Go to Site http://www.edupol.org/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
:::  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :::

เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

 

ติดต่อข้าราชการตำรวจ บช.ศ.

ระบุชื่อ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
โครงการประกวดเว็บไซต์ ตร. ปี ๒๕๕๓

 

 

ผลการปฏิบัติงาน
ของ บช.ศ. ปี 2556

 

tumblr visitor

ตั้งแต่ ตุลาคม 2553
ตรวจสอบการใช้งานระบบ


กองบัญชาการศึกษา
โทร.๐-๒๕๑๓-๙๓๖๒-๗๑
โทรสาร. ๐-๒๕๑๓-๓๐๖๐

 

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา
เรื่อง ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นของกองบัญชาการ
ศึกษา รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
[ ]

 (๒๓/๐๔/๕๗) 

แบบฟอร์มข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๙.๒
[ ]

 (๑๗/๐๔/๕๗) 

โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ
แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ สู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เพื่อค้นหา
ข้าราชการตำรวจที่ดำเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง
[ ]

 (๐๔/๐๔/๕๗) 

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจ
ประเภทยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ประเภทยิงปืน )
และจัดเตรียมนักกีฬายิงปืนเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย
ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ ]

 (๒๘/๐๓/๕๗) 

วีดีโอการบรรยาย
โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว (ผบ.ตร.)

ครงการสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

*** ดาวน์โหลดวีดีโอการบรรยาย

VDO 1.VOB [ ]

VDO 2.VOB [ ]

VDO 3.VOB [ ]

VDO 4.VOB [ ]

 (๐๗/๐๓/๕๗) 

 

วิธีการทดสอบความรู้วิชาจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ

ผ่านระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา ตามโครงการทดสอบวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ สำหรับข้าราชการในสังกัด บช.ศ. [ ]

 (๐๔/๐๓/๕๗) 

โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงาน
๔ สายงานในสถานีตำรวจ

***(เพิ่มเติม) คู่มือ ๔ สายงาน [ ]

***(เพิ่มเติม) แบบรายงานผลประเมินการฝึกอบรม
๔ สายงาน
[ ]

*** (แก้ไข) แผนการฝึกอบรมโครงการ ฯ [ ]

แบบประเมินสายอำนวยการ [ ]

แบบประเมินสายงานสืบสวน [ ]

แบบประเมินสายงานจราจร [ ]

แบบประเมินสายงานป้องกันปราบปราม [ ]

รายชื่อวิทยากรสายอำนวยการ [ ]

รายชื่อวิทยากรสายสืบสวน [ ]

รายชื่อวิทยากรสายจราจร [ ]

รายชื่อวิทยาการสายป้องกันปราบปราม [ ]

 (๐๔/๐๒/๕๗) 

โครงการและดำเนินการสัมมนาผู้นำหน่วย
ระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ

การสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ []

ตารางการอบรม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ []

ตารางการอบรม รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ []

แผนที่การเดินทาง []

 (๑๗/๐๒/๕๗) 

แบบประเมินการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานอำนวยการ
ในสถานีตำรวจ
[ ]

 (๑๙/๐๒/๕๗) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดให้มีโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ติดตามรายละเอียดหรือคลิกได้ที่
http://www.vipassanathai.org/main.php?url=table
ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ และราชกิจจาฯ  (๓๑/๐๑/๕๖)
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ.
(๒๗/๐๙/๕๕)
ประกาศกองบัญชากาศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
(๒๗/๐๙/๕๕)
แผนประชาสัมพันธ์ กองบังคับการ กองบัญชาการศึกษา  (๒๗/๐๗/๕๕)
 
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ (๒๗/๐๗/๕๕)
สมุดโทรศัพท์กองบัญชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไข)
(๒๐/๐๒/๕๖)
ประชาสัมพันธ์การบูชาพระนิรันตราย (จำลอง)  (๑๐/๐๗/๕๕)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ๘๐ พรรษา พระมิ่งแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และรายละเอียดวิธีกาสั่งจองผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ  
(๒๓/๐๗/๕๕)

บช.ศ. ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจผู้ทำคุณประโยชน์
ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก
เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

(๐๔/๐๒/๕๗) 
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ
ของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๐๓/๐๓/๕๗) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ"
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพันธ์คงชื่น
ชั้น ๓ อาคารเรียน วตร.

(๐๓/๐๓/๕๗) 
เมื่อวัน ๓๑ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
 
เมื่อวัน ๓๐ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
เมื่อวัน ๒๘ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก.ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
เมื่อวัน ๒๗ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก.ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 

