Go to Site http://www.aya1.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 

(นายอารักษ์ พัฒนถาวร)
ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


ตารางนัดหมาย
ผอ.สพป.อย 1

สพป.อย.1
ผู้บริหาร
พันธกิจ
คณะกรรมการฯ
อ.ก.ค.ศ.อย.1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
Webboard

เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน

เว็บบริการในหน่วยงาน

กพร.

ข้อมูลทางการศึกษา
คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 (KRS)
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ARS)
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
คู่มือการจัดทำรายงานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา
คู่มือการบริหารงบประมาณ
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ
ระดับโรงเรียน
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ศูนย์การกระจายอำนาจ
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ)
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ก.พ.
ก.พ.ร.
ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สพฐ.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ฌาปณกิจ สิงหาคม 2558

ช.พ.ค.
 490 บาท
ช.พ.ส .                255 บาท
สฌ.อย.
               160 บาท
รวม
               905 บาท

ฌาปณกิจ กรกฎาคม 2558

ช.พ.ค.            528 บาท
ช.พ.ส .            259 บาท
สฌ.อย.
           240 บาท
รวม
         1,027 บาท
เเgริ


 


 

  

 
ศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม      ที่พักโรงเรียน        ที่พักโรงแรม
หมายเลขโทรศัพท์ สพป.อย 1
(035) 268534,268541-2,704804 โทรสาร (035) 704802

กรุณาโอนเบอร์ติดต่อภายใน ดังนี้   กลุ่มอำนวยการ 102,103 พัฒนาฯ 105,106
บุคคลฯ 107-110 , การเงิน 201-202 ,หน้าห้อง 205, แผน 208-210
เอกชน 301, ส่งเสริมฯ 302-303 นิเทศฯ305-306 ตรวจสอบ 308
 

 
หนังสือราชการ สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 


นายกมล   รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
ห้องเรียนทันข่าว >
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าวสาร
ประจำวันมาวิเคราะห์ เจาะลึก ร้อยเรียง
ออกมาในลักษณะ บทความที่มีสาระ
ครบถ้วน [ รายละเอียด ]
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ> [ GPA ]
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA
และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ.
ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา
สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ในฝัน
หนึ่งโครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา
และ ยกระดับโรงเรียน และ คุณภาพ
การศึกษา ให้ทัดเทียมและเสมอ
ภาคทางการศึกษา

OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.> [ DOC ]
เว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ
ของ สพฐ. ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท.
โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน
ตลอดจนข้อมูลทาง การศึกษา
ประกาศ จัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศ จัดซื้อ
จัดจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์รวมสื่อ แหล่งรวบรวม เผยแพร่
และให้บริการสื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลาย จากหน่วยงานต่างๆ
ในกระทรวงศึกษาธิการ
[รายละเอียด ]
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

เว็บไซด์ที่น่าสนใจจาก สพฐ.

สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.

สสวท.

วิชาการดอดคอม

บ้านไทยกู้ดวิว

EduZones

www.scithai.com

ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน

คุณครูดอดคอม

เด็กไทยสุขภาพดี

เด็กไทยทำได้

krusakon.com

ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้
ภาษาอังกฤษ

บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2

เงินทอง ของมีค่า

E-learning เรื่องเอดส์

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

Intel Teach to the Future

e-book สทร.สพฐ.


คลังความรู้บนเว็บไซต์ ที่รวม
สาระ การเรียนรู้มากมาย สำหรัย
เยาวชน ครู อาจารย
เว็บไซต์สคูลไทยแลนด์ เนื้อหา
สาระ สำหรับโรงเรียนและ
นักเรียน
ศูนย์กลาง การศึกษาผ่านระบบ
เครือข่าย ครอบคลุมการศึกษา
ทุกระบบ ที่ทุกคน สามารถเข้ามา
ศึกษา หาความรู้
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการ การเรียนการสอนทางไกล
ผ่าน ดาวเทียม จากโรงเรียน
ไกลกังวล หัวหิน
e-Learning เงินทองของมีค่า
ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้น
ที่ 1 - 4
เด็กไทยรวมใจ อ่านถวายในหลวง
80 พรรษา
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ มุ่งส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ พศศึกษา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถาน
ศึกษา ที่สอดคล้องกับพัฒนาตามวัย
แหล่งเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สำหรับครู 
นักเรียนและผู้ที่สนใจ
     
