Go to Site http://www.bcnsurat.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน้าหลัก
 • ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสุข สร้างองค์ความรู้ สู่การบริการวิชาการ แก่ชุมชน

 • ปรัชญา

  บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เชื่อว่าการศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในการช่วยเหลือดูแลมนุษย์แบบองค์รวม ที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้วยการศึกษาที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในสถาบันกับสภาพความเป็นจริง วิทยาลัยมีเจตจำนงในการให้การศึกษาพยาบาล การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของความมีมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความสุข

 • วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพสูง เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล อย่างเข้าใจ เข้าถึงชุมชน สร้างองค์กรให้เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพ ที่ร่วมสร้างชุมชนอุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมท่านพุทธทาสภิกขุ

 • พันธกิจ

  พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ โดยวิทยาลัยได้กำหนดครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ---๑. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข ---๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ---๓. บริการวิชาการ ---๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • เอกลักษณ์ของสถาบัน

  “สร้างคนจากชุมชนเพื่อชุมชน”

 • อัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก

  “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

 • อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

  “จิตบริการ มีวินัย ใฝ่รู้”

 • พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

  1. มีความเมตตา กรุณา >> 2. มีระเบียบวินัย >> 3.มีความซื่อสัตย์ สุจริต

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางอุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย
ผู้อำนวยการ

Login 

รายชื่ออาจารย์ 

ผลงานวิจัยและวิชาการ 

ค้นหาผลงานวิจัย
ค้นหาผลงานวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรม 

April 2014
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

กิจกรรม 

No events

สาระน่ารู้ 

ผลงานนักศึกษา 

เครือข่ายวิทยาลัย 

ฝากข้อความ 

Latest Message: 12 months ago
 • admin : สมัครสมาชิก ก่อนโพสข้อความนะครับ

Guests are shown between [].

Only registered users are allowed to post

dir2

 

kss re2

manual2e

Image Caption
Image Caption
Image Caption

selfie

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 

ประกวดราคา/จัดจ้าง/เหมาบริการ 

ข่าวกิจกรรม 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

วันพยาบาล วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

31-10-2556 Hits:367

วันพยาบาล วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันรักษ์ต้นไม้ วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทยโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ  จำนวน  ๒๑ รูป ประกอบพิธีถว...

Read more

กิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงส่งอินโดนีเซีย วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

31-10-2556 Hits:304

กิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงส่งอินโดนีเซีย วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

อาจารย์และนักศึกษาจาก Nursing School of JenderalSoedirman University จากอินโดนีเซีย จำนวน๑๑ ท่าน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการเสนอในคลินิกและชุมชนอีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

Read more

วันพยาบาลสากล 2556

08-05-2556 Hits:1995

วันพยาบาลสากล 2556

ความเป็นมาของวันพยาบาลสากล        สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 (ค.ศ.19...

Read more

พยาบาลไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

04-09-2555 Hits:756

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม เรียนรู้ สู่อาเซียน ตามโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการสื่อสารทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพัฒนากระบวนการคิด นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 รับ...

