Go to Site http://www.bcnsurat.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน้าหลัก

RTG

slide-king-dec05--rev02

nurse25582

admission58

 

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 

ประกวดราคา/จัดจ้าง/เหมาบริการ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางอุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย
ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม 

January 2015
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กิจกรรม 

No events

Login 

สาระน่ารู้ 

เครือข่ายวิทยาลัย 

หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย ประวัติวิทยาลัย วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย สีประจำวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย แผนผังวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริการ PIEiS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS เก่า ระบบจัดการการประชุม E - Meeting ระบบบุคลากร E - Person ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย Researcher Society ระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ OPEN TQF ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา E-regis ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ U-lib ระบบทะเบียนศิษย์เก่า Alumni ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน U-Media บทเรียนออนไลน์ E-Learning บทเรียนออนไลน์ E-learning NEW ระบบจองห้องประชุม ระบบสารสนเทศภายนอก ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา Che-QA ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS ค้นหาข้อมูลในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย The Cochrane Library Thai Journals Online EBSCOhost Research Databases CINAHL ระบบ Intranet ระบบห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม ห้องแสดงภาพกิจกรรม หน่วยงานภายใน ภาควิชา ภาควิชาพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาควิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มงาน กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ การจัดการความรู้ งานบริการวิชาการ คลังความรู้ทางสุขภาพและการจัดการความรู้ การจัดการด้านพลังงาน ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ เว็บไซต์ศิษย์เก่า รายชื่ออาจารย์ แผนผังเว็บ ติดต่อเรา ประกาศ ประชาสัมพันธ์ 26 01 2558 รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 26 01 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระบบคัดตรงจากพื้นที่ 21 01 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 01 2558 โครงการการปฏิรูปบันทึกทางการพยาบาลสูระบบบันทึกที่มุ่งเน้นผู้ป่วย 20 01 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2558 09 01 2558 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 15 12 2557 รับสมัครคัดบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน 01 10 2557 การคัดเลือกผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 ข่าวทั้งหมด อบรม สัมมนา 09 01 2558 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ “พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางการวิจัย” 09 12 2557 รายละเอียดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี Update ข้อมูล ข่าวทั้งหมด ประกวดราคา จัดจ้าง เหมาบริการ 27 01 2558 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานทำความสะอาด แม่บ้านประจำ 26 01 2558 ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 01 2558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว 26 01 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 01 2558 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา 06 01 2558 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 136 รายการ 23 12 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วรอบวิทยาลัย 23 12 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วรอบวิทยาลัย 09 12 2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วรอบวิทยาลัย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ข่าวทั้งหมด ภาพกิจกรรม กิจกรรมวันเด็ก 2558 สวัสดีปีใหม่ 2558 Facebook ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการ ปฏิทินกิจกรรม laquo lt January 2015 gt raquo S M T W T F S 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 กิจกรรม No events Login ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน จำการเข้าระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อผู้ใช้ สมัครสมาชิก ผลงานวิจัยและวิชาการ รายชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน เครือข่ายวิทยาลัย - - ภาคเหนือ- - วพบ เชียงใหม่ วพบ ลำปาง วพบ พะเยา วพบ นครสวรรค์ วพบ อุตรดิตถ์ วพบ พุทธชินราช พิษณุโลก วสส พิษณุโลก - - ภาคกลาง- - วพบ กรุงเทพฯ วพบ นพรัตน์วชิระ วสส กาญจนาภิเษกนนทบุรี วพบ ศรีธัญญา วพบ นนทบุรี วพบ จักรีรัช ราชบุรี วพบ สระบุรี วพบ พระพุทธบาท สระบุรี วพบ ชัยนาท วพบ สุพรรณบุรี วสส สุพรรณบุรี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - วพบ ขอนแก่น วสส ขอนแก่น วพบ นครพนม วพบ ศรีมหาสารคาม วพบ นครราชสีมา วพบ สุรินทร์ วพบ อุบลราชธานี วสส อุบลราชธานี - -ภาคใต้- - วพบ สุราษฏ์ธานี วพบ นครศรีธรรมราช วพบ ตรัง วสส ตรัง วพบ สงขลา วพบ ยะลา วสส ยะลา วพบ นราธิวาส - -ภาคตะวันออก- - วพบ พระปกเกล้าจันทร์บุรี วพบ ชลบุรี วสส ชลบุรี - -ภาคตะวันตก- - วพบ ราชบุรี วพบ พระจอมเกล้าเพชรบุรี ลิงค์ที่น่าสนใจ กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ฐานข้อมูล ThaiLIS ฐานข้อมูลวิจัยไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ผลงานนักศึกษา ผลงานนักศึกษารุ่นที่ 30 การคุมกำเนิด โรคอ้วน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลากหลายวิธี ดีเพื่อสุขภาพ พลังผักผลไม้หลากสี สุขภาพจิต โรคไต โรคมะเร็ง อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ กล้วย กับประโยชน์ไม่ไม่กล้วยๆ หัวเราะบำบัด The Beauty gupsy สุขภาพน่ารัก แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไข้เลือดออก ดวงตาสดใส โลกสดสวย ผลไม้ดีทอกซ์ลำไส้ การนอนเพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ ความหมายของโรคไข้เลือดออก เครื่องดื่มเพื่อนสุขภาพ โรคตับแข็ง เว็บไซต์ผลไม้เพื่อสุขภาพ เว็บไซค์ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 56 6 2 ถนนศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทร 0-7728-7813 0-7728-7816 โทรสาร 0-77272571 website Support vga 1024 x 768 Internet Explorer 9 Chrome Firefox Administrator This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it -- document getElementById innerHTML var prefix var path var addy82676 addy82676 addy82676 document getElementById innerHTML addy82676 -- Cufon now