Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการผลิตข้าวพันธุ์ดีโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3 ก.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการผลิตข้าวพันธุ์ดีโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใน...| อ่านต่อ |
อบต.บ้านทับ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558... [3 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี (ดนตรีพื้นเมือง) ประจำปี 2558... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วสะแวก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ... [1 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ประจำปี 2558 ... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 ประจำปี 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเลี้ยงดง ปู่แสะ-ย่าแสะ ประจำปี 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ [3 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" [2 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมต้นแบบและนักส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น [2 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิขัยภาพใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเน้นเป้าหมายตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๒๗๔) [2 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต. ตามรายชื่อต่อไปนี้จัดส่งเอกสาร การขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [2 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- ด่วนที่สุด ถึง ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว แม่อาย แม่วาง และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอให้อปท ตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดในระบบ UTM ชม ๐๐๒๓ ๒๕๖๖๕ อ่าน เอกสาร เอกสาร2 ด่วนที่สุด ถึง ทุกอำเภอ อบจ ชม ทน ชม และทม ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้าราชการครูผู้ดูแล ห้วหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และข้อมูลเ อ่าน เอกสาร การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มิ ๒๕๕๘ ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS อ่าน เอกสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิขัยภาพใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเน้นเป้าหมายตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มท ๐๘๑๐ ๑๒๗๔ อ่าน เอกสาร -- style1 -- นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น อบต ห้วยแก้ว แม่ออน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการผลิตข้าวพันธุ์ดีโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 3 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการผลิตข้าวพันธุ์ดีโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใน อ่านต่อ อบต บ้านทับ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 3 2558 อบต ดอยหล่อ จัดโครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี ดนตรีพื้นเมือง ประจำปี 2558 2 2558 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2 2558 การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย 2 2558 -- อบต บ้านทับ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 3 2558 อบต ดอยหล่อ จัดโครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี ดนตรีพื้นเมือง ประจำปี 2558 2 2558 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2 2558 การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย 2 2558 งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วสะแวก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2 2558 การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ 2 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย 2 2558 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 2558 งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 30 มิ 2558 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 30 มิ 2558 อบต ม่อนปิ่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC 2558 30 มิ 2558 โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ประจำปี 2558 30 มิ 2558 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 ประจำปี 2558 30 มิ 2558 พิธีเลี้ยงดง ปู่แสะ-ย่าแสะ ประจำปี 2558 30 มิ 2558 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๒๕๕๘ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ 3 2558 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร 2 2558 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมต้นแบบและนักส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น 2 2558 เอกสารประกอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิขัยภาพใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเน้นเป้าหมายตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มท ๐๘๑๐ ๑๒๗๔ 2 2558 เอกสารประกอบ ให้ อบต ตามรายชื่อต่อไปนี้จัดส่งเอกสาร การขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 2 2558 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด -- หนังสือราชการ ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ ชม นายก ทน ชม และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการตามมติ เรื่อง ร่าง แผนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ และ ร่าง แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๕๕๙ 3 2558 ด่วนที่สุด ถึง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่วาง ฝาง สันทราย เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๐๗๐ 3 2558 ถึง อำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ ศพด ของ อบต แจ่มหลวง ชม ๐๐๒๓ ๒๖๕๕๕ 3 2558 ถึง อำเภอฝาง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโอเวอร์เลย์ สายบ้านเวียงหวาย - บ้านหัวนา ม่อนปิ่น ชม ๐๐๒๓ ๒๖๕๕๔ 3 2558 ถึง อำเภอหางดง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการซ่อมเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองซอย ๒๒ ซ้าย น้ำแพร่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๕๕๓ 3 2558 ถึง อำเภอฮอด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบโอเวอร์เลย์โดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหลวง บ้านตาล ชม ๐๐๒๓ ๒๖๕๕๒ 3 2558 ถึง อำเภอหางดง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการซ่อมเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล ๑๐๘ - บ้านน้ำแพร่ น้ำแพร่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๕๕๑ 3 2558 ถึง อำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ ศพด ของ อบต แม่แดด ชม ๐๐๒๓ ๒๖๕๕๐ 3 2558 ถึง อำเภอฝาง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการซ่อมผิวทางแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปางผึ้ง - บ้านโป่งถืบ เวียง ชม ๐๐๒๓ ๒๖๕๔๙ 3 2558 ถึง อำเภอหางดง เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ ศพด ของ ทต หางดง ชม ๐๐๒๓ ๒๖๕๔๘ 3 2558 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศอสบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ 3 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล และขยายผิวจราจร จำนวน 5 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 3 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน5เครื่อง 3 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสามแจ่ง พื่้นที่ 19 900 ตารางเมตร บ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 3 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก 2 2558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดบ้านนางสมศรี เชียงใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อปุ๊ 2 2558 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านผาหลวง 2 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า 2 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้า่นบวกควาย หมู่ที่ 6 ครั้งที่2 ตำบลเมืองคอง อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อายโครงการศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลตำบลแม่อาย 2 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 2 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2 2558 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 2 2558 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร 2 2558 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 116 แห่ง อบต 89 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th