Go to Site http://www.edunayok.org/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
กระทรวงศึกษาธิการ

พระมิ่งขวัญของชาวไทย

" "ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง
หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ
และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว
จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้
ความดี ความเจริญของเด็ก
ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน
ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น
จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเอง
จะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้
ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่
ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป"
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

 

นายอัศนีย์  ศรีสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ


ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร สพท.นย.
คณะกรรมการเขตพื้นที่
คณะกรรมการติดตาม
อาคารสถานศึกษา
ผลการบริหารและจัดการ
การประเมินตนเอง 7 ด้าน
ข้อมูลเทคโนโลยีสถานศึกษา
ที่ตั้งสถานศึกษา
รหัสและพิกัดสถานศึกษา
ระยะทางสถานศึกษา

                   แบบฟอร์มใบเบิกต่าง ๆ

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

กลุ่มในสำนักงาน สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ
ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
องค์ความรู้สำคัญงานประกันคุณภาพการศึกษา
สาระการประกันคุณภาพภายใน
สาระการประกันคุณภาพภายนอก
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด ประถม
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด มัธยม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2556

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สช.(เอกชน)

ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 มิ.ย.55)
จำนวนนักเรียน/ครูรายโรง
- จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระราชดำริ
- ข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
- น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- จำนวนนักเรียน/ครูสถานศึกษาเอกชน
จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 พ.ย..55)
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3
- นักเรียนจบชั้นอ.2 ป.3 ป.6และม.3 ปีการศึกษา 2554

 

ระบบ E-OFFICE
 

ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS

     

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คอลัมน์ประจำ

นับตั้งแต่วันที่  15 มกราคม  2553

บภ.ง.ด.91

| e-Revenue |
 

แนะนำเว็บไซต์

 
 


ดูบัญชีจ่ายเงินเดือนรายบุคคล ที่นี่...
 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
ที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว5/2554)

รายละเอียด

การประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึคษานครนายก
และสถานศึกษาในสังกัด

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด

     

จดหมายจากประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

ฉบับที่ 1/2557 (1) (2)      ฉบับที่ 2/2557 (1) 

 ฉบับที่ 3/2557 (1) (2)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 1,621 ทุน (เฉพาะอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.odos.moe.go.th     โดยยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับ ผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้นๆ ที่เป็นสิทธิสมัคร โปรดอ่านรายละเอียด...

(วันที่ :2 เม.ย. 2557)  
     

1.แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2557 สพป.นครนายก
 ตอนที่ 1    ตอนที่ 2      
(กลุ่มอำนวยการ)
2.บรรยายการอบรมการจัดทำแผนประจำปีของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
3.แบบรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
4.แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ของ สพฐ. (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
5.หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และคู่มือการสอน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
 
 

ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร ประจำปี ๒๕๕๗ 
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร ประจำปี ๒๕๕๗  โดยพิจารณามอบรางวัล ๕ รางวัลให้กับศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร ในการคัดเลือกศิลปินจาก ๙ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ และการออกแบบ  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ศิลปินร่วมสมัยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่าง ๆ  มีขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการศิลปะของชาติสืบไป

เอกสารประกอบ: 1.ประกาศ       2. แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานของศิลปิน
     
     

สำนักนายกฯปลุกกระแสรักชาติ ผ่านเพลง 'เอกลักษณ์ไทย'

             สำนักนายกรัฐมนตรี ปลุกกระแสรักชาติผ่านบทเพลงและเอ็มวี "เอกลักษณ์ไทย" ชู 3 สัญลักษณ์ ประจำชาติไทย คือ ช้าง ดอกราชพฤกษ์ และศาลาไทย โดยเตรียมเผยแพร่และรณรงค์สู่เยาวชนของชาติ
             ศาตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานแถลงข่าว โครงการจัดทำเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย" เปิดเผยว่า สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ   ประกอบด้วยสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความรัก และความภูมิใจในชาติ ผ่านบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
             ทั้งนี้เพลงดังกล่าว มีแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ เยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการร่วมสืบทอดเอกลักษณ์ และวิถีความเป็นไทย การเห็นคุณค่า การอนุรักษ์ โดยการสืบทอดเอกลักษณ์และวิถีความเป็นไทย และความเป็นไทยที่รวมทั้งวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ในแบบฉบับของไทยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ชาติไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้รู้จักและเกิดความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ประกอบด้วย ช้าง ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน และศาลาไทย
             สำหรับบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง เอกลักษณ์ไทย ขับร้องโดย นายธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง เดอะวอยซ์ เนื้อร้องและทำนอง แต่งโดยนายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ ชมพู ฟรุตตี้ ซึ่งเนื้อหาเพลงสามารถจดจำง่าย เหมาะสำหรับเยาวชน
โดยเพลงดังกล่าว สามารถ ดาวน์โหลดได้ทาง www.identity.opm.go.th
ฟังเพลงเอกลักษณ์ไทย คลิก

