Go to Site http://www.brm3.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ส่งรายชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนตามแบบรายงาน ส่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ภายในวันที่ 3 ส.ค. 58 ที่อีเมล orawankonto@gmail.com
แบบสอบถาม
 แผนผังการจัดนิทรรศการ ผลการดาเนินงานตาม
จุดเน้นสพฐ.ระยะที่ 2 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2558
แบบสอบถาม
 ประกาศผลการเลือกผู้แทนองค์กร สมาคม และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่ต้องการให้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ช่วยตรวจสอบการกรอกข้อมูลตาม
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ กรุณากรอกข้อมูลแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
 รายละเอียดการเดินทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่ขนานด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางจากวันที่ 28 ก.ค. 58 เป็น 17 ส.ค. 58
เอกสารแนบ
 แจ้งร.ร.ที่ยังไม่ส่ง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
เอกสารแนบ
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
เอกสารแนบ
 ให้ร.ร.รายงานการอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1-6
ทางระบบ e-mes ครั้งที่ 2 ภายในวัยที่ 31 ก.ค. 58
ลิ้งค์กรอกข้อมูล
 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
เอกสารแนบ
 แจ้งทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2558
ในระบบโปรแกรม SET ด่วน ข้อมูลต้องตรงกับ 10 มิ.ย. 58
ขนาดนี้ สพฐ. เปิดระบบให้แก้ไข
http://106.0.176.62/specialbasic
 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล EMIS ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยด่วนที่เว็บไซต์
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php เอกสารแนบ
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้น... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้น...
  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » อนุบาลนางรอง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
อนุบาลนางรอง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น
  โรงเรียน Tamagawa Academy ประเทศญี่ปุ่น นำนักเรียนมัธยมศึษาตอนปลาย แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับโรงเรียนอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบครูธุรการโรงเรียน รูปภาพ จำนวน 34 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบครูธุรการโรงเรียน
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจและกับกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์ปฎิบัติงาน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เข้าค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทย... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เข้าค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทย...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » โนนสุวรรณ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเ... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
โนนสุวรรณ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเ...
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
ประกาศโรงเรียน

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122
background leftmargin topmargin marginwidth marginheight function high which2 theobject which2highlighting setInterval 50 function low which2 clearInterval highlighting if which2 style MozOpacity which2 style MozOpacity 0 3else if which2 filters which2 filters alpha opacity 00 function highlightit cur2 if cur2 style MozOpacity 1 cur2 style MozOpacity parseFloat cur2 style MozOpacity 0 1else if cur2 filters cur2 filters alpha opacity 100 cur2 filters alpha opacity 10else if window highlighting clearInterval highlighting IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 181 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 114 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 106 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 107 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 125 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 145 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 172 HEIGHT 59 BORDER 0 ALT ผอ สพป บร 3 