Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เชิญสัมผัส "ผาช่อ" แกรนด์แคนยอนเมืองไทย กำลังสวยในฤดูฝน  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 ก.ค. 2557

การเดินทาง จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 45 กิโลเมตร ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อไปอีก 10 กิโลเมตร ถึง...| อ่านต่อ |
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืชเพื่อลดการเผาในชุมชน เทศบาลตำบลริมเหนือ... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ้านวังธารทอง ... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปิดพิธีการแข่งขันเมืองแกนฟุตซอลลีก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดเวทีประชาคมเสวนาสมานฉันท์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมกับ อสม.พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว จัดโครงการปลูกต้นกล้า ป่าชุ่มชื้น ฟื้นความปรองดอง... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ตำบลแม่สาบ และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาร... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557 ... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเสษ (ที่ มท ๑๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๔) [23 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ขอให้ อปท. กรอกข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี ๒๕๕๗ (ที่ ชม ๐๐๐๕/๔๙๐๖) [23 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ด่วนที่สุด เรื่อง จัดส่งบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็กภายในวันที่ 24 /7/2557 [22 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ตามหนังสื่อด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว21840 ลงวันที่ 25 มิ.ย 57 ให้ อปท.ที่มีรายชื่อจัดส่งเอกสารแยกเป็นรายบุคลให้ถึงจังหวัดภายในวันที่ 24/7/57 มิเช่นนั่้นจะถือว่า อปท.นั้นๆ ไม่ขอรับงบประมาณอุดหนุน


 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทลาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50/2554) เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา [21 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น เชิญสัมผัส quot ผาช่อ quot แกรนด์แคนยอนเมืองไทย กำลังสวยในฤดูฝน ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 2557 การเดินทาง จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ระยะทาง 45 กิโลเมตร ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อไปอีก 10 กิโลเมตร ถึง อ่านต่อ โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืชเพื่อลดการเผาในชุมชน เทศบาลตำบลริมเหนือ 23 2557 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ้านวังธารทอง 23 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 23 2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร 23 2557 -- โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืชเพื่อลดการเผาในชุมชน เทศบาลตำบลริมเหนือ 23 2557 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ้านวังธารทอง 23 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 23 2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร 23 2557 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 23 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปิดพิธีการแข่งขันเมืองแกนฟุตซอลลีก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 22 2557 เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 22 2557 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 22 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดเวทีประชาคมเสวนาสมานฉันท์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา 22 2557 โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง 22 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมกับ อสม พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย 21 2557 อบต ห้วยแก้ว จัดโครงการปลูกต้นกล้า ป่าชุ่มชื้น ฟื้นความปรองดอง 21 2557 โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร ตำบลแม่สาบ และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาร 21 2557 โครงการวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557 21 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเสษ ที่ มท ๑๒๐๑ ๑๘๗๔ 23 2557 เอกสารประกอบ ขอให้ อปท กรอกข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๐๕ ๔๙๐๖ 23 2557 เอกสารประกอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนที่สุด เรื่อง จัดส่งบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็กภายในวันที่ 24 7 2557 22 2557 เอกสารประกอบ ตามหนังสื่อด่วนที่สุด ที่ ชม 0023 2 ว21840 ลงวันที่ 25 มิ 57ให้ อปท ที่มีรายชื่อจัดส่งเอกสารแยกเป็นรายบุคลให้ถึงจังหวัดภายในวันที่ 24 7 57มิเช่นนั่้นจะถือว่า อปท นั้นๆ ไม่ขอรับงบประมาณอุดหนุน ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทลาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 50 2554 เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา 21 2557 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด หนังสือราชการ เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๗๗๒ 23 2557 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๑๒ ๒๔๗๗๒ 23 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน เชียงใหม่ นายก ทม เมืองแกนฯ นายก ทม แม่โจ้ นายก ทม ต้นเปา และนายก ทม แม่เหียะ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๖ 23 2557 ด่วนที่สุด เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๗๗๑ 23 2557 ด่วนที่สุด เรื่อง การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม นม โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๖๘๗ 23 2557 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเชิญประชุม ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๕๐๓ 22 2557 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี แม่ริมและนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการ สคบ สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๖๘๔ 22 2557 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ ๒๕๕๒ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๖๗๗ 22 2557 เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเเภอสันป่าตอง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๖๗๒-๒๔๖๗๔ 22 2557 เรียน นายก ทม เมืองแกนพัฒนา นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๔๙๑-๒๔๔๙๔ 21 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต หนองควาย หางดง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างงานทาง จำนวน 4 โครงการ 7 2557 อบต โป่งแยง แม่ริม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 7 2557 อบต สันทราย สันทราย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ สันทราย พร้าว 1 2557 อบต เปียงหลวง เวียงแหง เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม นม 25 มิ 2557 ทต สันผีเสื้อ เมือง เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องพ่นยุงชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 2 เครื่อง 25 มิ 2557 อบต แม่นาวาง แม่อาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 25 มิ 2557 อบต ท่าตอน แม่อาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ 25 มิ 2557 ทต แม่อาย แม่อาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำและถนน 25 มิ 2557 ทต สุเทพ เมือง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 25 มิ 2557 ทต ฟ้าฮ่าม เมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ 25 มิ 2557 อบต บ้านกลาง สันป่าตอง เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 25 มิ 2557 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทััศน์วงจรปิด จำนวน 62 ตัว 25 มิ 2557 อบต บ้านสหกรณ์ แม่ออน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 25 มิ 2557 อบต บ้านสหกรณ์ แม่ออน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 25 มิ 2557 ทต จอมทอง จอมทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 25 มิ 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th