Go to Site http://asa.dopa.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน,กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน,สน.อส.,บก.อส.,สมาชิก อส.
 
ระบบฐานข้อมูล กองอาสารักษาดินแดน    |    ระเบียบ |

ประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์
เรื่องเกี่ยวกับกิจการ อส.
โครงสร้าง
รายนามผู้บังคับบัญชา อส.
การบังคับบัญชาและจัดหน่วย
ยศ เครื่องแบบ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
โรงพิมพ์ อส.
แผนที่
ติดต่อ สน.อส.

ระบบฐานข้อมูล กองอาสารักษาดินแดน

 
  สปอตโทรทัศน์ 5
อส. กับการคุ้มครอง 3 จังหวัดชายแดนใต้ อส.รถไฟ ภารกิจ ชคต.
Get the Flash Player to see this player.
เพิ่มเติม
 
 
โลโก้-ทำสติกเกอร์-ป้าย
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการปกครอง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการปกครอง
 
มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 


 

การจัดการความรู้ สน.อส. ปีงบประมาณ 2552

กองการสื่อสาร
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารการทะเบียน
สำนักบริหารการปกครองท้องที่
กองตรวจสอบระบบบัญชี
สำนักการสอบสวนและนิติการ
สำนักงานผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ปค.)
ศูนย์บริการประชาชน วังไชยา กรมการปกครอง
สหกรณ์กรมการปกครอง


ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader สำหรับเปิดเอกสาร
 
 
 

สารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เพลง ปวงข้าฯ อส.

1 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ครั้งที่ 5/2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 7270 ลว. 30 เม.ย. 58
หนังสือที่ มท 0311/ว 7270 ลว. 30 เม.ย. 58 (ภาคใต้)
1 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ครั้งที่ 5/2558
 
หนังสือ มท 0311/ว 7395 ลว. 30 เม.ย. 58
หนังสือ มท 0311/ว 7395 ลว. 30 เม.ย. 58 (ภาคใต้)
30 เม.ย. 58 โอนจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้ง 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2558 )
 
หนังสือที่ มท 0311/ว7247 ลว. 30 เม.ย. 58
หนังสือที่ มท 0311/ว7247 ลว. 30 เม.ย. 58 (ภาคใต้)
28 เม.ย. 58 โครงการกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
 
รายละเอียด
หนังสือที่ มท 0311.1/ว 5964 ลว. 8 เม.ย. 58
ภาพกิจกรรม
28 เม.ย. 58 รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่ง แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส.และค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ประจำไตรมาส 3 ( เมษายน – มิถุนายน 2558 )
 
รายละเอียด
 

นายกองเอก กฤษฎา บุญราช หัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (อธิบดีกรมการปกครอง ) ได้เห็นชอบให้ จัดกิจกรรม “กองอาสารักษาดินแดน (อส.) รวมใจบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวง เติมสุขให้คนไทย”      รายละเอียด
นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานและสมาชิก อส. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ นำเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคไปมอบ ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

12 ส.ค. 56 : อส.อ.ปลาปาก ที่ 11 ปลูกป่าตามโครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี"
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอปลาปาก จ.นครพนม ได้เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” ณ สวนรุกขชาติวังปอพาน ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีส่วนราชการ , หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิก อส. , กลุ่มพลังมวลชนของอำเภอปลาปากมาร่วมในพิธีปลูกป่ากว่า ๕๐๐ คน โดยมีพันธุ์กล้าไม้กว่า ๘,๐๐๐ กล้า

รายละเอียด
12 ส.ค. 56 : จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและร่วมจุดเทียนถวายชัย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รายละเอียด
12 ส.ค. 56 : อ.เจาะไอร้อง ร่วมงาน 12 สิงหา มหาราชินี
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเจาะไอร้อง นำคณะข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด

ขอเชิญส่งภาพการปฏิบัติภารกิจ อส. /กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ที่อีเมล์ webmaster.asa@gmail.com
 
หนังสือสั่งการ
12 มี.ค. 57 การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2558
 
หนังสือ ที มท 0311.2/ว 2802 ลว 12 มี.ค. 56
แบบคำขอฯ
แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ
27 พ.ค. 56 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 
หนังสือ ที่ มท0311.2/ว11412 ลว 27 พ.ค. 56
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
บัญชีแสดงคุณสมบัติเพื่อเสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
22 พ.ค. 56 ซักซ้อมการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
 
หนังสือ ที่ มท 0311.2/ว11132 ลว 22 พ.ค. 56
แนวทางการดำเนินการขอรับบำนาญพิเศษของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สรุปสิทธิทหารผ่านศึก
แบบ 5300
แบบ 5309
หนังสือ ที่ มท 0311.2/3092 ลว 17 มิ.ย. 48

 
แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติด
รายละเอียด
แนวทางการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
รายละเอียด
การพัฒนาขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "ดันพื้น"
ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "ลุกนั่ง"
ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "วิ่ง 2 กม."
แบบผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 
กระบวนงานพัฒนาขีดความสามารถสมาชิก อส. (Quick Win)
รายละเอียด | powerpoint
 
 


นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
กองอาสารักษาดินแดน


แบบสำรวจ
ค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิก อส.
แบบ ก
แบบที่ 1


แบบรายงานผลการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
แบบ


แบบขอรับเครื่องหมาย
"รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

แบบผ่านจังหวัด
แบบทั่วไป


02-278-5002 ต่อ 555 หรือ 315
  
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-278-1008
E-mail : webmaster.asa@gmail.com
ติดต่อ webmaster แผนที่ ->แผนที่
 
leftmargin rightmargin bottommargin onLoad ระบบฐานข้อมูล กองอาสารักษาดินแดน ส่วนยุทธการและการข่าว ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง ส่วนปฏิบัติการพิเศษ -- ระเบียบ สปอตโทรทัศน์ 5 อส กับการคุ้มครอง 3 จังหวัดชายแดนใต้ อส รถไฟ ภารกิจ ชคต Get the Flash Player to see this player var s1 new SWFObject s1 addParam s1 addParam s1 addParam s1 write เพิ่มเติม โลโก้-ทำสติกเกอร์-ป้าย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการปกครอง มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ IMG height 42 alt src width 170 border 0 IMG height 47 alt src width 170 border 0 A href target _blank IMG height 42 alt สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง src width 170 border 0 IMG height 37 alt วปค src width 170 border 0 A href target _top IMG height 40 alt สน อส src width 170 border 0 A href target _blank img height 47 alt สำนักกิจการความมั่นคงภายใน src width 170 border 0 A href target _blank IMG height 51 alt สำนักการสอบสวนและนิติการ src width 170 border 0 a href target _blank img height 49 alt กองการเจ้าหน้าที่ src width 170 border 0 img height 53 alt ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง src width 170 border 0 img height 47 alt src width 170 border 0 a href target _blank img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank กองการสื่อสาร img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank สำนักบริหารการทะเบียน img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank สำนักบริหารการปกครองท้องที่ img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank กองตรวจสอบระบบบัญชี img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank สำนักการสอบสวนและนิติการ a href target _blank สำนักงานผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร ปค img src width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank ศูนย์บริการประชาชน วังไชยา กรมการปกครอง img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle สหกรณ์กรมการปกครอง ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader สำหรับเปิดเอกสาร -- doStart -- TR สารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพลง ปวงข้าฯ อส 1 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส ครั้งที่ 5 2558 หนังสือที่ มท 0311 7270 ลว 30 เม 58 หนังสือที่ มท 0311 7270 ลว 30 เม 58 ภาคใต้ 1 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 รายการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส ครั้งที่ 5 2558 หนังสือ มท 0311 7395 ลว 30 เม 58 หนังสือ มท 0311 7395 ลว 30 เม 58 ภาคใต้ 30 เม 58 โอนจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้ง 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2558 หนังสือที่ มท 0311 ว7247 ลว 30 เม 58 หนังสือที่ มท 0311 ว7247 ลว 30 เม 58 ภาคใต้ 28 เม 58 โครงการกองอาสารักษาดินแดน อส ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ รายละเอียด หนังสือที่ มท 0311 1 5964 ลว 8 เม 58 ภาพกิจกรรม 28 เม 58 รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่ง แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส และค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส ประจำไตรมาส 3 เมษายน – มิถุนายน 2558 รายละเอียด นายกองเอก กฤษฎา บุญราช หัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อธิบดีกรมการปกครอง ได้เห็นชอบให้ จัดกิจกรรม “กองอาสารักษาดินแดน อส รวมใจบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวง เติมสุขให้คนไทย” รายละเอียด นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานและสมาชิก อส จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558และ นำเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคไปมอบ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ธัญบุรี ปทุมธานี 12 56 อส ปลาปาก ที่ 11 ปลูกป่าตามโครงการ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอปลาปาก นครพนม ได้เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” สวนรุกขชาติวังปอพาน ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส กลุ่มพลังมวลชนของอำเภอปลาปากมาร่วมในพิธีปลูกป่ากว่า ๕๐๐ คน โดยมีพันธุ์กล้าไม้กว่า ๐๐๐ กล้า รายละเอียด 12 56 ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและร่วมจุดเทียนถวายชัย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รายละเอียด 12 56 เจาะไอร้อง ร่วมงาน 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘ ๓๐ นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเจาะไอร้อง นำคณะข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รายละเอียด ขอเชิญส่งภาพการปฏิบัติภารกิจ อส กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ที่อีเมล์ webmaster asa@gmail com หนังสือสั่งการ 12 มี 57 การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2558 หนังสือ ที มท 0311 2 2802 ลว 12 มี 56 แบบคำขอฯ แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ 27 56 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ฉบับที่ 2 2556 หนังสือ ที่ มท0311 2 ว11412 ลว 27 56 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ฉบับที่ 2 2556 บัญชีแสดงคุณสมบัติเพื่อเสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 22 56 ซักซ้อมการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หนังสือ ที่ มท 0311 2 ว11132 ลว 22 56 แนวทางการดำเนินการขอรับบำนาญพิเศษของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สรุปสิทธิทหารผ่านศึก แบบ 5300 แบบ 5309 หนังสือ ที่ มท 0311 2 3092 ลว 17 มิ 48 แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติด รายละเอียด แนวทางการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคม รายละเอียด การพัฒนาขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า แบบผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กระบวนงานพัฒนาขีดความสามารถสมาชิก อส Quick Win รายละเอียด powerpoint นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน แบบสำรวจ ค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิก อส แบบ แบบที่ 1 แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส แบบ แบบขอรับเครื่องหมาย แบบผ่านจังหวัด แบบทั่วไป 02-278-5002 ต่อ 555 หรือ 315 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-278-1008 E-mail webmaster asa@gmail com ติดต่อ webmaster แผนที่ - gt แผนที่