Go to Site http://www.brm3.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
   - งานประประกัน
   - งานวัดผล
   - งานหลักสูตร
   - งานเลขาฯ
   - งานนิเทศ
   - ศูนย์สื่อฯ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มงานวินัยและนิติกร 
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 รายชื่อพนักงานราชการที่ยังไม่ส่งข้อมูล/หรือส่งแล้วแต่ไม่ถูกต้อง เอกสารแนบ
 ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 และม.3 อ.นางรอง, อ.เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 21 พ.ย. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ร.ร.บ้านหนองโบสถ์

 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล
ด้านคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
เอกสารแนบ
 แจ้งร.ร.ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกฯ ขอให้รีบดำเนินการส่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ภายในวันที่ 18 พ.ย. 57 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะขอให้ชี้แจงต่อท่าน ผอ.เขตฯ ต่อไป
โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง
 โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังไม่ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ตามหนังสือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ที่ ศธ 04084/ว4285 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2557 ขอให้ดำเนินจัดส่งโดยด่วน
เอกสารแนบ
 สำนักงานสกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี2557
เอกสารแนบ
 แจ้งให้ ร.ร. ที่รายงานผลการประเมินภายนอกรอบ 3
ให้ถ่ายสำเนาบทสรุปการรายงานผู้บริหาร ส่งให้ครบทุกหน้า ทั้งหมด 10หน้า

 แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าทดสอบประเมินคุณภาพด้านความรู้ภาษาอังกฤษ
ปีงบประมาณ 2558 กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
รายชื่อแนบ
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เอกสารแนบ
 แจ้งข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกรอกข้อมูล e-MES
ดาวโหลด

นับถอยหลังสอบ O-NET
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้ารา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ โนนดินแดง ประชุมผู้บริหา... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ โนนดินแดง ประชุมผู้บริหา...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » โคกสูงคูขาด เปิดห้องสมุด “พุทธชยันตี” รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
โคกสูงคูขาด เปิดห้องสมุด “พุทธชยันตี”
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดห้องสมุด “พุทธชยันตี” โรงเรียนบ้านโคกสูงคู...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน... รูปภาพ จำนวน 18 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
   นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บ้านน้อยสะแกกวน เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พร... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
บ้านน้อยสะแกกวน เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พร...
  นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » กลุ่มหนองหงส์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
กลุ่มหนองหงส์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจพยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122
background leftmargin topmargin marginwidth marginheight function high which2 theobject which2highlighting setInterval 50 function low which2 clearInterval highlighting if which2 style MozOpacity which2 style MozOpacity 0 3else if which2 filters which2 filters alpha opacity 00 function highlightit cur2 if cur2 style MozOpacity 1 cur2 style MozOpacity parseFloat cur2 style MozOpacity 0 1else if cur2 filters cur2 filters alpha opacity 100 cur2 filters alpha opacity 10else if window highlighting clearInterval highlighting IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 181 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 114 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 106 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 107 