Go to Site http://www.bcnsurat.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน้าหลัก

eng nurse

 28-29aug

manual2e

selfieadv

selfie

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 

อบรม/สัมมนา 

Facebook 

กระดานสนทนา รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางอุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย
ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม 

July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

กิจกรรม 

No events

Login 

สาระน่ารู้ 

เครือข่ายวิทยาลัย 

หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย ประวัติวิทยาลัย วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย สีประจำวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย แผนผังวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริการ PIEiS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS เก่า ระบบจัดการประชุม E - Meeting ระบบบุคลากร E - Person ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย Researcher Society ระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ OPEN TQF ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา E-regis ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ U-lib ระบบทะเบียนศิษย์เก่า Alumni ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน บทเรียนออนไลน์ E-Learning U-Media ระบบสารสนเทศภายนอก ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา Che-QA ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS ค้นหาข้อมูลในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย The Cochrane Library Thai Journals Online EBSCOhost Research Databases CINAHL ระบบ Intranet ระบบห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม ห้องแสดงภาพกิจกรรม Webboard หน่วยงานภายใน ภาควิชา ภาควิชาพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาควิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มงาน กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ การจัดการความรู้ งานบริการวิชาการ คลังความรู้ทางสุขภาพและการจัดการความรู้ การจัดการด้านพลังงาน ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ เว็บไซต์ศิษย์เก่า รายชื่ออาจารย์ แผนผังเว็บ ติดต่อเรา ประกาศ ประชาสัมพันธ์ 15 07 2557 คู่มือการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” 12 07 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับพยาบาลในการเตรียมพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 09 07 2557 การเตรียมตัวรายงานตัวเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 02 07 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบรับกลาง Admission 05 06 2557 ขออนุญาตให้นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านความรู้และทักษะการ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามสภาพการณ์จริงในชุมชน ระยะที่ 05 06 2557 ขออนุญาตให้นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านความรู้และทักษะการ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามสภาพการณ์จริงในชุมชน ระยะที่ 21 05 2557 นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนประจำปีการศึกษา 2557 02 05 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 19 02 2557 เอกลักษณ์ของสถาบัน 23 01 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย 23 01 2557 การรับรองคุณวุฒิผู้ช่วยพยาบาล 02 01 2557 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวทั้งหมด อบรม สัมมนา 20 06 2557 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 17 06 2557 รับสมัครโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 12 06 2557 download เอกสารโครงการอบรมเรื่องการล้างไตฯ 05 06 2557 รับสมัครหลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล57 05 06 2557 ตารางอบรมเวชสัปดาห์ที่ 16 30 05 2557 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพยาบาลไร้รอยต่อ เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม 23 04 2557 ดาวน์โหลดเอกสารเวชรุ่นที่ 23 31 01 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 23 21 11 2556 ปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 23 ข่าวทั้งหมด ประกวดราคา จัดจ้าง เหมาบริการ 01 03 2557 ประกาศรายชื่ผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 05 02 2557 จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน อัตราโดยวิธีพิเศษ 27 01 2557 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พรัอมติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย ข่าวทั้งหมด ภาพกิจกรรม วพบ สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ การฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ พิธีเปิดโครงการล้างไต รุ่น 1 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร เวชฯ รุ่น 23 วพบ อุดร ศึกษาดูงาน พิธีรับวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 2 ประชุมเขตบริการสุขภาพที่ 11 โดยผู้ตรวจราชการ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธีตั้งเสาเอก บ้านพักผู้อำนวยการ พิธีรับมอบตะเกียงไนติงเกล 2557 พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี รุ่นที่ 29 บรรยากาศรับสมัครนักศึกษาและสอบสัมภาษณ์ 2557 ตักบาตรวันสงกรานต์ 2557 รับการประเมินจากสภาการพยาบาล Facebook กระดานสนทนา รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ไม่มีกระทู้แสดง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการ ปฏิทินกิจกรรม laquo lt July 2014 gt raquo S M T W T F S 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 กิจกรรม No events Login ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน จำการเข้าระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อผู้ใช้ สมัครสมาชิก ผลงานวิจัยและวิชาการ รายชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน Logout Internet Logout Logout ห้องคอมพิวเตอร์ 1 2 Logout หอพัก 1 Logout หอพัก 2 เครือข่ายวิทยาลัย - - ภาคเหนือ- - วพบ เชียงใหม่ วพบ ลำปาง วพบ พะเยา วพบ นครสวรรค์ วพบ อุตรดิตถ์ วพบ พุทธชินราช พิษณุโลก วสส พิษณุโลก - - ภาคกลาง- - วพบ กรุงเทพฯ วพบ นพรัตน์วชิระ วสส กาญจนาภิเษกนนทบุรี วพบ ศรีธัญญา วพบ นนทบุรี วพบ จักรีรัช ราชบุรี วพบ สระบุรี วพบ พระพุทธบาท สระบุรี วพบ ชัยนาท วพบ สุพรรณบุรี วสส สุพรรณบุรี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - วพบ ขอนแก่น วสส ขอนแก่น วพบ นครพนม วพบ ศรีมหาสารคาม วพบ นครราชสีมา วพบ สุรินทร์ วพบ อุบลราชธานี วสส อุบลราชธานี - -ภาคใต้- - วพบ สุราษฏ์ธานี วพบ นครศรีธรรมราช วพบ ตรัง วสส ตรัง วพบ สงขลา วพบ ยะลา วสส ยะลา วพบ นราธิวาส - -ภาคตะวันออก- - วพบ พระปกเกล้าจันทร์บุรี วพบ ชลบุรี วสส ชลบุรี - -ภาคตะวันตก- - วพบ ราชบุรี วพบ พระจอมเกล้าเพชรบุรี ลิงค์ที่น่าสนใจ กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ฐานข้อมูล ThaiLIS ฐานข้อมูลวิจัยไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 56 6 2 ถนนศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทร 0-7728-7813 0-7728-7816 โทรสาร 0-77272571 website Support vga 1024 x 768 Internet Explorer 9 Chrome Firefox Administrator -- var prefix var path var addy65915 addy65915 addy65915 document write document write addy65915 document write -- n -- document write -- This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it -- document write document write -- Cufon now