Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 ส.ค. 2557

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2557... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน ประจำปี 2557... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยโลยีการเกษตร ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

สำนักงานเกษตรอำเภออันทราย จัดการอบรมทำกระท้อนลอยแก้ว มะม่วงแช่อิ่ม และมะม่วงกวน ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ยางเปียง จัดกิจกรรมฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี 2557... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้าง ประชุมสภาสมัญ สามัญ สมัยที่ 2 ... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมศีลธรรมประชาชนตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2557... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดอาคาร "ผาช่อสามัคคี-เกียรติไชยากร" ... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานเปิดป้ายโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานคืนความสุขสู่สังคมไทย ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอให้แจ้ง อบต. ตามบัญชีแนบท้าย มาประชุม การสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหาร [29 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) รายชื่อ อปท. ที่ไม่ได้ทำการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ประจำเดือน สิงหาคม (วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2557) ดังต่อไปนี้ [29 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

1.ทต.ทุ่งรวงทอง 2.อบต.โป่งทุ่ง 3. อบต.เทพเสด็จ 4.ทม.เมืองแกนฯ 5.ทต.แม่วาง 6.อบต.สันต้นหมื้อ 7.ทต.แสนไห 8.ทต.ทุ่งต้อม 9.อบต.แม่ก๊า 10.อบต.สบโขง 11.อบต.อมก๋อย 12.อบต.หางดง อ.ฮอด ขอให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังกล่าว เร่งดำเนินการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 053 - 112604 ต่อ 21 หรือ 081-1113612 (หน.เอ๋)


ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเลื่อนการสอบสายงานผู้บริหารในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 [28 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

เนื่องด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ทาง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการสอบสายงานผู้บริหารในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 หากมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


 ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ที่ ชม ๐๐๑๘.๑/ว ๒๗๗๓๐) [26 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS รายชื่อ อปท ที่ไม่ได้ทำการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ประจำเดือน สิงหาคม วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้ อ่าน -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10 00 ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10 00 ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อ่านต่อ เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2557 27 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน ประจำปี 2557 27 2557 เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ 27 2557 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยโลยีการเกษตร 27 2557 -- เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2557 27 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน ประจำปี 2557 27 2557 เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ 27 2557 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยโลยีการเกษตร 27 2557 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 27 2557 สำนักงานเกษตรอำเภออันทราย จัดการอบรมทำกระท้อนลอยแก้ว มะม่วงแช่อิ่ม และมะม่วงกวน ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้ 26 2557 อบต ยางเปียง จัดกิจกรรมฝึกทบทวนสมาชิก อปพร ประจำปี 2557 26 2557 เทศบาลตำบลบวกค้าง ประชุมสภาสมัญ สามัญ สมัยที่ 2 26 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมศีลธรรมประชาชนตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2557 26 2557 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดอาคาร quot ผาช่อสามัคคี-เกียรติไชยากร quot 25 2557 นายก อบต ดอยหล่อ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย 25 2557 เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 25 2557 ร่วมงานเปิดป้ายโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล 25 2557 งานคืนความสุขสู่สังคมไทย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 25 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอให้แจ้ง อบต ตามบัญชีแนบท้าย มาประชุม การสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหาร 29 2557 เอกสารประกอบ ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS รายชื่อ อปท ที่ไม่ได้ทำการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ประจำเดือน สิงหาคม วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้ 29 2557 1 ทต ทุ่งรวงทอง 2 อบต โป่งทุ่ง 3 อบต เทพเสด็จ 4 ทม เมืองแกนฯ 5 ทต แม่วาง 6 อบต สันต้นหมื้อ 7 ทต แสนไห 8 ทต ทุ่งต้อม 9 อบต แม่ก๊า 10 อบต สบโขง 11 อบต อมก๋อย 12 อบต หางดง ฮอด ขอให้ อปท ที่มีรายชื่อดังกล่าว เร่งดำเนินการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 053 - 112604 ต่อ 21 หรือ 081-1113612 หน เอ๋ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเลื่อนการสอบสายงานผู้บริหารในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 28 2557 เนื่องด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖ ๗๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทาง สนง ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการสอบสายงานผู้บริหารในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 หากมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ ชม ๐๐๑๘ ๒๗๗๓๐ 26 2557 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด หนังสือราชการ เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๓๐๖ 29 2557 ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานวิชาการ ปี สช ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๓๑๕ 29 2557 ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชชาการ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๓๐๙ 29 2557 ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔ ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๓๑๐ 29 2557 ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๓๐๙ 29 2557 ด่วนที่สุด เรื่อง การประกาศคัดเลือกและสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๒๙๗ 29 2557 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๒๖๐ 29 2557 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ ๒๕๕๒ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๒๙๕ 29 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่ ๑๑ ๒๕๕๓ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๒๘๘ 29 2557 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับการศึกษาปฐมวัย ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๒๘๙ 29 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ อบต ดอยเต่า ดอยเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 29 2557 ทต หนองแฝก สารภี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมบดอัด 29 2557 ทต หนองป่าครัง เมืองเชียงใหม่ เรื่อง ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะ 29 2557 ทต บ้านหลวง จอมทอง เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 29 2557 อบต อมก๋อย อมก๋อย เรื่อง สอบราคาซื้อเต้นโครงเหล็กสนามและจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง 29 2557 อบต สันกำแพง สัันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตพื้นที 29 2557 อบต สันกำแพง สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 2557 อบต สันกำแพง สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 28 2557 อบจ ชม เรื่อง ประมูลซื้อหนังสือชุดการพัฒนาเด็กไทยลายมือสวย 29 2557 ทต หนองควาย หางดง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 2557 ทต ชมภู สารภี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 29 2557 อบต แช่ช้าง สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลผ่อยและปฏิกูล 29 2557 อบจ ชม เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง 29 2557 ทต หยุหว่า สันป่าตอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 29 2557 ทต หนองควาย หางดง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล และหลังคารถบรรทุก 29 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th