Go to Site http://edu.srru.ac.th/lms/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
e-Learning Center of EDU
Skip ข้อแนะนำการใช้ระบบ

ข้อแนะนำการใช้ระบบ

Edu eLearning เหมาะสำหรับการใช้งานผ่าน Google Chrome
ควรใช้งานผ่าน Google Chrome
Skip แบบสอบถามนักศึกษาSkip หน้าหลักSkip สถิติการใช้ระบบ

สถิติการใช้ระบบ

ผู้เข้าใช้วันนี้ : 1
จำนวนสมาชิกทั้งหมด : 9342
จำนวนรายวิชาทั้งหมด : 92

ประเภทของรายวิชา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา1

ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก8

ดร.อุดม หอมคำ17

อ.พนิต ศรีประดิษฐ์11

อ.ดร.สุพล ฉุนแสนดี4

อ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์2

อ.ดร.นุชจรี บุญเกตุ1

อ.สมเกียรติ เพชรมาก2
โปรแกรมวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

ดร.วสันชัย กากแก้ว

ดร.วิเศษ ชิณวงษ์1
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อ.ประดิษฐ์ ชื่นบาน6

อ.ทวีพง ธรรมทวี1

ผศ.ดร.กิ่งเพชร ส่งเสริม1

ผศ.ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี

อ.ศึกษา พาหะมาก
โปรแกรมวิชาหลักสูตรการสอนและประถมศึกษา

ดร.เดชกุล มัทวานุกูล

ดร.พานชัย เกษฎา6

ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์

ดร.สุวรรณา รัตนธรรมเมธี1

อ.ว่าที่ ร.ท.สุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล5

อ ว่าที่ พันตรี.ประดับเกียรติ จันทร์ไทย

อ.ประขรรค์ สมนิยาม

อ.สุดใจ สะอาดยิ่ง

อ.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์1

อ.พัชรี เขตต์จะโป๊ะ
โปรแกรมวิชาทดสอบและประเมินผลการศึกษา

ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน1

ดร.เกื้อ กระแสโสม

รศ.ดร.พิศิษฐ ตัณฑวณิช

อ.พนา จินดาศรี
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.นิตยา ศรีมกุฏพันธุ์

อ.ผ่องนภา พรหมเกษ

อ.เสาวคนธ์ วรรณคำ
โปรแกรมวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ.สุรเดช โพธิกุล1

อ.กิตติศักดิ์ มีเจริญ3

อ.ยรรยงค์ พานเพ็ง

อ.ภัทรพล ทองนำ1

อ.จิรยุทธ โสมขันเงิน4

อ.กรกฏ ขยิ่ม

อ.ภัควัฒน์ เชิดพุทธ2

อ.วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์1

อ.มาโนช แพ่งกุล

ผศ.สมพงษ์ ทองอร่าม

ผศ.โยธิน นิยมทอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู3
หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์3
โรงเรียนสาธิต1

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของTPS [Admin]
ขอให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้กูเกิ้ลโครมในการใช้งานระบบ
โดย TPS [Admin] - Tuesday, 5 February 2013, 09:11AM
 
ขอให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้กูเกิ้ลโครมในการใช้งานระบบ
http://www.google.com/intl/th/chrome/
กูเกิ้ลโครมหมาะสำหรับการใช้งานระบบ��ีเลิร์นนิ่ง


Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 วันนี้ Friday, 3 July 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip Shoutbox

