Go to Site http://adm_school6.education.police.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
no image

สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปนเพื่อใชในการฝกอบรมของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 6

ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ มีความประสงคจะสอบราคา ซื้อเครื่องกระสุนปน เพื่อใชในการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ จํานวน 3 รายการ ดังแนบ http://adm_school6.education.police.go.th/pdf/ammunition2.pdf

no image

สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารดังแนบ http://adm_school6.education.police.go.th/pdf/ammunition.pdf

no image

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558 ดูรายชื่อคลิกที่นี่    

no image

ประมูลขายทอดตลาดอาคารหอโดที่ไม่ใช้ราชการแล้ว

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารหอโดด รายการอาคารไม้ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://adm_school6.education.police.go.th/pdf/building.pdf

no image

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2558

            ตำรวจภูธรภาค 6 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558 จำนวน 250 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้             1.เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด             2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 […]

no image

สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร

            ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต. จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม ๑. http://www.policetraining6.com/pdf/tor9mm1.pdf  ๒. http://www.policetraining6.com/pdf/tor9mm2.pdf

no image

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.policetraining6.com/pdf/TOR.pdf

no image

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

     ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเรียนของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.policetraining6.com/pdf/projector.pdf

no image

กำหนดการเยี่ยมญาติ นสต.๒๕๕๗ (ครั้งที่ 2)

แจ้งกำหนดการเยี่ยมญาติ นสต.๒๕๕๗  ให้ท่านผู้ปกครองและญาติ สามารถเข้ามาเยี่ยม นสต.ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมบนเขา ศฝร.ภ.๖ ทั้งนี้หากบุตรหลานของท่านขาดเหลืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างไรญาติสามารถนำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรคต่างๆ เช่น ยานวดคลายกล้ามเนื้อ ผ้าพันข้อเท้า ยารักษาโรคประจำตัว เข้ามาได้  โดยมีสิ่งต้องห้ามมิให้นำมา คือ  ๑) […]

no image

กำหนดการเยี่ยมญาติ นสต.๒๕๕๗

แจ้งกำหนดการเยี่ยมญาติ นสต.๒๕๕๗  ให้ท่านผู้ปกครองและญาติ สามารถเข้ามาเยี่ยม นสต.ได้ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ พ.ย. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมบนเขา ศฝร.ภ.๖ ทั้งนี้หากบุตรหลานของท่านขาดเหลืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างไรญาติสามารถนำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรคต่างๆ เช่น ยานวดคลายกล้ามเนื้อ ผ้าพันข้อเท้า ยารักษาโรคประจำตัว […]


window addEvent function var myMenu new MenuMatic ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 นครสวรรค์ตก เมือง จว นครสวรรค์ 60000 โทร 0-5622-1201-5 หน้าแรก ประวัติ ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ตั้ง input type value name id onblur onfocus ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการอบรม กิจกรรม หลักสูตร ข่าวการสอบ ประกาศผลสอบ ประกาศ คำสั่ง งานวิจัย หน่วยงานในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริการศึกษา กลุ่มงานอาจารย์ ฝ่ายปกครองและการฝึก ลูกจ้าง พนักงาน ลิงค์ที่น่าสนใจ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองอัตรากำลัง ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรภาค 4 ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรภาค 6 ยื่นแบบภาษีออนไลน์ ระบบสารสนเทศ บช ศชต ยะลา ศฝร 1 สระบุรี ศฝร 2 ชลบุรี ศฝร 3 นครราขสีมา ศฝร 4 ขอนแก่น ศฝร 4 ขอนแก่น ศฝร 5 ลำปาง ศฝร 7 นครปฐม ศฝร 8 สุราษฎร์ธานี ศฝร 9 ศมส สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สศป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เอกสารดาวน์โหลด ประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณตำรวจฯ2551 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯฉบับ2 2553 พรฎ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ พรบ ตำรวจแห่งชาติ 2547 พรบ ตำรวจแห่งชาติ 2 2554 ระยะเวลาการประเมินผลฯ สืบสวนข้อเท็จจริงฯ แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบได้เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 2553 ประกันคุณภาพ SAR2556 sar2555 sar2554 สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปนเพื่อใชในการฝกอบรมของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค มีความประสงคจะสอบราคา ซื้อเครื่องกระสุนปน เพื่อใชในการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ จํานวน 3 รายการ ดังแนบ http adm_school6 education police go th pdf ammunition2 pdf สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน รายการ ตามเอกสารดังแนบ http adm_school6 education police go th pdf ammunition pdf ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 2558 ดูรายชื่อคลิกที่นี่ ประมูลขายทอดตลาดอาคารหอโดที่ไม่ใช้ราชการแล้ว ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารหอโดด รายการอาคารไม้ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม http adm_school6 education police go th pdf building pdf ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2558             ตำรวจภูธรภาค 6 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 2558 จำนวน 250 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้             1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด             2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 hellip สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืนขนาด มิลลิเมตร             ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร้อยตำรวจเอก #8220 กดต จำนวน รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม http www policetraining6 com pdf tor9mm1 pdf  http www policetraining6 com pdf tor9mm2 pdf ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference TOR ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference TOR รายละเอียดเพิ่มเติม http www policetraining6 com pdf TOR pdf สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเรียนของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค จำนวน รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม http www policetraining6 com pdf projector pdf กำหนดการเยี่ยมญาติ นสต ๒๕๕๗ ครั้งที่ 2 แจ้งกำหนดการเยี่ยมญาติ นสต ๒๕๕๗  ให้ท่านผู้ปกครองและญาติ สามารถเข้ามาเยี่ยม นสต ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓ ๐๐  – ๑๖ ๐๐  ณ หอประชุมบนเขา ศฝร ทั้งนี้หากบุตรหลานของท่านขาดเหลืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างไรญาติสามารถนำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรคต่างๆ เช่น ยานวดคลายกล้ามเนื้อ ผ้าพันข้อเท้า ยารักษาโรคประจำตัว เข้ามาได้  โดยมีสิ่งต้องห้ามมิให้นำมา คือ  ๑ hellip กำหนดการเยี่ยมญาติ นสต ๒๕๕๗ แจ้งกำหนดการเยี่ยมญาติ นสต ๒๕๕๗  ให้ท่านผู้ปกครองและญาติ สามารถเข้ามาเยี่ยม นสต ได้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓ ๐๐ #8211 ๑๖ ๐๐  ณ หอประชุมบนเขา ศฝร ทั้งนี้หากบุตรหลานของท่านขาดเหลืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างไรญาติสามารถนำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรคต่างๆ เช่น ยานวดคลายกล้ามเนื้อ ผ้าพันข้อเท้า ยารักษาโรคประจำตัว hellip Page 1 of 12 1 2 3 4 5 10 raquo Last raquo  พล นิรันดร์ ดีมี ผบก ศฝร 6 Login Log In Username Password Remember Me Log In ปฏิทิน กรกฎาคม 2015 พฤ อา laquo มิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 forums แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กระดานสนทนา เรื่องล่าสุด สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปนเพื่อใชในการฝกอบรมของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ประมูลขายทอดตลาดอาคารหอโดที่ไม่ใช้ราชการแล้ว ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2558 copy ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 - เลขที่ 837 หมู 10 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร 0-5622-1201-5 * CDATA * var _wpcf7 * *