Go to Site http://www.bcnsurat.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน้าหลัก

RTG

eng nursee2

selfieadv

selfie

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 

ประกวดราคา/จัดจ้าง/เหมาบริการ 

ภาพกิจกรรม 

Facebook 

กระดานสนทนา รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางอุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย
ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม 

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

กิจกรรม 

No events

Login 

สาระน่ารู้ 

เครือข่ายวิทยาลัย 

หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย ประวัติวิทยาลัย วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย สีประจำวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย แผนผังวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริการ PIEiS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS เก่า ระบบจัดการประชุม E - Meeting ระบบบุคลากร E - Person ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย Researcher Society ระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ OPEN TQF ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา E-regis ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ U-lib ระบบทะเบียนศิษย์เก่า Alumni ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน บทเรียนออนไลน์ E-Learning U-Media ระบบสารสนเทศภายนอก ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา Che-QA ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS ค้นหาข้อมูลในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย The Cochrane Library Thai Journals Online EBSCOhost Research Databases CINAHL ระบบ Intranet ระบบห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม ห้องแสดงภาพกิจกรรม Webboard หน่วยงานภายใน ภาควิชา ภาควิชาพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาควิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มงาน กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ การจัดการความรู้ งานบริการวิชาการ คลังความรู้ทางสุขภาพและการจัดการความรู้ การจัดการด้านพลังงาน ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ เว็บไซต์ศิษย์เก่า รายชื่ออาจารย์ แผนผังเว็บ ติดต่อเรา ประกาศ ประชาสัมพันธ์ 01 09 2557 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 04 08 2557 รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ บัตร IPAC กรณีบัตรสูญหาย 28 07 2557 เวทีวิชาการครั้งที่ 2 21 05 2557 นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนประจำปีการศึกษา 2557 19 02 2557 เอกลักษณ์ของสถาบัน 02 01 2557 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 11 12 2556 สำนักงาน ได้พิจารณามีมติรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 3 ปี จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวมจำนวน 15 27 08 2555 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 23 07 2555 คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรค มือ เท้า ปาก 19 07 2555 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย โอน มารับราชการในสังกัด 29 05 2555 เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 10 04 2555 วารสารออนไลน์ ข่าวทั้งหมด อบรม สัมมนา 17 06 2557 รับสมัครโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 12 06 2557 download เอกสารโครงการอบรมเรื่องการล้างไตฯ ข่าวทั้งหมด ประกวดราคา จัดจ้าง เหมาบริการ 12 09 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ 12 09 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ 12 09 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 09 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 11 09 2557 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 11 09 2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 08 2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา 26 08 2557 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา 26 08 2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ ข่าวทั้งหมด ภาพกิจกรรม โครงการเขียนแผนปี 58 ขนอม รับการประเมินจาก มอ วางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จย่า ประชุมวิชาการ การฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วพบ สุรินทร์ ศึกษาดูงาน พิธีเปิดโครงการล้างไต รุ่น 1 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร เวชฯ รุ่น 23 วพบ อุดร ศึกษาดูงาน พิธีรับวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 2 ประชุมเขตบริการสุขภาพที่ 11 โดยผู้ตรวจราชการ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธีตั้งเสาเอก บ้านพักผู้อำนวยการ พิธีรับมอบตะเกียงไนติงเกล 2557 พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี รุ่นที่ 29 บรรยากาศรับสมัครนักศึกษาและสอบสัมภาษณ์ 2557 ตักบาตรวันสงกรานต์ 2557 รับการประเมินจากสภาการพยาบาล Facebook กระดานสนทนา รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ Aloha ใน ห้องสนทนา ห้องทั่วไป โพสต์ล่าสุดโดย gory2014 1 วัน 2 ชั่วโมง ago ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการ ปฏิทินกิจกรรม laquo lt September 2014 gt raquo S M T W T F S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 กิจกรรม No events Login ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน จำการเข้าระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อผู้ใช้ สมัครสมาชิก ผลงานวิจัยและวิชาการ รายชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน Logout Internet Logout Logout ห้องคอมพิวเตอร์ 1 2 Logout หอพัก 1 Logout หอพัก 2 เครือข่ายวิทยาลัย - - ภาคเหนือ- - วพบ เชียงใหม่ วพบ ลำปาง วพบ พะเยา วพบ นครสวรรค์ วพบ อุตรดิตถ์ วพบ พุทธชินราช พิษณุโลก วสส พิษณุโลก - - ภาคกลาง- - วพบ กรุงเทพฯ วพบ นพรัตน์วชิระ วสส กาญจนาภิเษกนนทบุรี วพบ ศรีธัญญา วพบ นนทบุรี วพบ จักรีรัช ราชบุรี วพบ สระบุรี วพบ พระพุทธบาท สระบุรี วพบ ชัยนาท วพบ สุพรรณบุรี วสส สุพรรณบุรี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - วพบ ขอนแก่น วสส ขอนแก่น วพบ นครพนม วพบ ศรีมหาสารคาม วพบ นครราชสีมา วพบ สุรินทร์ วพบ อุบลราชธานี วสส อุบลราชธานี - -ภาคใต้- - วพบ สุราษฏ์ธานี วพบ นครศรีธรรมราช วพบ ตรัง วสส ตรัง วพบ สงขลา วพบ ยะลา วสส ยะลา วพบ นราธิวาส - -ภาคตะวันออก- - วพบ พระปกเกล้าจันทร์บุรี วพบ ชลบุรี วสส ชลบุรี - -ภาคตะวันตก- - วพบ ราชบุรี วพบ พระจอมเกล้าเพชรบุรี ลิงค์ที่น่าสนใจ กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ฐานข้อมูล ThaiLIS ฐานข้อมูลวิจัยไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 56 6 2 ถนนศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทร 0-7728-7813 0-7728-7816 โทรสาร 0-77272571 website Support vga 1024 x 768 Internet Explorer 9 Chrome Firefox Administrator This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it -- document getElementById innerHTML var prefix var path var addy40614 addy40614 addy40614 document getElementById innerHTML addy40614 -- n Cufon now