Search


กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย - หน้าหลัก | idsearch2011www.dopa.go.th/
แจ้งข้อมูลทางการปกครอง คลิก%26gt;%26gt;. 022831222. การวัดความพึงพอใจ การเข้าถึงหรือเข้า
มาใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน www.dopa.go.th. พึงพอใจ - 68.1%. ไม่พึงพอใจ - 31.9%%26nbsp;...

www.dopa.go.th/

กอง การ เจ้าหน้าที่ | idsearch2011person.dopa.go.th/web_dopaperson/
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย กลุ่มประเมินและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการ
ปกครอง E-mail : dopa.hr@hotmail.com. กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง%26nbsp;...

person.dopa.go.th/web_dopaperson/

Stat bora | idsearch2011stat.bora.dopa.go.th/
ประกาศสถิติจำนวนประชากรประจำปี. ประกาศสถิติจำนวนประชากรประจำปี. สถิติการบริการ
ด้านการทะเบียน. สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร. สถิติทะเบียนทั่วไป. ทะเบียนสมรส.

stat.bora.dopa.go.th/

กองวิชาการและแผนงาน | idsearch2011tspd.dopa.go.th/
โครงการสร้างเครือข่ายผู้มีศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนงานวิเทศสัมพันธ์ กรมการปกครอง (
DOPA Foreign Relations Talent : DFORT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.

tspd.dopa.go.th/

บริการตรวจสอบข้อมูล | idsearch2011www.dopa.go.th/index.php/2012-06-16-12-35-04/people-service2
DOPA E-BOOK %26middot; รายงานประจำปี %26middot; แผนยุทธศาสตร์ ปค. แผนแม่บท ปค. ... ออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์สารสนเทศฯกรมการปกครอง E-mail : webmaster@dopa.go.th.

www.dopa.go.th/index.php/2012-06-16-1...

สำนัก บริหาร การ ปกครอง ท้องที่ | idsearch2011pab.dopa.go.th/
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม. จำนวนวันนี้, คน. รวมทั้งหมด, คน. เริ่มนับตั้งแต่ 3 มิ.ย. 51 ...ทีฆา ยุโก
โหตุ มหาราชา 5 ธันวาคม 2556 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน .... [24/12/57]%26nbsp;...

pab.dopa.go.th/

การตรวจสอบประวัติบุคลากร ปค. | idsearch2011person.dopa.go.th/perDPIS/
ทาง E-mail : dopa.hr@hotmail.com ระบุชื่อเรื่องอีเมล์ (subject) คำร้องขอแก้ไขประวัติ: -
ทางไปรษณ๊ย์ : กลุ่มงานประเมินและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง%26nbsp;...

person.dopa.go.th/perDPIS/

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)--%26gt;%26gt;สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ... | idsearch2011www.dopabook.com:8085/ebook/
Update: 2013-10-16. คู่มือปฏิบัติงานระบบ e-DOPA License เล่ม 2. Update: 2013-10-
16. คู่มือปฏิบัติงานระบบ e-DOPA License เล่ม 1%26nbsp;...

www.dopabook.com:8085/ebook/

Dopa - Wikipedia, the free encyclopedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Dopa
Jump to: navigation, search. Dopa or DOPA can refer to: ... This disambiguation
page lists articles associated with the title Dopa. If an internal link led you here,%26nbsp;...

https://en.wikipedia.org/wiki/Dopa

L-DOPA - Wikipedia, the free encyclopedia | https://en.wikipedia.org/wiki/L-DOPA
L-DOPA (/%26#716;%26#603;l%26#712;do%26#650;p%26#601;/ or /%26#716;l%26#603;vo%26#650;%26#712;do%26#650;p%26#601;/) (alt., L-3,4-dihydroxyphenylalanine)
is a chemical that is made and used as part of the normal biology of humans,%26nbsp;...

https://en.wikipedia.org/wiki/L-DOPA

Aromatic L-amino acid decarboxylase inhibitor - Wikipedia, the free ... | https://en.wikipedia.org/wiki/Aromatic_L-amino_acid_decarboxylase_inhibitor
An aromatic L-amino acid decarboxylase inhibitor (synonyms: DOPA
decarboxylase inhibitor, DDCI and AAADI) is a drug which inhibits the synthesis
of%26nbsp;...

https://en.wikipedia.org/.../Aromatic_L-amino_acid_decarboxylase_inhibitor

กอง การ สื่อสาร | idsearch2011www.comdopa.com/dopa/
การจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานปกครอง %26quot;DOPA Handbook get ready to
ASEAN%26quot; (ง.บค. เจ้าของเรื่อง), [01 กรกฎาคม 2558]. [1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]%26nbsp;...

www.comdopa.com/dopa/

League Of Dopa - YouTube | https://www.youtube.com/user/DopaLoL
Dopa Oriana vs Ryze Mid League Of Dopa #1. League Of Dopa - Dopa live
stream vod. If you like this video, don%26#39;t forget to press the like button, comment
and%26nbsp;...

https://www.youtube.com/user/DopaLoL

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Search