Read more

Facebook 

กระดานสนทนา รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 

 • ไม่มีกระทู้แสดง
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย ประวัติวิทยาลัย วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย สีประจำวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย แผนผังวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริการ PIEiS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS เก่า ระบบจัดการประชุม E - Meeting ระบบบุคลากร E - Person ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย Researcher Society ระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ OPEN TQF ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา E-regis ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ U-lib ระบบทะเบียนศิษย์เก่า Alumni ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน ข้อมูลนักศึกษา บทเรียนออนไลน์ E-Learning U-Media ระบบสารสนเทศภายนอก ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา Che-QA ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS ค้นหาข้อมูลในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย The Cochrane Library Thai Journals Online EBSCOhost Research Databases CINAHL ระบบ Intranet ระบบห้องปฏิบัติการ1 ระบบห้องปฏิบัติการ2 สื่อการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม ห้องแสดงภาพกิจกรรม Webboard หน่วยงานภายใน ภาควิชา ภาควิชาพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาควิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มงาน กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ การจัดการความรู้ งานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ คลังความรู้ทางสุขภาพและการจัดการความรู้ การจัดการด้านพลังงาน ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ รายชื่ออาจารย์ แผนผังเว็บ ติดต่อเรา ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสุข สร้างองค์ความรู้ สู่การบริการวิชาการ แก่ชุมชน ปรัชญา บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เชื่อว่าการศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในการช่วยเหลือดูแลมนุษย์แบบองค์รวม ที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้วยการศึกษาที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในสถาบันกับสภาพความเป็นจริงวิทยาลัยมีเจตจำนงในการให้การศึกษาพยาบาล การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของความมีมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความสุข วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพสูง เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล อย่างเข้าใจ เข้าถึงชุมชน สร้างองค์กรให้เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพ ที่ร่วมสร้างชุมชนอุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมท่านพุทธทาสภิกขุ พันธกิจ พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ โดยวิทยาลัยได้กำหนดครอบคลุมพันธกิจหลัก ด้าน คือ---๑ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข---๒ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้---๓ บริการวิชาการ---๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ของสถาบัน “สร้างคนจากชุมชนเพื่อชุมชน” อัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี “จิตบริการ มีวินัย ใฝ่รู้” พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 1 มีความเมตตา กรุณา 2 มีระเบียบวินัย 3 มีความซื่อสัตย์ สุจริต function var libs BT Loader js libs function jQuery noConflict jQuery css jQuery skitter width 940 height 370 animation dots true animateNumberOut animateNumberOver animateNumberActive structure velocity 1 3 interval 15000 thumb_width thumb_height caption caption_width navigation 0 fullscreen false ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางอุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการ Login ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน จำการเข้าระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อผู้ใช้ สมัครสมาชิก รายชื่ออาจารย์ รายชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัยและวิชาการ function sendPost frmId value url target conf if conf length 0 if confirm conf return false var html if url if jQuery frmId length 0 jQuery frmId attr url else jQuery append if target jQuery frmId attr target if value jQuery each value function index value if jQuery frmId find length 0 html else jQuery val value temp