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 125 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 145 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 172 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT -- -- IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 130 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 149 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 149 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 136 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT -- ผอ สพป บร 3 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บร 3   -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- ข้อมูลสารสนเทศ -- Hide script from old browsers function bid_togglelist img var ulReturn img parentNode parentNode parentNode parentNode parentNode getElementsByTagName if ulReturn 0 style display img src ulReturn 0 style display else img src ulReturn 0 style display End -- สำนักงาน ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนในสังกัด ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา -- Hide script from old browsers function bid_getCookie name Get cookie routine by Shelley Powers var search name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search If cookie exists if offset -1 offset search length Set index of beginning of value end document cookie indexOf offset Set index of end of cookie value if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue var bid_foldinglistarray new Array if document getElementsByTagName Build array of elements for i 0 i document getElementsByTagName length i if document getElementsByTagName i className Append element to list bid_foldinglistarray bid_foldinglistarray concat document getElementsByTagName i Restore menu state if bid_foldinglistarray length if bid_getCookie if bid_getCookie var bid_opennodes bid_getCookie split for i 0 i bid_opennodes length i bid_foldinglistarray bid_opennodes i style display Firefox doesn t properly return previousSibling so use parentNode firstChild instead So much for browser superiority bid_foldinglistarray bid_opennodes i parentNode firstChild firstChild firstChild firstChild firstChild src function bid_saveState var opennodes for i 0 i bid_foldinglistarray length - 1 i if bid_foldinglistarray length bid_foldinglistarray i style display opennodes i document cookie opennodes document cookie IE doesn t support the addEventListener method so just wrap the onunload method to keep compatability with other scripts that may be running on the page var bid_oldOnUnload window onunload window onunload function window onunload function End -- -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- กลุ่มงานในสังกัด   กลุ่มอำนวยการ   กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล    - งานประประกัน    - งานวัดผล    - งานหลักสูตร    - งานเลขาฯ    - งานนิเทศ    - ศูนย์สื่อฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มงานวินัยและนิติกร     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- บริการดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง แบบฟอร์มขอย้ายครู แบบคำร้องขอตัดโอน แบบฟอร์ม OBEC 53_2 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูล     ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คำร้องขอย้ายผู้บริหาร     สถานศึกษา เพิ่มเติม หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง แบบคำขอมีบัตรประจำตัว แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบเบิกค่าศึกษาบุตร แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ แบบคำขอเพิ่มวุฒิ แบบฟอร์มสอบราคา แบบฟอร์มM_OBEC สัญญาจ้างพนักงานราชการ เพลงมาร์ช สพป บร 3 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ     ผู้บริหารสถานศึกษา เพลง TO BE NUMBER ONE -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- รายงาน สพฐ รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC รายงานข้อมูล