Go to Site http://upload.ksp.or.th/kspbundit/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
คุรุสภา
1 1
1

    ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง (เฉพาะสถาบันผลิตครูเท่านั้น)


โปรแกรม/เอกสาร   หมายเหตุ
โปรแกรม KSPBundit (KSPBunditSetup.exe) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด version ล่าสุด 27/01/2555 สามารถดาวน์โหลดแล้วติดตั้งทับของเดิมได้เลย
คู่มือโปรแกรม KSPBundit (KSPBunditManual.pdf) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เป็นเอกสารแฟ้ม PDF
VB Runtime (vbrun60sp6.exe) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม KSPBundit แล้วโปรแกรมฟ้องว่า Runtime Error
Powerpoint KSPBUNDIT กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Powerpoint โปรแกรม KSP BUNDIT
สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู คส01.10 กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู คส01.10
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post กดที่นี้เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post

หมายเหตุ :

ควรใช้ โปรแกรม KSP BUNDIT บน Windows XP เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน
สำหรับ Window 7 เมื่อจะใช้โปรแกรม KSP BUNDIT คลิกขวาที่โปรแกรมแล้วเลือก run as administratorกระดานสนทนา สำหรับการต่อใบอนุญาตฯเท่านั้น  ตวจสอบสถานะ KSP BUNDIT

ส่งแฟ้มให้คุรุสภาโดยวิธีการ Upload  รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกที่ได้ส่งแฟ้มคุรุสภาโดยวิธีการ Upload  รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการพิมพ์ใบอนุญาตฯ แล้ว1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th
bottomMargin 0 leftMargin 0 topMargin 0 rightMargin 0 A title กลับหน้าหลัก href ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง เฉพาะสถาบันผลิตครูเท่านั้น โปรแกรม เอกสาร หมายเหตุ โปรแกรม KSPBundit KSPBunditSetup exe กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด version ล่าสุด 27 01 2555 สามารถดาวน์โหลดแล้วติดตั้งทับของเดิมได้เลย คู่มือโปรแกรม KSPBundit KSPBunditManual pdf กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เป็นเอกสารแฟ้ม PDF VB Runtime vbrun60sp6 exe กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม KSPBundit แล้วโปรแกรมฟ้องว่า Runtime Error Powerpoint KSPBUNDIT กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Powerpoint โปรแกรม KSP BUNDIT สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร คส01 10 กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร คส01 10 แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post กดที่นี้เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post หมายเหตุ ควรใช้ โปรแกรม KSP BUNDIT บน Windows XP เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน สำหรับ Window 7 เมื่อจะใช้โปรแกรม KSP BUNDIT คลิกขวาที่โปรแกรมแล้วเลือก run as administrator IMG src alt width 9 height 9 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128 1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300     โทร 02280-4331 0 2280-4334-8     e-mail webkuru@ksp or th