index jQuery frmId append html trigger ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ ปฏิทินกิจกรรม April 2014 S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 กิจกรรม No events สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน ผลงานนักศึกษา นักศึกษารุ่นที่ 25 ระบบต่อมไร้ท่อ นักศึกษารุ่นที่ 26 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอาบน้ำผู้ป่วยแบบสมบูรณ์ การฉีดยา การปฐมพยาบาลผู้ถูกงูกัด คำแนะนำในการเก็บสิ่งส่งตรวจ โรคมะเร็งปากมดลูก โรคเบาหวาน โภชนาการอาหารตามวัย การพันแผล การทำแผล การเย็บแผล การพยาบาลแบบองค์รวม นักศึกษารุ่นที่ 28 1 ความหมายของการปฐมพยาบาล ดูแลสุขภาพ ไม่ต้องยุ่งยาก รู้ทัน โรคความดันโลหิตสูง โรคใกล้ตัวที่คนไทยฮิตป่วย สุขภาพทั่วไปของผู้สูงอายุ การพยาบาลเบื้องต้น คำแนะนำเกี่ยวกับเบาหวาน ความหมายของคำว่า มารู้จักวิตามินกัน สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย พบหมอเมื่อตั้งครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ กำเนิดทารก อาหารเพื่อสุขภาพ การดูแลผิวหน้า การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ สุขภาพดี คุณเอง เป็นผู้กำหนด รู้เท่าทันโรค นักศึกษารุ่นที่ 28 2 การดูแลรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรง เราสร้างได้ ความดันโลหิต โรคไข้หวัด เทคนิคดูแลสุขภาพ บอกเก้า เล่าสิบเรื่องสุขภาพ โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ โรคหัวใจ สุขภาพ สมุนไพร สุขภาพจิต มะเร็งตับ ความหมายของโรค การดูแลสุขภาพ แม่และเด็ก อาหาร แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สุขภาพ กินแกงกระตุ้นความจำ โรคเบาหวาน โรคเบาหวาน โรคเก๊าต์ สมุนไพร ดูแลสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ สุขภาพและความงาม นักศึกษารุ่นที่ 29 ประเพณียี่เป็ง วิถีชีวิตปราชญ์นมแม่ ประเพณีให้ทานไฟ ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง เพลงชาน้อง ไข่เค็มไชยา ประเพณีสารทเดือนสิบ วันลอยกระทง ประเพณีกินเจ อาหารพื้นบ้านภาคใต้ ผ้าไหมพุมเรียง ประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน เพลงพื้นบ้านภาคใต้ ประเพณีการถือศีลอด ประเพณีชักพระ กำเนิดมวยไชยา ภูมิปัญญาปักษ์ใต้ ประเพณีทอดกฐิน ไทยทรงดำ ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีชิงเปรต ประเพณีจังหวัดชุมพร เที่ยวสุราษฎร์ฯสุขใจ ประเพณีชักพระในน้ำ เครือข่ายวิทยาลัย - - ภาคเหนือ- - วพบ เชียงใหม่ วพบ ลำปาง วพบ พะเยา วพบ นครสวรรค์ วพบ อุตรดิตถ์ วพบ พุทธชินราช พิษณุโลก วสส พิษณุโลก - - ภาคกลาง- - วพบ กรุงเทพฯ วพบ นพรัตน์วชิระ วสส กาญจนาภิเษกนนทบุรี วพบ ศรีธัญญา วพบ นนทบุรี วพบ จักรีรัช ราชบุรี วพบ สระบุรี วพบ พระพุทธบาท สระบุรี วพบ ชัยนาท วพบ สุพรรณบุรี วสส สุพรรณบุรี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - วพบ ขอนแก่น วสส ขอนแก่น วพบ นครพนม วพบ ศรีมหาสารคาม วพบ นครราชสีมา วพบ สุรินทร์ วพบ อุบลราชธานี วสส อุบลราชธานี - -ภาคใต้- - วพบ สุราษฏ์ธานี วพบ นครศรีธรรมราช วพบ ตรัง วสส ตรัง วพบ สงขลา วพบ ยะลา วสส ยะลา วพบ นราธิวาส - -ภาคตะวันออก- - วพบ พระปกเกล้าจันทร์บุรี วพบ ชลบุรี วสส ชลบุรี - -ภาคตะวันตก- - วพบ ราชบุรี วพบ พระจอมเกล้าเพชรบุรี Logout Internet Logout Logout อาคาร 1 2 Logout อาคาร 3 Logout ห้องคอมพิวเตอร์ 1 2 Logout หอพัก 1 Logout หอพัก 2 ฝากข้อความ var jal_org_timeout 1000 var jal_timeout jal_org_timeout var guestName var fadefrom var fadeto var GetChaturl var SendChaturl Latest Message 12 months ago admin สมัครสมาชิก ก่อนโพสข้อความนะครับ Guests are shown between Only registered users are allowed to post ลิงค์ที่น่าสนใจ กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ฐานข้อมูล ThaiLIS ฐานข้อมูลวิจัยไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก featureCarousel width 600px height 160px fcjQuery document ready function fcjQuery featureCarousel autoPlay 4500 largeFeatureWidth 425 largeFeatureHeight 120 smallFeatureWidth 250 smallFeatureHeight 100 smallFeatureOffset 10 topPadding 10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ 19 02 2557 เอกลักษณ์ของสถาบัน 23 01 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย 23 01 2557 การรับรองคุณวุฒิผู้ช่วยพยาบาล 02 01 2557 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 01 01 2557 รางวัลบุคลากรดีเด่นปี 2556 11 12 2556 สำนักงาน ได้พิจารณามีมติรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 3 ปี จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวมจำนวน 15 22 11 2556 แบบฟอร์มการวางแผนการพยาบาลตามแบบแผนสุขภาพ สำหรับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 