DMC 2557 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556   DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555     DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา   การรับนักเรียน 2557 สพฐ   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา     Education For All EFA   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     ระบบติดตามรายงานผลฯ   KRS รายงานคำรับรอง   ARS รายงานกลยุทธ์   E-me รายงานผลและติดตาม    รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน   -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- ปณิธาน พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำขวัญ คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ค่านิยมขององค์กร มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู - ข่าวด่วน - รายชื่อพนักงานราชการที่ยังไม่ส่งข้อมูล หรือส่งแล้วแต่ไม่ถูกต้อง เอกสารแนบ ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 6 และม 3 นางรอง เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21 2557 เวลา 13 00 บ้านหนองโบสถ์ แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล ด้านคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 เอกสารแนบ แจ้งร ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกฯ ขอให้รีบดำเนินการส่ง สพป บุรีรัมย์ เขต 3 ภายในวันที่ 18 57 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะขอให้ชี้แจงต่อท่าน ผอ เขตฯ ต่อไป โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังไม่ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามหนังสือ สพป บุรีรัมย์ เขต 3 ที่ ศธ 04084 ว4285 ลงวันที่ 27 2557 ขอให้ดำเนินจัดส่งโดยด่วน เอกสารแนบ สำนักงานสกสค จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี2557 เอกสารแนบ แจ้งให้ ที่รายงานผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ให้ถ่ายสำเนาบทสรุปการรายงานผู้บริหาร ส่งให้ครบทุกหน้า ทั้งหมด 10หน้า แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าทดสอบประเมินคุณภาพด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2558 กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง รายชื่อแนบ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 เอกสารแนบ แจ้งข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร 14 ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกรอกข้อมูล e-MES ดาวโหลด นับถอยหลังสอบ O-NET function setcountdown theyear themonth theday yr theyear mo themonth da theday setcountdown 2015 01 31 วันครบกำหนด ปี เดือน วันvar occasion1 ข้อความก่อนวันครบกำหนด $content var occasion2 ข้อความก่อนวันครบกำหนดvar messager_on_occasion ข้อความแสดงในวันครบกำหนด var messager_off_occasion var countdownwidth var countdownheight var countdownbgcolor var opentags var closetags var montharray new Array var crosscount function start_countdown if document layers document countdownnsmain visibility else if document alldocument getElementById crosscount document getElementById document all document getElementById countdowniecountdown if document alldocument getElementById document write window onload start_countdownfunction countdown var today new Date var todayy today getYear if todayy 1000 todayy 1900var todaym today getMonth var todayd today getDate var todayh today getHours var todaymin today getMinutes var todaysec today getSeconds var todaystring montharray todaym todayd todayy todayh todaymin todaysecfuturestring montharray mo-1 da yrdd Date parse futurestring -Date parse todaystring dday Math floor dd 60*60*1000*24 *1 dhour Math floor dd% 60*60*1000*24 60*60*1000 *1 dmin Math floor dd% 60*60*1000*24 % 60*60*1000 60*1000 *1 dsec Math floor dd% 60*60*1000*24 % 60*60*1000 % 60*1000 1000*1 if on day of occasionif dday 0 dhour 0 dmin 0 dsec 1 todayd da if document layers document countdownnsmain document countdownnssub document write opentags messager_on_occasion closetags document countdownnsmain document countdownnssub document close else if document