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 0-3532-9481-4
โทรสาร 0-3570-4802


MARQUEE id x onmouseover this scrollAmount 0 onmouseout this scrollAmount 1 trueSpeed scrollAmount 1 scrollDelay 25 loop 10 MARQUEE id x onmouseover this scrollAmount 0 onmouseout this scrollAmount 1 trueSpeed scrollAmount 1 scrollDelay 25 loop 10 MARQUEE id x onmouseover this scrollAmount 0 onmouseout this scrollAmount 1 trueSpeed scrollAmount 1 scrollDelay 25 loop 10 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผอ สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตารางนัดหมาย ผอ สพป อย 1 สพป อย 1 ผู้บริหาร พันธกิจ คณะกรรมการฯ อย 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ สพท พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Webboard เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน กลุ่มอำนวยการฯ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ กลุ่มนโยบายและแผนฯ กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ หน่วยตรวจสอบภายใน เว็บบริการในหน่วยงาน ข้อมูลทางการศึกษา คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 KRS คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ARS แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558 คู่มือการจัดทำรายงานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา คู่มือการบริหารงบประมาณ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ ระดับโรงเรียน สารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์การกระจายอำนาจ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง สพฐ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี font color size 2 face ฌาปณกิจ สิงหาคม 2558 font color size 1 face 490 บาท font color size 1 face 255 บาท font color size 1 face สฌ อย 160 บาท font color size 1 face รวม 905 บาท font color size 2 face ฌาปณกิจ กรกฎาคม 2558 font color size 1 face 528 บาท font color size 1 face 259 บาท font color size 1 face สฌ อย 240 บาท font color size 1 face รวม 1 027 บาท var data p var agt navigator userAgent toLowerCase p if location href substr 0 6 location href substr 0 6 data escape document referrer escape navigator userAgent escape navigator userAgent if navigator userAgent substring 0 1 document write document write เเgริ FONT color size 2 face FONT color size 2 face FONT face size 2 FONT color size 2 face ศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ที่พักโรงเรียน ที่พักโรงแรม หมายเลขโทรศัพท์ สพป อย 1 035 268534 268541-2 704804 โทรสาร 035 704802 กรุณาโอนเบอร์ติดต่อภายใน ดังน ี้ กลุ่มอำนวยการ 102 103 พัฒนาฯ 105 106 บุคคลฯ 107-110 การเงิน 201-202 หน้าห้อง 205 แผน 208-210 เอกชน 301 ส่งเสริมฯ 302-303 นิเทศฯ305-306 ตรวจสอบ 308 No Iframes หนังสือราชการ สพฐ แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ childshow 2013 สพป อย 1 งานศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 สารานุกรมสำหรับเยาวชน คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน ห้องเรียนทันข่าว gt ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าวสาร ประจำวันมาวิเคราะห์ เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความที่มีสาระ ครบถ้วน รายละเอียด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา Pil Obec การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT ศูนย์ปฏิบัติการ gt GPA เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ในฝัน หนึ่งโครงการของ สพฐ ที่จะพัฒนา และ ยกระดับโรงเรียน และ คุณภาพ การศึกษา ให้ทัดเทียมและเสมอ ภาคทางการศึกษา OBEC LMS ระบบการจัดการเรียนการสอน e-learning ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ gt DOC เว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ของ สพฐ ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนข้อมูลทาง การศึกษา ประกาศ จัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ เว็บไซต์สำหรับประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์รวมสื่อ แหล่งรวบรวม เผยแพร่ และให้บริการสื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลาย จากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด ภาษาไทย ภาษาทอง เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย เว็บไซด์ที่น่าสนใจจาก สพฐ สำนักเทคโนโลยี สพฐ สสวท วิชาการดอดคอม บ้านไทยกู้ดวิว EduZones www scithai com ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน คุณครูดอดคอม เด็กไทยสุขภาพดี เด็กไทยทำได้ krusakon com ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2 เงินทอง ของมีค่า E-learning เรื่องเอดส์ แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Intel Teach to the Future e-book สทร สพฐ เช็คเมล์ Mail@obec go th เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ Mail@obec go th การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ school obec go th การขออีเมล์ สพฐ name@obec go th วิธีการ upload website ปัญหาการขอพื้นที่ฝากเว็บ การ uploadwebsite การ Add แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน ค้นหาเว็บไซต์โรงเรียนตามเขตพื้นที่การศึกษา วิธีการขอฟรีอีเมล์ วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ คลังความรู้บนเว็บไซต์ ที่รวม สาระ การเรียนรู้มากมาย สำหรัย เยาวชน ครู อาจารย เว็บไซต์สคูลไทยแลนด์ เนื้อหา สาระ สำหรับโรงเรียนและ นักเรียน ศูนย์กลาง การศึกษาผ่านระบบ เครือข่าย ครอบคลุมการศึกษา ทุกระบบ ที่ทุกคน สามารถเข้ามา ศึกษา หาความรู้ มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม บริการ การเรียนการสอนทางไกล ผ่าน ดาวเทียม จากโรงเรียน ไกลกังวล หัวหิน e-Learning เงินทองของมีค่า ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้น ที่ 1 - 4 เด็กไทยรวมใจ อ่านถวายในหลวง 80 พรรษา ก้าวย่างอย่างเข้าใจ มุ่งส่งเสริม การจัดกระบวนการเรียนรู้ พศศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถาน ศึกษา ที่สอดคล้องกับพัฒนาตามวัย แหล่งเรียนรู้บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สำหรับครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ No Iframes font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial FONT face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial select name select6 onChange location href this options this selectedIndex value โรงเรียนในสังกัด กลางคลอง27 คอตันคลอง27 จรูญกิมลี้ฯ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จิระศาตร์วิทยา ชลประทานฯ ชุมชนโคกม่วง ชุมชนวัดบ้านร่อม ชุมชนวัดระโสม ชุมชนวัดสำพะเนียง ชุมชนวัดเมธ ชุมชนวัดเสด็จ เชาวน์วัศ ตะโกดอนหญ้านาง ท่าช้างวิทยาคม ท่าเรือ quot นิตยานุกูล quot ท่าหลวง quot วิทยานุกูล quot เทคนิคพณิชยการอยุธยา เทคโนโลยีอยุธยา ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ธรรมิกราชวิทยา2 นครหลวงพิบูลย์ บริหารธุรกิจอยุธยา บ่อแร่ บางปะหัน บ้านกะทุ่มลาย บ้านข่อยโทน บ้านคลองตะเคียน บ้านคู้คต บ้านช้าง บ้านซุ้ง บ้านดอยข่อย บ้านบ่อตาโล่ บ้านเป็ด บ้านแพรกประชาสรรค์ บ้านลำแดง บ้านสร้าง บ้านหนองโคก บ้านหีบ ปฐมวิทยาคาร ประชาผดุงวิทย์ ประชาศึกษา ประชาสามัคคี ประตูชัย ประเสริฐวิทยาคาร ปากกรานพิทยา เปรมฤทัย พรพินิตวิทยาคาร พระอินทร์ศึกษา เพนียด โพธิ์ราษฎร์บำรุง ภาชี quot สุนทรวิทยานุกูล quot มหาราช quot ประชานิมิต quot มุสลิมบำรุง ยอแซฟอยุธยา รอตเสวกวิทยา ลุมพลีชนูปถัมภ์ วังน้อย พนมยงค์ วัดกระโจมทอง วัดกลาง ปากกราน วัดกลางคลองสระบัว