Shoutbox

class id ไปยังเนื้อหาหลัก คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน CDATA -- Get today s current date var now new Date Array list of days var days new Array Array list of months var months new Array Calculate the number of the current day in the week var date now getDate 10 now getDate Calculate four digit year function fourdigits number return number 1000 number 1900 number Join it all togethertoday days now getDay date months now getMonth fourdigits now getYear Print out the data document write -- Home Welcome About Us Mobile Application Download Mobile Learning Environment Hosting Testimonials Tips on Using MemMed Site Policy Toolbar Download Sitemap คณะกรรมการ e-Learning คณะกรรมการ e-Learning ข่าว ประกาศ ข่าวทั่วไปเว็บคณะครุฯ ข่าวการอบรม9มาตรฐาน ข่าวประกาศจากฝ่ายฝึกฯ Interact Blogs Calendar Instant Messaging Site News Help Forum Book Exchange Forum Main Social Forum Medical School Forum GP Trainee Forum Internal Medicine Forums Obstetrics Gynaecology Forums Paediatric Forums Psychiatry Forums Surgery Forums Mnemonics Internal Medicine Obstetrics Gynaecology Paediatrics Psychiatry Surgery Eponyms Internal Medicine Obstetrics Gynaecology Paediatrics Psychiatry Surgery Games Internal Medicine Obstetrics Gynaecology Paediatrics Surgery -- Skip ข้อแนะนำการใช้ระบบ ข้อแนะนำการใช้ระบบ ควรใช้งานผ่าน Google Chrome CDATA elementCookieHide Skip แบบสอบถามนักศึกษา แบบสอบถามนักศึกษา แบบประเมินการสอน2 56 แบบประเมินศักยภาพการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจeLearning แบบประเมินการใช้ห้องคอมฯ CDATA elementCookieHide Skip หน้าหลัก หน้าหลัก เว็บหน่วยงานภายในคณะ เว็บคณะครุศาสตร์ คณะกรรมการ e-Learning วิธีดูสถิติการเข้าใช้ของตนเอง ข่าวและประกาศ เอกสารประกอบการสอนDrPrachit วารสารวิชาการที่น่าอ่าน ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลืมรหัสผ่าน CDATA elementCookieHide Skip สถิติการใช้ระบบ สถิติการใช้ระบบ ผู้เข้าใช้วันนี้ 1 จำนวนสมาชิกทั้งหมด 9342 จำนวนรายวิชาทั้งหมด 92 CDATA elementCookieHide - ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรหัสผ่าน - การส่งงานโดยผู้เีรียนอัพโหลดไฟล์ ส่งเข้าระบบ ให้นักศึกษาตั้งชื่องานที่จะส่งเป็นภาษาอังกฤษ คู่มือการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งคณะครุศาสตร์ สำหรับผู้สอน ไฟล์ คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ TAP ดร เกื้อ กระเเสโสม เอกสาร pdf อื่นๆ กฏหมายคอมพิวเตอร์ โดย ญาณพล ยั่งยืน เอกสาร pdf รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แบบสอบถามหลังการอบรม แหล่งข้อมูล สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 เอกสาร pdf ประเภทของรายวิชา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา 1 ผศ ดร ประชิต อินทะกนก 8 ดร อุดม หอมคำ 17 พนิต ศรีประดิษฐ์ 11 ดร สุพล ฉุนแสนดี 4 ดร ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ 2 ดร นุชจรี บุญเกตุ 1 สมเกียรติ เพชรมาก 2 โปรแกรมวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา ดร วสันชัย กากแก้ว ดร วิเศษ ชิณวงษ์ 1 โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ประดิษฐ์ ชื่นบาน 6 ทวีพง ธรรมทวี 1 ผศ ดร กิ่งเพชร ส่งเสริม 1 ผศ ดร ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี ศึกษา พาหะมาก โปรแกรมวิชาหลักสูตรการสอนและประถมศึกษา ดร เดชกุล มัทวานุกูล ดร พานชัย เกษฎา 6 ดร ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ ดร สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 1 ว่าที่ สุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล 5 ว่าที่ พันตรี ประดับเกียรติ จันทร์ไทย ประขรรค์ สมนิยาม สุดใจ สะอาดยิ่ง กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ 1 พัชรี เขตต์จะโป๊ะ โปรแกรมวิชาทดสอบและประเมินผลการศึกษา ผศ ดร ทองสุข วันแสน 1 ดร เกื้อ กระแสโสม รศ ดร พิศิษฐ ตัณฑวณิช พนา จินดาศรี โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ผศ นิตยา ศรีมกุฏพันธุ์ ผ่องนภา พรหมเกษ เสาวคนธ์ วรรณคำ โปรแกรมวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา สุรเดช โพธิกุล 1 กิตติศักดิ์ มีเจริญ 3 ยรรยงค์ พานเพ็ง ภัทรพล ทองนำ 1 จิรยุทธ โสมขันเงิน 4 กรกฏ ขยิ่ม ภัควัฒน์ เชิดพุทธ 2 วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ 1 มาโนช แพ่งกุล ผศ สมพงษ์ ทองอร่าม ผศ โยธิน นิยมทอง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 3 หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ 3 โรงเรียนสาธิต 1 ค้นหารายวิชา ข่าวและประกาศ ขอให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้กูเกิ้ลโครมในการใช้งานระบบ โดย TPS Admin - Tuesday 5 February 2013 09 11AM ขอให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้กูเกิ้ลโครมในการใช้งานระบบ http www google com intl th chrome หัวข้อเก่า Skip ปฏิทิน ปฏิทิน #x25C4 เดือนก่อนหน้า July 2015 เดือนถัดไป #x25BA อา พฤ 1 2 วันนี้ Friday 3 July 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CDATA elementCookieHide Skip สมาชิกออนไลน์ สมาชิกออนไลน์ ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา ไม่มี CDATA elementCookieHide Skip Shoutbox Shoutbox var mod_data_6151refresh_oAjax new ExAjaxClass mod_data_6151refresh_oAjax AddCallBackHnadler refresh_recieve_6151 AjaxResponseType responseTEXT function auto_refresh6151 dd var yy dd setTimeout yy function setToBlack6151 xx var url document getElementById value var course_id document getElementById value var user_id document getElementById value var insertion_block_row xx var noofrow document getElementById insertion_block_row value uri url course_id noofrow xx mod_data_6151refresh_oAjax sendToServer AjaxMethodType GET uri setTimeout xx function isNull val function refresh_recieve_6151 retStr errCode AStatus if isNull retStr else var result retStr split var list_container result 1 document getElementById list_container innerHTML result 0 function isNull val auto_refresh6151 6151 divcont3 background-color divcont4 background-color CDATA elementCookieHide ดูแลและพัฒนาระบบโดย นายทองประเสริฐ อินธิเดช ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา e-Learning คณะครุศาสตร์ ผศ ดร ประชิต อินทะกนก และดร อุดม หอมคำ All content is copyright to Faculty of Education Surindra Rajabhat University For more information please Tel Fax 044-521390 or mail to tpssrru@gmail com EDUSRRU is not responsible for the content of external internet sites var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err