Go to Site http://www.brm3.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 แจ้งกำหนดการ อบรมครูผู้รับผิดชอบสภานักเรียนและ
นักเรียนแกนนำเชิงปฏิบัติการส่งเสริมค่านิยมหลักฯ
เอกสารแนบ
 ประชามสัมพันธ์เชิญชวนครู - บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับการถ่ายทอดสด
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เวลา 16.05 - 17.00 น.
วันที่ 2 ก.ย. 2557 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)

 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งทะเบียนคุมครุภัณฑ์ จำนวน 37 โรงเรียน
ตามหนังสือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ด่วรที่สุด ที่ ศธ. 04084/3162 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2557
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สิ้นปีการศึกษา 2556 ภายใน 5 ก.ย. 57 และข้อมููลปีการศึกษา 2557 ภายใน 15 ก.ย. 57
เอกสารแนบ
 เปลี่ยนแปลการอบรมพัฒนาครูด้านบรรณรักษ์
จากวันที่ 5-7 ก.ย. 2557 เป็นวันที่ 4-6 ก.ย. 2557 สถานที่คงเดิม
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่ส่งรายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 ก.ย. 2557
ไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือน (0 4463 1072) เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ดังบัญชีรายชื่อ
เอกสารแนบ
 การกรอกข้อมูลเพื่อรายงานในระบบ e-MES เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2
 ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์
วันอำลางานเกษียณอายุราชการ สมาชิกชมรมครูปฐมวัย สพป.บุรีรัมย์ 3
เอกสารแนบ
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยฐานชำนาญการพิเศษ เอกสารแนบ
 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เอกสารแนบ
 แจ้งเลื่อนอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศึกษาจาก 26 - 28 ส.ค. 2557
เป็นวันที่ 16-18 ก.ย. 2557 ณ หอประชุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

 ไฟล์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ ดาวโหลด
 ด่วนมาก ! สนง.เลขาธิการคุรุสภาขยายเวลาแจ้งชื่อผู้แระสงค์เรียน ป.บัณฑิต ที่มีคุณสมบัติครบ
(มีผ่อนผันก่อนวันที่ 19 ก.ย. 2556 ) สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แจ้งชื่อมายัง อีเมล : Buriram3@ksp.or.th


ข่าวทั่วไปรอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » โรงเรียนสังกัดบุรีรัมย์ เขต ๓ รับการประเมินโรงเรีย... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนสังกัดบุรีรัมย์ เขต ๓ รับการประเมินโรงเรีย...
  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ออกประเมินโร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที...
   นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเท...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » จากวันที่ “พากเพียร” สู่วันเกษียณที่ “ภาคภูมิ” รูปภาพ จำนวน 21 รูป ฮิต RSS Feed
จากวันที่ “พากเพียร” สู่วันเกษียณที่ “ภาคภูมิ”
  นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมแสดงมุติตาจิต แก่ผู้เกษียณอา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาหลั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » อนุบาลนางรอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด รูปภาพ จำนวน 30 รูป ฮิต RSS Feed
อนุบาลนางรอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและป... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและป...
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมิ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัดเว็บไซต์น่าสนใจ

Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122
background leftmargin topmargin marginwidth marginheight function high which2 theobject which2highlighting setInterval 50 function low which2 clearInterval highlighting if which2 style MozOpacity which2 style MozOpacity 0 3else if which2 filters which2 filters alpha opacity 00 function highlightit cur2 if cur2 style MozOpacity 1 cur2 style MozOpacity parseFloat cur2 style MozOpacity 0 1else if cur2 filters cur2 filters alpha opacity 100 cur2 filters alpha opacity 10else if window highlighting clearInterval highlighting IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 181 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 114 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 106 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 107 