วัดกษัตราธิราช วัดกะสังข์ วัดกุฎีประสิทธิ์ วัดกุฎีลาย วัดกุ่มแต้ วัดเกตู ประชาราษฎร์ วัดเกาะเลิ่ง วัดแก้วตา วัดไก่ วัดไก่จ้น ชลประทานฯ วัดไก่เตี้ย วัดไก่เตี้ย บ้านแพรก วัดขุนทิพย์ วัดขุมแก้ว วัดเขียนลาย วัดโขดเขมาราม วัดคานหาม วัดค่าย วัดแค วัดโคก วัดโคกกรวด วัดโคกช้าง วัดโคกโพธิ์ วัดโคกมะยม วัดโคกสังข์ วัดจงกลณี วัดจอมเกษ วัดจำปา วัดจำปา ท่าเรือ วัดเจริญธรรม วัดเจ้าปลุก วัดช้าง วัดช่างทอง วัดช้างใหญ่ วัดดอกไม้ วัดดอนกลาง วัดดอนประดู่ วัดดอนพุดซา วัดดาวคะนอง วัดดุสิดาราม วัดตลาด วัดตะบอง วัดตาลเอน วัดตูม วัดโตนด วัดโตนด บางปะหัน วัดโตนด ท่าเรือ วัดโตนดเตี้ย วัดถลุงเหล็ก วัดทรงกุศล วัดทอง วัดทองทรงธรรม วัดท่า วัดทางกลาง วัดท่าตอ วัดท้าวอู่ทอง วัดทำใหม่ วัดทุ่งมน วัดเทพอุปการาม วัดไทรงาม วัดธรรมจริยา วัดธรรมรส วัดธรรมสินธุ์โสภา วัดธรรมิกราชวิทยา วัดนครโปรดสัตว์ วัดนนทรีย์ วัดน้อย วิเชียรสร้อยเกลียวฯ วัดนาค วัดนางคุ่ม วัดนางชี วัดนาอุ่น วัดน้ำเต้า วัดบัวงาม วัดบางเดื่อ วัดบางเพลิง วัดบางสงบ วัดบ้านแจ้ง วัดบ้านช้าง วัดบ้านดาบ วัดบ้านแถว วัดบ้านพลับ วัดบ้านม้า วัดบึง วัดโบสถ์ วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดประดู่ทรงธรรม วัดประมุง วัดปรีดาราม วัดป้อมรามัญ วัดปากกราน วัดปากคลอง วัดผดุงธรรม วัดผึ่งแดด วัดไผ่ วัดพนัญเชิง วัดพระแก้ว วัดพระงาม บางปะหัน วัดพระญาติการาม วัดพรานนก วัดพะยอม วัดโพธิ์ มหาราช วัดโพธิ์ทอง นครหลวง วัดโพธิ์เอน วัดภาชี วัดมณฑลประสิทธิ์ วัดม่วง วัดมเหยงค์ วัดมาบพระจันทร์ วัดมาบโพธิ์ วัดยมนาฯ วัดราษฎร์บำเพ์ญ วัดเรือแข่ง วัดละมุด วัดลาดทราย วัดลาย ทวีปปัญญา วัดลำพระยา วัดลุ่ม วัดวงษ์สวรรค์ วัดวรนายกรังสรรค์ วัดวังแดงเหนือ วัดวิมลสุนทร วัดศรีประชา วัดศรีภวังค์ วัดศักดิ์ วัดศาลาลอย วัดศิวาราม วัดสฎางค์ วัดสนามทอง วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์ วังน้อย วัดสะแก วัดสะตือ วัดสามบัณฑิต วัดเสด็จ วัดสามเรือน วัดสำมะกัน วัดสุคันธาราม วัดสุวรรณเจดีย์ วัดเสาธงเก่า วัดหนองกลาง วัดหนองขนาก วัดหนองเครือบุญ วัดหนองนาง วัดหนองน้ำส้ม วัดหนองบัว วัดหนองเป้า วัดหนองไม้ซุง วัดหลวงพ่อเขียว วัดห้วยจระเข้ วัดหันตรา วัดหัวคุ้ง วัดหัวหิน วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่สามไถ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ วัดอินกัลยา วัดอุทการาม วัดอุทัย วัดอุโลม ศิริเสนาวิทยา สิทธิพยากรณ์ สุดินสหราษฎร์ สุนทรวิทยา สุวพรรณสนิทวงค์พิทยา แสงทวีปวิทยา แสนโกศิกนุสรณ์ หนองน้ำส้มวิทยาคม อนุบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยานุสรณ์ อยุธยาวิทยาลัย อรุณประเสริฐ อิสลามศรีอยุธยา นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา อุทัย font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font color #990000 select onChange location href this options this selectedIndex value size 1 name select2 เขตพื้นที่การศึกษา option value http area obec go th krabi1 กระบี่ option value http www edbkk1 go th กรุงเทพมหานคร เขต 1 option value http www bkk2 obec go th กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร เขต 3 กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี เขต 3 กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ เขต 3 กำแพงเพชร เขต 1 กำแพงเพชร เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น เขต 5 จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เขต 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีไวรัส ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 ชัยนาท ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เขต 3 ชุมพร เขต 1 ชุมพร เขต 2 เชียงราย เขต 1 เชียงราย เขต 2 เชียงราย เขต 3 เชียงราย เขต 4 เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ เขต 5 ตรัง เขต 1 ตรัง เขต 2 ตราด