Go to Site http://www.bcnsurat.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน้าหลัก

RTG

slide-king-dec05--rev02

selfie std

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางอุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย
ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม 

May 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

กิจกรรม 

No events

Login 

เครือข่ายวิทยาลัย 

หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย ประวัติวิทยาลัย วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย สีประจำวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย แผนผังวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริการ PIEiS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office ระบบจัดการการประชุม E - Meeting ระบบบุคลากร E - Person ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย Researcher Society ระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ OPEN TQF ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา E-regis ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ U-lib ระบบทะเบียนศิษย์เก่า Alumni บทเรียนออนไลน์ E-Learning บทเรียนออนไลน์ E-learning NEW ระบบสารสนเทศภายนอก ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา Che-QA ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS ค้นหาข้อมูลในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย The Cochrane Library Thai Journals Online EBSCOhost Research Databases CINAHL ระบบ Intranet ระบบห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาล ระบบจองห้องประชุมและห้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม ห้องแสดงภาพกิจกรรม หน่วยงานภายใน ภาควิชา ภาควิชาพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาควิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มงาน กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ การจัดการความรู้ งานบริการวิชาการ คลังความรู้ทางสุขภาพและการจัดการความรู้ การจัดการด้านพลังงาน ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ เว็บไซต์ศิษย์เก่า รายชื่ออาจารย์ แผนผังเว็บ ติดต่อเรา ประกาศ ประชาสัมพันธ์ 26 05 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์ 26 05 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 16 04 2558 การสมัครในระบบลงทะเบียนออนไลน์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP เพื่อขอรับใบรายงานคะแนนส่วนบุคคล 25 03 2558 การจัดสอบ CU-TEP วพบ สุราษฎร์ธานี‏ 23 02 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา 09 02 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เข้ารายงานตัวเพื่อปฐมนิเทศเข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2558 26 01 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระบบคัดตรงจากพื้นที่ 09 01 2558 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 15 12 2557 รับสมัครคัดบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน 01 10 2557 การคัดเลือกผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 ข่าวทั้งหมด อบรม สัมมนา 18 03 2558 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 18 03 2558 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ ๒๔ ข่าวทั้งหมด ประกวดราคา จัดจ้าง เหมาบริการ 21 05 2558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอนราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ 21 05 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะและเก้าอี้ ข่าวทั้งหมด ภาพกิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง รับประกาศ นศ รุ่น 27 ไหว้พระภูมิ เจ้าที่ นศ รุ่น 27 ตักบาตร ปี 4 รุ่น 27 สะพานดาว รุ่น 27 สวัสดีปีใหม่ 2558 กิจกรรมวันเด็ก 2558 Facebook ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการ ปฏิทินกิจกรรม laquo lt May 2015 gt raquo S M T W T F S 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 กิจกรรม No events Login ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน จำการเข้าระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อผู้ใช้ สมัครสมาชิก ผลงานวิจัยและวิชาการ รายชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปประชุม เครือข่ายวิทยาลัย - - ภาคเหนือ- - วพบ เชียงใหม่ วพบ ลำปาง วพบ พะเยา วพบ นครสวรรค์ วพบ อุตรดิตถ์ วพบ พุทธชินราช พิษณุโลก วสส พิษณุโลก - - ภาคกลาง- - วพบ กรุงเทพฯ วพบ นพรัตน์วชิระ วสส กาญจนาภิเษกนนทบุรี วพบ ศรีธัญญา วพบ นนทบุรี วพบ จักรีรัช ราชบุรี วพบ สระบุรี วพบ พระพุทธบาท สระบุรี วพบ ชัยนาท วพบ สุพรรณบุรี วสส สุพรรณบุรี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - วพบ ขอนแก่น วสส ขอนแก่น วพบ นครพนม วพบ ศรีมหาสารคาม วพบ นครราชสีมา วพบ สุรินทร์ วพบ อุบลราชธานี วสส อุบลราชธานี - -ภาคใต้- - วพบ สุราษฏ์ธานี วพบ นครศรีธรรมราช วพบ ตรัง วสส ตรัง วพบ สงขลา วพบ ยะลา วสส ยะลา วพบ นราธิวาส - -ภาคตะวันออก- - วพบ พระปกเกล้าจันทร์บุรี วพบ ชลบุรี วสส ชลบุรี - -ภาคตะวันตก- - วพบ ราชบุรี วพบ พระจอมเกล้าเพชรบุรี ลิงค์ที่น่าสนใจ กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ฐานข้อมูล ThaiLIS ฐานข้อมูลวิจัยไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 56 6 2 ถนนศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทร 0-7728-7816 โทรสาร 0-77272571 website Support vga 1024 x 768 Internet Explorer 9 Chrome Firefox Administrator This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it -- document getElementById innerHTML var prefix var path var addy10027 addy10027 addy10027 document getElementById innerHTML addy10027 -- Cufon now