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บร 3   ข้อมูลสารสนเทศ -- Hide script from old browsers function bid_togglelist img var ulReturn img parentNode parentNode parentNode parentNode parentNode getElementsByTagName if ulReturn 0 style display img src ulReturn 0 style display else img src ulReturn 0 style display End -- สำนักงาน ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนในสังกัด ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา -- Hide script from old browsers function bid_getCookie name Get cookie routine by Shelley Powers var search name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search If cookie exists if offset -1 offset search length Set index of beginning of value end document cookie indexOf offset Set index of end of cookie value if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue var bid_foldinglistarray new Array if document getElementsByTagName Build array of elements for i 0 i document getElementsByTagName length i if document getElementsByTagName i className Append element to list bid_foldinglistarray bid_foldinglistarray concat document getElementsByTagName i Restore menu state if bid_foldinglistarray length if bid_getCookie if bid_getCookie var bid_opennodes bid_getCookie split for i 0 i bid_opennodes length i bid_foldinglistarray bid_opennodes i style display Firefox doesn t properly return previousSibling so use parentNode firstChild instead So much for browser superiority bid_foldinglistarray bid_opennodes i parentNode firstChild firstChild firstChild firstChild firstChild src function bid_saveState var opennodes for i 0 i bid_foldinglistarray length - 1 i if bid_foldinglistarray length bid_foldinglistarray i style display opennodes i document cookie opennodes document cookie IE doesn t support the addEventListener method so just wrap the onunload method to keep compatability with other scripts that may be running on the page var bid_oldOnUnload window onunload window onunload function window onunload function End -- กลุ่มงานในสังกัด   กลุ่มอำนวยการ   กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล   หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มงานวินัยและนิติกร     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ศูนย์อาเซียน บริการดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร แบบฟอร์มขอย้ายครู แบบคำร้องขอตัดโอน แบบฟอร์ม OBEC 53_2 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูล     ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คำร้องขอย้ายผู้บริหาร     สถานศึกษา เพิ่มเติม หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง แบบคำขอมีบัตรประจำตัว แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบเบิกค่าศึกษาบุตร แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ แบบคำขอเพิ่มวุฒิ แบบฟอร์มสอบราคา แบบฟอร์มของบประมาณ แบบฟอร์มM_OBEC สัญญาจ้างพนักงานราชการ รายละเอียดการประเมินศักยภาพ     ผู้บริหารสถานศึกษา รายงาน สพฐ รายงาน EMIS รายงานข้อมูล DMC 2558 รายงานข้อมูล DMC 2557 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556   DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555     DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC   การรับนักเรียน 2557 สพฐ   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา     Education For All EFA   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     ระบบติดตามรายงานผลฯ   KRS รายงานคำรับรอง   ARS รายงานกลยุทธ์   E-me รายงานผลและติดตาม    รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน   บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ Inimitable quality service with integrity - ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์ - ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส่งรายชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนตามแบบรายงาน ส่ง สพป บุรีรัมย์ เขต 3 ภายในวันที่ 3 58 ที่อีเมล orawankonto@gmail com แบบสอบถาม แผนผังการจัดนิทรรศการ ผลการดาเนินงานตาม จุดเน้นสพฐ ระยะที่ 2 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2558 แบบสอบถาม ประกาศผลการเลือกผู้แทนองค์กร