ตาก เขต 1 ตาก เขต 2 นครนายก นครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 2 นครพนม เขต 1 นครพนม เขต 2 นครราชสีมา เขต 1 มีไวรัส นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา เขต 3 นครราชสีมา เขต 4 option value http area obec go th nakhonratchasima5 นครราชสีมา เขต 5 option value http area obec go th nakhonratchasima6 นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 7 นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช เขต 4 นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 2 น่าน เขต 1 น่าน เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เขต 2 option value http area obec go th buriram3 บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เขต 4 option value http area obec go th pathumthani1 ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 option value http area obec go th phrachinburi1 ปราจีนบุรี ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา 2 พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 2 พังงา พัทลุง เขต 1 พัทลุง เขต 2 พิจิตร เขต 1 พิจิตร เขต 2 option value http area obec go th phitsanulok1 พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก เขต 2 option value http area obec go th phitsanulok3 พิษณุโลก เขต 3 เพชรบุรี เขต 1 option value http www mis moe go th phetburiarea2 เพชรบุรี เขต 2 option value http area obec go th phetchabun1 เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 2 option value http area obec go th phetchabun3 เพชรบูรณ์ เขต 3 แพร่ เขต 1 แพร่ เขต 2 ภูเก็ต มหาสารคาม เขต 1 option value http area obec go th mahasarakham2 มหาสารคาม เขต 2 option value http area obec go th mukdahan1 มุกดาหาร option value http www labschools net maehongson1 แม่ฮ่องสอน เขต 1 option value http area obec go th maehongson2 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ยโสธร เขต 1 ยโสธร เขต 2 ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 2 ร้อยเอ็ด เขต 1 option value http area obec go th roiet2 ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เขต 3 option value http area obec go th ranong1 ระนอง option value http area obec go th rayong1 ระยอง เขต 1 option value http area obec go th rayong2 ระยอง เขต 2 option value http area obec go th ratchaburi1 ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เขต 2 option value http www lopburi1 net ลพบุรี เขต 1 option value http www lopburi2 net ลพบุรี เขต 2 option value http area obec go th lampang1 ลำปาง เขต 1 option value http www poppyonline com reweb ลำปาง เขต 2 ลำปาง เขต 3 ลำพูน เขต 1 ลำพูน เขต 2 เลย เขต 1 เลย เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 1 option value http area obec go th sisaket2 ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 4 สกลนคร เขต 1 option value http area obec go th sakonnakhon2 สกลนคร เขต 2 สกลนคร เขต 3 สงขลา เขต 1 option value http area obec go th songkhla2 สงขลา เขต 2 สงขลา เขต 3 option value http area obec go th satun1 สตูล option value http area obec go th samutprakan1 สมุทรปราการ เขต 1 option value http area obec go th samutprakan2 สมุทรปราการ เขต 2 option value http area obec go th samutsonghram1 สมุทรสงคราม option value http area obec go th samutsakhon1 สมุทรสาคร สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขต 2 สระบุรี เขต 1 สระบุรี เขต 2 option value http www sing-reform com สิงห์บุรี option value http www sukhothai1 go th สุโขทัย เขต 1 option value http area obec go th sukhothai2 สุโขทัย เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี เขต 2 option value http area obec go th suphanburi3 สุพรรณบุรี เขต 3 สุราษฎร์ธานี เขต 1 option value http area obec go th suratthani2 สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี เขต 3 สุรินทร์ เขต 1 option value http area obec go th surin2 สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 หนองคาย เขต 1 option value http area obec go th nongkhai2 หนองคาย เขต 2 หนองคาย เขต 3 option value http area obec go th nongbualamphu1 หนองบัวลำภู เขต 1 option value http area obec go th nongbualamphu2 หนองบัวลำภู เขต 2 option value http area obec go th angthong1 อ่างทอง option value http www amnat-ed com อำนาจเจริญ option value http area obec go th udonthani1 อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เขต 2 option value http area obec go th udonthani3 อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี เขต 4 option value http www geocities com uttaradit_spt1 อุตรดิตถ์ เขต 1 option value http area obec go th uttaradit2 อุตรดิตถ์ เขต 2 อุทัยธานี option value http area obec go th ubonratchathani1 อุบลราชธานี เขต 1 option value http area obec go th ubonratchathani2 อุบลราชธานี เขต 2 option value http area obec go th ubonratchathani3 อุบลราชธานี เขต 3 option value http area obec go th ubonratchathani4 อุบลราชธานี เขต 4 option value http area obec go th ubonratchathani5 อุบลราชธานี เขต 5 option value --------------------------------- font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face size 2 font face size 2 font color #990000 font face size 2 font face size 2 font color #990000 font face size 1 select onChange location href this options this selectedIndex value size 1 name select3 ฟรีดาวน์โหลด option value http download speedbit com dap71 exe DAP 7 11 option value http ardownload adobe com pub adobe reader win 6 x 6 0 enu AdbeRdr60_enu exe Acrobat Reader 6 0 option value http g msn com 7MEEN_US EN SETUPDL EXE MSN Messenger V 6 2 option value http download msgplus net files MsgPlus-325 exe MSN Messenger Plus option value http www tenzor cz clocx download htm ClocX14 754KB option value http www thaiware com main info php id 5525 เกม CEO CITY option value http www microsoft com downloads thankyou aspx FamilyID 321cd7a2-6a57-4c57-a8bd-dbf62eda9671 amp displaylang en amp Hash GMDCBTB Windows AntiSpyware option value http www eaup org download Scanspyware zip Scan Spyware font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 select onChange location href this options this selectedIndex value size 1 name select5 หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด แนวหน้า ประชาชาติ ไทยโพสต์ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ เนชั่นมัลติมิเดีย คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ บางกอก โพสต์ เสรีรายวัน บ้านเมือง ช่อง 7 กรุงเทพธุรกิจ The Nation ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 9 ช่อง 11 ช่อง ITV UBC font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face Tahoma color red size 2 sans-serif font arial font face size 2 font face size 2 font color #990000 select onChange location href this options this selectedIndex value size 1 name select4 เว็บไซต์ยอดนิยม pantip sanook com kapook com gasthai com tttonline net พยากรณ์อากาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 222 242 หมู่ 6 ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร 0-3570-4804 0-3532-9481-4 โทรสาร 0-3570-4802