GES Survey Online
       

background onLoad topmargin style เลือกภาษา sitemap หน้าแรก อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปรัชญา องค์กร ตรา สัญลักษณ์ โครงสร้าง ผู้บังคับบัญชา หลักสูตร ประวัติ ทำเนียบ ผบช ติดต่อ แผนที่ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว www edupol org ติดต่อข้าราชการตำรวจ บช ระบุชื่อ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ โครงการประกวดเว็บไซต์ ตร ปี ๒๕๕๓ ผลการปฏิบัติงาน ของ บช ปี 2556 var sc_project 6262136 var sc_invisible 0 var sc_security script type src div class a title href target img class src alt ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 ตรวจสอบการใช้งานระบบ กองบัญชาการศึกษา โทร ๐-๒๕๑๓-๙๓๖๒-๗๑ โทรสาร ๐-๒๕๑๓-๓๐๖๐ -- -- ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นของกองบัญชาการ ศึกษา รอบ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๓ ๐๔ ๕๗ แบบฟอร์มข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ๐๔ ๕๗ โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ สู่การปฏิบัติของ หน่วยงานระดับ บช และ บก ในสังกัด สง ผบ ตร เพื่อค้นหา ข้าราชการตำรวจที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง ๐๔ ๐๔ ๕๗ คำสั่ง คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจ ประเภทยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทยิงปืน และจัดเตรียมนักกีฬายิงปืนเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๘ ๐๓ ๕๗ วีดีโอการบรรยาย โดย พล อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ ตร ครงการสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ *** ดาวน์โหลดวีดีโอการบรรยาย VDO 1 VOB VDO 2 VOB VDO 3 VOB VDO 4 VOB ๐๗ ๐๓ ๕๗ วิธีการทดสอบความรู้วิชาจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ผ่านระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา ตามโครงการทดสอบวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ สำหรับข้าราชการในสังกัด บช ๐๔ ๐๓ ๕๗ โครงการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงาน สายงานในสถานีตำรวจ *** เพิ่มเติม คู่มือ สายงาน *** เพิ่มเติม แบบรายงานผลประเมินการฝึกอบรม สายงาน *** แก้ไข แผนการฝึกอบรมโครงการ แบบประเมินสายอำนวยการ แบบประเมินสายงานสืบสวน แบบประเมินสายงานจราจร แบบประเมินสายงานป้องกันปราบปราม รายชื่อวิทยากรสายอำนวยการ รายชื่อวิทยากรสายสืบสวน รายชื่อวิทยากรสายจราจร รายชื่อวิทยาการสายป้องกันปราบปราม ๐๔ ๐๒ ๕๗ โครงการและดำเนินการสัมมนาผู้นำหน่วย ระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ การสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตารางการอบรม รุ่นที่ วันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตารางการอบรม รุ่นที่ วันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แผนที่การเดินทาง ๑๗ ๐๒ ๕๗ แบบประเมินการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานอำนวยการ ในสถานีตำรวจ ๑๙ ๐๒ ๕๗ -- หนังสือเชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชันประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๐๐๐ อัตรา ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี - จำนวน ๐๐๐ อัตรา ในวันพุธที่ ๕๖ เวลา ๐๙ ๓๐ ๐๓ ๐๕ ๕๖ - ตชด - รร นรต - สกพ - บช บก อก กส ฝรก - บช - สงป - ศฝร ๑-๘ ศฝร ศชต ร่าง แผนการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา จำแนกตามหน่วยฝึกอบรม ระเบียบวาระการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference บัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดให้มีโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 ติดตามรายละเอียดหรือคลิกได้ที่ http www vipassanathai org main php url table ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ และราชกิจจาฯ ๓๑ ๐๑ ๕๖ บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ บช ๒๗ ๐๙ ๕๕ ประกาศกองบัญชากาศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ๒๗ ๐๙ ๕๕ แผนประชาสัมพันธ์ กองบังคับการ กองบัญชาการศึกษา ๒๗ ๐๗ ๕๕ ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ๒๗ ๐๗ ๕๕ สมุดโทรศัพท์กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ฉบับแก้ไข ๒๐ ๐๒ ๕๖ ประชาสัมพันธ์การบูชาพระนิรันตราย จำลอง ๑๐ ๐๗ ๕๕ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ๘๐ พรรษา พระมิ่งแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และรายละเอียดวิธีกาสั่งจองผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ๒๓ ๐๗ ๕๕ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง บช ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ๐๔ ๐๒ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 34 fd activities A167 txt โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๐๓ ๐๓ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 46 fd activities A166 txt โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ห้องพันธ์คงชื่น ชั้น อาคารเรียน วตร a id class href edu_P act php allimg 46 fd activities A166 txt โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ห้องพันธ์คงชื่น ชั้น อาคารเรียน วตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ห้องพันธ์คงชื่น ชั้น อาคารเรียน วตร ๐๓ ๐๓ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 19 fd activities A165 txt เมื่อวัน ๓๑ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร a id class href edu_P act php allimg 19 fd activities A165 txt เมื่อวัน ๓๑ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร เมื่อวัน ๓๑ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร ๐๔ ๐๒ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 23 fd activities A164 txt เมื่อวัน ๓๐ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร a id class href edu_P act php allimg 23 fd activities A164 txt เมื่อวัน ๓๐ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร เมื่อวัน ๓๐ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร ๐๔ ๐๒ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 36 fd activities A162 txt เมื่อวัน ๒๘ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร a id class href edu_P act php allimg 36 fd activities A162 txt เมื่อวัน ๒๘ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร เมื่อวัน ๒๘ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร ๐๔ ๐๒ ๕๗ a id class href edu_P act php allimg 67 fd activities A161 txt เมื่อวัน ๒๗ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร a id class href edu_P act php allimg 67 fd activities A161 txt เมื่อวัน ๒๗ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร เมื่อวัน ๒๗ ๕๗ ฝ่ายอำนวยการ บก อก ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร ๐๔ ๐๒ ๕๗