และระงับอัคคีภัย บช และร่วมชมการสาธิตวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ลานด้านหน้าอาคาร บช วันพุธที่ 3 57 เวลา 13 00 พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย บช และร่วมชมการสาธิตวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ลานด้านหน้าอาคาร บช 04 12 57 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พร้อมด้วย รอง ผบช และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันพุธที่ 3 57 เวลา 08 00 ลานหน้าอาคาร บช พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พร้อมด้วย รอง ผบช และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 03 12 57 เปิดหลักสูตร สว รุ่นที่ 141 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09 30 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธี เปิดหลักสูตร สว รุ่นที่ 141 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร 20 01 58 หรือตำแหน่งเทียบเท่า และข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก ขึ้นไป ในสังกัด บช เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ รอง ผบก ถึง สว วาระประจำปี 2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช วันจันทร์ที่ 19 58 เวลา 14 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พร้อมด้วย รอง ผบช ผบก หรือตำแหน่งเทียบเท่า และข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก ขึ้นไป ในสังกัด บช เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ รอง ผบก ถึง สว วาระประจำปี 2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช 20 01 58 และมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร สว รุ่นที่ 139 ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 10 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร สว รุ่นที่ 139 ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร 16 01 58 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน และข้าราชการตำรวจฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานในสังกัด ตร จำนวน 30 หน่วย และคณะผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 58 เวลา 09 00 พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช ปรท ผบช เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน และ ข้าราชการตำรวจฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานในสังกัด ตร จำนวน 30 หน่วย และคณะผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมฯ 05 02 58 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก รุ่นที่ 101 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร โดยมี พล พรหมธร ภาคอัต ผบช ผบก วตร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ วันอังคารที่ 13 58 เวลา 10 00 พล ภาณุ เกิดลาภผล ผู้ช่วย ผบ ตร บร 22 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก รุ่นที่ 101 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร โดยมี พล พรหมธร ภาคอัต ผบช ผบก วตร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ 13 01 58 ปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สว รุ่นที่ 137 และรุ่นที่ 138 ห้องแสงสิงแก้ว วตร วันศุกร์ที่ 9 2558 เวลา 10 00 พล พรหมธร ภาคอัตผบช เป็นประธานพิธี ปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สว รุ่นที่ 137 และรุ่นที่ 138 ห้องแสงสิงแก้ว วตร 09 01 58 Officer CIO ของแต่ละ บก และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กรมสารบรรณทหาร และ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วันพฤหัสบดีที่ 8 58 เวลา 09 30 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer CIO ของแต่ละ บก และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสารบรรณทหาร และ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 08 01 58 โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปตำรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติการ “เสียงสะท้อนจาก ตำรวจของประชาชน” ห้องบุณยะจินดา 1 และ 2 สโมสรตำรวจ วิภาวดีรังสิต โดยมี ผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พล ปิยะ อุทาโย รอง ผบช สกพ และ พล ปฏิพัทธ์ สุบรรณ อยุธยา ผบก สท ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี วันศุกร์ที่ 27 2558 เวลา 09 00 พล สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ ตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปตำรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติการ “เสียงสะท้อนจากตำรวจของประชาชน” ห้องบุณยะจินดา 1 และ 2 สโมสรตำรวจ วิภาวดีรังสิต โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พล ปิยะ อุทาโย รอง ผบช สกพ และ พล ปฏิพัทธ์ สุบรรณ อยุธยา ผบก สท ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี 27 02 58 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส รุ่นที่ 39 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08 00 พล เอก อังสนานนท์ รอง ผบ ตร กม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส รุ่นที่ 39 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร 13 02 58 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 11 ห้องเรียนชั้น 1 อาคารเรียน วตร วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09 30 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 11 ห้องเรียนชั้น 1 อาคารเรียน วตร 10 02 58 การฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 95 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธี ปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 95 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร 06 02 58 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว รุ่นที่ 142 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก ฝรก วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว รุ่นที่ 142 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก ฝรก 03 02 58 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช จำนวน 3 ราย วันที่ 31 มี 58 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช ประดับยศ และ หญิง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช จำนวน 3 ราย 31 03 58 เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 141 ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 141 ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร 27 03 58 การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 11 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08 30 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธีปิด หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 11 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร 06 03 58 ความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บช โดยมี พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช ผบก สศป อจ สบ 6 กอจ ข้าราชการตำรวจ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ หอเกียรติยศ Hall of Fame สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 2 มี 58 เวลา 15 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บช โดยมี พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช ผบก สศป อจ สบ 6 กอจ ข้าราชการตำรวจ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ หอเกียรติยศ Hall of Fame สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 03 03 58 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก รุ่นที่ 102 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร โดยมี พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช ผบก วตร และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ วันอังคารที่ 28 เม 58 เวลา 10 00 พล ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ ตร ปป 22 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก รุ่นที่ 102 ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร โดยมี พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช ผบก วตร และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ 28 04 58 กลุ่มเพื่อน BLUE สนับสนุนเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ SmartCard ให้แก่ บช โดย พล สมเกียรติ แสงสินศร เป็นตัวแทนมอบให้แก่ พล พรหมธร ภาคอัต ผบช วันที่ 22 เม 58 พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช พล จิตติ รอดบางยาง และ กลุ่มเพื่อน BLUE สนับสนุนเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ SmartCard ให้แก่ บช โดย พล สมเกียรติ แสงสินศร เป็นตัวแทนมอบให้แก่ พล พรหมธร ภาคอัต ผบช 27 04 58 ผบก รอง ผบก และข้าราชการในสังกัด บช เข้าร่วมงานเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2558 ลานหน้าอาคาร บช และห้องโถงชั้น 1 อาคาร บช วันที่ 9 เม 58 เวลา 06 15 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พร้อมด้วย รอง ผบช ผบก รอง ผบก และข้าราชการในสังกัด บช เข้าร่วมงานเนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ 2558 ลานหน้าอาคาร บช และห้องโถงชั้น 1 อาคาร บช 10 04 58 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส รุ่นที่ 39 ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร โดยมี ผบช ผบก วตร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ วันศุกร์ที่ 29 2558 เวลา 10 00 พล จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์ ผู้ช่วย ผบ ตร บร 13 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส รุ่นที่ 39 ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร โดยมี ผบช ผบก วตร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ 29 05 58 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก รุ่นที่ 101 ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร โดยมี พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช ผบก วตร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ วันศุกร์ที่ 1 58 เวลา 10 00 พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้ช่วย ผบ ตร มค 2 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก รุ่นที่ 101 ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร โดยมี พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช ผบก วตร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ 08 05 58 เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ English Communication in Police Environment ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ English Communication in Police Environment ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช 03 07 58 เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งโครงการสัมมนาฯ จัดโดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สโมสรตำรวจ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งโครงการสัมมนาฯ จัดโดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สโมสรตำรวจ 23 06 58 พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด บช เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน กับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 14 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช และ พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด บช เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน กับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช 23 06 58 พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช ผบก และรอง ผบก พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด บช เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัด บช ของสมาคมแม่บ้าน ตร มูลนิธิ บช และทุน บช ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 10 00 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พล สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช ผบก และรอง ผบก พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด บช เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด บช ของสมาคมแม่บ้าน ตร มูลนิธิ บช และทุน บช ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช 23 06 58 พล สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล อาจารย์ สบ 6 และข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ผลงานด้านการศึกษา อบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร วันพุธที่ 10 มิถุนายน 58 พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช พล สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล อาจารย์ สบ 6 และข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดนิทรรศการเพื่อ เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษา อบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการตำรวจ ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร 10 06 58 และคุณประไพพรรณ จันทรสุนทรกุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าพบ พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พร้อมด้วย พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช 2 และ ผกก ฝอ 5 บก อก เพื่อหารือ ในด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสถานที่เกิดเหตุก่อการร้าย และ การสร้างเมืองจำลอง การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา รวมทั้งได้มอบสิ่งของอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกฯ ให้กับ ผบช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการฝึกหลักสูตรต่าง ของ บช วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ 58 เวลา 09 00 คุณโธมัส อาร์ แวนเด็นบริค ผู้ช่วยทูตด้านความมั่นคง ทางการทูต และคุณประไพพรรณ จันทรสุนทรกุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าพบ พล พรหมธร ภาคอัต ผบช พร้อมด้วย พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช 2 และ ผกก ฝอ 5 บก อก เพื่อหารือ ในด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสถานที่เกิดเหตุก่อการร้าย และการสร้างเมืองจำลอง การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา รวมทั้งได้มอบสิ่งของอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกฯ ให้กับ ผบช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกหลักสูตรต่าง ของ บช 05 06 58 ตำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 40 อาคารเรียน วตร โดยมี ผบช รอง ผบช รอง ผบก วตร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ วันพุธที่ 3 มิ 58 พล วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ ตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรบริหารงานตำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 40 อาคารเรียน วตร โดยมี ผบช รอง ผบช รอง ผบก วตร และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ 05 06 58 รวมรูปกิจกรรมและภาพย้อนหลัง $ document ready function var TabbedMonthActivity new Spry Widget TabbedPanels TabbedMonthActivity showPanel 8 ข่าวประชาสัมพันธ์ 57 57 57 57 58 58 มี 58 เม 58 58 มิ 58 58 วีดีทัศน์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2557 ท่านสามารถชมผ่านช่องทาง Youtube 29 09 57 แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ 26 09 57 ทำเนียบวิทยากรรุ่นที่ 2 โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 26 09 57 นโยบายบริหารราชการ พล สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ 30 10 2557 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ 30 10 2557 ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ของ บช รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 27 10 2557 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง นบส 1 ประจำปี 2558 รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม นบส 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 25 10 2557 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับรอง สว ถึง ผกก วาระประจำปี 2557 22 10 2557 สารของ ผบ ตร เนื่องในวันตำรวจ 13 57 14 10 2557 แก้ไข หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ 10 10 2557 พิธีรับ - มอบหน้าที่ ผบช ลานพิธี บก ฝรก จว นครปฐม 06 10 2557 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http www cabinet thaigov go th 03 10 2557 นโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ 01 10 2557 ประชาสัมพันธ์ 1 หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับรองสารวัตร 2 หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับสารวัตรขึ้นไป 20 11 2557 ประชาสัมพันธ์ โครงการมอบรางวัล 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www princessngarmchit org 20 11 2557 ประชาสัมพันธ์ แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ ในการเสริมสร้างพัฒนาและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกระทำผิดวินัย แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ 4 เฉลยแบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ 4 18 11 2557 ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ สบ 2 - อาจารย์ สบ 5 18 11 2557 ประชาสัมพันธ์ 1 การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รุ่นที่ 22 2 การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร รุ่นที่ 23 3 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People s Audit รุ่นที่ 19 18 11 2557 ประชาสัมพันธ์ ทุกตำแหน่งเป็นไปได้ www จับคู่ย้าย com 12 11 2557 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา 06 11 2557 คำสั่ง บช ที่ 353 2557 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ 03 11 2557 หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน บรอ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 28 58 กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 12 57 1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 3 ประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 4 โครงสร้้างหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ประสานงาน 1 หญิง อัญชลี คล้ายคลึง รอง ผบก วตร โทร 0-2579-4610 08-1822-3779 2 อภิรัฐ ถนอมสิงห์ รอง ผกก ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร โทร 0-2579-2068 08-1279-5088 3 หญิง วราภรณ์ คำภูผา สว ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร โทร 0-2562-0647 08-1752-4511 วิธีดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา และให้ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 วิภาวดีรังสิตแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 01 11 2557 ประชาสัมพันธ์ สาร ของ พล พรหมธร ภาคอัต ผบช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 58 25 12 2557 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์การกลับไปใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ๒๔๙๔ www cgd go th 24 12 2557 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นสัญญาบัตรถึงยศ กดต ประจำปีงบประมาณ 2558 1 หนังสือขออนุมัติการฝึกอบรมฯ 2 แบบฟอร์มประเมินหลักสูตร กดต 03 12 2557 ประชาสัมพันธ์ แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปคม ตร 58 แผนพิทักษ์เด็ก สตรีและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พดส ตร 58 และคำสั่ง ตร ที่ 613 2557 ลง 12 57 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ศพดส ตร และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 1 เอกสาร ปคม ตร 58 2 เอกสาร พดส ตร 58 3 คำสั่ง ตร ที่ 613 2557 ลง 12 57 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศพดส ตร 02 12 2557 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดอาคาร 30 01 2558 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2558 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1 สาขา Intellegent Transportation Systems track ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 สาขา Criminology ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www human police go th www saranitet police go th และดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน www ocsc go th หัวข้อ 29 01 2558 ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อการเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 09 01 2558 1 สายอำนวยการ 1 1 อก 2 1 2 อก 4 1 3 นอ 6 1 4 นอ 8 2 สายปราบปราม 2 1 ปป 1 2 2 ปป 3 2 3 นป 5 2 4 นป 7 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว - รอง ผบก 16 01 2558 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐร่วมเอกขน บรอ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ประชาสัมพันธ์ ไฟล์รูปคำชี้แจงข้อสอบ ฝอ ตร รุ่นที่ 36 ประจำปี 2558 11 02 2558 ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร 1 แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร ผนวก 2 สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร ผนวก 13 02 2558 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร 2 2558 11 02 2558 ประชาสัมพันธ์ บก อก ฝอ 6 บก อก จัดโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บช รุ่นที่ 1 หลักสูตรการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ เชิญชมผลงานการออกแบบจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทางนี้ 05 02 2558 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดอาคาร 30 01 2558 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร คำสั่ง บช ที่ 138 2558 คำสั่ง บช ที่ 139 2558 คำสั่ง บช ที่ 140 2558 คำสั่ง บช ที่ 141 2558 30 04 2558 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง บช ที่ 155 2558 ลง 18 58 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง สว ลงมา 22 05 2558 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร ครั้งที่ 4 2558 19 05 2558 ประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 05 2558 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 2 มิ 58 07 05 2558 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับแถลงผลงานของ ตร รอบ 6 เดือน 07 05 2558 ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจ ที่ทำการตำรวจหน่วยต่างๆ และรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ www saranitet police go th 30 06 2558 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ทั่วไป 30 06 2558 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาโทเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2558กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ จำนวน 30 อัตรา 19 06 2558 #9674 ประกาศรับสมัคร #9674 รายละเอียดเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ 1 คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ที่ 1 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้วยวิธีสัมภาษณ์ 2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ในการประเมิน 05 06 2558 ประชาสัมพันธ์ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการอาคารบ้านพักอิสระ บช 04 06 2558 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง บช ที่ 174 2558 ลง 29 58 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 04 06 2558 ประชาสัมพันธ์ แผนผังประกอบ คำสั่ง บช ที่ 207 2558 ลง 30 มิ 58 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ 01 07 2558 ข่าวประกาศย้อนหลัง $ document ready function var TabbedMonthPublic new Spry Widget TabbedPanels TabbedMonthPublic showPanel 10 ผู้บัญชาการศึกษา Link ที่น่าสนใจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Royal Development Projects โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ประชาสัมพันธ์โครงการ ปณิธานความดีปีมหามงคล คู่มือ Application i-edupol แผนการฝึกศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย ประจำปี 2558 กองบัญชาการศึกษา ทุกตำแหน่งเป็นไปได้ www จับคู่ย้าย com GES Survey Online สนามยิงปืน บช สมุดโทรศัพท์ ตร Online ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สงป เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชกิจจานุเบกษา กรมสรรพากร ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060 Copyright © 2014 All Rights Reserved สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ บช document write unescape try Histats start 1 2972924 4 4012 112 61 Histats track_hits catch err