alldocument getElementById crosscount innerHTML opentags messager_on_occasion closetagsreturn if passed day of occasionelse if dday -1 if document layers document countdownnsmain document countdownnssub document write opentags messager_off_occasion closetags document countdownnsmain document countdownnssub document close else if document alldocument getElementById crosscount innerHTML opentags messager_off_occasion closetagsreturn else if not yetelse if document layers document countdownnsmain document countdownnssub document write opentags dday dhour dmin dsec occasion1 occasion2 closetags document countdownnsmain document countdownnssub document close else if document alldocument getElementById crosscount innerHTML messager_on_occasion opentags dday occasion1 occasion2 setTimeout 1000 รอบรั้ว สพป บร 3 ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้ารา ทั่วไป #187 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ โนนดินแดง ประชุมผู้บริหา นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพก ทั่วไป #187 โคกสูงคูขาด เปิดห้องสมุด “พุทธชยันตี” นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานเปิดห้องสมุด “พุทธชยันตี” โรงเรียนบ้านโคกสูงคู ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ ทั่วไป #187 บ้านน้อยสะแกกวน เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พร นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา ทั่วไป #187 กลุ่มหนองหงส์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ ข่าว กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป บร 3 E-News อ่านข่าว-กิจกรรมทั้งหมด หนังสือราชการ สพป บร 3 iframe marginwidth marginheight src frameborder noresize width scrolling height อ่านทั้งหมด หนังสือราชการ สพฐ ข่าวสารการศึกษา บริการดาวน์โหลดข้อมูล facebook Education Policy แนะนำ รมว ศึกษาธิการ แนะนำ รมว ช่วยศึกษาธิการ แนะนำ รมว ช่วยศึกษาธิการ นโยบาย รมว ศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี สพฐ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณพ 2557 สพฐ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณพ 2557 สพป บุรีรัมย์ เขต 3 -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- โรงเรียนในสังกัด อำเภอนางรอง บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ ศูนย์แนะแนว สฟป บร 3 อนุบาลนางรอง วัดก้านเหลือง บ้านหนองกง บ้านหนองถั่วแปบ บ้านวังกระโดน บ้านหนองงิ้วหนองไทร วัดน้ำไหล บ้านแพงพวย บ้านทุ่งใหญ่ บ้านหนองยาง บ้านถนน บ้านโคกยางหนองตาสี บ้านถนนหัก บ้านหนองโบสถ์ บ้านสิงห์ฯ บ้านหนองปรือ บ้านนางรอง ยุทธกาจ บ้านหนองพลวง ศึกษาสงเคราะห์นางรอง บ้านไร่โคกหนองปรือ บ้านก้านเหลือง บ้านโคกยางหนองถนน บ้านเสลา บ้านโคกหลวงพ่อ บ้านหนองเสม็ด บ้านคอกควาย บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ทีโอเอวิทยา บ้านหนองรี บ้านหนองหญ้าวัว บ้านเสลาโสรง ชุมชนบ้านกระเดื่อง บ้านสวายสอ บ้านหนองกก บ้านสระประดู่หนองมะค่า บ้านสองพี่น้อง อนุบาลกมลลักษณ์ บ้านสะเดา บ้านหนองโสน บ้านนิคมเขต บ้านหนองยายพิมพ์ บ้านหนองไทร ชุมชนวัดบ้านหนองกง บ้านตลาดแย้ บ้านชุมแสง บ้านโคกมะค่า บ้านทุ่งโพธิ บ้านหนองแช่ไม้ บ้านบุตาเวสน์ บ้านหนองกราด บ้านระนามพลวง บ้านหนองทองลิ่ม บ้านตะกุดตาสา บ้านโคกสูง บ้านบุตาสุ่มหนองโจด บ้านโคกตะโก มารีพิทักษ์ บ้านหนองบัว บ้านแท่นบัลลังก์ บ้านจาน บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา บ้านสระปะดู่หนองมะค่า บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ อำเภอละหานทราย ชุมชนบ้านโคกว่าน บ้านหงอนไก่ ชุมชนวัดชุมพร บ้านหนองกราด บ้านหนองหมี บ้านโคกขาม บ้านหนองตะครอง บ้านโคกตาพรม บ้านหนองตาเยา บ้านโคกเฟือง บ้านหนองถนน บ้านโคกไม้แดง บ้านหนองโบสถ์ บ้านตากอง บ้านหนองมดแดง บ้านเทพพยัคฆ์ บ้านหนองยาง บ้านแท่นทัพไทย บ้านหนองละหานทราย บ้านน้อยหนองหว้า บ้านหนองแวง บ้านบุ บ้านหนองหว้า บ้านบาระแนะ บ้านปากช่อง บ้านปรือพวงสำราญ บ้านผไทรวมพล วัดกัลยาณธรรมาราม บ้านราษฎ์รักแดน อนุบาลโคกใหม่ฯ บ้านละหานทราย เทคโนฯไทยรักไทย บ้านสมจิต อนุบาลแสนสุข บ้านสว่างพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บ้านสันติสุข อำเภอหนองกี่ บ้านสระตะเคียน ชุมชนบ้านดอนอะราง บ้านสะเดาหวาน บ้านสระสะแก นิภาศิริ บ้านหนองกราด บ้านขามน้อย บ้านหนองกี่ประชาฯ บ้านคูขาดน้อย บ้านหนองกี่สุขสำราญ บ้านโคกกระชาย บ้านหนองตาดำ บ้านโคกกระพี้หนองนกฯ บ้านหนองไผ่ บ้านโคกลอย บ้านหนองมัน บ้านโคกสว่าง บ้านหนองม่วง บ้านโคกสะอาด บ้านหนองหัวหมู บ้านโคกสูงคูขาด บ้านหนองหว้า บ้านตะกรุมทอง บ้านเพชรเจริญพัฒนา บ้านนาจาน มิตรภาพโนนสมบูรณ์ บ้านโนนขี้เหล็ก ไตรคาม บ้านโนนพะไล วัดเย้ยปราสาท บ้านบุกระสัง จตุคามราษฏร์วิทยา บ้านสระขาม อนุบาลหนองกี่ บ้านสระขุด วรเวทวิทยา บ้านลุงขี้หนู เทคโนโลยีรักไทย เทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ อำเภอปะคำ ชุมชนบ้านดอนนางงาม บ้านเทพพัฒนา ดงใหญ่พัฒนาฯ บ้านปลื้มพัฒนา บ้านสุขสำราญ บ้านกองพระทราย บ้านหนองต้อ บ้านโคกเขาพัฒนา บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านโคกงิ้ว บ้านหินโคน บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง บ้านหูทำนบ บ้านโคกลอย บ้านโคกสมบูรณ์ มารดาวนารักษ์ บ้านทุ่งไผ่ อนุบาลปะคำ บ้านไทยเจริญ อำเภอโนนดินแดง บ้านป่าไม้สหกรณ์ อนุบาลโนนดินแดง บ้านลำนางรอง บ้านหนองบอน บ้านหนองเสม็ด บ้านทรัพย์สมบูรณ์ รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง มูลนิธิรุ่งนภา บ้านน้อยสะแกกวน รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ บ้านคลองหิน ร่มเกล้าบุรีรัมย์ บ้านคลองโป่ง บ้านหนองกกตะแบงฯ บ้านส้มป่อย บ้านซับคะนึง อำเภอโนนสุวรรณ บ้านม่วงงาม บ้านโกรกแก้ว บ้านอุบลสามัคคี บ้านขลุงไผ่ วราวัฒนา บ้านดงบังซับสมบูรณ์ บ้านดอนสมบูรณ์ อนุบาลโนนสุวรรณ บ้านทุ่งจังหัน อำเภอหนองหงส์ บ้านขามเสม็ดบำรุง บ้านหนองกก บ้านชุมแสง บ้านหนองกวางทอง บ้านฝ้าย บ้านหนองโคลน วัดห้วยหิน บ้านหนองตะคร้อ บ้านโคกป**** บ้านหนองเต่า บ้านกระเบื้อง บ้านหนองบัวลี บ้านไทยสามัคคี บ้านหนองเพชร บ้านไทรออ บ้านหนองย่างหมู บ้านนายาวสามัคคี บ้านห้วยก้อม บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่ฯ เบญจมาศกุญชร บ้านโนนสูงน้อย วัดโนนศรีคูณ ชุมชนวัดโคกกลาง วัดบ้านหนองตราดใหญ่ บ้านโคกโสนทองวิทยา บ้านโพธิ์ทอง บ้านศรีภูมิ โคกปราสาท บ้านศรีม่วงแดง อนุบาลหนองหงส์ บ้านสำราญ อนุบาลชนิดา บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ ภรภัทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไทยรัฐวิทยา 26 บ้านโนนศิลา ไทยรัฐวิทยา 90 บ้านบัวตะเคียน บ้านเขว้า บ้านพูนสุข บ้านโคกยาง บ้านยายคำ บ้านโคกสำราญหินฯ บ้านสี่เหลี่ยม บ้านเจริญสุข บ้านหนองสะแก บ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม บ้านตะโก วันครู 2501 วัดสุขสำราญ บ้านถาวร อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ บ้านโนนทอง ObecLms e-Learning ศูนย์สื่อเทคโนฯ สพป บุรีรัมย์ เขต 3 กลุ่มเมืองนางรอง กลุ่มนครนางรอง กลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง กลุ่มสะเดาไทรงาม กลุ่มหนองยายพิมพ์ กลุ่มลุ่มลำมาศ หนองกี่ปราสาทพัฒนา กลุ่มสว่างสูงกระสัง กลุ่มดอนอะราง ทุ่งกระเต็น กลุ่มเมืองโพธิ์ชัย กลุ่มละหานทราย กลุ่มตาจง กลุ่มหนองแวง กลุ่มสำโรงใหม่ กลุ่มมะม่วงเจริญ กลุ่มปะคำ กลุ่มหนองหงส์ กลุ่มฝ้าย-ไทย กลุ่มห้วยหิน กลุ่มเสาทอง กลุ่มโนนสุวรรณ กลุ่มโนนดินแดง กลุ่มพนมรุ้ง กลุ่มถาวรพัฒนา -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- เว็บไซต์น่าสนใจ -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- พยากรณ์อากาศ อำเภอนางรอง -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- Web Link   ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ   ประชาคมอาเซี่ยน 2558   สำนักงานลูกเสือ สพป บุร 3       เอกสารการรับนักเรียน 2556       การรับนักเรียน 2556      ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL   BET-OBEC     จัดซื้อจัดจ้าง ในสังกัด   KM การจัดการความรู้     Salary Report    การแนะแนวการศึกษา     E-report   Buriram United   อาเซี่ยนออนไลน์   สถานศึกษาพอเพียง   โรงเรียนวิถีพุทธ กีฬาสพป บร 3   งานศิลปหัตถกรรม 64   เขตพื้นที่ ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ชมรมครูปฐมวัย สพป บร 3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ    - เครื่องมือวัดแวว B-CM Model -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 0-4463-3691 โทรสาร 0-4463-1548 ศูนย์ ITEC โทร 0-4463-3691 ต่อ 12 2