Go to Site http://www.edunayok.org/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
กระทรวงศึกษาธิการ

วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

พระมิ่งขวัญของชาวไทย

  " "ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง
หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ
และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว
จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้
ความดี ความเจริญของเด็ก
ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน
ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น
จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเอง
จะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้
ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่
ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป"
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

 

นายอัศนีย์  ศรีสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ


ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร สพท.นย.
คณะกรรมการเขตพื้นที่
คณะกรรมการติดตาม
อาคารสถานศึกษา
ผลการบริหารและจัดการ
การประเมินตนเอง 7 ด้าน
ข้อมูลเทคโนโลยีสถานศึกษา
ที่ตั้งสถานศึกษา
รหัสและพิกัดสถานศึกษา
ระยะทางสถานศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน

                   แบบฟอร์มใบเบิกต่าง ๆ

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

     

กลุ่มในสำนักงาน สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ
ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
องค์ความรู้สำคัญงานประกันคุณภาพการศึกษา
สาระการประกันคุณภาพภายใน
สาระการประกันคุณภาพภายนอก
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด ประถม
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด มัธยม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2557

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ประจำปีการศึกษา 2556

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สช.(เอกชน)

ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 มิ.ย.55)
จำนวนนักเรียน/ครูรายโรง
- จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระราชดำริ
- ข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
- น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- จำนวนนักเรียน/ครูสถานศึกษาเอกชน
จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 พ.ย..55)
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3
- นักเรียนจบชั้นอ.2 ป.3 ป.6และม.3 ปีการศึกษา 2554

1. ประกาศมาตรฐาน
2. มาตรฐาน
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
     

ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS

     

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     

ระบบ E-OFFICE
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
คู่มือการรับ-ส่งในระบบ
E-Office

     

คอลัมน์ประจำ

นับตั้งแต่วันที่  15 มกราคม  2553

บภ.ง.ด.91

| e-Revenue |

 

แนะนำเว็บไซต์

 
 

 

ดูบัญชีจ่ายเงินเดือนรายบุคคล ที่นี่...

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว5/2554)

รายละเอียด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษานครนายกและสถานศึกษาในสังกัด

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ด้าน การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดเกาะกา เช้า
     

1. ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ
2. ครุภัณฑ์งานผ้าและตัดเย็บ ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ ครุภัณฑ์วิชางานช่าง  ครุภัณฑ์การเกษตร
3. ครุภัณฑ์สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คณิต  วิทย์  ห้องสมุด  ดนตรี
4. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห้องสมุด       6. ครุภัณฑ์ดนตรี

                                                                          โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

7. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ มอก 1494 - 5251 และ มอก 1495 - 2541    8. ใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ
 
     

จดหมายจากประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

ฉบับที่ 1/2557 (1) (2)      ฉบับที่ 2/2557 (1)  ฉบับที่ 3/2557 (1) (2)

 ฉบับที่ 4/2557 (1) (2)  ฉบับที่ 5/2557 (1) (2)  ฉบับที่ 6/2557 (1)

ฉบับที่ 7/2557 (1)  ฉบับที่ 8/2557 (1)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 1,621 ทุน (เฉพาะอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.odos.moe.go.th     โดยยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับ ผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้นๆ ที่เป็นสิทธิสมัคร โปรดอ่านรายละเอียด...

(วันที่ :2 เม.ย. 2557)  
     

1.แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2557 สพป.นครนายก
 ตอนที่ 1    ตอนที่ 2      
(กลุ่มอำนวยการ)
2.บรรยายการอบรมการจัดทำแผนประจำปีของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
3.แบบรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
4.แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ของ สพฐ. (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
5.หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และคู่มือการสอน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
6.ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์
ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ
TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
 (ผอ.ไพบูลย์ คนเสงี่ยม โรงเรียนวัดพรหมเพชร)
7.รายงานประจำปี 2556 (กลุ่มนโยบายและแผน)
 
     
     
     

สำนักนายกฯปลุกกระแสรักชาติ ผ่านเพลง 'เอกลักษณ์ไทย'

