Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน ประจำปี 2558  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 25 ส.ค. 2558

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมบ้าน...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดโครงการไหว้สาป๋ารมี วิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 ณ วัดร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลส... [25 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558... [25 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดโครงการไหว้สาป๋ารมี วิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเ... [25 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จัดโครงการดำเนินการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลสันทราย... [25 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558... [24 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นวดเพื่อสุขภาพ/นวดกดจุด สำหรับผู้สูงอายุ... [24 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว... [24 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

คลินิกฟุตบอลเมืองแกน ... [24 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ... [24 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพอปพร.ประจำปี 2558... [24 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ... [21 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่... [21 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

มหกรรมสุขภาพ “ฅนแม่แต๋ง” ครั้งที่ 2... [21 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2558... [21 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนมาก ให้ อบต.ที่ส่งโครงการเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี 2558 บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ [27 ส.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่

ให้ อบต.ที่ส่งโครงการเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี 2558 บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ ตามที่อยู่ที่ส่งมาให้นี้ (ให้คัดลอกที่อยู่แล้วนำไปวางหรือระบายสีที่อยู่ด้านล่างนี้คลิกขวาแล้วกดคำว่าไปหรือGo) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Phj-TvgJfM4xA6XyelPK9NHO9wKZrIaA9J-WREGipSQ/edit#gid=0 สำหรับ อบต.ที่ได้จัดส่งมาแล้วให้บันทึกให้ตรงกับเอกสารที่จัดส่งจังหวัดมาก่อนหน้านี้ สำหรับ อบต.ยังไม่ได้ส่งเอกสารฉบับจริงให้บันทึกแล้วส่งโครงการให้จังหวัดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ***** โดยตัวชี้วัดค่าฐาน ให้ดูจากเป้าหมายโครงการ ซึ่งต้องเป็นไปตามความเป็นจริง เช่น เป้าหมาย 20 หมู่บ้าน และทำได้ใน ครั้งที่ 1 = 10 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2 = 15 หมู่บ้าน ครั้งที่ 3 = 20 หมู่บ้าน ครั้งที่ 4 = 25 หมู่บ้าน และครั้งที่ 5 = 30 หมู่บ้าน เมื่อนำมารวมกันแล้วเฉลี่ยจะได้ค่าฐาน = 20 หมู่บ้านตามเป้าหมาย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ 053-112988 ต๊อก


 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน ด้านการจัดการภัยพิบัติ" [26 ส.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วน ให้ อบต.จังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบครั้งสุดท้ายโครงการเพื่อขอเสนอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประจำปี พ.ศ.2558 [25 ส.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 27699 ลว. 10 กค. 58 ให้ อบต. ตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแจ้งที่ประชุม ก อบต.จ.เชียงใหม่เพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2558 โดยหากต้องการเพิ่มเติม/แก้ไขให้จัดส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 31 สค. 58 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 053-112988 ต๊อก


