Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยเพื่อการส่งออก ประจำปี 2557  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 22 ก.ย. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สำนักงานกษตรอำเภอดอยหล่อ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอยหล่อ จัดโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยเพื่อการส่งออกแก่ตัวแทนเกษตรกร 26 หมู่บ้านในตำ...| อ่านต่อ |
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ... [22 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 จัดทำกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดโครงการส่งเสริมสุขภา... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ประจำปี 2557... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี (ธรรมะสัญจร)... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เช้าวันพฤหัสที่สดใส นำพยาบาลและ อสม. เยี่ยมบ้านหมู่ 9 บ้านหลักชัย มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธี... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาล... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองร่วมกับชมรมกุศลศาลเจ้าจอมทองมอบข้าวสารให้ประชาชน... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเครือข่ายประชาชน ประจำปี 2557... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แจ้งเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ก.ท.จ. ชม. ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 30 ก.ย. 57 เรื่อง การสอบสายงานผู้บริหารฯ (ตามเอกสารแนบท้ายนี้) [22 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] จัดส่งเอกสารที่ขาดให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ท.จ.ชม. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557 หากเลยระยะเวลาที่กำหนด จักนำเข้าที่ประชุม ก.ท.จ. ชม. ในเดือนถัดไป


 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" (ที่ ว. 4 /2557) [19 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต.ตรวจสอบ/แก้ไขเอกสารการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและให้ส่งให้จังหวัดตรวจสอบ ภายในวันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อนนำเข้าที่ประชุมต่อไป [19 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ให้ท้องถิ่นอำเภอ / อปท. มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 [17 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- ให้ท้องถิ่นอำเภอ อปท มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อ่าน -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น อบต ดอยหล่อ จัดโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยเพื่อการส่งออก ประจำปี 2557 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สำนักงานกษตรอำเภอดอยหล่อ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอยหล่อ จัดโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยเพื่อการส่งออกแก่ตัวแทนเกษตรกร 26 หมู่บ้านในตำ อ่านต่อ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ 22 2557 เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร 19 2557 เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 จัดทำกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 19 2557 เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดโครงการส่งเสริมสุขภา 19 2557 -- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ 22 2557 เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร 19 2557 เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 จัดทำกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 19 2557 เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดโครงการส่งเสริมสุขภา 19 2557 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% 19 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ประจำปี 2557 19 2557 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก 19 2557 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ธรรมะสัญจร 19 2557 อบต ห้วยแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 19 2557 เช้าวันพฤหัสที่สดใส นำพยาบาลและ อสม เยี่ยมบ้านหมู่ 9 บ้านหลักชัย มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 18 2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธี 18 2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาล 18 2557 เทศบาลตำบลจอมทองร่วมกับชมรมกุศลศาลเจ้าจอมทองมอบข้าวสารให้ประชาชน 18 2557 เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเครือข่ายประชาชน ประจำปี 2557 18 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ชม ครั้งที่ 10 2557 วันที่ 30 57 เรื่อง การสอบสายงานผู้บริหารฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 22 2557 เอกสารประกอบ จัดส่งเอกสารที่ขาดให้ฝ่ายเลขานุการ ชม ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557 หากเลยระยะเวลาที่กำหนด จักนำเข้าที่ประชุม ชม ในเดือนถัดไป โครงการอบรมหลักสูตร ที่ 4 2557 19 2557 เอกสารประกอบ ให้ อบต ตรวจสอบ แก้ไขเอกสารการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและให้ส่งให้จังหวัดตรวจสอบ ภายในวันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อนนำเข้าที่ประชุมต่อไป 19 2557 เอกสารประกอบ ให้ท้องถิ่นอำเภอ อปท มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 17 2557 อ่านข่าวทั้งหมด หนังสือราชการ ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๙๙๙ 22 2557 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่วาง และแม่แจ่ม เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๙๘๔-๓๑๙๘๖ 22 2557 เรียน นายอำเภอสะเมิง แม่ริม แม่วาง แม่อาย และสารภี เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๙๗๙-๓๑๙๘๓ 22 2557 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กรอกข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๙๙๗ 22 2557 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๓๖๒ 22 2557 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๓๖๑ 22 2557 เรียน นายอำเภอจอมทอง และดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๙๙๒ 22 2557 เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๙๙๕ 22 2557 ถึง อำเภอหางดง แม่วาง แล อบจ ชม เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินค่าจัดการศึกษา ที่ ชม ๐๐๒๓ ๕๓๗ 22 2557 ด่วนที่สุด เรียน นอ ทุกอำเภอ นายก อบจ ชม นายก ทน ชม นายกทม ทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ชม ๐๐๒๓ ๓๑๘๐๙ 22 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต เชิงดอย ดอยสะเก็็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ 22 2557 ทต แม่แรม แม่ริม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลแม่แรม 19 2557 อบต ดอนแก้ว แม่ริม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 19 2557 ทต เจดีย์แม่ครัว สันทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 19 2557 ทม แม่เหียะ เมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมถนน 19 2557 ทม แม่โจ้ สันทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ 19 2557 อบต แม่ก๊า สันป่าตอง เรื่อง สอบราคาซื้อกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง 19 2557 ทต ยางคราม ดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 18 2557 อบต หางดง ฮอด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ 18 2557 อบต ดอยเต่า ดอยเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารการวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ 18 2557 ทต หนองหาร สันทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย 18 2557 ทต ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 18 2557 อบต สันทราย พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน 18 2557 ทต หารแก้ว หางดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา 18 2557 ทต หารแก้ว หางดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย 18 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th