Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ยางเปียง จัดทำโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 1 ส.ค. 2557

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นายอนันต์ อินต๊ะเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 36 ศูนย์ประสานการแก้ไข้ปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้า...| อ่านต่อ |
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา... [31 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557... [31 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2557 กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เ... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน และของใช้ด้วยไฟเบอร์กลาส... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าวลานนา... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาไปวัด... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จัดอบรมโครงการครอบครัวร่วมใจ แก้ไขปัญหาก... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน... [29 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ... [29 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดโครงการยังสปิริต สืบสานวัฒนธรรม สืบสานอาหารพื้นเมือง... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สู่ชุมชนแห่งสันติสุข... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ [30 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ อปท. ตามรายชื่อจัดส่งเอกสารบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก [29 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ให้ อทป. ตามรายชื่อจัดส่งเอกสารบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก หากประสงค์จะรับงบประมาณอุดหนุนครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้จัดส่งถึงจังหวัดโดยตรง(จัดส่งที่งานมาตรฐานบุคคลท้องถิ่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คุณต๊อก) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557


ด่วนที่สุด อปท.ใด ที่ไม่ได้รายงาน ข้อมูลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๕/๒๔๗๗๑ ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๗ [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

ให้รายงานโดยด่วนอย่างช้า ภายในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๗ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๑๑๒๖๓๖ หรือ อีเมลล์ cmlocal11@gmail.com เพื่อ รายงาน กรมฯ ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๗ (รอบ ๒)


 ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" (ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๓) [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น อบต ยางเปียง จัดทำโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นายอนันต์ อินต๊ะเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 36 ศูนย์ประสานการแก้ไข้ปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้า อ่านต่อ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 31 2557 โครงการอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557 31 2557 โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2557 กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 30 2557 โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน และของใช้ด้วยไฟเบอร์กลาส 30 2557 -- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 31 2557 โครงการอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557 31 2557 โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2557 กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 30 2557 โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน และของใช้ด้วยไฟเบอร์กลาส 30 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าวลานนา 30 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 30 2557 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาไปวัด 30 2557 เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศพค จัดอบรมโครงการครอบครัวร่วมใจ แก้ไขปัญหาก 30 2557 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 30 2557 เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน 29 2557 พิธีถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 29 2557 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 2557 เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดโครงการยังสปิริต สืบสานวัฒนธรรม สืบสานอาหารพื้นเมือง 28 2557 เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สู่ชุมชนแห่งสันติสุข 28 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ 30 2557 เอกสารประกอบ ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ อปท ตามรายชื่อจัดส่งเอกสารบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก 29 2557 เอกสารประกอบ ให้ อทป ตามรายชื่อจัดส่งเอกสารบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก หากประสงค์จะรับงบประมาณอุดหนุนครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้จัดส่งถึงจังหวัดโดยตรง จัดส่งที่งานมาตรฐานบุคคลท้องถิ่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คุณต๊อก ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ด่วนที่สุด อปท ใด ที่ไม่ได้รายงาน ข้อมูลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๗๗๑ ลว ๒๓ ๕๗ 25 2557 ให้รายงานโดยด่วนอย่างช้า ภายในวันที่ ๒๘ ๕๗ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๑๑๒๖๓๖ หรือ อีเมลล์ cmlocal11@gmail com เพื่อ รายงาน กรมฯ ในวันที่ ๒๘ ๕๗ รอบ ประชาสัมพันธ์ รายการ ที่ มท ๐๘๐๑ ๒๓ 25 2557 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกแห่ง เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสเพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๑๘๑ 1 2557 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง แม่วาง เชียงดาว ฝาง อบจ เชียงใหม่ และทน เชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๐๑๙ 31 2557 ด่วนมาก ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๐๒๙ 31 2557 ด่วนมาก ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๐๒๘ 31 2557 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันป่าตอง แม่วาง เชียงดาว อบจ เชียงใหม่ และทน เชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักษึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๐๒๐ 31 2557 ถึง อำเภอสันป่าตอง หางดง ฮอด สารภี ฝาง จอมทอง ทน เชียงใหม่ และทม แม่โจ้ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๓๙ 31 2557 ด่วนที่สุด เรียน ผู้สอบแข่งขันได้ ตามเอกสารแนบท้าย เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๐๑๔ 31 2557 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอสันป่าตอง หางดง ฮอด สารภี ฝาง จอมทอง ทน เชียงใหม่ และทม แม่โจ้ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการกรณีพิเศษเพิ่มเติม ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๔๐ 31 2557 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การตรวจประเมินกรณีการเสนอผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวนการกอง ระดับ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๐๑๘ 31 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๕๓๙๒ 30 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต สันผักหวาน หางดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 28 2557 ทต น้ำแพร่พัฒนา หางดง เรื่อง สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 28 2557 ทต สันผักหวาน หางดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายโครงเหล็ก 28 2557 ทต บ้านกลาง จอมทอง เรื่อง สอยราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง 28 2557 ทต ท่าวังตาล สารภี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 7 โครงการ 28 2557 ทต สันทรายหลวง สันทรายน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 2 โครงการ 28 2557 ทต หนองควาย หางดง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างงานทาง จำนวน 4 โครงการ 7 2557 อบต โป่งแยง แม่ริม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 7 2557 อบต สันทราย สันทราย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ สันทราย พร้าว 1 2557 อบต เปียงหลวง เวียงแหง เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม นม 25 มิ 2557 ทต สันผีเสื้อ เมือง เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องพ่นยุงชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 2 เครื่อง 25 มิ 2557 อบต แม่นาวาง แม่อาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 25 มิ 2557 อบต ท่าตอน แม่อาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ 25 มิ 2557 ทต แม่อาย แม่อาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำและถนน 25 มิ 2557 ทต สุเทพ เมือง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 25 มิ 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th