             สำนักนายกรัฐมนตรี ปลุกกระแสรักชาติผ่านบทเพลงและเอ็มวี "เอกลักษณ์ไทย" ชู 3 สัญลักษณ์ ประจำชาติไทย คือ ช้าง ดอกราชพฤกษ์ และศาลาไทย โดยเตรียมเผยแพร่และรณรงค์สู่เยาวชนของชาติ
             ศาตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานแถลงข่าว โครงการจัดทำเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย" เปิดเผยว่า สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ   ประกอบด้วยสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความรัก และความภูมิใจในชาติ ผ่านบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
             ทั้งนี้เพลงดังกล่าว มีแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ เยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการร่วมสืบทอดเอกลักษณ์ และวิถีความเป็นไทย การเห็นคุณค่า การอนุรักษ์ โดยการสืบทอดเอกลักษณ์และวิถีความเป็นไทย และความเป็นไทยที่รวมทั้งวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ในแบบฉบับของไทยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ชาติไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้รู้จักและเกิดความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ประกอบด้วย ช้าง ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน และศาลาไทย
             สำหรับบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง เอกลักษณ์ไทย ขับร้องโดย นายธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง เดอะวอยซ์ เนื้อร้องและทำนอง แต่งโดยนายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ ชมพู ฟรุตตี้ ซึ่งเนื้อหาเพลงสามารถจดจำง่าย เหมาะสำหรับเยาวชน
โดยเพลงดังกล่าว สามารถ ดาวน์โหลดได้ทาง www.identity.opm.go.th
ฟังเพลงเอกลักษณ์ไทย คลิก

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.นย

เรื่อง  การรับตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)

          ตามหนังสือที่แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา(รับเกียรติบัตรอ่านออกเขียนได้ 100 % และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ) ข้าร่วมรับการตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการในวันจันทร์ที่  25  สิงหาคม 2557  ณ อาคาร 2 สพป.นย  ขอความร่วมมือให้แต่งชุดข้าราชการกากีแขนยาวในวันเวลาดังกล่าวและมารายงานตัวเวลา 09.00 น.ด้วย  ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย

(กลุ่มนโยบายและแผน)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
1. เรื่อง การกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชกาครู
2. เรื่อง การรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
4. เรื่อง การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
5. เรื่อง การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
              ใบสมัคร
กลุ่มอำนวยการ 15 ส.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นครนายก  ที่ยังไม่ได้ดำเนินในเรื่องต่อไปนี้ ให้ดำเนินการด่วน
1. ส่งรายชื่อ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อขอรับแท็บเล็ต ให้ส่งภายในวันที่ 22 ส.ค.57
2. ส่งรายงานการกรอกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-mes) ภายในวันที่ 18 ส.ค.57
    ขอให้โรงเรียนดำเนินโดยด่วน เนื่องจาก สพป.นครนายก ต้องรายงานและประมวลผลส่ง สพฐ.
กลุ่มนโยบายและแผน 15 ส.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  รายงานการประชุมรอง ผอ. สพป.นครนายก และ ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ 15 ส.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
    รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นครนายก ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
           รายงานการประชุม
กลุ่มอำนวยการ 24 ก.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
      แจ้งโรงเรียนทราบ ตามหนังสือ ศธ 04057/1654 ลงวันที่ 17 ก.ค.2557
แก้ไข Mail รายยงานข้อมูลนักเรียน เพื่อดำเนินงานโปรแกรมการติดตามนักเรียนเข้าเรียน
โดยให้รายงานทาง E-mail ดังนี้  admincsd@scg.co.th
กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

