Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการสมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยแรก ประจำปี 2558  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 2 มี.ค. 2558

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการสมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยแรก ประจำปี 2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลไชยปราการ และได้มีคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวเข้ามาร่วมร...| อ่านต่อ |
นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกอบต.แม่สูน รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ที่สนับสนุนคนพิการดีเด่น... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ครั้งที่ 10 (สันผักหวานเกมส์)... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 16... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู จัดโครงการการมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อทบทวนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558... [27 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง... [27 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีไหว้สา ขุนหลวงวิลังคะ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ท... [27 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาร่วมร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการพื้นบ้านผู้สูงอายุระหว่างเครือข่ายของสาขาสมาคมผู้... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าร่วมโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2558... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมโครงการพัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลท่าวังตาล... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าวังตาล... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาฝึกอบรมการซ้อมแผนไฟไหม้และป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สถจ.เชียงใหม่ ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

สถจ.เชียงใหม่ จัดประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ที่ มท ๐๘๐๑.๓/๒๑๕) [2 มี.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง กำหนดเวลาตารางสอบสัมภาษณ์ (การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร) [2 มี.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [24 ก.พ. 2558]  ข้อมูลใหม่


 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [23 ก.พ. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณะของผู้บริหารและบุคลากรใน อปท." (ที่ ศธ ๐๕๓๒.๐๑/ว ๘๘๔) [20 ก.พ. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- -- style1 -- นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น การประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการสมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยแรก ประจำปี 2558 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2 มี 2558 การประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการสมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยแรก ประจำปี 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลไชยปราการ และได้มีคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวเข้ามาร่วมร อ่านต่อ นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกอบต แม่สูน รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ที่สนับสนุนคนพิการดีเด่น 2 มี 2558 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ครั้งที่ 10 สันผักหวานเกมส์ 2 มี 2558 ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 16 2 มี 2558 ทต ชมภู จัดโครงการการมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อทบทวนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558 27 2558 -- นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกอบต แม่สูน รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ที่สนับสนุนคนพิการดีเด่น 2 มี 2558 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ครั้งที่ 10 สันผักหวานเกมส์ 2 มี 2558 ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 16 2 มี 2558 ทต ชมภู จัดโครงการการมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อทบทวนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558 27 2558 อบต ดอยหล่อ จัดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 27 2558 เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีไหว้สา ขุนหลวงวิลังคะ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี 27 2558 เทศบาลตำบลท่าศาลาร่วมร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการพื้นบ้านผู้สูงอายุระหว่างเครือข่ายของสาขาสมาคมผู้ 26 2558 เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าร่วมโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 2558 26 2558 ร่วมโครงการพัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลท่าวังตาล 26 2558 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าวังตาล 26 2558 เทศบาลตำบลท่าศาลาฝึกอบรมการซ้อมแผนไฟไหม้และป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง 26 2558 เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ 25 2558 จังหวัดเชียงใหม่ โดย สถจ เชียงใหม่ ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ 25 2558 สถจ เชียงใหม่ จัดประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไ 25 2558 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ มท ๐๘๐๑ ๒๑๕ 2 มี 2558 เอกสารประกอบ เรื่อง กำหนดเวลาตารางสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร 2 มี 2558 เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 2558 เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 23 2558 เอกสารประกอบ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ที่ ศธ ๐๕๓๒ ๐๑ ๘๘๔ 20 2558 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด -- หนังสือราชการ เรื่อง อบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๐๕๙๔ 2 มี 2558 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันป่าตอง สันทราย สารภี แม่ริม และอำเภอหางดง เรื่อง โครงการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๐๗๔๙ 2 มี 2558 เรื่อง โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๐๗๔๖ 2 มี 2558 ด่วนที่สุด ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เรียนเชิญร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ ชม๐๐๒๓ ๑๑๙ 2 มี 2558 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ผ่านทางระบบ GFMIS ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๐๗๔๕ 2 มี 2558 เรื่อง การนำส่งคู่มือผู้ได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทเครื่องเรียนสำหรับสถานศึกษา ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๐๕๘๕ 2 มี 2558 ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงถนน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๐๕๙๒ 2 มี 2558 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นแม่ออน และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๑๐๕๘๓ 2 มี 2558 ด่วนที่สุด เรื่อง การตรวจติดตามโครงการเงินอุดหนุนงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๐๕๘๑ 27 2558 เรื่อง การส่งสำนานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๐๔๐๕ 27 2558 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ อบต ข่วงเปา จอมทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 26 2558 ทต แม่นะ เชียงดาว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสรอมอาชีพ จำนวน 2 หลัง 24 2558 ทต ไชยสถาน สารภี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 24 2558 ทต หางดง หางดง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร 24 2558 อบต ม่อนจอง ออมก๋อย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล 24 2558 อบต บ้านทับ แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 24 2558 อบจ ชม เมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล จำนวน 2 โครงการ 24 2558 ทต ขัวมุง สารภี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 24 2558 อบต ยางเปียน อมก๋อย เรื่อง โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 24 2558 อบต ยางเปียง อมก๋อย เรื่อง แก้ไข ประกาศโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 24 2558 อบต ยางเปียง อมก๋อย เรื่อง แก้ไข ประกาศโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 24 2558 ทต แสนไห เวียงแหง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 24 2558 อบต บ้านกาด แม่วาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 24 2558 ทต บ้านกลาง สันทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน 24 2558 อบต ม่อนจอง อมก๋อย เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน 24 2558 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 116 แห่ง อบต 89 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th