สมาคม และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เอกสารแนบ แจ้งโรงเรียนที่ต้องการให้ สพป บุรีรัมย์ เขต 3 ช่วยตรวจสอบการกรอกข้อมูลตาม พรบ อำนวยความสะดวกฯ กรุณากรอกข้อมูลแบบสอบถาม แบบสอบถาม รายละเอียดการเดินทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่ขนานด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางจากวันที่ 28 58 เป็น 17 58 เอกสารแนบ แจ้งร ที่ยังไม่ส่ง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เอกสารแนบ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 เอกสารแนบ ให้ร รายงานการอ่านออกเขียนได้ชั้น 1-6 ทางระบบ e-mes ครั้งที่ 2 ภายในวัยที่ 31 58 ลิ้งค์กรอกข้อมูล การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เอกสารแนบ แจ้งทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2558 ในระบบโปรแกรม SET ด่วน ข้อมูลต้องตรงกับ 10 มิ 58 ขนาดนี้ สพฐ เปิดระบบให้แก้ไข http 106 0 176 62 specialbasic แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล EMIS ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยด่วนที่เว็บไซต์ http data bopp-obec info emis index php เอกสารแนบ รอบรั้ว สพป บร 3 ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้น สพป บุรีรัมย์ เขต โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป #187 อนุบาลนางรอง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น โรงเรียน Tamagawa Academy ประเทศญี่ปุ่น นำนักเรียนมัธยมศึษาตอนปลาย แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับโรงเรียนอ ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต สอบครูธุรการโรงเรียน นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต ตรวจและกับกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์ปฎิบัติงาน ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต เข้าค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทย นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานเปิดค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ ทั่วไป #187 โนนสุวรรณ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเ นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกค ข่าว กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป บร 3 E-News อ่านข่าว-กิจกรรมทั้งหมด หนังสือราชการ สพป บร 3 iframe marginwidth marginheight src frameborder noresize width scrolling height อ่านทั้งหมด หนังสือราชการ สพฐ ข่าวสารการศึกษา บริการดาวน์โหลดข้อมูล ประกาศโรงเรียน facebook Education Policy แนะนำ รมว ศึกษาธิการ แนะนำ รมว ช่วยศึกษาธิการ แนะนำ รมว ช่วยศึกษาธิการ นโยบาย รมว ศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี สพฐ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณพ 2558 สพฐ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณพ 2558 สพป บุรีรัมย์ เขต 3 โรงเรียนในสังกัด อำเภอนางรอง บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ ศูนย์แนะแนว สฟป บร 3 อนุบาลนางรอง วัดก้านเหลือง บ้านหนองกง บ้านหนองถั่วแปบ บ้านวังกระโดน บ้านหนองงิ้วหนองไทร วัดน้ำไหล บ้านแพงพวย บ้านทุ่งใหญ่ บ้านหนองยาง บ้านถนน บ้านโคกยางหนองตาสี บ้านถนนหัก บ้านหนองโบสถ์ บ้านสิงห์ฯ บ้านหนองปรือ บ้านนางรอง ยุทธกาจ บ้านหนองพลวง ศึกษาสงเคราะห์นางรอง บ้านไร่โคกหนองปรือ บ้านก้านเหลือง บ้านโคกยางหนองถนน บ้านเสลา บ้านโคกหลวงพ่อ บ้านหนองเสม็ด บ้านคอกควาย บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ทีโอเอวิทยา บ้านหนองรี บ้านหนองหญ้าวัว บ้านเสลาโสรง ชุมชนบ้านกระเดื่อง บ้านสวายสอ บ้านหนองกก บ้านสระประดู่หนองมะค่า บ้านสองพี่น้อง อนุบาลกมลลักษณ์ บ้านสะเดา บ้านหนองโสน บ้านนิคมเขต บ้านหนองยายพิมพ์ บ้านหนองไทร ชุมชนวัดบ้านหนองกง บ้านตลาดแย้ บ้านชุมแสง บ้านโคกมะค่า บ้านทุ่งโพธิ บ้านหนองแช่ไม้ บ้านบุตาเวสน์ บ้านหนองกราด บ้านระนามพลวง บ้านหนองทองลิ่ม บ้านตะกุดตาสา บ้านโคกสูง บ้านบุตาสุ่มหนองโจด บ้านโคกตะโก มารีพิทักษ์ บ้านหนองบัว บ้านแท่นบัลลังก์ บ้านจาน บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา บ้านสระปะดู่หนองมะค่า บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ อำเภอละหานทราย ชุมชนบ้านโคกว่าน บ้านหงอนไก่ ชุมชนวัดชุมพร บ้านหนองกราด บ้านหนองหมี บ้านโคกขาม บ้านหนองตะครอง บ้านโคกตาพรม บ้านหนองตาเยา บ้านโคกเฟือง บ้านหนองถนน บ้านโคกไม้แดง บ้านหนองโบสถ์ บ้านตากอง บ้านหนองมดแดง บ้านเทพพยัคฆ์ บ้านหนองยาง บ้านแท่นทัพไทย