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 125 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 145 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 172 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT ผอ สพป บร 3 นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ สพป บร 3 รก ผอ สพป บร 3 ประวัติส่วนตัว   ข้อมูลสารสนเทศ -- Hide script from old browsers function bid_togglelist img var ulReturn img parentNode parentNode parentNode parentNode parentNode getElementsByTagName if ulReturn 0 style display img src ulReturn 0 style display else img src ulReturn 0 style display End -- สำนักงาน ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนในสังกัด ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา -- Hide script from old browsers function bid_getCookie name Get cookie routine by Shelley Powers var search name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search If cookie exists if offset -1 offset search length Set index of beginning of value end document cookie indexOf offset Set index of end of cookie value if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue var bid_foldinglistarray new Array if document getElementsByTagName Build array of elements for i 0 i document getElementsByTagName length i if document getElementsByTagName i className Append element to list bid_foldinglistarray bid_foldinglistarray concat document getElementsByTagName i Restore menu state if bid_foldinglistarray length if bid_getCookie if bid_getCookie var bid_opennodes bid_getCookie split for i 0 i bid_opennodes length i bid_foldinglistarray bid_opennodes i style display Firefox doesn t properly return previousSibling so use parentNode firstChild instead So much for browser superiority bid_foldinglistarray bid_opennodes i parentNode firstChild firstChild firstChild firstChild firstChild src function bid_saveState var opennodes for i 0 i bid_foldinglistarray length - 1 i if bid_foldinglistarray length bid_foldinglistarray i style display opennodes i document cookie opennodes document cookie IE doesn t support the addEventListener method so just wrap the onunload method to keep compatability with other scripts that may be running on the page var bid_oldOnUnload window onunload window onunload function window onunload function End -- กลุ่มงานในสังกัด   กลุ่มอำนวยการ   กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล   หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มงานวินัยและนิติกร     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ บริการดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง แบบฟอร์มขอย้ายครู แบบคำร้องขอตัดโอน แบบฟอร์ม OBEC 53_2 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูล     ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คำร้องขอย้ายผู้บริหาร     สถานศึกษา เพิ่มเติม หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง แบบคำขอมีบัตรประจำตัว แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบเบิกค่าศึกษาบุตร แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ แบบคำขอเพิ่มวุฒิ แบบฟอร์มสอบราคา แบบฟอร์มM_OBEC สัญญาจ้างพนักงานราชการ เพลงมาร์ช สพป บร 3 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ     ผู้บริหารสถานศึกษา เพลง TO BE NUMBER ONE รายงาน สพฐ รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC รายงานข้อมูล DMC 2557 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556   DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555     DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา   การรับนักเรียน 2557 สพฐ   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา     Education For All EFA   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     ระบบติดตามรายงานผลฯ   KRS รายงานคำรับรอง   ARS รายงานกลยุทธ์   E-me รายงานผลและติดตาม    รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน   ปณิธาน พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำขวัญ คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ค่านิยมขององค์กร มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู - ข่าวด่วน - แจ้งกำหนดการ อบรมครูผู้รับผิดชอบสภานักเรียนและ นักเรียนแกนนำเชิงปฏิบัติการส่งเสริมค่านิยมหลักฯ เอกสารแนบ ประชามสัมพันธ์เชิญชวนครู - บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป บุรีรัมย์ เขต 3 รับการถ่ายทอดสด นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 เวลา 16 05 - 17 00 วันที่ 2 2557 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งทะเบียนคุมครุภัณฑ์ จำนวน 37 โรงเรียน ตามหนังสือ สพป บุรีรัมย์ เขต 3 ด่วรที่สุด ที่ ศธ 04084 3162 ลงวันที่ 4 2557 เอกสารแนบ แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 ภายใน 5 57 และข้อมููลปีการศึกษา 2557 ภายใน 15 57 เอกสารแนบ เปลี่ยนแปลการอบรมพัฒนาครูด้านบรรณรักษ์ จากวันที่ 5-7 2557 เป็นวันที่ 4-6 2557 สถานที่คงเดิม เอกสารแนบ แจ้งโรงเรียนที่ส่งรายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง วันที่ 1 2557 ไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือน 0 4463 1072 เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ดังบัญชีรายชื่อ เอกสารแนบ การกรอกข้อมูลเพื่อรายงานในระบบ e-MES เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ วันอำลางานเกษียณอายุราชการ สมาชิกชมรมครูปฐมวัย สพป บุรีรัมย์ 3 เอกสารแนบ แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยฐานชำนาญการพิเศษ เอกสารแนบ การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน เขตพื้นที่การศึกษา เอกสารแนบ แจ้งเลื่อนอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศึกษาจาก 26 - 28 2557 เป็นวันที่ 16-18 2557 หอประชุม สพป บุรีรัมย์ เขต 3 ไฟล์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ ดาวโหลด ด่วนมาก สนง เลขาธิการคุรุสภาขยายเวลาแจ้งชื่อผู้แระสงค์เรียน บัณฑิต ที่มีคุณสมบัติครบ มีผ่อนผันก่อนวันที่ 19 2556 สังกัด สพป บุรีรัมย์ เขต 3 แจ้งชื่อมายัง อีเมล Buriram3@ksp or th ข่าวทั่วไป a href http www3 brm3 go th eofficebr3 view_eofficebr3 php news_id 6463 _blank รอบรั้ว สพป บร 3 ทั่วไป #187 โรงเรียนสังกัดบุรีรัมย์ เขต รับการประเมินโรงเรีย คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ออกประเมินโร ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเท ทั่วไป #187 จากวันที่ “พากเพียร” สู่วันเกษียณที่ “ภาคภูมิ” นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ สพท รักษาราชการแทน ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต ร่วมแสดงมุติตาจิต แก่ผู้เกษียณอา ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต อบรมสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ สพป รักษาราชการแทน ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาหลั ทั่วไป #187 อนุบาลนางรอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ สพท รักษาราชการแทน ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ก ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต ประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและป นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานการประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมิ ข่าว กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป บร 3 E-News อ่านข่าว-กิจกรรมทั้งหมด หนังสือราชการ สพป บร 3 iframe marginwidth marginheight src frameborder noresize width scrolling height อ่านทั้งหมด หนังสือราชการ สพฐ ข่าวสารการศึกษา บริการดาวน์โหลดข้อมูล facebook Education Policy แนะนำ รมว ศึกษาธิการ แนะนำ รมว ช่วยศึกษาธิการ นโยบาย รมว ศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี สพฐ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณพ 2557 สพฐ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณพ 2557 สพป บุรีรัมย์ เขต 3 โรงเรียนในสังกัด อำเภอนางรอง ศูนย์แนะแนว สฟป บร 3 อนุบาลนางรอง วัดก้านเหลือง บ้านหนองกง บ้านหนองถั่วแปบ บ้านวังกระโดน บ้านหนองงิ้วหนองไทร วัดน้ำไหล บ้านแพงพวย บ้านทุ่งใหญ่ บ้านหนองยาง บ้านถนน บ้านโคกยางหนองตาสี บ้านถนนหัก บ้านหนองโบสถ์ บ้านสิงห์ฯ บ้านหนองปรือ บ้านนางรอง ยุทธกาจ บ้านหนองพลวง ศึกษาสงเคราะห์นางรอง บ้านไร่โคกหนองปรือ บ้านก้านเหลือง บ้านโคกยางหนองถนน บ้านเสลา บ้านโคกหลวงพ่อ บ้านหนองเสม็ด บ้านคอกควาย บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ทีโอเอวิทยา บ้านหนองรี บ้านหนองหญ้าวัว บ้านเสลาโสรง ชุมชนบ้านกระเดื่อง บ้านสวายสอ บ้านหนองกก บ้านสระประดู่หนองมะค่า บ้านสองพี่น้อง อนุบาลกมลลักษณ์ บ้านสะเดา บ้านหนองโสน บ้านนิคมเขต บ้านหนองยายพิมพ์ บ้านหนองไทร ชุมชนวัดบ้านหนองกง บ้านตลาดแย้ บ้านชุมแสง บ้านโคกมะค่า