Go to Site http://asa.dopa.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน,กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน,สน.อส.,บก.อส.,สมาชิก อส.
 
ระบบฐานข้อมูล กองอาสารักษาดินแดน    |    ระเบียบ |

ประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์
เรื่องเกี่ยวกับกิจการ อส.
โครงสร้าง
รายนามผู้บังคับบัญชา อส.
การบังคับบัญชาและจัดหน่วย
ยศ เครื่องแบบ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
โรงพิมพ์ อส.
แผนที่
ติดต่อ สน.อส.

ระบบฐานข้อมูล กองอาสารักษาดินแดน

 
  สปอตโทรทัศน์ 3
อส. กับการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว
Get the Flash Player to see this player.
เพิ่มเติม
 
 
โลโก้-ทำสติกเกอร์-ป้าย
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการปกครอง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการปกครอง
 
มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 


 

การจัดการความรู้ สน.อส. ปีงบประมาณ 2552

กองการสื่อสาร
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารการทะเบียน
สำนักบริหารการปกครองท้องที่
กองตรวจสอบระบบบัญชี
สำนักการสอบสวนและนิติการ
สำนักงานผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ปค.)
ศูนย์บริการประชาชน วังไชยา กรมการปกครอง
สหกรณ์กรมการปกครอง


ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader สำหรับเปิดเอกสาร
 
 
 

สารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เพลง ปวงข้าฯ อส.

19 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ครั้งที่ 6/2558
 
หนังสือ มท 0311/ว 8576
หนังสือ มท 0311/ว 8576 (จชต.)
บัญชีรายละเอียดการโอน
19 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ครั้งที่ 6/2558
 
หนังสือ มท 0311/ว 8571 ลว. 19 พ.ค. 58
หนังสือ มท 0311/ว 8571 ลว. 19 พ.ค. 58 (ภาคใต้)
บัญชีรายละเอียดการโอน
18 พ.ค. 58 การจัดทำแผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฎิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
การจัดทำแผนสั่งใช้ ๒๕๕๙
แบบบัญชี
14 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (จชต.) ครั้งที่ 3/2558
 
รายละเอียด
14 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 3/2558
 
รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบหมายให้ นายกองตรี สมชาย เกียรติก้องแก้ว หัวหน้ากองยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมพิธีวันกำลังสำรอง ประจำปี 2558 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 30 นาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าร่วมพิธี
นายกองเอก กฤษฎา บุญราช หัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (อธิบดีกรมการปกครอง ) ได้เห็นชอบให้ จัดกิจกรรม “กองอาสารักษาดินแดน (อส.) รวมใจบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวง เติมสุขให้คนไทย”      รายละเอียด

12 ส.ค. 56 : อส.อ.ปลาปาก ที่ 11 ปลูกป่าตามโครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี"
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอปลาปาก จ.นครพนม ได้เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” ณ สวนรุกขชาติวังปอพาน ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีส่วนราชการ , หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิก อส. , กลุ่มพลังมวลชนของอำเภอปลาปากมาร่วมในพิธีปลูกป่ากว่า ๕๐๐ คน โดยมีพันธุ์กล้าไม้กว่า ๘,๐๐๐ กล้า

รายละเอียด
12 ส.ค. 56 : จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและร่วมจุดเทียนถวายชัย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รายละเอียด
12 ส.ค. 56 : อ.เจาะไอร้อง ร่วมงาน 12 สิงหา มหาราชินี
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเจาะไอร้อง นำคณะข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด

ขอเชิญส่งภาพการปฏิบัติภารกิจ อส. /กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ที่อีเมล์ webmaster.asa@gmail.com
 
หนังสือสั่งการ
12 มี.ค. 57 การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2558
 
หนังสือ ที มท 0311.2/ว 2802 ลว 12 มี.ค. 56
แบบคำขอฯ
แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ
27 พ.ค. 56 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 
หนังสือ ที่ มท0311.2/ว11412 ลว 27 พ.ค. 56
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
บัญชีแสดงคุณสมบัติเพื่อเสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
22 พ.ค. 56 ซักซ้อมการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
 
หนังสือ ที่ มท 0311.2/ว11132 ลว 22 พ.ค. 56
แนวทางการดำเนินการขอรับบำนาญพิเศษของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สรุปสิทธิทหารผ่านศึก
แบบ 5300
แบบ 5309
หนังสือ ที่ มท 0311.2/3092 ลว 17 มิ.ย. 48

 
แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติด
รายละเอียด
แนวทางการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
รายละเอียด
การพัฒนาขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "ดันพื้น"
ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "ลุกนั่ง"
ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "วิ่ง 2 กม."
แบบผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 
กระบวนงานพัฒนาขีดความสามารถสมาชิก อส. (Quick Win)
รายละเอียด | powerpoint
 
 


นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
กองอาสารักษาดินแดน


แบบสำรวจ
ค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิก อส.
แบบ ก
แบบที่ 1


แบบรายงานผลการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
แบบ


แบบขอรับเครื่องหมาย
"รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

แบบผ่านจังหวัด
แบบทั่วไป


02-278-5002 ต่อ 555 หรือ 315
  
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-278-1008
E-mail : webmaster.asa@gmail.com
ติดต่อ webmaster แผนที่ ->แผนที่
 
leftmargin rightmargin bottommargin onLoad ระบบฐานข้อมูล กองอาสารักษาดินแดน ส่วนยุทธการและการข่าว ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง ส่วนปฏิบัติการพิเศษ -- ระเบียบ สปอตโทรทัศน์ 3 อส กับการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว Get the Flash Player to see this player var s1 new SWFObject s1 addParam s1 addParam s1 addParam s1 write เพิ่มเติม โลโก้-ทำสติกเกอร์-ป้าย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการปกครอง มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ IMG height 42 alt src width 170 border 0 IMG height 47 alt src width 170 border 0 A href target _blank IMG height 42 alt สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง src width 170 border 0 IMG height 37 alt วปค src width 170 border 0 A href target _top IMG height 40 alt สน อส src width 170 border 0 A href target _blank img height 47 alt สำนักกิจการความมั่นคงภายใน src width 170 border 0 A href target _blank IMG height 51 alt สำนักการสอบสวนและนิติการ src width 170 border 0 a href target _blank img height 49 alt กองการเจ้าหน้าที่ src width 170 border 0 img height 53 alt ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง src width 170 border 0 img height 47 alt src width 170 border 0 a href target _blank img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank กองการสื่อสาร img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank สำนักบริหารการทะเบียน img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank สำนักบริหารการปกครองท้องที่ img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank กองตรวจสอบระบบบัญชี img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank สำนักการสอบสวนและนิติการ a href target _blank สำนักงานผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร ปค img src width 12 height 13 vspace align absMiddle a href target _blank ศูนย์บริการประชาชน วังไชยา กรมการปกครอง img src alt width 12 height 13 vspace align absMiddle สหกรณ์กรมการปกครอง ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader สำหรับเปิดเอกสาร -- doStart -- TR สารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพลง ปวงข้าฯ อส 19 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส ครั้งที่ 6 2558 หนังสือ มท 0311 8576 หนังสือ มท 0311 8576 จชต บัญชีรายละเอียดการโอน 19 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส ครั้งที่ 6 2558 หนังสือ มท 0311 8571 ลว 19 58 หนังสือ มท 0311 8571 ลว 19 58 ภาคใต้ บัญชีรายละเอียดการโอน 18 58 การจัดทำแผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฎิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การจัดทำแผนสั่งใช้ ๒๕๕๙ แบบบัญชี 14 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จชต ครั้งที่ 3 2558 รายละเอียด 14 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 3 2558 รายละเอียด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบหมายให้ นายกองตรี สมชาย เกียรติก้องแก้ว หัวหน้ากองยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมพิธีวันกำลังสำรอง ประจำปี 2558 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 30 นาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าร่วมพิธี นายกองเอก กฤษฎา บุญราช หัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อธิบดีกรมการปกครอง ได้เห็นชอบให้ จัดกิจกรรม “กองอาสารักษาดินแดน อส รวมใจบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวง เติมสุขให้คนไทย” รายละเอียด 12 56 อส ปลาปาก ที่ 11 ปลูกป่าตามโครงการ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอปลาปาก นครพนม ได้เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” สวนรุกขชาติวังปอพาน ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส กลุ่มพลังมวลชนของอำเภอปลาปากมาร่วมในพิธีปลูกป่ากว่า ๕๐๐ คน โดยมีพันธุ์กล้าไม้กว่า ๐๐๐ กล้า รายละเอียด 12 56 ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและร่วมจุดเทียนถวายชัย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รายละเอียด 12 56 เจาะไอร้อง ร่วมงาน 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘ ๓๐ นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเจาะไอร้อง นำคณะข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รายละเอียด ขอเชิญส่งภาพการปฏิบัติภารกิจ อส กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ที่อีเมล์ webmaster asa@gmail com หนังสือสั่งการ 12 มี 57 การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2558 หนังสือ ที มท 0311 2 2802 ลว 12 มี 56 แบบคำขอฯ แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ 27 56 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ฉบับที่ 2 2556 หนังสือ ที่ มท0311 2 ว11412 ลว 27 56 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ฉบับที่ 2 2556 บัญชีแสดงคุณสมบัติเพื่อเสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 22 56 ซักซ้อมการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หนังสือ ที่ มท 0311 2 ว11132 ลว 22 56 แนวทางการดำเนินการขอรับบำนาญพิเศษของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สรุปสิทธิทหารผ่านศึก แบบ 5300 แบบ 5309 หนังสือ ที่ มท 0311 2 3092 ลว 17 มิ 48 แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติด รายละเอียด แนวทางการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคม รายละเอียด การพัฒนาขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า ตางรางเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า แบบผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กระบวนงานพัฒนาขีดความสามารถสมาชิก อส Quick Win รายละเอียด powerpoint นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน แบบสำรวจ ค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิก อส แบบ แบบที่ 1 แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส แบบ แบบขอรับเครื่องหมาย แบบผ่านจังหวัด แบบทั่วไป 02-278-5002 ต่อ 555 หรือ 315 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-278-1008 E-mail webmaster asa@gmail com ติดต่อ webmaster แผนที่ - gt แผนที่