 

 
ประจำวันพุธที่ 23  เมษายน 2557
1 โผล่อีกติวเตอร์ดังข้าราชการครูสอบครูผู้ช่วย
2 คลังจ่อหยุดจ่ายรถคันแรก
3 สพฐ.จัดส่งแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา โซน 3 กลุ่มภาคกลาง-ใต้
4 ตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงผอ.โรงเรียนสอบแข่งครูผู้ช่วย
5 ผอ.สอบครูผู้ช่วยเจอโทษวินัยแน่
6 ปลัดศธ. ยันต้องเอาผิดผอ.รร.สอบครูผู้ช่วย-ให้ข้อมูลเท็จ
7 ผอ.ส.ว. 2 ย่องเงียบเข้าทำงานที่ สพฐ.
8 เผยสถิติพระตุ๊ด เณรแต๋ว 1 แสนรูป เจอหมื่นรูป
9 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว80)
10 ตั้งกก.สอบผอ.ฉาว แอบสมัครสอบครูผู้ช่วย "อ๋อย" ชี้ส่อเจตนาทุจริต
ที่มา ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 ด่วนที่สุด     รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
 รายละเอียด  (กลุ่มนโยบายและแผน)
กลุ่มอำนวยการ (27 มี.ค.57)
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
 รายละเอียด  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
กลุ่มอำนวยการ (27 มี.ค.57)
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มีนาคม 2557
 รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการ (24 มี.ค.57)
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 เรื่อง  เลื่อนระยะเวลาอบรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตแกนนำนักเรียนตามกระบวนการลูกเสือ
 รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการ (20 มี.ค.57)
 

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา)
- ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด (1)  (2)  (3)
กลุ่มอำนวยการ (18 มี.ค.57)
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างเพิ่มเติม
  รายละเอียด
กลุ่มบริหารงานบุคคล (11 มี.ค.57)
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2557  วันที่ 5 ก.พ.57
  รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการ  20 ก.พ.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
   เรื่อง  การติดตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556
 จากการติดตามการควบคุมภายใน โรงเรียนไม่ประเมินตนเองตามระบบ
AMSS-Online บางโรงเรียนต้องแก้ไข โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่
  http://portat.obec.go.th
กลุ่มอำนวยการ
 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(กลุ่มอำนวยการ)
รายละเอียด  1   2    3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
  เรื่อง  โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
รายละเอียด http://202.143.142.243
 

เรืองขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 โครงการ  NEdNet(UmiNet) ที่เว็บไวต์ (www.chk.moe.go.th
รายละเอียด
กลุ่มนโยบายและแผน
 

ประมวลภาพ กีฬาพื้นบ้าน สืบสานสัมพันธ์ 9 เมษายน 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ภาพชุดที่ 1 ทำบุญเลี้ยงพระ                 ภาพชุดที่ 2 รดน้ำขอพร                  ภาพชุดที่ 3 กีฬาพื้นบ้าน
     

สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการ  จัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ที่จังหวัดนครนายก (อ่านต่อ)

สำนักงานจังหวัดนครนายก จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
(อ่านต่อ)

วันที่ 6 เมษายน รำลึกวันจักรี
(อ่านต่อ)

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 1 /2557
(อ่านต่อ)

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงพัฒนาคุณธรรม รุ่นที่ 2
(อ่านต่อ)
ผู้บริหารและข้าราชการ สพป. นย.
ร่วมพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อ่านต่อ)

งานลาดช้างรำลึก 2014
(อ่านต่อ)

ประชุมสัมมนาเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ่านต่อ)
ประชุมโครงการ กบข สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค)
(อ่านต่อ)