   เรื่อง   ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

              เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
        สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2558    (หนังสือนำ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3    สิ่งที่ส่งมาด้วย  4 ( เขตบริการโรงเรียน    รายชื่อเด็ก เมือง  บ้านนา   ปากพลี   องครักษ์)
(กุล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  เรื่อง  โครงการนิติกรสัญจร
 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการนิติกรสัญจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานวินัยและกฎหมายที่ควรรู้
ระเบียบ/แนวปฏิบัติงานบุคลากร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
จัดให้ความรู้ 4 รุ่น ในวันที่ 14, 21, 28 มิถุนายนและ5 กรกฎาคม 2557
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผุ้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.นครนายก
 หนังสือนำ   รายงานการประชุม
กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค.57
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
  เรื่อง  โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
รายละเอียด http://202.143.142.243
 
     

    สพป. นครนายก ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  
    (อ่านต่
)

   โครงการสานฝันปันรัก กองทุนการศึกษา
   เพื่อนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
   (อ่านต่อ)

    ประชุมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงาน    
    เป็นเลิศ ประจำปี 2557
   (อ่านต่อ)  

     สพป.นครนายก จัดการประกวด "ชวนน้อง
 
  ท่องพุทธวจน" ครั้งที่ 2
   (อ่านต่อ)
  
     สพป.นครนายก จัดการอบรมปฏิบัติการ
     ระบบ สำนักงานอิเลคโทรนิกส์ ให้กับ
     สถานศึกษา
    (อ่านต่อ)   
   การอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยร่วมกับ
   พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557
   (อ่านต่อ)
    

    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบรางวัล
    การประกวดการแสดงตน เป็นพุทธมามกะ
    จังหวัดนครนายก
   (อ่านต่อ)

   สพป.นครนายก ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วย
     เหลือนักเรียน ที่โรงเรียนในสังกัด สพป.
     ชัยนาท
    (อ่านต่อ)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการ
  ศึกษาระดับปฐมวัย สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา
  2557 (
อ่านต่อ)       

    การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน  
   การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
  (อ่านต่อ 

   การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพตาม
   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
  (อ่านต่อ)
        
     โครงการ "ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม"
   (อ่านต่อ)

 

      กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนวัดทองย้อย
     (อ่านต่อ)
   กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนบ้านดง
    วิทยาคาร
   (อ่านต่อ)
 
    กิจกรรมทีโอทีสัมพันธ์ ชุมชนบ้านดง
    โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร

    (อ่านต่อ)

    โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ร่วมประชุมวิชา
     การการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราช 
     ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     สยามบรมราชกุมารี  (อ่านต่อ)
   
    โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จัดกิจกรรมพี่พบ
    น้อง ร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร
    (อ่านต่อ)
  โรงเรียนวัดทองย้อย รับโล่เกียรติคุณ
    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
   (อ่านต่อ)    
#3585 #3619 #3632 #3607 #3619 #3623 #3591 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3608 #3636 #3585 #3634 #3619 #3626 #3614 #3600 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3605 #3619 #3623 #3592 #3619 #3634 #3594 #3585 #3634 #3619 #3624 #3608 #3585 #3588 #3624 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3626 #3616 #3634 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3626 #3634 #3619 #3626 #3609 #3648 #3607 #3624 #3626 #3614 #3600 #3624 #3641 #3609 #3618 #3660 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3614 #3636 #3648 #3624 #3625 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3648 #3629 #3585 #3594 #3609 #3623 #3633 #3609 #3648 #3586 #3657 #3634 #3614 #3619 #3619 #3625 #3634 #3588 #3639 #3629 #3623 #3633 #3609 #3591 #3604 #3604 #3639 #3656 #3617 #3626 #3640 #3619 #3634 #3649 #3627 #3656 #3591 #3594 #3634 #3605 #3636 #3614 #3619 #3632 #3617 #3636 #3656 #3591 #3586 #3623 #3633 #3597 #3586 #3629 #3591 #3594 #3634 #3623 #3652 #3607 #3618    #3606 #3657 #3634 #3588 #3619 #3641 #3652 #3617 #3656 #3627 #3656 #3623 #3591 #3611 #3619 #3632 #3650 #3618 #3594 #3609 #3660 #3607 #3637 #3656 #3588 #3623 #3619 #3627 #3656 #3623 #3591 #3627 #3633 #3609 #3652 #3611 #3627 #3656 #3623 #3591 #3629 #3635 #3609 #3634 #3592 #3627 #3656 #3623 #3591 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3627 #3656 #3623 #3591 #3626 #3636 #3607 #3608 #3636 #3649 #3621 #3632 #3627 #3656 #3623 #3591 #3619 #3634 #3618 #3652 #3604 #3657 #3585 #3633 #3609 #3617 #3634 #3585 #3654 #3649 #3621 #3657 #3623 #3592 #3632 #3648 #3629 #3634 #3592 #3636 #3605 #3651 #3592 #3607 #3637 #3656 #3652 #3627 #3609 #3617 #3634 #3627 #3656 #3623 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3619 #3641 #3657 #3588 #3623 #3634 #3617 #3604 #3637 #3588 #3623 #3634 #3617 #3648 #3592 #3619 #3636 #3597 #3586 #3629 #3591 #3648 #3604 #3655 #3585 #3588 #3623 #3634 #3617 #3627 #3656 #3623 #3591 #3651 #3609 #3626 #3636 #3656 #3591 #3648 #3627 #3621 #3656 #3634 #3609 #3633 #3657 #3609 #3585 #3655 #3592 #3632 #3588 #3656 #3629 #3618 #3654 #3610 #3633 #3656 #3609 #3607 #3629 #3609 #3607 #3635 #3621 #3634 #3618 #3588 #3623 #3634 #3617 #3648 #3611 #3655 #3609 #3588 #3619 #3641 #3652 #3611 #3592 #3609 #3627 #3617 #3604 #3626 #3636 #3657 #3609 #3592 #3632 #3652 #3617 #3656 #3617 #3637 #3629 #3632 #3652 #3619 #3604 #3637 #3648 #3627 #3621 #3639 #3629 #3652 #3623 #3657 #3614 #3629 #3607 #3637 #3656 #3605 #3633 #3623 #3648 #3629 #3591 #3592 #3632 #3616 #3634 #3588 #3616 #3641 #3617 #3636 #3651 #3592 #3627 #3619 #3639 #3629 #3612 #3641 #3585 #3651 #3592 #3651 #3588 #3619 #3652 #3623 #3657 #3652 #3604 #3657 #3588 #3623 #3634 #3617 #3648 #3611 #3655 #3609 #3588 #3619 #3641 #3585 #3655 #3592 #3632 #3652 #3617 #3656 #3617 #3637 #3588 #3656 #3634 #3648 #3627 #3621 #3639 #3629 #3629 #3618 #3641 #3656 #3651 #3627 #3657 #3651 #3588 #3619 #3648 #3588 #3634 #3619 #3614 #3610 #3641 #3594 #3634 #3629 #3637 #3585 #3605 #3656 #3629 #3652 #3611 #3614 #3619 #3632 #3619 #3634 #3594 #3607 #3634 #3609 #3649 #3585 #3656 #3588 #3619 #3641 #3629 #3634 #3623 #3640 #3650 #3626 #3651 #3609 #3650 #3629 #3585 #3634 #3626 #3648 #3586 #3657 #3634 #3648 #3613 #3657 #3634 #3631 #3603 #3614 #3619 #3632 #3605 #3635 #3627 #3609 #3633 #3585 #3592 #3636 #3605 #3619 #3604 #3634 #3619 #3650 #3627 #3600 #3634 #3609 #3623 #3633 #3609 #3607 #3637 #3656 #3666 #3665 #3605 #3640 #3621 #3634 #3588 #3617 #3614 #3640 #3607 #3608 #3624 #3633 #3585 #3619 #3634 #3594 #3666 #3669 #3666 #3665 #3609 #3634 #3618 #3629 #3633 #3624 #3609 #3637 #3618 #3660 #3624 #3619 #3637 #3626 #3640 #3586 #3612 #3641 #3657 #3629 #3635 #3609 #3623 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3648 #3586 #3605 #3614 #3639 #3657 #3609 #3607 #3637 #3656 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3611 #3619 #3632 #3606 #3617 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3609 #3588 #3619 #3609 #3634 #3618 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3619 #3641 #3657 #3619 #3656 #3623 #3617 #3585 #3633 #3609 #3611 #3619 #3632 #3623 #3633 #3605 #3636 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3626 #3614 #3607 #3609 #3618 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3586 #3605 #3614 #3639 #3657 #3609 #3607 #3637 #3656 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3605 #3636 #3604 #3605 #3634 #3617 #3629 #3634 #3588 #3634 #3619 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3612 #3621 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3649 #3621 #3632 #3592 #3633 #3604 #3585 #3634 #3619 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3605 #3609 #3648 #3629 #3591 7 #3604 #3657 #3634 #3609 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 #3648 #3607 #3588 #3650 #3609 #3650 #3621 #3618 #3637 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3607 #3637 #3656 #3605 #3633 #3657 #3591 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3619 #3627 #3633 #3626 #3649 #3621 #3632 #3614 #3636 #3585 #3633 #3604 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3619 #3632 #3618 #3632 #3607 #3634 #3591 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3649 #3610 #3610 #3615 #3629 #3619 #3660 #3617 #3651 #3610 #3648 #3610 #3636 #3585 #3605 #3656 #3634 #3591 #3654 #3651 #3610 #3648 #3610 #3636 #3585 #3648 #3591 #3636 #3609 #3626 #3623 #3633 #3626 #3604 #3636 #3585 #3634 #3619 #3648 #3585 #3637 #3656 #3618 #3623 #3585 #3633 #3610 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3610 #3640 #3605 #3619 #3651 #3610 #3648 #3610 #3636 #3585 #3648 #3591 #3636 #3609 #3588 #3656 #3634 #3619 #3633 #3585 #3625 #3634 #3614 #3618 #3634 #3610 #3634 #3621 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3651 #3609 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3614 #3611 #3609 #3588 #3619 #3609 #3634 #3618 #3585 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3629 #3635 #3609 #3623 #3618 #3585 #3634 #3619 #3619 #3632 #3610 #3610 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3588 #3641 #3656 #3617 #3639 #3629 #3585 #3634 #3619 #3604 #3635 #3648 #3609 #3636 #3609 #3591 #3634 #3609 #3605 #3634 #3617 #3619 #3632 #3610 #3610 #3585 #3634 #3619 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 #3631 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3609 #3650 #3618 #3610 #3634 #3618 #3649 #3621 #3632 #3649 #3612 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3626 #3636 #3609 #3607 #3619 #3633 #3614 #3618 #3660 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3585 #3634 #3619 #3592 #3633 #3604 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3631 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3609 #3636 #3648 #3607 #3624 #3605 #3636 #3604 #3605 #3634 #3617 #3649 #3621 #3632 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3612 #3621 #3585 #3634 #3619 #3592 #3633 #3604 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3629 #3591 #3588 #3660 #3588 #3623 #3634 #3617 #3619 #3641 #3657 #3626 #3635 #3588 #3633 #3597 #3591 #3634 #3609 #3611 #3619 #3632 #3585 #3633 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3626 #3634 #3619 #3632 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3585 #3633 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 #3626 #3634 #3619 #3632 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3585 #3633 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3616 #3634 #3618 #3609 #3629 #3585 #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3633 #3585 #3625 #3632 #3585 #3634 #3619 #3588 #3636 #3604 #3611 #3619 #3632 #3606 #3617 #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3633 #3585 #3625 #3632 #3585 #3634 #3619 #3588 #3636 #3604 #3617 #3633 #3608 #3618 #3617 #3627 #3609 #3656 #3623 #3618 #3605 #3619 #3623 #3592 #3626 #3629 #3610 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3648 #3629 #3585 #3594 #3609 #3611 #3619 #3632 #3592 #3635 #3611 #3637 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 2557 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3619 #3634 #3618 #3650 #3619 #3591 #3649 #3618 #3585 #3594 #3634 #3618 #3627 #3597 #3636 #3591 10 #3617 #3636 #3618 57 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 - #3588 #3619 #3641 #3612 #3641 #3657 #3626 #3629 #3609 10 #3617 #3636 #3618 57 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3609 #3634 #3604 #3648 #3621 #3655 #3585 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3618 #3634 #3618 #3650 #3629 #3585 #3634 #3626 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3651 #3609 #3650 #3588 #3619 #3591 #3585 #3634 #3619 #3614 #3619 #3632 #3619 #3634 #3594 #3604 #3635 #3619 #3636 #3611 #3619 #3632 #3592 #3635 #3611 #3637 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 2556 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3619 #3634 #3618 #3650 #3619 #3591 #3649 #3618 #3585 #3594 #3634 #3618 #3627 #3597 #3636 #3591 10 #3617 #3636 #3618 56 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 - #3588 #3619 #3641 #3612 #3641 #3657 #3626 #3629 #3609 10 #3617 #3636 #3618 56 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3609 #3634 #3604 #3648 #3621 #3655 #3585 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3618 #3634 #3618 #3650 #3629 #3585 #3634 #3626 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3651 #3609 #3650 #3588 #3619 #3591 #3585 #3634 #3619 #3614 #3619 #3632 #3619 #3634 #3594 #3604 #3635 #3619 #3636 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3626 #3633 #3591 #3585 #3633 #3604 #3626 #3594 #3648 #3629 #3585 #3594 #3609 #3611 #3619 #3632 #3592 #3635 #3611 #3637 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 2555 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3619 #3634 #3618 #3650 #3619 #3591 #3649 #3618 #3585 #3594 #3634 #3618 #3627 #3597 #3636 #3591 10 #3617 #3636 #3618 55 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3588 #3619 #3641 #3619 #3634 #3618 #3650 #3619 #3591 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3609 #3634 #3604 #3648 #3621 #3655 #3585 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3618 #3634 #3618 #3650 #3629 #3585 #3634 #3626 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3614 #3619 #3632 #3619 #3634 #3594 #3604 #3635 #3619 #3636 - #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 #3629 #3633 #3605 #3619 #3634 #3585 #3635 #3621 #3633 #3591 #3588 #3619 #3641 #3651 #3609 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 - #3609 #3657 #3635 #3627 #3609 #3633 #3585 #3626 #3656 #3623 #3609 #3626 #3641 #3591 #3648 #3607 #3637 #3618 #3610 #3648 #3585 #3603 #3601 #3660 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3588 #3619 #3641 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3648 #3629 #3585 #3594 #3609 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3619 #3634 #3618 #3650 #3619 #3591 #3649 #3618 #3585 #3594 #3634 #3618 #3627 #3597 #3636 #3591 10 #3614 #3618 55 - #3612 #3621 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3594 #3633 #3657 #3609 #3611 6 - #3612 #3621 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3594 #3633 #3657 #3609 #3617 3 - #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3592 #3610 #3594 #3633 #3657 #3609 #3629 2 #3611 3 #3611 6 #3649 #3621 #3632 #3617 3 #3611 #3637 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 2554 1 #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 2 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 3 #3627 #3621 #3633 #3585 #3648 #3585 #3603 #3601 #3660 #3649 #3621 #3632 #3623 #3636 #3608 #3637 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 #3626 #3634 #3619 #3626 #3609 #3648 #3607 #3624 #3607 #3634 #3591 #3616 #3641 #3617 #3636 #3624 #3634 #3626 #3605 #3619 #3660 GIS #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3648 #3586 #3605 #3614 #3639 #3657 #3609 #3607 #3637 #3656 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3619 #3632 #3610 #3610 E-OFFICE #3626 #3635 #3627 #3619 #3633 #3610 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3651 #3609 #3626 #3633 #3591 #3585 #3633 #3604 #3626 #3614 #3600 #3588 #3641 #3656 #3617 #3639 #3629 #3585 #3634 #3619 #3619 #3633 #3610 - #3626 #3656 #3591 #3651 #3609 #3619 #3632 #3610 #3610 E-Office #3588 #3629 #3621 #3633 #3617 #3609 #3660 #3611 #3619 #3632 #3592 #3635 SCRIPT language JavaScript type text javascript src