 มาตรการป้องกันการสมยอมราคาในการประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [24 ส.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง [22 ส.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ชม ๐๐๒๓ ๓๒๗๖๐ อ่าน เอกสาร ด่วนที่สุด ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ ชม นายก ทน ชม และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนฯ อ่าน เอกสาร เอกสาร2 ขอเชิญชวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ส่งแบบตอบรับเพื่อเข้ารับการอบรมฯ ก่อนวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558 อ่าน เอกสาร -- style1 -- นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25 2558 กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมบ้าน อ่านต่อ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดโครงการไหว้สาป๋ารมี วิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 วัดร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลส 25 2558 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 25 2558 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดโครงการไหว้สาป๋ารมี วิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเ 25 2558 เทศบาลตำบลสันทราย ฝาง จัดโครงการดำเนินการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลสันทราย 25 2558 -- เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดโครงการไหว้สาป๋ารมี วิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 วัดร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลส 25 2558 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 25 2558 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดโครงการไหว้สาป๋ารมี วิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเ 25 2558 เทศบาลตำบลสันทราย ฝาง จัดโครงการดำเนินการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลสันทราย 25 2558 อบต ดอยหล่อ จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 24 2558 อบต ดอยหล่อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นวดเพื่อสุขภาพ นวดกดจุด สำหรับผู้สูงอายุ 24 2558 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 24 2558 คลินิกฟุตบอลเมืองแกน 24 2558 ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ประจำปี ๒๕๕๘ 24 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพอปพร ประจำปี 2558 24 2558 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 21 2558 เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ 21 2558 มหกรรมสุขภาพ “ฅนแม่แต๋ง” ครั้งที่ 2 21 2558 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2558 21 2558 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนมาก ให้ อบต ที่ส่งโครงการเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี 2558 บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ 27 2558 ให้ อบต ที่ส่งโครงการเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี 2558 บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ตามที่อยู่ที่ส่งมาให้นี้ ให้คัดลอกที่อยู่แล้วนำไปวางหรือระบายสีที่อยู่ด้านล่างนี้คลิกขวาแล้วกดคำว่าไปหรือGo https docs google com spreadsheets d 1Phj-TvgJfM4xA6XyelPK9NHO9wKZrIaA9J-WREGipSQ edit#gid 0สำหรับ อบต ที่ได้จัดส่งมาแล้วให้บันทึกให้ตรงกับเอกสารที่จัดส่งจังหวัดมาก่อนหน้านี้ สำหรับ อบต ยังไม่ได้ส่งเอกสารฉบับจริงให้บันทึกแล้วส่งโครงการให้จังหวัดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558***** โดยตัวชี้วัดค่าฐาน ให้ดูจากเป้าหมายโครงการ ซึ่งต้องเป็นไปตามความเป็นจริง เช่น เป้าหมาย 20 หมู่บ้าน และทำได้ใน ครั้งที่ 1 10 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2 15 หมู่บ้าน ครั้งที่ 3 20 หมู่บ้าน ครั้งที่ 4 25 หมู่บ้าน และครั้งที่ 5 30 หมู่บ้าน เมื่อนำมารวมกันแล้วเฉลี่ยจะได้ค่าฐาน 20 หมู่บ้านตามเป้าหมายหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ 053-112988 ต๊อก ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 26 2558 เอกสารประกอบ ด่วน ให้ อบต จังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบครั้งสุดท้ายโครงการเพื่อขอเสนอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประจำปี 2558 25 2558 เอกสารประกอบ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023 2 27699 ลว 10 กค 58ให้ อบต ตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแจ้งที่ประชุม อบต เชียงใหม่เพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9 2558โดยหากต้องการเพิ่มเติม แก้ไขให้จัดส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 31 สค 58 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 053-112988 ต๊อก มาตรการป้องกันการสมยอมราคาในการประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 2558 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 22 2558 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด -- หนังสือราชการ ถึง ทุกอำเภอ อบจ ชม ทน ชม และทม ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพื่มตามพ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ชม ๐๐๒๓ ๓๔๑๐๔ 27 2558 ถึง ทุกอำเภอ อบจ ชม ทน ชม และทม ทุกแห่ง เรื่อง บุคลากรในสังกัดอปท ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น ชม ๐๐๒๓ ๓๓๙๒๕ 27 2558 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ ชม นายก ทน ชม และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอปท ชม ๐๐๒๓ ๓๔๓๑๐ 27 2558 ถึง ทุกอำเภอ อบจ ชม ทน ชม และทม ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งสำรวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ชม ๐๐๒๓ ๓๔๑๑๑ 27 2558 เรียนอ ทุกอ อบจ ชม ทน และทม ทุกแห่ง เรื่อง หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมตลาดฯ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๙๒๓ 26 2558 ถึง เมือง แม่แจ่ม แม่วาง แม่อาย ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า ฝาง สะเมิง สันกำแพง สัันป่าตอง อมก๋อย ฮอด เรื่องรายงานผลการพิจรณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ชม๐๐๒๓ ว๓๓๙๒๐ 26 2558 ถึงอ เชียงดาว แม่วาง เรื่องรายงานผลการพิจรณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ ชม๐๐๒๓ ว๓๓๙๒๑ 26 2558 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอไชยปราการ เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง แม่ริม สันกำแพง สันป่าตอง หางดง อมก๋อย ทน ชม ทม เมืองแกนฯ แม่โจ้ ต้นเปา เรื่อง แจ้งให้อปท ส่งสำเนาประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีฯ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๙๑๓ 25 2558 ด่วนที่สุด ถึง ทุกอำเภอ อบจ ชมม ทน ชม ทม ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งให้อปท รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาแอดส์แห่งชาติ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๙๑๑ 25 2558 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง ไชยปราการ สันป่าตอง หางดง สันทราย แม่ริม ฝาง สันกำแพง เชียงดาว แม่อาย อมก๋อย ฮอด แม่วาง อบจ ชม ทน ชม ทม เมืองแกนฯ และทม แม่เหียะ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๙๑๒ 25 2558 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ ทต สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 25 2558 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล เทศบาลตำบลป่าแดด 25 2558 ประกาศแก้ไขโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อบต นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 25 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ทต แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 25 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล ทต แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 24 2558 ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ อบต แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 24 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ อบต แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 24 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ทต สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 23 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทต พระธาตุปู่คำ เชียงดาว เชียงใหม่ 23 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล ทต ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 23 2558 ประกาศสอบราคาจัดจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ทต ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ 23 2558 ประกาศสอบราคราโครงการก่อสร้างสร้างท่อ คสล และ ปรับปรุงอาคาร ทต ชมภู สารภี เชียงใหม่ 23 2558 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ทต ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ 23 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ทต ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ 23 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล และก่อสร้างสะพาน คสล ทต หนองแฝก สารภี เเชียงใหม่ 21 2558 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 116 แห่ง อบต 89 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th