บ้านหนองละหานทราย บ้านน้อยหนองหว้า บ้านหนองแวง บ้านบุ บ้านหนองหว้า บ้านบาระแนะ บ้านปากช่อง บ้านปรือพวงสำราญ บ้านผไทรวมพล วัดกัลยาณธรรมาราม บ้านราษฎ์รักแดน อนุบาลโคกใหม่ฯ บ้านละหานทราย เทคโนฯไทยรักไทย บ้านสมจิต อนุบาลแสนสุข บ้านสว่างพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บ้านสันติสุข อำเภอหนองกี่ บ้านสระตะเคียน ชุมชนบ้านดอนอะราง บ้านสะเดาหวาน บ้านสระสะแก นิภาศิริ บ้านหนองกราด บ้านขามน้อย บ้านหนองกี่ประชาฯ บ้านคูขาดน้อย บ้านหนองกี่สุขสำราญ บ้านโคกกระชาย บ้านหนองตาดำ บ้านโคกกระพี้หนองนกฯ บ้านหนองไผ่ บ้านโคกลอย บ้านหนองมัน บ้านโคกสว่าง บ้านหนองม่วง บ้านโคกสะอาด บ้านหนองหัวหมู บ้านโคกสูงคูขาด บ้านหนองหว้า บ้านตะกรุมทอง บ้านเพชรเจริญพัฒนา บ้านนาจาน มิตรภาพโนนสมบูรณ์ บ้านโนนขี้เหล็ก ไตรคาม บ้านโนนพะไล วัดเย้ยปราสาท บ้านบุกระสัง จตุคามราษฏร์วิทยา บ้านสระขาม อนุบาลหนองกี่ บ้านสระขุด วรเวทวิทยา บ้านลุงขี้หนู เทคโนโลยีรักไทย เทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ อำเภอปะคำ ชุมชนบ้านดอนนางงาม บ้านเทพพัฒนา ดงใหญ่พัฒนาฯ บ้านปลื้มพัฒนา บ้านสุขสำราญ บ้านกองพระทราย บ้านหนองต้อ บ้านโคกเขาพัฒนา บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านโคกงิ้ว บ้านหินโคน บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง บ้านหูทำนบ บ้านโคกลอย บ้านโคกสมบูรณ์ มารดาวนารักษ์ บ้านทุ่งไผ่ อนุบาลปะคำ บ้านไทยเจริญ อำเภอโนนดินแดง บ้านป่าไม้สหกรณ์ อนุบาลโนนดินแดง บ้านลำนางรอง บ้านหนองบอน บ้านหนองเสม็ด บ้านทรัพย์สมบูรณ์ รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง มูลนิธิรุ่งนภา บ้านน้อยสะแกกวน รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ บ้านคลองหิน ร่มเกล้าบุรีรัมย์ บ้านคลองโป่ง บ้านหนองกกตะแบงฯ บ้านส้มป่อย บ้านซับคะนึง อำเภอโนนสุวรรณ บ้านม่วงงาม บ้านโกรกแก้ว บ้านอุบลสามัคคี บ้านขลุงไผ่ วราวัฒนา บ้านดงบังซับสมบูรณ์ บ้านดอนสมบูรณ์ อนุบาลโนนสุวรรณ บ้านทุ่งจังหัน อำเภอหนองหงส์ บ้านขามเสม็ดบำรุง บ้านหนองกก บ้านชุมแสง บ้านหนองกวางทอง บ้านฝ้าย บ้านหนองโคลน วัดห้วยหิน บ้านหนองตะคร้อ บ้านโคกป**** บ้านหนองเต่า บ้านกระเบื้อง บ้านหนองบัวลี บ้านไทยสามัคคี บ้านหนองเพชร บ้านไทรออ บ้านหนองย่างหมู บ้านนายาวสามัคคี บ้านห้วยก้อม บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่ฯ เบญจมาศกุญชร บ้านโนนสูงน้อย วัดโนนศรีคูณ ชุมชนวัดโคกกลาง วัดบ้านหนองตราดใหญ่ บ้านโคกโสนทองวิทยา บ้านโพธิ์ทอง บ้านศรีภูมิ โคกปราสาท บ้านศรีม่วงแดง อนุบาลหนองหงส์ บ้านสำราญ อนุบาลชนิดา บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ ภรภัทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไทยรัฐวิทยา 26 บ้านโนนศิลา ไทยรัฐวิทยา 90 บ้านบัวตะเคียน บ้านเขว้า บ้านพูนสุข บ้านโคกยาง บ้านยายคำ บ้านโคกสำราญหินฯ บ้านสี่เหลี่ยม บ้านเจริญสุข บ้านหนองสะแก บ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม บ้านตะโก วันครู 2501 วัดสุขสำราญ บ้านถาวร อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ บ้านโนนทอง ObecLms e-Learning ศูนย์สื่อเทคโนฯ สพป บุรีรัมย์ เขต 3 กลุ่มเมืองนางรอง กลุ่มนครนางรอง กลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง กลุ่มสะเดาไทรงาม กลุ่มหนองยายพิมพ์ กลุ่มลุ่มลำมาศ หนองกี่ปราสาทพัฒนา กลุ่มสว่างสูงกระสัง กลุ่มดอนอะราง ทุ่งกระเต็น กลุ่มเมืองโพธิ์ชัย กลุ่มละหานทราย กลุ่มตาจง กลุ่มหนองแวง กลุ่มสำโรงใหม่ กลุ่มมะม่วงเจริญ กลุ่มปะคำ กลุ่มหนองหงส์ กลุ่มฝ้าย-ไทย กลุ่มห้วยหิน กลุ่มเสาทอง กลุ่มโนนสุวรรณ กลุ่มโนนดินแดง กลุ่มพนมรุ้ง กลุ่มถาวรพัฒนา เว็บไซต์น่าสนใจ พยากรณ์อากาศ อำเภอนางรอง Web Link   ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ   ประชาคมอาเซี่ยน 2558   สำนักงานลูกเสือ สพป บุร 3       เอกสารการรับนักเรียน 2556       การรับนักเรียน 2556      ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL   BET-OBEC     จัดซื้อจัดจ้าง ในสังกัด   KM การจัดการความรู้     Salary Report    การแนะแนวการศึกษา     E-report   Buriram United   อาเซี่ยนออนไลน์   สถานศึกษาพอเพียง   โรงเรียนวิถีพุทธ กีฬาสพป บร 3   งานศิลปหัตถกรรม 64   เขตพื้นที่ ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ชมรมครูปฐมวัย สพป บร 3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ    - เครื่องมือวัดแวว B-CM Model QR Code สพป บุรีรัมย์เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 0-4463-3691 โทรสาร 0-4463-1548 ศูนย์ ITEC โทร 0-4463-3691 ต่อ 12 2