21 11 2556 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ และเข้าร่วมปฏิบัติธรรม “บวชธรรมจาริณี” ประจำปี ๒๕๕๖ 11 11 2556 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนาพร ศิริโส นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 01 11 2556 ประกาศเรื่องการรับรองผู้สำเร็จหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี 21 05 2556 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา 24 12 2555 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวทั้งหมด อบรม สัมมนา 31 01 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 23 07 01 2557 อบรมข้าราชการใหม่ 21 11 2556 ปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 23 ข่าวทั้งหมด ประกวดราคา จัดจ้าง เหมาบริการ 03 03 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องถ่ายเอกสาร 01 03 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 01 03 2557 ประกาศรายชื่ผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 26 02 2557 ผลการสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน เครื่อง 06 02 2557 สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 05 02 2557 จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน อัตราโดยวิธีพิเศษ 27 01 2557 ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย 27 01 2557 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พรัอมติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย 03 01 2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑๑ รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ข่าวทั้งหมด ข่าวกิจกรรม 1 2 3 4 Prev Next วันพยาบาล วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 31-10-2556 Hits 367 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันรักษ์ต้นไม้ วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทยโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ จำนวน ๒๑ รูปประกอบพิธีถว Read more กิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงส่งอินโดนีเซีย วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 31-10-2556 Hits 304 อาจารย์และนักศึกษาจาก Nursing School of JenderalSoedirman University จากอินโดนีเซีย จำนวน๑๑ ท่าน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการเสนอในคลินิกและชุมชนอีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม Read more วันพยาบาลสากล 2556 08-05-2556 Hits 1995 ความเป็นมาของวันพยาบาลสากล       สภาพยาบาลระหว่างประเทศ International Council of Nurses ICN ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล International Nurses Day โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2514 19 Read more พยาบาลไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 04-09-2555 Hits 756 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม เรียนรู้ สู่อาเซียน ตามโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการสื่อสารทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพัฒนากระบวนการคิด นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 รับ Read more CDATA try catch e $Gavick 600 8000 Fx Transitions Sine easeOut 1 1 1 4 ภาพกิจกรรม ตักบาตรวันสงกรานต์ 2557 รับการประเมินจากสภาการพยาบาล นักศึกษารุ่นที่ 26 รับวุฒิบัตร ปี 4 รุ่นที่ 26 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ราตรีสีฟ้า นพ สสจ บรรยายนักศึกษาปี 4 รุ่น 26 กิจกรรมศิษย์เก่า ปี 2557 เตรียมความพร้อมประเมินสภา พิธีเปิดโครงการเวชปฏิบัติฯ รุ่น 23 วันวิภาวดี 2557 ศึกษาดูงาน วพบ ยะลา ประชุมผู้ปกครองรุ่นที่ 28 และ 29 ค่ายวินัย นักศึกษา พิธีเปิดโครงการโรคเรื้อรัง รุ่น 2 รับประกาศนียบัตรข้าราชการใหม่ ประชุมโครงการวิจัย ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ งานเลี้ยงปีใหม่นักศึกษา 2557 กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2557 งานเลี้ยงปีใหม่ 2557 Facebook กระดานสนทนา รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ไม่มีกระทู้แสดง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 56 6 2 ถนนศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทร 0-7728-7813 0-7728-7816 โทรสาร 0-77272571 website Support vga 1024 x 768 Internet Explorer 9 Chrome Firefox Administrator -- var prefix var path var addy68933 addy68933 addy68933 document write document write addy68933 document write -- n -- document write -- This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it -- document write document write -- Cufon now