ประชุมกลุ่มสวัสดิการกลุ่มโรงเรียน
อำเภอองครักษ์
(อ่านต่อ)

ประชุมกลุ่มสวัสดิการกลุ่มโรงเรียน
อำเภอปากพลี 
(อ่านต่อ)

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (R.A.T.C)
(อ่านต่อ)

สำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ นำนักศึกษามาศึกษาดูงาน สพป.นครนายก (อ่านต่อ) โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จัดกิจกรรม
ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ(บัณฑิตน้อย)และปัจฉมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2556
  (อ่านต่อ)
ประชุมกลุ่มสวัสดิการกลุ่มโรงเรียน
สาริกา

(อ่านต่อ)
j
#3585 #3619 #3632 #3607 #3619 #3623 #3591 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3608 #3636 #3585 #3634 #3619 #3626 #3614 #3600 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3605 #3619 #3623 #3592 #3619 #3634 #3594 #3585 #3634 #3619 #3624 #3608 #3585 #3588 #3624 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3626 #3616 #3634 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3626 #3634 #3619 #3626 #3609 #3648 #3607 #3624 #3626 #3614 #3600 #3624 #3641 #3609 #3618 #3660 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3614 #3636 #3648 #3624 #3625 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3648 #3629 #3585 #3594 #3609 #3614 #3619 #3632 #3617 #3636 #3656 #3591 #3586 #3623 #3633 #3597 #3586 #3629 #3591 #3594 #3634 #3623 #3652 #3607 #3618 #3606 #3657 #3634 #3588 #3619 #3641 #3652 #3617 #3656 #3627 #3656 #3623 #3591 #3611 #3619 #3632 #3650 #3618 #3594 #3609 #3660 #3607 #3637 #3656 #3588 #3623 #3619 #3627 #3656 #3623 #3591 #3627 #3633 #3609 #3652 #3611 #3627 #3656 #3623 #3591 #3629 #3635 #3609 #3634 #3592 #3627 #3656 #3623 #3591 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3627 #3656 #3623 #3591 #3626 #3636 #3607 #3608 #3636 #3649 #3621 #3632 #3627 #3656 #3623 #3591 #3619 #3634 #3618 #3652 #3604 #3657 #3585 #3633 #3609 #3617 #3634 #3585 #3654 #3649 #3621 #3657 #3623 #3592 #3632 #3648 #3629 #3634 #3592 #3636 #3605 #3651 #3592 #3607 #3637 #3656 #3652 #3627 #3609 #3617 #3634 #3627 #3656 #3623 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3619 #3641 #3657 #3588 #3623 #3634 #3617 #3604 #3637 #3588 #3623 #3634 #3617 #3648 #3592 #3619 #3636 #3597 #3586 #3629 #3591 #3648 #3604 #3655 #3585 #3588 #3623 #3634 #3617 #3627 #3656 #3623 #3591 #3651 #3609 #3626 #3636 #3656 #3591 #3648 #3627 #3621 #3656 #3634 #3609 #3633 #3657 #3609 #3585 #3655 #3592 #3632 #3588 #3656 #3629 #3618 #3654 #3610 #3633 #3656 #3609 #3607 #3629 #3609 #3607 #3635 #3621 #3634 #3618 #3588 #3623 #3634 #3617 #3648 #3611 #3655 #3609 #3588 #3619 #3641 #3652 #3611 #3592 #3609 #3627 #3617 #3604 #3626 #3636 #3657 #3609 #3592 #3632 #3652 #3617 #3656 #3617 #3637 #3629 #3632 #3652 #3619 #3604 #3637 #3648 #3627 #3621 #3639 #3629 #3652 #3623 #3657 #3614 #3629 #3607 #3637 #3656 #3605 #3633 #3623 #3648 #3629 #3591 #3592 #3632 #3616 #3634 #3588 #3616 #3641 #3617 #3636 #3651 #3592 #3627 #3619 #3639 #3629 #3612 #3641 #3585 #3651 #3592 #3651 #3588 #3619 #3652 #3623 #3657 #3652 #3604 #3657 #3588 #3623 #3634 #3617 #3648 #3611 #3655 #3609 #3588 #3619 #3641 #3585 #3655 #3592 #3632 #3652 #3617 #3656 #3617 #3637 #3588 #3656 #3634 #3648 #3627 #3621 #3639 #3629 #3629 #3618 #3641 #3656 #3651 #3627 #3657 #3651 #3588 #3619 #3648 #3588 #3634 #3619 #3614 #3610 #3641 #3594 #3634 #3629 #3637 #3585 #3605 #3656 #3629 #3652 #3611 #3614 #3619 #3632 #3619 #3634 #3594 #3607 #3634 #3609 #3649 #3585 #3656 #3588 #3619 #3641 #3629 #3634 #3623 #3640 #3650 #3626 #3651 #3609 #3650 #3629 #3585 #3634 #3626 #3648 #3586 #3657 #3634 #3648 #3613 #3657 #3634 #3631 #3603 #3614 #3619 #3632 #3605 #3635 #3627 #3609 #3633 #3585 #3592 #3636 #3605 #3619 #3604 #3634 #3619 #3650 #3627 #3600 #3634 #3609 #3623 #3633 #3609 #3607 #3637 #3656 #3666 #3665 #3605 #3640 #3621 #3634 #3588 #3617 #3614 #3640 #3607 #3608 #3624 #3633 #3585 #3619 #3634 #3594 #3666 #3669 #3666 #3665 #3609 #3634 #3618 #3629 #3633 #3624 #3609 #3637 #3618 #3660 #3624 #3619 #3637 #3626 #3640 #3586 #3612 #3641 #3657 #3629 #3635 #3609 #3623 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3648 #3586 #3605 #3614 #3639 #3657 #3609 #3607 #3637 #3656 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3611 #3619 #3632 #3606 #3617 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3609 #3588 #3619 #3609 #3634 #3618 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3619 #3641 #3657 #3619 #3656 #3623 #3617 #3585 #3633 #3609 #3611 #3619 #3632 #3623 #3633 #3605 #3636 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3626 #3614 #3607 #3609 #3618 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3586 #3605 #3614 #3639 #3657 #3609 #3607 #3637 #3656 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3605 #3636 #3604 #3605 #3634 #3617 #3629 #3634 #3588 #3634 #3619 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3612 #3621 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3649 #3621 #3632 #3592 #3633 #3604 #3585 #3634 #3619 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3605 #3609 #3648 #3629 #3591 7 #3604 #3657 #3634 #3609 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 #3648 #3607 #3588 #3650 #3609 #3650 #3621 #3618 #3637 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3607 #3637 #3656 #3605 #3633 #3657 #3591 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3619 #3627 #3633 #3626 #3649 #3621 #3632 #3614 #3636 #3585 #3633 #3604 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3619 #3632 #3618 #3632 #3607 #3634 #3591 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3649 #3610 #3610 #3615 #3629 #3619 #3660 #3617 #3651 #3610 #3648 #3610 #3636 #3585 #3605 #3656 #3634 #3591 #3654 #3651 #3610 #3648 #3610 #3636 #3585 #3648 #3591 #3636 #3609 #3626 #3623 #3633 #3626 #3604 #3636 #3585 #3634 #3619 #3648 #3585 #3637 #3656 #3618 #3623 #3585 #3633 #3610 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3610 #3640 #3605 #3619 #3651 #3610 #3648 #3610 #3636 #3585 #3648 #3591 #3636 #3609 #3588 #3656 #3634 #3619 #3633 #3585 #3625 #3634 #3614 #3618 #3634 #3610 #3634 #3621 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3651 #3609 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3614 #3611 #3609 #3588 #3619 #3609 #3634 #3618 #3585 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3629 #3635 #3609 #3623 #3618 #3585 #3634 #3619 #3619 #3632 #3610 #3610 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3588 #3641 #3656 #3617 #3639 #3629 #3585 #3634 #3619 #3604 #3635 #3648 #3609 #3636 #3609 #3591 #3634 #3609 #3605 #3634 #3617 #3619 #3632 #3610 #3610 #3585 #3634 #3619 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 #3631 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3609 #3650 #3618 #3610 #3634 #3618 #3649 #3621 #3632 #3649 #3612 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3626 #3636 #3609 #3607 #3619 #3633 #3614 #3618 #3660 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3585 #3634 #3619 #3592 #3633 #3604 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3631 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3609 #3636 #3648 #3607 #3624 #3605 #3636 #3604 #3605 #3634 #3617 #3649 #3621 #3632 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3612 #3621 #3585 #3634 #3619 #3592 #3633 #3604 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3629 #3591 #3588 #3660 #3588 #3623 #3634 #3617 #3619 #3641 #3657 #3626 #3635 #3588 #3633 #3597 #3591 #3634 #3609 #3611 #3619 #3632 #3585 #3633 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3626 #3634 #3619 #3632 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3585 #3633 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 #3626 #3634 #3619 #3632 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3585 #3633 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3616 #3634 #3618 #3609 #3629 #3585 #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3633 #3585 #3625 #3632 #3585 #3634 #3619 #3588 #3636 #3604 #3611 #3619 #3632 #3606 #3617 #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3633 #3585 #3625 #3632 #3585 #3634 #3619 #3588 #3636 #3604 #3617 #3633 #3608 #3618 #3617 #3627 #3609 #3656 #3623 #3618 #3605 #3619 #3623 #3592 #3626 #3629 #3610 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3648 #3629 #3585 #3594 #3609 #3611 #3619 #3632 #3592 #3635 #3611 #3637 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 2556 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3619 #3634 #3618 #3650 #3619 #3591 #3649 #3618 #3585 #3594 #3634 #3618 #3627 #3597 #3636 #3591 10 #3617 #3636 #3618 56 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 - #3588 #3619 #3641 #3612 #3641 #3657 #3626 #3629 #3609 10 #3617 #3636 #3618 56 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3609 #3634 #3604 #3648 #3621 #3655 #3585 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3618 #3634 #3618 #3650 #3629 #3585 #3634 #3626 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3651 #3609 #3650 #3588 #3619 #3591 #3585 #3634 #3619 #3614 #3619 #3632 #3619 #3634 #3594 #3604 #3635 #3619 #3636 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3626 #3633 #3591 #3585 #3633 #3604 #3626 #3594 #3648 #3629 #3585 #3594 #3609 #3611 #3619 #3632 #3592 #3635 #3611 #3637 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 2555 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3619 #3634 #3618 #3650 #3619 #3591 #3649 #3618 #3585 #3594 #3634 #3618 #3627 #3597 #3636 #3591 10 #3617 #3636 #3618 55 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3588 #3619 #3641 #3619 #3634 #3618 #3650 #3619 #3591 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3609 #3634 #3604 #3648 #3621 #3655 #3585 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3586 #3618 #3634 #3618 #3650 #3629 #3585 #3634 #3626 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3650 #3619 #3591 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3614 #3619 #3632 #3619 #3634 #3594 #3604 #3635 #3619 #3636 - #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 #3629 #3633 #3605 #3619 #3634 #3585 #3635 #3621 #3633 #3591 #3588 #3619 #3641 #3651 #3609 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 - #3609 #3657 #3635 #3627 #3609 #3633 #3585 #3626 #3656 #3623 #3609 #3626 #3641 #3591 #3648 #3607 #3637 #3618 #3610 #3648 #3585 #3603 #3601 #3660 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3588 #3619 #3641 #3626 #3606 #3634 #3609 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3648 #3629 #3585 #3594 #3609 - #3592 #3635 #3609 #3623 #3609 #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3619 #3634 #3618 #3650 #3619 #3591 #3649 #3618 #3585 #3594 #3634 #3618 #3627 #3597 #3636 #3591 10 #3614 #3618 55 - #3612 #3621 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3594 #3633 #3657 #3609 #3611 6 - #3612 #3621 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3588 #3640 #3603 #3616 #3634 #3614 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3594 #3633 #3657 #3609 #3617 3 - #3609 #3633 #3585 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3592 #3610 #3594 #3633 #3657 #3609 #3629 2 #3611 3 #3611 6 #3649 #3621 #3632 #3617 3 #3611 #3637 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 2554 #3619 #3632 #3610 #3610 E-OFFICE #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 #3626 #3634 #3619 #3626 #3609 #3648 #3607 #3624 #3607 #3634 #3591 #3616 #3641 #3617 #3636 #3624 #3634 #3626 #3605 #3619 #3660 GIS #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3648 #3586 #3605 #3614 #3639 #3657 #3609 #3607 #3637 #3656 #3585 #3634 #3619 #3624 #3638 #3585 #3625 #3634 #3588 #3629 #3621 #3633 #3617 #3609 #3660 #3611 #3619 #3632 #3592 #3635 SCRIPT language JavaScript type text javascript src