บ้านทุ่งโพธิ บ้านหนองแช่ไม้ บ้านบุตาเวสน์ บ้านหนองกราด บ้านระนามพลวง บ้านหนองทองลิ่ม บ้านตะกุดตาสา บ้านโคกสูง บ้านบุตาสุ่มหนองโจด บ้านโคกตะโก มารีพิทักษ์ บ้านหนองบัว บ้านแท่นบัลลังก์ บ้านจาน บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา บ้านสระปะดู่หนองมะค่า บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ อำเภอละหานทราย ชุมชนบ้านโคกว่าน บ้านหงอนไก่ ชุมชนวัดชุมพร บ้านหนองกราด บ้านหนองหมี บ้านโคกขาม บ้านหนองตะครอง บ้านโคกตาพรม บ้านหนองตาเยา บ้านโคกเฟือง บ้านหนองถนน บ้านโคกไม้แดง บ้านหนองโบสถ์ บ้านตากอง บ้านหนองมดแดง บ้านเทพพยัคฆ์ บ้านหนองยาง บ้านแท่นทัพไทย บ้านหนองละหานทราย บ้านน้อยหนองหว้า บ้านหนองแวง บ้านบุ บ้านหนองหว้า บ้านบาระแนะ บ้านปากช่อง บ้านปรือพวงสำราญ บ้านผไทรวมพล วัดกัลยาณธรรมาราม บ้านราษฎ์รักแดน อนุบาลโคกใหม่ฯ บ้านละหานทราย เทคโนฯไทยรักไทย บ้านสมจิต อนุบาลแสนสุข บ้านสว่างพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บ้านสันติสุข อำเภอหนองกี่ บ้านสระตะเคียน ชุมชนบ้านดอนอะราง บ้านสะเดาหวาน บ้านสระสะแก นิภาศิริ บ้านหนองกราด บ้านขามน้อย บ้านหนองกี่ประชาฯ บ้านคูขาดน้อย บ้านหนองกี่สุขสำราญ บ้านโคกกระชาย บ้านหนองตาดำ บ้านโคกกระพี้หนองนกฯ บ้านหนองไผ่ บ้านโคกลอย บ้านหนองมัน บ้านโคกสว่าง บ้านหนองม่วง บ้านโคกสะอาด บ้านหนองหัวหมู บ้านโคกสูงคูขาด บ้านหนองหว้า บ้านตะกรุมทอง บ้านเพชรเจริญพัฒนา บ้านนาจาน มิตรภาพโนนสมบูรณ์ บ้านโนนขี้เหล็ก ไตรคาม บ้านโนนพะไล วัดเย้ยปราสาท บ้านบุกระสัง จตุคามราษฏร์วิทยา บ้านสระขาม อนุบาลหนองกี่ บ้านสระขุด วรเวทวิทยา บ้านลุงขี้หนู เทคโนโลยีรักไทย เทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ อำเภอปะคำ ชุมชนบ้านดอนนางงาม บ้านเทพพัฒนา ดงใหญ่พัฒนาฯ บ้านปลื้มพัฒนา บ้านสุขสำราญ บ้านกองพระทราย บ้านหนองต้อ บ้านโคกเขาพัฒนา บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านโคกงิ้ว บ้านหินโคน บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง บ้านหูทำนบ บ้านโคกลอย บ้านโคกสมบูรณ์ มารดาวนารักษ์ บ้านทุ่งไผ่ อนุบาลปะคำ บ้านไทยเจริญ อำเภอโนนดินแดง บ้านป่าไม้สหกรณ์ อนุบาลโนนดินแดง บ้านลำนางรอง บ้านหนองบอน บ้านหนองเสม็ด บ้านทรัพย์สมบูรณ์ รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง มูลนิธิรุ่งนภา บ้านน้อยสะแกกวน รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ บ้านคลองหิน ร่มเกล้าบุรีรัมย์ บ้านคลองโป่ง บ้านหนองกกตะแบงฯ บ้านส้มป่อย บ้านซับคะนึง อำเภอโนนสุวรรณ บ้านม่วงงาม บ้านโกรกแก้ว บ้านอุบลสามัคคี บ้านขลุงไผ่ วราวัฒนา บ้านดงบังซับสมบูรณ์ บ้านดอนสมบูรณ์ อนุบาลโนนสุวรรณ บ้านทุ่งจังหัน อำเภอหนองหงส์ บ้านขามเสม็ดบำรุง บ้านหนองกก บ้านชุมแสง บ้านหนองกวางทอง บ้านฝ้าย บ้านหนองโคลน วัดห้วยหิน บ้านหนองตะคร้อ บ้านโคกป**** บ้านหนองเต่า บ้านกระเบื้อง บ้านหนองบัวลี บ้านไทยสามัคคี บ้านหนองเพชร บ้านไทรออ บ้านหนองย่างหมู บ้านนายาวสามัคคี บ้านห้วยก้อม บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่ฯ เบญจมาศกุญชร บ้านโนนสูงน้อย วัดโนนศรีคูณ ชุมชนวัดโคกกลาง วัดบ้านหนองตราดใหญ่ บ้านโคกโสนทองวิทยา บ้านโพธิ์ทอง บ้านศรีภูมิ โคกปราสาท บ้านศรีม่วงแดง อนุบาลหนองหงส์ บ้านสำราญ อนุบาลชนิดา บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ ภรภัทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไทยรัฐวิทยา 26 บ้านโนนศิลา ไทยรัฐวิทยา 90 บ้านบัวตะเคียน บ้านเขว้า บ้านพูนสุข บ้านโคกยาง บ้านยายคำ บ้านโคกสำราญหินฯ บ้านสี่เหลี่ยม บ้านเจริญสุข บ้านหนองสะแก บ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม บ้านตะโก วันครู 2501 วัดสุขสำราญ บ้านถาวร อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ บ้านโนนทอง เว็บไซต์น่าสนใจ Web Link   ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ   ประชาคมอาเซี่ยน 2558   สำนักงานลูกเสือ สพป บุร 3       เอกสารการรับนักเรียน 2556       การรับนักเรียน 2556      ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL   BET-OBEC     จัดซื้อจัดจ้าง ในสังกัด   KM การจัดการความรู้     Salary Report    การแนะแนวการศึกษา     E-report   Buriram United   อาเซี่ยนออนไลน์   สถานศึกษาพอเพียง   โรงเรียนวิถีพุทธ กีฬาสพป บร 3   งานศิลปหัตถกรรม 64   เขตพื้นที่ ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ชมรมครูปฐมวัย สพป บร 3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ    - เครื่องมือวัดแวว B-CM Model พยากรณ์อากาศ อำเภอนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 0-4463-3691 โทรสาร 0-4463-1548 ศูนย์ ITEC โทร 0-4463-3691 ต่อ 12 2